Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTAČNÍ ZPRÁVA „Průzkum a analýza potřeb seniorů v Jihomoravském kraji za účelem rozšíření možností sociálně a ekonomicky dostupné nabídky bydlení“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTAČNÍ ZPRÁVA „Průzkum a analýza potřeb seniorů v Jihomoravském kraji za účelem rozšíření možností sociálně a ekonomicky dostupné nabídky bydlení“"— Transkript prezentace:

1 PREZENTAČNÍ ZPRÁVA „Průzkum a analýza potřeb seniorů v Jihomoravském kraji za účelem rozšíření možností sociálně a ekonomicky dostupné nabídky bydlení“ AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Jihomoravský kraj sociologický průzkum, který proběhl v listopadu a prosinci 2010. Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno

2 CÍL PRŮZKUMU A METODOLOGIE CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting s.r.o. předkládá výsledky empirického šetření „Průzkum a analýza potřeb bydlení seniorů v Jihomoravském kraji za účelem rozšíření možností sociálně a ekonomicky dostupné nabídky bydlení“. Sociologický průzkum a analýza byly realizovány v průběhu listopadu a prosince 2010 s využitím kombinace metodologických přístupů. Cílem průzkumu bylo identifikovat skutečné potřeby ekonomicky a sociálně dostupného bydlení pro seniory v Jihomoravském kraji na základě identifikace názorů a postojů různých cílových skupin respondentů. Cílová skupina seniorů byla při empirickém šetření rozšířena o zástupce věkových kohort ekonomicky aktivních občanů a pro komplexnost celého šetření bylo zjišťování realizováno také mezi kompetentními zástupci z 34 měst s přeneseným výkonem státní správy a řídícími pracovníky v zařízeních pro seniory na celém území Jihomoravského kraje. POUŽITÁ METODA SBĚRU DAT A ZPŮSOB VÝBĚRU VZORKU RESPONDENTŮ Při sociologickém šetření a analýze bylo využito kombinace více metodologických postupů a způsobů sběru dat. Kombinace metodologických postupů zohledňovala především požadavky na komplexnost pořízených dat, které jsou podkladem pro shrnutí výsledků, analýz a následná doporučení. Aplikace několika metodologických postupů zohledňovala také specifika jednotlivých cílových skupin, které byly do zjišťování zařazeny. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 02

3 VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU A ZPŮSOB VÝBĚRU RESPONDENTŮ Cílová skupina - běžná populace Výběrový soubor tvořil vzorek 889 respondentů, kteří se rekrutovali z celého území Jihomoravského kraje. Průzkum byl realizován s využitím tzv. kvótního (záměrného) výběru respondentů. Kvótní znaky zohledňovaly především věkové kategorie (30-44 let, 45-54 let, 55-64 let, 65 a více let), zastoupení obcí s přeneseným výkonem státní správy (ve vzorku bylo zastoupeno všech 34 obcí) a pohlaví respondentů. Ve vzorku bylo zastoupeno 47 % respondentů z řad seniorů - občanů pobírající starobní důchod a 53 % respondentů z produktivních věkových kohort. Cílová skupina - kompetentní zástupci měst a kompetentní zástupci z ubytovacích zařízení pro seniory Osloveni ke spolupráci na vyplnění dotazníku byli všichni vedoucí odborů sociálních věcí ze všech 34 obcí s přeneseným výkonem státní správy a současně kompetentní pracovníci zařízení pro seniory z celého území Jihomoravského kraje. Jednalo se tedy o vyčerpávající šetření. Celkem dotazník vyplnilo 64 respondentů. ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ Cílová skupina - běžná populace Sběr dat probíhal s využitím školených tazatelů z tazatelské sítě společnosti AUGUR Consulting a to v přímé interakci (face to face) mezi tazatelem a respondentem. Cílová skupina - kompetentní zástupci měst a kompetentní zástupci z ubytovacích zařízení pro seniory Podkladem pro spolupráci na průzkumném šetření byl průvodní dopis se všemi potřebnými informacemi a současně motivační dopis podepsaný zástupci objednatele průzkumu (Jihomoravského kraje). Dotazník s otázkami byl umístěn na web portálu společnosti AUGUR Consulting a byl připraven pro vyplnění v uživatelsky přívětivém formátu. Dotazník vyplňovali v elektronické podobě přímo respondenti. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 03

