Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: 20.6.2016 Jednání s nositeli MAP a KAP. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Návrh programu  Informace ze strany sekretariátu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: 20.6.2016 Jednání s nositeli MAP a KAP. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Návrh programu  Informace ze strany sekretariátu."— Transkript prezentace:

1 Datum: 20.6.2016 Jednání s nositeli MAP a KAP

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Návrh programu  Informace ze strany sekretariátu RSK MSK_koordinační role  Informace o přípravě Krajského akčního plánu MSK a dílčího zpracování Rámce pro podporu infrastruktury KAP  Informace ze strany ŘO OP VVV k akčním plánům vzdělávání_diskuse  Informace ze strany „odborného garanta“ (NIDV)  Informace o stavu přípravy místních akčních plánů ze strany nositelů_diskuse

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Role Regionální stálé konference v rámci MAP Koordinační role 1.Schválení území a žadatelů pro realizaci MAP 2.Sběr informací o stavu přípravy a realizace MAP pro potřeby MŠMT 3.Přenos informací ze setkání sekretariátů RSK 4.Sběr strategických rámců MAP do 30.9.2016: předání schváleného Strategického rámce MAP sekretariátu RSK MSK

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Plánované výzvy v rámci IROP SC 2.4  Předložené projektové záměry musí být v souladu s rámcem pro investice do infrastruktury MAP  Projektové záměry škol musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Kontaktní údaje Sekretariát RSK: Denisa Štvrtňová, tel: 595 622 550 Miriam Šůstková, tel: 595 622 543 e-mail: rskmsk@msk.czrskmsk@msk.cz Informace k RSK a Regionálnímu akčnímu plánu: http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/regionalni-stala-konference-moravskoslezskeho- kraje-53320/

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Informace o přípravě Krajského akčního plánu MSK a zpracování Rámce pro podporu infrastruktury Kristýna Žižková

8 Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000006 20. 6. 2016 Kristýna Žižková

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajský akční plán je zaměřen zejména na střední a vyšší odborné školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání, je zpracováván ve spolupráci s partnery v území a ve spolupráci s odborným garantem KAP, zaměřuje se na dlouhodobé potřeby a priority kraje a škol v území, je především nástrojem pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a pro zacílení intervencí z OP VVV a IROP.

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Z čeho KAP vychází? z existující regionální i národní strategie rozvoje vzdělávání (Strategie regionálního rozvoje ČR, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v MSK, Místní akční plány, Regionální akční plány,…); z dotazníkového šetření ve školách realizovaného NÚV.

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu dále bude rozšířen o vybrané výstupy Místních akčních plánů v průřezových oblastech, kterými jsou: -podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání pro MŠ i ZŠ) – včetně potřeb infrastrukturních – relevantních pro ZŠ, -podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (pro ZŠ a v oblastech iniciativy a kreativity také pro MŠ), -podpora kariérového poradenství – relevantní pro ZŠ.

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Klíčová témata KAP: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; Rozvoj kariérového poradenství; Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání; Podpora inkluze; Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Nepovinná témata KAP: Rozvoj výuky cizích jazyků; ICT kompetence; Čtenářská a matematická gramotnost; Další témata důležitá pro území/školy – mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů. Každé téma (klíčové i nepovinné) může mít „měkkou“ (ESF – OP VVV) a „tvrdou“ (ERDF – IROP či jiné OP) část.

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram listopad – prosinec 2015 – dotazníkové šetření na školách 1. 12. 2015 – zahájení projektu KAP 1. 3. 2016 – zahájení projektu P-KAP leden – březen 2016 – Analýza potřeb v území duben – červen 2016 – Prioritizace potřeb škol, Rámec pro podporu infrastruktury a investic

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Co nás čeká schválení Prioritizace potřeb a Rámce pro podporu infrastruktury a investic workshop s řediteli/zástupci škol zpracování plánů aktivit/školních akčních plánů tvorba KAP realizace KAP

