Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příloha A2 Zadávací dokumentace NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Veřejná zakázka OBNOVA DVOU BLOKŮ V ELEKTRÁRNĚ CHVALETICE 3.3.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příloha A2 Zadávací dokumentace NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Veřejná zakázka OBNOVA DVOU BLOKŮ V ELEKTRÁRNĚ CHVALETICE 3.3.2015."— Transkript prezentace:

1 Příloha A2 Zadávací dokumentace NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Veřejná zakázka OBNOVA DVOU BLOKŮ V ELEKTRÁRNĚ CHVALETICE 3.3.2015

2 OSNOVA Předmět Díla Předání a převzetí Díla Záruky Sankce Prémie Platební podmínky, fakturace

3 1.Předmět Díla Dílo je vymezeno kombinací: (i)požadavků na minimální rozsah Díla, (ii)požadavků na výkon a funkci Díla (Účel Obnovy a Garantované parametry), a (iii)negativním výčtem činností a plnění tzv. Nadstavbových činností (Příloha B16 Zadávací dokumentace).

4 Požadavky na minimální rozsah Díla Je definován ve Smlouvě a v přílohách Požadavky na výkon a funkci Díla -Účel Obnovy (provozuschopnost do roku 2030, zlepšení spolehlivosti, splnění ekologických požadavků, provoz Podpůrných služeb) -Garantované parametry (vymezené ve Smlouvě a v Příloze B3)

5 Negativní výčet - Nadstavbové činnosti (čl. 5.6 a 9.7 Smlouvy o dílo) Seznam Nadstavbových činností je taxativně uveden v Příloze B16 Nadstavbové činností mají podobný režim jako ostatní skryté překážky Nejsou součástí Díla, dokud se na tom Strany nedohodnou. Skryté překážky: potřeba realizace Nadstavbových činností nebezpečný materiál skryté překážky, které nebyly uvedeny v Podkladech, nebylo možné je předpokládat (nejedná se o nedostatky bloku) Objeví-li se v průběhu realizace Díla skrytá překážka, smluvní strany budou postupovat obdobně dle čl. 9.7 Smlouvy o dílo upravující tzv. Změnové řízení.

6 Nadstavbové činnosti a jiné skryté překážky při realizaci Díla (čl. 5.6 a 9.7 Smlouvy o dílo) Pokud skrytá překážka objektivně znemožňuje pokračování v realizaci Díla nebo vyžaduje prodloužení termínu plnění, považuje se tato skrytá překážka za projev vyšší moci, přičemž doba pro provádění Díla se prodlužuje pouze o dobu potřebnou k odstranění této skryté překážky, ale pouze v rozsahu bránícím v činnostech. V případě, kdy změna ovlivní Cenu, Časový plán realizace Díla, Garantované hodnoty, Platební kalendář nebo rozsah Díla – změna formou dodatku (vícepráce).

7 2.Předání a převzetí Díla a.Předběžné předání a převzetí Části Díla ke zkušebnímu provozu b.Garanční zkouška A – předání a převzetí Části Díla c.Garanční zkouška B – konečné předání a převzetí Části Díla

8 2a.Předběžné předání a převzetí Části Díla ke zkušebnímu provozu Následuje po řádném a úplném dokončení příslušné Částí Díla Podmínky předběžného předání a převzetí jsou uvedené v článku 11.1 a jsou jimi zejména: řádně a kompletně dokončená Část Díla, úspěšné provedení komplexního vyzkoušení příslušné Části Díla, předložení veškeré Dokumentace k příslušné Části Díla, provedení školení pracovníků Objednatele, provedení certifikační zkoušky.

9 2a. Předběžné předání a převzetí Části Díla ke zkušebnímu provozu Bude provedeno podpisem Protokolu o předběžné předání a převzetí Části Díla Objednatel je povinen podepsat v případě splnění podmínek – fikce podpisu při odmítnutí Právní následky Předběžného předání: -zahájení zkušebního provozu v jehož průběhu bude provedena Garanční zkouška A -nejedná se o převzetí Díla ve smyslu § 2604 občanského zákoníku (s výjimkou Části společná zařízení) -jedna z podmínek pro platbu 5% Ceny za příslušnou Část Díla dle článku 7.2.3 Smlouvy

10 2b.Předání a převzetí Části Díla – Garanční zkouška A Garanční zkouška A bude provedena v rámci zkušebního provozu Části Díla. Cílem Garanční zkoušky A je prokázat, zda Část Díla dosahuje požadovaných Garantovaných hodnot. Garanční zkouška A bude provedena dle schválené dokumentace Garančních zkoušek zpracované dle přílohy 3 a 4 Smlouvy. Budou měřeny všechny Garantované hodnoty s výjimkou Disponibility. Garanční zkouška A je akceptovatelná pokud: -jsou splněny všechny Garantované hodnoty na 100%, nebo -jsou hodnoty těchto parametrů splněny alespoň v rámci své povolené tolerance či odchylce, což však nevylučuje právo Objednatele na smluvní pokutu z důvodu nesplnění požadovaných hodnot na 100% (pokud ji Smlouva stanoví).