4 DESK RESEARCH  Přestože Jihomoravský kraj disponuje v domovech pro seniory 3 232 místy, což je v mezikrajském srovnání 4. největší počet po krajích Středočeském, Moravskoslezském a Ústeckém, bylo ke konci roku 2009 evidováno celkem 9 591 neuspokojených zájemců o umístění v těchto zařízeních. Pro srovnání je v grafu uvedena kapacita a počet neuspokojených žadatelů v domovech pro seniory v roce 2008 a v roce 2009.  Oproti roku 2008 došlo k navýšení kapacity v domovech pro seniory. Podíváme-li se na počet neuspokojených žadatelů, můžeme konstatovat, že došlo k nárůstu osob, které mají zájem o tuto sociální službu. Zatímco v roce 2008 činil počet neuspokojených žadatelů připadajících na 1 000 osob starších 65 let 36,1, v roce 2009 to je již 52,5 osob. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 04

5  Jihomoravský kraj disponuje v domovech se zvláštním režimem 1 778 místy, což jej řadí v mezikrajském srovnání na 1. místo. Ke konci roku 2009 bylo v Jihomoravském kraji 2 816 neuspokojených žadatelů o tento typ sociálních služeb.  U kapacity domovů se zvláštním režimem došlo oproti roku 2008 k mírnému nárůstu počtu míst (navýšení o 4 místa), zatímco počet neuspokojených žadatelů o tento typ sociální služby se téměř zdvojnásobil. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 05

6 ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY – BĚŽNÁ POPULACE  Respondenti, kteří žijí v rodinných domech a bydlení mají v osobním vlastnictví uvádějí výrazně častěji než lidé, kteří žijí v bytech, v nájemním nebo podnájemním vztahu, že jejich bydlení je vhodné pro život ve stáří.  Se vzrůstajícím věkem respondentů roste počet těch, kteří uvádí, že bydlení, ve kterém v současnosti žijí, je vhodné pro spokojený život ve stáří. Zatímco u respondentů v produktivním věku je 73 % těch, kteří uvádějí, že bydlení, ve kterém v současné době žijí, je vhodné pro spokojený život ve stáří, tak u skupiny seniorů, kteří pobírají starobní důchod, je to až 88,9% dotázaných. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 06 Rozhodně a spíše ano 80,7 % Rozhodně a spíše ne 17,0 %

7  Téměř dvě třetiny dotázaných (64,1 %) uvedly, že by jejich bydlení potřebovalo pro spokojený život ve stáří nějaké úpravy.  Nejčastěji by pro spokojený život ve stáří bylo potřeba vyřešit u sedmi z deseti respondentů (71,8 %) bezbariérovost bydlení (schody, prahy), dále pak byt doplnit o drobné pomůcky např. úchytky, madla (65,3 %). Téměř polovina dotázaných (53,7 %) uvedla potřebu úpravy koupelny nebo toalety, téměř třetina respondentů (30,7 %) celkovou rekonstrukci nemovitosti a více než čtvrtina (26,1%) uvedla změnu způsobu vytápění.  Více než tři čtvrtiny dotázaných (76,1 %) uvedly, že budou (rozhodně nebo spíše) moci bydlet ve stávající nemovitosti (bytě), případně v nemovitosti svých dětí, až do konce svého života. Naproti tomu šestina respondentů (15,4 %) uvádí, že ve stávajícím bydlení nebude moci (spíše nebo rozhodně) až do konce svého života žít. Téměř desetina dotázaných (7,8 %) na otázku nedokázala odpovědět („neví“).  Výsledky odpovědí respondentů mají souvislost také s jejich sociálně demografickými charakteristikami. Se vzrůstajícím věkem respondentů roste počet těch, kteří se domnívají, že budou moci ve stávající nemovitosti (bytě) žít až do konce svého života. Podstatně častěji se domnívají, že budou moci žít ve stávající nemovitosti až do konce života senioři pobírající starobní důchod, kteří žijí ve vlastním rodinném domě, mají děti a vnoučata. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 07

