Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Analýza sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji“ Analýza je součástí projektu „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Analýza sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji“ Analýza je součástí projektu „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách."— Transkript prezentace:

1 „Analýza sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji“ Analýza je součástí projektu „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Objednatel: Moravskoslezský kraj Realizátor: AUGUR Consulting s.r.o.

2 HISTORIE A PROFIL SPOLEČNOSTI - AUGUR Consulting © 2013 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 02  Vznik společnosti v roce 1996 – 17 let zkušeností na trhu – realizace několika set projektů pro nespočet klientů.  Specializace na projekty v sociální oblasti.  Klienti: státní správa, kraje, obce, akademická sféra – VŠ, podniky.  Vybrané projekty realizované v posledních dvou – třech letech - kraje:  „Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji“.  „Analýza potřeb cílové skupiny osob do 26 let a sociálně slabých rodin v oblasti sociálně a ekonomicky dostupného bydlení v Praze“.  „Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji“.  „Odborné studie potřebnosti sociálních služeb v Jihočeském kraji“.  „Mikropodnikání v oblasti sociálních služeb a dalších modelů zajištění péče o osoby závislé na pomoci jiných osob ve smyslu zákona o sociálních službách - asistent sociální péče“.  „Analýza potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji“.  „Analýza sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji v návaznosti na jejich efektivní financování“.

3 CÍLE PROJEKTU „Analýza sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji“ © 2013 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 03  PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE ZMAPOVÁNÍ STAVU A DESKRIPCE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.  VÝSLEDKY ANALÝZY BUDOU POUŽITY PRO POTŘEBU KOORDINACE A PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REALIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ SVL.  ANALÝZA BUDE OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI:

4 METODOLOGIE A HARMONOGRAM © 2013 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 04  ANALÝZA BUDE ZPRACOVÁNA S VYUŽITÍM KOMBINACE NĚKOLIKA METODOLOGICKÝCH POSTUPŮ (INTEGROVANÝ METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP):  SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA DAT A DOKUMENTŮ  KVALITATIVNÍ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY  PARTCIPATIVNÍ A NEPARTICIPATIVNÍ POZOROVÁNÍ  TERÉNNÍ VÝZKUM  HARMONOGRAM PROJEKTU JE ČLENĚN DO TŘÍ NAVAZUJÍCÍCH ETAP: I.PŘÍPRAVNÁ – ukončení nejpozději do 31. 7. 2013 II.REALIZAČNÍ – ukončení nejpozději do 30. 9. 2013 III.ANALYTICKÁ A INTERPRETAČNÍ – ukončení nejpozději do 30. 10. 2013

5 I. PŘÍPRAVNÁ ETAPA PROJEKTU © 2013 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 05 IDENTIFIKACE STÁVAJÍCÍCH SVL A POTENCIONÁLNÍCH OHNISEK VZNIKU SVL Příprava zjišťovacího nástroje pro obce I., II. a III. typu (dotazník). Nejpozději do 30. 6. 2013 CAWI technika zjišťování. Představitelé obcí budou obeslání dopisem (elektronická forma), ve kterém budou požádání o vyplnění stručného dotazníku umístěného na web portálu. Otázky uplatněné ve stručném dotazníku se budou vztahovat k identifikaci SVL na území katastru příslušné obce a současně budou identifikovat některé další související doplňkové informace. Osloveni budou k vyplnění stručného dotazníku představitelé všech obcí I, II a III typu v MS kraji. Bude se tedy jednat o vyčerpávající šetření - screening. Nejpozději do 15. 7. 2013 CATI technika zjišťování. Telefonicky budou kontaktování kompetentní zástupci obcí I, II a III typu, kteří nevyplní dotazník v elektronické podobě - CAWI technika. Telefonicky budou osloveni tedy představitelé všech obcí, které dotazník na web portálu nevyplnili nebo ti, u kterých budou odpovědi neúplné. Na základě predikce 60 % response u CAWI zjišťování se může odhadem jednat o cca 100 - 120 obcí, u kterých bude uplatněna CATI technika sběru – telefonický rozhovor s kompetentní osobou. Nejpozději do 31. 7. 2013