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Potřeby s nejvyšší důležitostí podpora praktických aktivit zaměřených na rozvíjení podnikavosti a tvořivosti jako např. badatelské vzdělávání, brainstorming, projektové vyučování, kreativní hry, žákovské projekty, odborné soutěže apod. vzdělávání pedagogických pracovníků k efektivnímu rozvoji kompetencí žáků i účastníků aktivit v rámci celoživotního učení podpora rozvoje podnětného, kreativitu stimulujícího prostředí ve školách podpora osvojování a zvýšení kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě na všech úrovních vzdělávání podpora talentovaných žáků Potřeby se střední důležitostí podpora start-upů

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – ZŠ, MŠ Podíl ZŠ narážejících na danou překážku v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Podíl MŠ narážejících na danou překážku v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku 78% Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity 68% Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami 54% Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity 27% Nedostatek výukových materiálů, pomůcek a metodik v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity 45% Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity 22%

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora polytechnického vzdělávání Potřeby s nejvyšší důležitostí popularizovat a zatraktivnit technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání podpora aktivit technického, přírodovědného a environmentálního charakteru pro žáky i pedagogické pracovníky, jako např. konference, semináře, soutěže, školní projekty, mezinárodní spolupráce apod. modernizovat infrastrukturu a vybavení ZŠ, SŠ, VOŠ pro vzdělávání v technických, přírodovědných a environmentálních předmětech zvýšení kvality výuky a odborné způsobilosti pedagogických pracovníků podpora výuky technických a přírodovědných předmětů v cizím jazyce na SŠ a VOŠ podpora vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, příp. VŠ Pro oblast ZŠ a MŠ podpora manuální zručnosti a prvků polytechnické výchovy ve vzdělávání v mateřských a základních školách podpora vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, příp. VŠ

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora polytechnického vzdělávání – ZŠ, MŠ Podíl ZŠ narážejících na danou překážku v oblasti polytechnického vzdělávání Podíl MŠ narážejících na danou překážku v oblasti polytechnického vzdělávání Nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků 77% Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání 75% Učitelé polytechnických předmětů nejsou jazykově vybaveni pro výuku v CLIL 65% Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání 48% Nedostatečné/neodpovídající prostory59% Nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání (vybavení tříd, heren, hřišť, keramických dílen apod.) 43% Nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod. 55%

20 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podpora kariérového poradenství Potřeby s nejvyšší důležitostí zkvalitnění kariérového poradenství ve školách prostřednictvím cíleného vzdělávání výchovných poradců a dalších pedagogických pracovníků zavedení samostatné funkce kariérového poradce - pilotní ověření prohloubení spolupráce s IPS ÚP a ostatními aktéry na trhu práce včetně zaměstnavatelů a Paktu zaměstnanosti podpora dostupnosti služeb školních poradenských pracovišť v dalších školách

21 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rámec pro podporu infrastruktury a investic do 30. 6. bude odeslán MMR, jednou za půl roku je možná aktualizace, podmínka souladu s KAP/MAP také pro organizace zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání, výstavba nadstandardního a finančně náročného zařízení nebo zařízení celokrajského významu musí být uvedena v MAP a zároveň také v KAP.

22 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost 21

23 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Informace ze strany ŘO OP VVV k akčním plánům vzdělávání Ferdinand Hrdlička

24 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Místní akční plány rozvoje vzdělávání

25 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Cílem Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je:  umožnit vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.  vyhledání a podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání.  vznik partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji spolupráce dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.  otevření partnerské diskuse v území – např. o vzniku svazkových škol.

26 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přínosy Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání  Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací soustavy s ohledem na vzdělávací potřeby každého žáka -> přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě a žáka  Nastavení spravedlnosti ve vzdělávání s cílem rozvíjet potenciál každého dítěte, žáka a studenta  Aktivní zapojení zřizovatelů do rozvoje vzdělávací soustavy  Spolupráci na základě vytvořené platformy (partnerství) aktérů podílejících se na vzdělávání dětí a žáků – samospráva – škola - NNO

27 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Principy pro tvorbu místních akčních plánů rozvoje vzdělávání  respektování již vzniklých partnerství a dohody v území  koordinace akcí a dlouhodobá podpora rozvoje spolupráce v oblasti vzdělávání  principy MAP: Spolupráce, Zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, Dohody, Otevřenosti, Princip SMART, Udržitelnosti, Partnerství

28 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Význam akčních plánů rozvoje vzdělávání MAP/KAP – významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV  pro plánovanou spolupráci v území (místní sítě a partnerství)  pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech  významný podklad pro zpracování šablon pro školy „šitých na míru“ MAP/KAP – významný podklad pro vyhlašování výzev IROP/OP Praha – pól růstu  koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v území. V OP PPR i IROP je v oblasti základního školství soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.