8  Jak vyplývá z analýzy výsledků, bydlení v domácím prostředí preferují především respondenti z nižších věkových skupin (30- 44 let a 45-54 let), častěji se jedná o osoby s nejvyšším stupněm vzdělání, které se řadí do vyšší společenské třídy, častěji žijí v rodinném domě, který mají v osobním vlastnictvím a současně jde o osoby, které mají děti.  Naproti tomu bydlení v zařízeních pro seniory nebo individuální bydlení sociálního typu preferuji výrazně častěji senioři pobírající starobní důchod, osoby s nejnižším stupněm vzdělání, které se řadí do nižší společenské třídy, častěji žijící v nájemním bytě nebo v podnájmu. Častěji se jedná o osoby, které nemají děti. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 08

9  Respondenti, kteří by využívali nebo již využívají dovážku jídla, by tak činili pětkrát týdně. Z analytického hlediska se pracovalo se střední hodnotou tzv. mediánem.  Čtyřikrát měsíčně by respondenti využívali dovážku nákupů (léků) a pomoc s domácími pracemi a dvakrát měsíčně by využívali vzdělávací a aktivační činnost. Ostatní služby by využívali respondenti jednou měsíčně. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 09

10  Se vzrůstajícím věkem respondentů vzrůstá podíl těch, kteří si připouštějí, že si jednou nebudou schopni poradit sami a jediným řešením pro ně bude pomoc jiných osob. Nejčastěji se jedná o seniory pobírající starobní důchod, častěji o osoby s nejvyšším stupněm vzdělání, které mají děti a bydlí v rodinném domě, který mají v osobním vlastnictví. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 10 Rozhodně a spíše si to připouštím 69,8 % Rozhodně a spíše si to nepřipouštím 25,0 %

11  Výrazně častěji jsou přesvědčení o tom, že se o ně v případě potřeby ve stáří postarají členové rodiny, blízcí, známí nebo pečovatelské organizace respondenti z nejstarší věkové skupiny - senioři pobírající starobní důchod, kteří mají děti i vnoučata, žijí v menší obcích do 5000 obyvatel v rodinném domě, který mají v osobním vlastnictví.  Nejčastěji se o respondenty postarají, na základě analýzy jejich odpovědí, děti (88,2 %), dále pak respondenti počítají s pomocí pečovatelské služby (55,2 %), vnoučat (48,9 %), širší rodiny (28,4 %) a známých, sousedů apod. (15,4 %). © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 11

12  Více než třetina dotázaných (33,9 %) je rozhodně nebo spíše ochotna, podle možností, bydlet ve stáří i mimo současné bydliště. Téměř dvě třetiny respondentů (66,1%) však mimo své současné bydliště ve stáří bydlet nechtějí.  Více než třetina respondentů (33,7 %) by ráda trávila své stáří na vesnici, více než čtvrtina dotázaných (25,5 %) v obci (městě) do 5000 obyvatel a téměř pětina (17 %) ve městě do 20 000 obyvatel. Více než desetina respondentů (11,4 %) by preferovala okraj velkého města a méně než dvacetina (4,1%) centrum velkého města. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 12 Rozhodně a spíše ano 40,4 % Rozhodně a spíše ne 44,9 %

13  Při srovnání výsledků odpovědí respondentů z Brna, z velkých obcí (Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo) a ostatních obcí (v kategorizované – sloučené podobě) byl identifikován v ostatních – především menších obcích – podstatně vyšší podíl těch respondentů, kteří uvádí, že v současné době není a v následujících pěti letech nebude v lokalitě, kde by chtěli trávit stáří, dostatek možností pro bydlení seniorů. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 13

