Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečné neformální shromáždění zástupců obcí v územním obvodu ORP Říčany Místo: Říčany Dne: 10.9.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečné neformální shromáždění zástupců obcí v územním obvodu ORP Říčany Místo: Říčany Dne: 10.9.2015."— Transkript prezentace:

1 Závěrečné neformální shromáždění zástupců obcí v územním obvodu ORP Říčany Místo: Říčany Dne: 10.9.2015

2 Podpora meziobecní spolupráce 1.Akční plán 2.Efektivní meziobecní spolupráce – Centrum společných služeb Obsah prezentace

3 Podpora meziobecní spolupráce Mapa území

4 Podpora meziobecní spolupráce Zásobník projektů meziobecní spolupráce Akční plán – 5 projektů, které budou realizovány v průběhu příštích 2 let (z oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy) 1. Akční plán

5 Podpora meziobecní spolupráce č.Cíl dle SDNázev Zdůvodnění potřebnosti projektu Cílová skupina Náklady Zdroj financová ní Období realizace Nositel budoucího projektu Připraven ost 1 1.2. Investice do rozšíření stávajících kapacit MŠ a ZŠ (možnosti – multifunkčn í přístavby, kontejnero vé přístavby, zřízení odloučenýc h pracovišť) Navýšen í kapacity ZŠ Kostelec nad Černými lesy / Svazkov á škola V oblasti Černokostelecka je v současnosti kritický nedostatek míst v ZŠ, navýšení kapacity černokostelecké školy by pomohlo tento stav řešit. V současnosti se také zjišťuje možnost realizovat navýšení založením svazkové školy. Žáci obcí školského obvodu Kostelec nad Černými lesy 80 000 00 0,-Kč ITI, IROP, OP VVV, (v návazno sti na akci KLIMA), národní zdroje 6/2015 – 12/2016 Město Kostelec n. Č. l. / příp. svazek obcí Černokoste lecko Projektový záměr v přípravě, čekáme na výzvu

6 Podpora meziobecní spolupráce Školství (MŠ a ZŠ) – cíle Společné plánování kapacit ZŠ a MŠ v regionu Investice do rozšíření stávajících kapacit MŠ a ZŠ (možnosti – multifunkční přístavby, kontejnerové přístavby, zřízení odloučených pracovišť) Sdílení školního logopeda, školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce a dalších podpůrných profesí a pozic Rozvíjení partnerství škol pro sdílení zkušeností Vytvoření konzultačního střediska pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace v oblasti školství Zavedení společného nákupu materiálu a služeb a následné sdílení speciálních didaktických pomůcek Vytvoření společného informačního portálu o nabídce oborů a kroužků v ZUŠ a organizací pro volný čas dětí a mládeže a vzájemná koordinace jejich využití Rozšíření kapacity ZUŠ a zřízení domů dětí a mládeže či středisek volného času obcemi

7 Podpora meziobecní spolupráce nedostatečná kapacitu základních škol, konkrétně pro školský obvod 13 obcí (Kostelec nad Černými lesy, Černé Voděrady, Jevany, Konojedy, Kozojedy, Nučice, Oleška, Oplany, Prusice, Štíhlice, Výžerky, Vyžlovka a Krupá) naplnění cíle Investice do rozšíření stávajících kapacit MŠ a ZŠ (možnosti – multifunkční přístavby, kontejnerové přístavby, zřízení odloučených pracovišť), neboť rozšiřuje kapacity ZŠ v území, kde je v současné době největší nedostatek kapacit v ZŠ

8 Podpora meziobecní spolupráce č.Cíl dle SDNázev Zdůvodnění potřebnosti projektu Cílová skupina Náklady Zdroj financová ní Období realizace Nositel budoucího projektu Připraven ost 2 3.1. Vytvoření konzultačn ího střediska a odborného týmu pro pomoc při vyhotovov ání žádostí o dotace pro jednotlivé obce a školy Dotační poraden ské centrum Školství je v území prioritou k řešení – rozšiřování kapacit, nové vybavení, odborní pracovníci. Školy však nemají na celý dotační management příliš času a často potřebují pomoc a konzultace. ředitelé škol, pedagogov é, rodiče, žáci, děti ORP 2 500 000,- Kč ITI, OP VVV 9/2015 – 6/2020 ORP Říčany V přípravné fázi, před začátkem realizace

9 Podpora meziobecní spolupráce Školství (MŠ a ZŠ) – cíle Společné plánování kapacit ZŠ a MŠ v regionu Investice do rozšíření stávajících kapacit MŠ a ZŠ (možnosti – multifunkční přístavby, kontejnerové přístavby, zřízení odloučených pracovišť) Sdílení školního logopeda, školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce a dalších podpůrných profesí a pozic Rozvíjení partnerství škol pro sdílení zkušeností Vytvoření konzultačního střediska pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace v oblasti školství Zavedení společného nákupu materiálu a služeb a následné sdílení speciálních didaktických pomůcek Vytvoření společného informačního portálu o nabídce oborů a kroužků v ZUŠ a organizací pro volný čas dětí a mládeže a vzájemná koordinace jejich využití Rozšíření kapacity ZUŠ a zřízení domů dětí a mládeže či středisek volného času obcemi

10 Podpora meziobecní spolupráce naplnění cíle Vytvoření konzultačního střediska a odborného týmu pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace pro jednotlivé obce a školy ještě se řeší kapacity škol - investice proudí především do rozšiřování kapacit nedostatečné vybavení - žádosti do menších grantů – pro nedostatek kapacit však nepokrývají dostatečně své potřeby a pro nezkušenost a jiné zaměření také nejsou často úspěšné. odborné dotační poradenské centrum by pomohlo tento hendikep vyřešit