29 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Povinná opatření místních akčních plánů rozvoje vzdělávání  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání  Kariérové poradenství v základních školách Doporučená opatření MAP:

30 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Průřezová a volitelná opatření MAP:  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  Investice do rozvoje kapacit základních škol  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP

31 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Úrovně zpracování MAP preMAPMAPMAP+ ÚroveňZjednodušenáZákladníPokročilá Hlavní cílPosílit vazby v místním partnerství aktérů v oblasti vzdělávání Shodnout se na prioritách v oblasti vzdělávání a připravit akční plán aktivit Realizovat naplánované aktivity, kontinuálně rozvíjet akční plánování Převažující obsahStáže, workshopy, prezentace Kulaté stoly, pracovní skupiny, setkávání Vzdělávací aktivity Hlavní výstupStrategický rámec MAP a priority Akční plánAkční plán – aktualizace Strategie rozvoje ZŠ

32 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Povinné aktivity projektu: 1.Akční plánování: pro projekty preMAP je povinná pouze realizace a dokončení podaktivity a) Rozvoj partnerství - Řídící výbor b) Dohoda o prioritách - vytvoření Strategického rámce MAP včetně Investičních priorit c) Budování znalostních kapacit pro projekty MAP a MAP+ je povinná realizace a dokončení podaktivity a) Rozvoj partnerství – Řídící výbor b) Dohoda o prioritách - vytvoření Strategického rámce MAP včetně Investičních priorit c) Akční plánování – vytvoření Místního akčního plánu d) Budování znalostních kapacit

33 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Akční plánování - podaktivity: Rozvoj partnerství: cílem je sestavení a vytvoření Řídícího výboru – realizátor osloví povinné subjekty k zapojení Výstup: Řídící výbor  Schválený status a jednací řád  Popis vzniku partnerství a jeho složení – oslovené subjekty, zapojené subjekty, počet členů, výběr relevantních partnerů Řídící výbor:  Hlavní představitel MAP – schvaluje Strategický rámec MAP  Zprostředkovává přenos informací v území  Spolupráce všech relevantních partnerů v daném území

34 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Akční plánování - podaktivity: Dohoda o prioritách:  realizují všechny úrovně MAP 1)Analýza – data z dotazníkového šetření, metaanalýzy stávajících dokumentů, SWOT-3 analýza pro každou z oblastí 2)Strategický rámec MAP – struktura Vize, Popis zapojení aktérů, Popis priorit a cílů, Prioritizace témat 3)Investiční priority – příloha strategického rámce Výstup: Strategický rámec MAP včetně přílohy Investiční priority

35 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategický rámec MAP: Účel:  Zajištění souladu projektů OP VVV, IROP a OP PPR s prioritami regionu  Poskytnutí přehledu priorit dle Dohody o prioritách Struktura: 1. Vize 2. Popis zapojení aktérů v území 3. Popis priorit a cílů + vazba na opatření MAP 4. Prioritizace témat pro posouzení souladu s OP VVV a IROP Termín finalizace:  Do 6 měsíců od zahájení realizace  Pro první výzvu IROP doporučujeme do 30. 9. 2016