14  Pro úplnost byly výsledky odpovědí analyzovány také ve vztahu k dalším identifikačním otázkám. Jak vyplývá z uskutečněných korelací, ti respondenti, kteří uvádějí, že by pokojné stáří rádi trávili v zařízení pro seniory nebo v individuálním bydlení sociálního typu, současně uvádějí výrazně častěji, že v současné době a následujících pěti letech je nebo bude v lokalitě, kde by chtěli trávit stáří, nedostatek možností bydlení pro  Nedostatek bydlení pro seniory v lokalitě, kde by chtěli trávit stáří, uvádí výrazně častěji ti respondenti, kteří současně častěji uvádí, že typ bydlení, ve kterém v současnosti žijí, není vhodný pro spokojený život ve stáří, a také ti, kteří častěji uvádí, že nebudou moci bydlet ve stávající nemovitosti (bytě), případně v nemovitosti svých dětí, až do konce svého života. Myslíte si, že v současné době a následujících pěti letech je (bude) v lokalitě, kde byste chtěl(a) trávit stáří, dostatek možností bydlení pro seniory? Ano, je v % Ne,není v % Nevím v % Kdybyste si mohl(a) vybrat, v jakém typu bydlení (prostředí) byste chtěl(a) trávit pokojné stáří? V domácím prostředí42,943,413,7 V zařízení pro seniory nebo individuální bydlení sociálního typu 30,553,615,9 Je typ bydlení, ve kterém v současnosti žijete, vhodný pro spokojený život ve stáří? Ano42,743,314,0 Ne30,053,716,3 Myslíte si, že budete moci bydlet ve stávající nemovitosti (bytě) případně v nemovitosti svých dětí až do konce svého života? Ano43,942,513,6 Ne23,861,115,1 © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 14

15 © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 15

16  V případě, že by např. ve městě (obci) nebo blízkém okolí, ve kterém respondenti žijí, vzniklo nové zařízení pro seniory (případně kdyby si mohli vybrat konkrétní stávající zařízení pro seniory), výrazně častěji by ve stáří zvažovaly možnost požádat o umístění do takového zařízení ženy než muži, dále pak častěji osoby s nejnižším stupněm vzdělání, které se řadí k nižší nebo střední společenské třídě, žijící v bytě v nájemním nebo podnájemním vztahu.  Domovy pro seniory by preferovali častěji respondenti z nejvyšší věkové kohorty (65 a více let), kteří se řadí do nižší společenské třídy a současně uvádějí, že jejich zdravotní stav je špatný, a žijí především v obcích od 1 do 10 tisíc obyvatel. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 16

17  Významný rozdíl byl zaznamenán především při komparaci preferencí respondentů z Brna a menších obcí. Zatímco respondenti z menších obcí do 5000 obyvatel výrazně častěji preferují zařízení pro seniory do 25 ubytovaných a také 26-50 ubytovaných, tak respondenti z Brna výrazně častěji preferuji větší typy zařízení pro seniory s 51-75 a více než s 76 ubytovanými. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 17

18  Nejčastěji by dvě pětiny dotázaných (40,1 %) preferovaly bydlení typu 1+1, dále pak garsoniéru (27,8 %) nebo samostatný pokoj (23,6 %). Bydlení 2+kk a větší by upřednostňovala méně než desetina (8,6 %) respondentů.  Nejčastěji by téměř třetina respondentů (32 %) preferovala bydlení o ploše 26-30 m 2 a více než čtvrtina dotázaných (26,9 %) bydlení o ploše do 25 m 2. Bydlení o ploše 31-35 m2 by upřednostnila šestina (16,3 %) dotázaných a o ploše 36-40 m 2 méně než desetina (8,3 %) respondentů. Bydlení větší než 41 m 2 by preferovalo pouze 10,8 % dotázaných. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 18