11 Podpora meziobecní spolupráce č.Cíl dle SDNázev Zdůvodnění potřebnosti projektu Cílová skupina Náklady Zdroj financován í Období realizace Nositel budoucího projektu Připraven ost 3 3.2. Vytvoření společného plánu sociálních služeb Komunitn í plán SO ORP Říčany Vytvoření komunitního plánu celého území SO ORP Říčany napomůže lepší koordinaci plánování rozšiřování sociálních služeb v území, zjistí potřeby obyvatel a nabídku poskytovatelů a zajistí efektivní naplánování rozšíření/ zavedení sociálních služeb různého typu. Obyvatelé ORP 400 000 Kč OP LZZ 1/2016 – 12/2016 ORP Říčanyzáměr

12 Podpora meziobecní spolupráce Sociální služby – cíle Zvýšení kapacity pobytových služeb Rozšíření pečovatelské služby pro seniory ve SO ORP Říčany Vytvoření chráněných pracovních míst Vybudování chráněného bydlení Vytvoření komunikačních kanálů Vytvoření společného plánu sociálních služeb

13 Podpora meziobecní spolupráce naplňuje cíl Vytvoření společného plánu sociálních služeb v území dosud neexistuje komunitní plán sociálních služeb, komunitní plány nemají ani obce vyřeší absenci komunitního plánu SP ORP a budou v něm zahrnuty všechny obce území

14 Podpora meziobecní spolupráce č.Cíl dle SDNázev Zdůvodnění potřebnosti projektu Cílová skupina Náklady Zdroj financován í Období realizace Nositel budoucího projektu Připraven ost 4 2.1. Společný nákup služeb Společný dodavatel služeb + separace, sběr a likvidace BRKO Obce na základě svých požadavků společně vysoutěží svozovou firmu, čímž ušetří náklady dosud vynakládané na svoz odpadu. Obyvatelé 12 obcí SO Region Jih + partnerskýc h obcí (Struhařov, Všestary, Klokočná, Kaliště, Světice, Louňovice, Zvánovice, Svojetice, Tehov, město Mnichovice a obce Černé Voděrady a Vyžlovka) 6 000 000 Kč OP ŽP 2/2015 – 12/2015 SO Region Jih Podaný záměr o dotaci, probíhá výběrové řízení

15 Podpora meziobecní spolupráce Odpadové hospodářství - cíle Absence sítě sdružených sběrných míst a existence černých skládek -Zamezení vzniku černých skládek -Rozšíření stávající sítě sběrných míst -Společná informační kampaň pro občany Koncepční a praktické otázky -Společný nákup služeb -Společná komunikace

16 Podpora meziobecní spolupráce naplňuje cíl Společný nákup služeb spojení obcí, které k sobě územně patří, za účelem společného nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálního odpadu cílem je vysoutěžení co nejvýhodnější ceny dodavatele služeb a finanční úspora pro obce, která může být následně efektivně využita např. na rozšíření sběrných míst separovaného odpadu, společné propagace o třídění apod.

17 Podpora meziobecní spolupráce č.Cíl dle SDNázev Zdůvodnění potřebnosti projektu Cílová skupina Náklady Zdroj financová ní Období realizace Nositel budoucího projektu Připraven ost 5 2.2 Vytvoření a koordinace plánu pro výstavbu a obnovu cest pro pěší a cyklisty Do Prahy na kole (Mnicho vice – Kolovrat y) (Páteřní cykloste zka) Páteřní cyklostezka bude procházet napříč územím DSO Ladův kraj a povede z Mnichovic až do Prahy– Kolovrat. Obce mimo trasu se na ni budou moci napojit. Stezka umožní podporu bezpečné cyklodopravy. Obyvatelé obcí DSO Ladův kraj 60 000 00 0 Kč ITI (SFDI, IROP) 7/2015 – 12/2020 DSO Ladův kraj Vytváří se studie

18 Podpora meziobecní spolupráce Doprava – cíle Zjednodušení přepravy jízdních kol v dopravních prostředcích vnějších zón PID Zvýšení podílu železniční dopravy v dopravní obsluze Vytvoření Metodiky pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy Vytvoření a koordinace plánu pro výstavbu a obnovu cest pro pěší a cyklisty výstavba cyklostezek dle koncepčního plánu – návaznosti obnova starých polních cest Vytvoření manuálu úprav komunikací pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu Vytvoření doplňkového vzdělávacího rámce pro děti a pro seniory v oblasti bezpečnosti silničního provozu Vytvoření databáze pro snadné sdílení (půjčování) vlastní techniky obcí pro opravy a údržbu Vytvoření platformy pro kumulaci a společné zadávání VZ na úseku správy a údržby komunikací

19 Podpora meziobecní spolupráce naplňuje cíl Vytvoření a koordinace plánu pro výstavbu a obnovu cest pro pěší a cyklisty vybudování páteřní cyklostezky Prahy-Kolovrat - Říčany - Světice – Všestary – Mnichovice vybudování této cyklostezky bude probíhat v rámci vytvářeného Cyklogenerelu Ladova kraje - propojení celé území bezpečná nemotorová dopravu do zaměstnání, do škol, omezení osobní automobilové dopravy

20 Podpora meziobecní spolupráce Zájem o informovanost, koordinaci, společné projekty ze strany starostů obcí Centrum při ORP – pro obce Informovanost, koordinace, strategie, společné projekty Externí dodavatelé dotačního managementu 2. Centrum Společných služeb

21 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Závěrečné neformální shromáždění zástupců obcí v územním obvodu ORP Říčany Místo: Říčany Dne: 10.9.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google