36 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategický rámec MAP: Priorita Definujte, v jakých oblastech bude změna realizována. Priority řešení by měly vycházet z analýzy stavu a potřeb aktérů v územích, měly by být v souladu s Vizí. Cíl a popis cíle Konkretizujte změny v jednotlivých oblastech řešení do cílů, které budou naplňovány v MAP. Cíle by měly být formulovány v souladu s pravidlem SMART (specifický, měřitelný, ambiciózní, realistický a termínově orientovaný). Uveďte číslo a název cíle. Uveďte stručný popis cíle a jeho odůvodnění – proč je třeba změny dosáhnout. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Uveďte opatření MAP, ke kterému se níže uvedený cíl vztahuje. Některá opatření definovaná v Postupech MAP jsou průřezová a mohou se nějakým způsobem vztahovat ke všem cílům, jiná jsou specifická a mohou mít vztah jen k jednomu cíli. Jde ale o to doložit, kde a jak se aktéři shodli, že se povinnými a volitelnými opatřeními dle Postupů budou zabývat a v jaké míře, a aby byla zřetelná vazba. Pokud jste v rámci analýzy potřeb v území identifikovali některá z doporučených nebo průřezových a volitelných opatření MAP, uvádějte je ve struktuře: 1.Povinné opatření (téma) MAP (vždy jedno povinné opatření/téma) – jak je v daných cílech provázáno (průřezově nebo specificky, konkrétně, silně nebo slabě, dle identifikace problémů aktéry 2.Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření MAP (obdobně) Indikátory Indikátor je nástrojem pro měření dosažené změny, resp. naplnění cíle. Uvádějte obecně, nekvantifikujte. Příklad: počet podpořených osob, počet škol zapojených do čerpání z IROP, počet společně realizovaných projektů, počet absolvovaných seminářů

37 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategický rámec MAP: Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název projektu : Očekávan é celkové náklady na projekt v Kč Očekávan ý termín realizace projektu (od – do) Soulad s cílem MAP* Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbari érovost školy, školské ho zařízen í **** Rozšiřo vání kapacit kmeno vých učeben mateřs kých nebo základ ních škol ***** Cizí jazyk Přírod ní vědy ** Technic ké a řemesl né obory ** Práce s digitál technol ogie-mi *** ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

38 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Akční plánování - podaktivity: Akční plánování:  realizují MAP a MAP+  vytvoření Místního akčního plánu Struktura: 1)Analytická část 2)Strategická část 3)Neinvestiční opatření: aktivity škol a aktivity spolupráce Roční akční plán: konkrétní opatření, odpovědnosti, termíny, měřitelnost (princip SMART)

39 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Akční plánování - podaktivity: Budování znalostních kapacit:  realizace vzdělávacích aktivit v průběhu tvorby MAP  vzdělávání nesmí mít individuální charakter – nesmí být pro jednu instituci/osobu Výstupy  Prezenční listina z akce  Hodnocení přínosu vzdělávání – zpráva zpracována za každou vzdělávací akci Nepodporované vzdělávání: jazykové, IT a prezentační dovednosti, účetnictví, semináře hrazené z ostatních veřejných zdrojů

40 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Povinné aktivity projektu: 2. Realizace – uznatelná aktivita pouze pro projekty MAP+ 3. Evaluace – povinná pro všechny projekty, jejímž cílem je vyhodnotit úspěšnost procesů a stanovení dalších kroků MAP 4. Řízení MAP – povinná pro všechny projekty – implementační struktura k řízení MAP  Identifikace dotčené veřejnosti  Základní struktura partnerství  Komunikační strategie – zapojení dotčené veřejnosti  Popis fungování MAP 5. Řízení projektu – povinná pro všechny projekty,  žadatel uvede popis realizačního týmu a způsobu řízení projektu

41 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Struktura MAP: 1)Analytická část 2)Strategický rámec MAP 3)Opatření Opatření bude zpracováno v následující struktuře:  Odůvodnění výběru opatření na základě místní analýzy  Cíl opatření: čeho chceme dosáhnout v tomto opatření  Popis kroků k naplnění cíle – aktivity Aktivity jednotlivých škol – jaké aktivity poběží ve školách Aktivity spolupráce – jaké aktivity je nutné dělat ve spolupráci Infrastruktura – jaká infrastruktura je potřebná k realizaci aktivit

42 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Informace ze strany „odborného garanta“ (NIDV)

43 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Informace o stavu přípravy místních akčních plánů ze strany nositelů


Stáhnout ppt "Datum: 20.6.2016 Jednání s nositeli MAP a KAP. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Návrh programu  Informace ze strany sekretariátu."

Podobné prezentace


Reklamy Google