19  Za samostatnou garsoniéru o ploše cca 30m 2 se sociálním zařízením a kuchyňským koutem bez stravy by byli ochotni respondenti zaplatit v průměru 3 500 Kč měsíčně a se stravou v průměru 5 800 Kč měsíčně. Z uvedeného vyplývá, že za jídlo jsou respondenti ochotni platit cca 2 300 Kč měsíčně. Kolik Kč maxim á lně byste byl/a př í padně ochoten/a hradit za bydlen í v zař í zen í pro seniory v samostatn é garsoni é ře o plo š e cca 30m 2, se soci á ln í m zař í zen í m a kuchyňským koutem bez stravy? Do 2 000 Kč v % 2 001 Kč až 3 000 Kč v % 3 001 Kč až 4 000 Kč v % 4 001 Kč až 5 000 Kč v % 5 001 Kč a v í ce v % Celkem v % Obec Brno13,919,416,730,619,4100,0 Velk é obce23,133,016,520,96,6100,0 Mal é obce18,028,517,518,0 100,0 © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 19  V Brně jsou respondenti ochotni zaplatit vyšší částku než v ostatních obcích.

20  Ženy se cítí být ve srovnání s muži více informovány o možnostech pobytu v zařízeních pro seniory. Informováni se cítí být více také lidé ve věkové skupině 45-54 let s vyšším stupněm vzdělání, kteří se častěji řadí do střední společenské třídy, mají děti a žijí v obcích od 10 do 100 tisíc obyvatel.  O možnostech pobytu v zařízeních pro seniory respondenti čerpají (nebo by rádi čerpali) informace nejčastěji zprostředkovaně od své rodiny a známých (39,9 %), dále pak z městského úřadu (35,1 %), z internetu (26,1 %), od lékařů (19,9 %), z místních novin (13,5 %) nebo z jiných zdrojů.  Pouze třetina dotázaných respondentů (33,6%) uvádí, že má představu o průměrné délce vyřízení žádosti o přidělení místa v zařízení pro seniory. Respondenti odpovídali v rozmezí od jednoho měsíce až po 120 měsíců. Průměrně respondenti uváděli délku vyřízení žádosti o přidělení místa v zařízení pro seniory 27 měsíců. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 20 Rozhodně a spíše neinformován/a 60,7 % Rozhodně a spíše informován/a 39,4 %

21 DOPLŇKOVÁ KVALITATIVNÍ ANALÝZA – CÍLOVÁ SKUPINA CIZINCŮ S DLOUHODOBÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČR  Na základě požadavků zadavatele byly cílové skupiny (běžná populace JMK a představitelé obcí a představitelé zařízení pro seniory), které byly zásadní pro naplnění předmětu a cílů průzkumu, doplněny o cílovou skupinu cizinců žijících v Jihomoravském kraji formou dlouhodobého pobytu.  Pro identifikaci potřeb sociálně a ekonomicky dostupného bydlení v seniorském věku u cílové skupiny cizinců byla uplatněna metoda polostandardizovaných interview.  Sedm respondentů z dvanácti „neví“, kde bude (chce) trávit pokojné stáří. Tato odpověď činila výrazné limity a bariéry pro kladení celé řady dalších otázek.  Ani respondenti, kteří mají v ČR rodinu a děti, nejsou schopni jednoznačně říci, kde budou chtít trávit své stáří.  Všichni dotázání respondenti by chtěli trávit stáří v přirozeném prostředí, doma s rodinnými příslušníky.  Nikdo z respondentů nezvažuje možnost ve stáří využívat bydlení v zařízení pro seniory.  Devět z dvanácti respondentů připouští, že by ve stáří případně využívalo některé služby určené seniorům. Nejčastěji by se jednalo o pomoc při dopravě k lékaři nebo na úřad nebo pomoc s drobnými opravami.  Většina respondentů se necítí být informována o možnostech bydlení a služeb pro seniory. Informace by získávali nejčastěji zprostředkovaně přes své blízké a známé.  Výše uvedená zjištění mají také oporu v informacích, které dokumentuje zpráva „Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace“ vypracována kolektivem autorů v roce 2009 pojednávající o situaci cizinců v lokalitě Jihomoravského kraje. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 21