6 II. REALIZAČNÍ ETAPA PROJEKTU © 2013 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 06 EMPIRICKÁ ŠETŘENÍ  Identifikace komunikačních partnerů v obcích s SVL. Nejpozději do 31. 7. 2013  Řízené rozhovory s komunikačními partnery v obcích, ve kterých bude screeningem (CAWI nebo CATI metoda) identifikována existence SVL. Za komunikační partnery pokládáme: A)zástupci obce (diferencovaně podle velikosti obce – obec III typu – ORP, obec II typu a případně obce I typu). Cílovou skupinu budou tvořit u obcí I typu – starosta, u obce II typu starosta, místostarosta, vedoucí příslušného odboru, do jehož agendy spadá sociální oblast, u obce III typu (ORP) – romský asistent, koordinátor(ka) KPSS, zástupce Městské policie, sociální kurátor, jiné (jiní pracovníci, do jejichž agendy spadá problematika SVL, osob v krizi, osob Romské národnosti apod.). B)Městská policie - např. manažer prevence kriminality v příslušné obci, ředitel MP nebo jiná kompetentní osoba. C)Policie ČR – zástupce Policie ČR, do jejichž obvodu geograficky i správně spadá SVL. D)Základní škola(y) – ředitel nebo jím pověřená osoba. Škola, která je spádová pro děti ze SVL. E)Úřad práce spádový pro obyvatele ze SVL. Bude se jednat o kompetentní osobu. F)Neziskové organizace – poskytovatelé registrovaných sociálních služeb i alternativních služeb v sociální oblasti. V případě, že obec spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování – zástupce této organizace, zástupci – představitelé všech dalších registrovaných sociálních služeb, které se zaměřují na cílovou skupinu osob v krizi nebo přímo na osoby z SVL. Nejpozději do 20. 9. 2013

7 II. REALIZAČNÍ ETAPA PROJEKTU © 2013 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 07  Identifikace a syntéza všech relevantních a dostupných sekundárních dat. Bude se jednat z větší části o data poskytnutá jednotlivými obcemi, ale také aktuální data z ČSÚ, a dalších zdrojů např. ÚP, Policie ČR, MV ČR, ale také data poskytnutá Moravskoslezským krajem, informace a data od neziskových organizací např. Agentura pro sociální začleňování.  Situační výzkum – zúčastněné pozorování v identifikovaných SVL (doplňková metoda). Nejpozději do 20. 9. 2013  Polostandardizované rozhovory s lokálními názorovými vůdci. Doporučení na konkrétní názorové vůdce v SVL může zprostředkovat, v rámci obcí III typu např. romský poradce nebo budou vytipování na základě screeningu v terénu. Rozsah zjišťování – počet interakcí bude odpovídat celkovému počtu identifikovaných SVL. V některých SVL budou dotazováni dva, tři, případně i několik tzv. lokálních názorových vůdců. Nejpozději do 30. 9. 2013  Standardizované šetření dotazníkového typu s větším podílem tzv. volných otázek. Navrhujeme aplikovat tzv. kvótní způsob výběru respondentů. Kvótními znaky by měla být příslušná SVL, dále pak pohlaví respondentů a věkové skupiny. Kvantitativní rovinu zjišťování budou, za jednotlivé SVL, doplňovat také informace a poznatky z polostandardizovaných rozhovorů. Nejpozději do 30. 9. 2013

8 III. ANALYTICKÁ A INTERPRETAČNÍ ETAPA © 2013 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 08  Analýzy a interpretace dat.  Příprava finálních reportů a jejich předání zadavateli k připomínkování. Nejpozději do 15. 10. 2013  Optimalizace finálních reportů.  Předání všech výstupů zadavateli a prezentace výstupů. Nejpozději do 30. 10. 2013 ZÁVĚREM VÁS CHCI POŽÁDAT O SOUČINNOST – SPOLUPRÁCI PŘI NAPLNĚNÍ PŘEDMĚTU A CÍLŮ PROJEKTU „ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI“.

9 Kontakty na realizační firmu: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno tel.:+420 543 242 595 tel/fax: +420 543 234 325 augur@augur-consulting.cz www.augur-consulting.cz © 2013 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz 09 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST za AUGUR Consulting Mgr. Marián Svoboda – ředitel společnosti Mgr. Irena Randulová – projektová manažerka


Stáhnout ppt "„Analýza sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji“ Analýza je součástí projektu „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách."

Podobné prezentace


Reklamy Google