22 ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY ÚŘEDNÍCI A PRACOVNÍCI UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY  Jak vyplývá z analýzy výsledků, více než tři čtvrtiny respondentů (77,8 %), kompetentních zástupců jednotlivých měst a zástupců zařízení pro seniory z celého území Jihomoravského kraje, se domnívají, že je v jejich obci spíše nebo rozhodně nedostatek ubytovacích zařízení pro seniory. Pouze více než desetina respondentů (14,3 %) se domnívá, že pobytových zařízení pro seniory je v jejich obci spíše nebo rozhodně dostatek. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 22 Rozhodně a spíše nedostatek 77,8 % Rozhodně a spíše dostatek 22,2 %

23  Podle odpovědi respondentů v jejich obcích zcela absentují především chráněná bydlení (66 %), týdenní stacionáře (61,2 %), odlehčovací zařízení (45,1 %), sociální byty (30 %), dále pak domovy se zvláštním režimem (20 %), domovy pro seniory (7,5 %) a domy s pečovatelskou službou (6 %).  Nedostatečně jsou v obcích respondentů zastoupeny především domovy pro seniory (66 %), domovy se zvláštním režimem (64 %) a sociální byty (58 %). Následují domy s pečovatelskou službou (50 %), odlehčovací zařízení (41,2 %), chráněná bydlení (32 %) a týdenní stacionáře (30,6 %). © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 23

24  Podle odpovědí respondentů je největší zájem mezi seniory v jejich obci a jejím okolí o bydlení v domovech pro seniory, v domech s pečovatelskou službou a domovech se zvláštním režimem. Vyšší zájem byl identifikován také o odlehčovací zařízení a sociální byty. O bydlení v týdenních stacionářích a chráněném bydlení pro seniory je zájem podle respondentů nižší. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 24

25  Téměř tři čtvrtiny respondentů (74,6 %) se domnívají, že obecný trend zájmu o umístění obyvatel do zařízení pro seniory vzrůstá a téměř pětina (18,7 %) uvádí, že je dlouhodobě stejný. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 25

26  V případě, že by se mohli respondenti podílet na rozhodnutí o výstavbě konkrétního zařízení určeného k bydlení seniorů v jejich obci nebo okolí, nejčastěji by preferovali výstavbu (zřízení) domovů pro seniory. Druhým nejčastěji zmiňovaným zařízením byla vždy kombinace více typů zařízení. Respondenti v této variantě odpovědí uvedli, že by bylo vhodné zřizovat zařízení poskytující více druhů služeb – domov pro seniory společně s domovem se zvláštním režimem nebo dům s pečovatelskou službou s domovem pro seniory v rámci jednoho zařízení. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 26

27  Ubytovací (pobytová) zařízení pro seniory by měla mít podle respondentů kapacitu diferencovanou podle jednotlivých typů zařízení. Největší kapacitu (počet osob) by měly mít domovy pro seniory (v průměru 74 osob), dále pak domovy se zvláštním režimem (průměrně 59 osob) a domy s pečovatelskou službou a chráněná bydlení pro seniory (v průměru shodně 40 osob).  V průměru nejmenší velikost pokojů by podle respondentů měly mít domovy se zvláštním režimem (19 m 2 ) a odlehčovací pobytová zařízení pro seniory (22 m 2 ). Průměrná velikost pokojů by měla být podle respondentů v domovech pro seniory 24 m 2. Vyšších průměrných hodnot dosáhly domy s pečovatelskou službou (35 m 2 ) a chráněná bydlení pro seniory (28 m 2 ).  Průměrná cena bydlení za měsíc by podle respondentů měla být v domovech pro seniory 7 843 Kč, v domě s pečovatelskou službou 6 000 Kč a chráněných bydlení pro seniory 4 666 Kč. Nejvyšší částku 12 912 Kč by měli senioři platit podle respondentů v domovech se zvláštním režimem.  Sociální byty by měly mít v průměru 26 m 2. Průměrná cena za jeden měsíc v tomto zařízení by měla být 2 875 Kč.  Podle poloviny respondentů (50 %) by měla být zařízení určená k bydlení seniorů umístěna na okraji obce. Naproti tomu téměř polovina dotázaných (46 %) by zařízení pro seniory umístila do centra obce.  Podle více než poloviny dotázaných (50,9 %) by měl být zřizovatelem zařízení pro seniory Jihomoravský kraj, dále pak podle téměř třetiny respondentů (30,2 %) obec a podle téměř šestiny dotázaných (13,2 %) stát. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 27

28  Téměř devět z deseti respondentů (85,7 %) si myslí, že v jejich obci a okolí není dostatek ubytovacích kapacit a služeb pro seniory se specifickými požadavky (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba apod.). © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 28

29  Vzhledem k vysokému počtu respondentů, kteří mají zájem své stáří strávit nebo již tráví v přirozeném prostředí domova, doporučujeme dále zpřístupňovat nabídku sociálních služeb určených cílové skupině seniorů. Služby by měly být dostupné geograficky (především v menších obcích), ale také finančně.  Vzhledem k trendu stárnutí populace a prudce rostoucím požadavkům cílové skupiny seniorů na umístění do pobytových zařízení pro seniory doporučujeme zvážit zintenzivnění výstavby, podpory zřizování a případně rozšiřování stávajících zařízení určených k bydlení seniorů.  V důsledku narůstajícího počtu osob v seniorském věku se specifickými požadavky na intenzivní péči doporučujeme podporovat výstavbu především domovů se zvláštním režimem a domovů pro seniory. Doporučujeme také podporovat vznik zařízení, které nabízejí kombinaci více typů služeb určených seniorům (například kombinace domů s pečovatelskou službou s domovy pro seniory v rámci jednoho zařízení nebo domovů pro seniory v kombinaci s ubytovacími kapacitami pro seniory vyžadující zvláštní režim). Mohlo by tímto docházet k pružnějšímu a sociálně i psychologicky šetrnějšímu umisťování osob se zhoršujícím se stavem do zařízení s intenzivnější péči bez změny lokality.  Na základě omezených finančních zdrojů na nákladnou výstavbu nových zařízení navrhujeme u těch zařízení, které zřizuje Jihomoravský kraj, zvážit možnost dílčího vyčleňování části kapacit konkrétních zařízení pro účely zřizování specifických typů zařízení (lůžek se zvláštním režimem s intenzivnější péčí).  V případě výstavby nových ubytovacích kapacit pro seniory by měly být zohledněny požadavky na jejich velikost. Zájem je spíše o zařízení s menším počtem klientů, s menší obytnou plochou do 30 m 2 a s možností individuálního bydlení nebo bydlení pro páry.  Na základě výsledků šetření doporučujeme nová zařízení pro seniory situovat spíše do menších obvodů obcí s rozšířenou působností.  Věříme, že se prostřednictvím této závěrečné zprávy dostane zástupcům Jihomoravského kraje ucelený souhrn informací, dat a argumentů umožňující optimální a efektivní nastavení parametrů dalšího rozšiřování a optimalizace sociálně a ekonomicky dostupného bydlení pro seniory v Jihomoravském kraji. © 2010 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 28 RÁMCOVÁ DOPORUČENÍ


Stáhnout ppt "PREZENTAČNÍ ZPRÁVA „Průzkum a analýza potřeb seniorů v Jihomoravském kraji za účelem rozšíření možností sociálně a ekonomicky dostupné nabídky bydlení“"

Podobné prezentace


Reklamy Google