11 2b.Předání a převzetí Části Díla – Garanční zkouška A Není-li dosaženo hodnot pro akceptaci, Zhotovitel je povinen provést korekce Části Díla a opět provést Garanční zkoušku A (a to i opakovaně). Termín opakované zkoušky bude dohodnut smluvními stranami. Je-li Garanční zkouška A akceptovatelná, smluvní strany podepíší Protokol o splnění Garantovaných hodnot v rozsahu Garanční zkoušky A pro příslušnou Část Díla. Podpis Protokolu o splnění Garantovaných hodnot A představuje řádné předání a převzetí Části Díla ve smyslu § 2604 občanského zákoníku! Začíná plynout Záruční doba. Fikce předání - když Objednatel odmítne podepsat tento protokol, a to i přes opakovanou výzvu Zhotovitele obsahující 15denní lhůtu, za předpokladu, že jsou všechny podmínky pro jeho podpis Zhotovitelem splněny.

12 2c.Garanční zkouška B – Konečné předání a převzetí Části Díla Cíl - prokázat, že Část Díla si zachovala Smlouvou požadované vlastnosti a Garantované hodnoty po Záruční dobu. Garanční zkouška B proběhne v posledních 60 dnech Záruční doby. Garanční zkouška B je akceptovatelná, pokud jsou splněny všechny Garantované hodnoty na 100%, nebo jsou tyto hodnoty splněny alespoň v rámci své povolené tolerance či odchylce, což však nevylučuje právo Objednatele na smluvní pokutu z důvodu nesplnění požadovaných hodnot na 100%.

13 2c.Garanční zkouška B – Konečné předání a převzetí Části Díla Neakceptovatelnost z důvodů nesplnění jiných Garantovaných hodnot než Disponibility: -Objednatel musí neprodleně provést opravy a zajistit, že jsou všechny Garantované hodnoty splněné. -Proběhne ihned následně opakovaná Garanční zkouška B. -Prodlužuje se Záruční doba (Specifická Záruční doba) do doby, než budou splněny všechny Garantované hodnoty (pokud byla Disponibilita splněna při první Garanční zkoušce B, v tomto případě se již neměří). Objednatel v této fázi již nemá právo nepřevzít Části Díla, neboť příslušné Části Díla byly již předány a převzaty podpisem Protokolu o splnění Garantovaných hodnot v rozsahu Garanční zkoušky A (ve vztahu ke každé Části Díla). Rizikem Zhotovitele je tak ztráta pozastávky/nákladů na opravy tak, aby byly splněny Garantované hodnoty, případně odpovídající sleva z Ceny. Rizikem Zhotovitele jsou smluvní pokuty při nesplnění vybraných Garantovaných hodnot /vracení případných prémií v případě, že nebudou splněné Garantované hodnoty, za které náleží prémie.

14 2c.Garanční zkouška B – Konečné předání a převzetí Části Díla Neakceptovatelnost výhradně z důvodu nesplnění Garantovaného parametru Disponibilita: -Objednatel musí neprodleně provést opravy a zajistit, že bude tato Garantovaná hodnota splněná při další Garanční zkoušce B. -Opakovaná Garanční zkouška B proběhne po uplynutí 6 měsíců. -Ostatní Garantované hodnoty se již neměří. -Záruční doba (Specifická Záruční doba) se neprodlužuje. -Při nesplnění v opakované Garanční zkoušce B, se zkouška opakuje znovu po 1 měsíci a počítá se za uplynulých 6 měsíců. -Může takto být realizována i opakovaně, ledaže Objednatel rozhodne, že si zařízení opraví sám za použití pozastávky/Bankovní záruky. Objednatel v této fázi již nemá právo nepřevzít Části Díla, neboť příslušné Části Díla byly již předány a převzaty podpisem Protokolu o splnění Garantovaných hodnot v rozsahu Garanční zkoušky A (ve vztahu ke každé Části Díla). Smluvní pokuta za nesplnění Disponibility – vypuštěna. Rizikem Zhotovitele je tak ztráta pozastávky/náklady na opravy tak, aby byla splněna Disponibilita.

15 3.Záruka Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé Dílo (tj. celý Blok B3, celý Blok B4 a Společné části díla) bude prosto jakýchkoliv vad. Záruka se vztahuje na celé Dílo. Každá Část Díla tvoří technologicky propojený funkční celek, a tudíž nelze poskytnout Záruku pouze za části, na kterých byly Zhotovitelem provedeny opravy či dodávky. Záruka se nevztahuje na vady plnění, které nejsou předmětem Smlouvy (tj. Nadstavbové činnosti, příloha B16 Zadávací dokumentace), ledaže se takové plnění stane součástí předmětu Díla ve změnovém řízení. Záruční doba činí 24 měsíců. Specifická záruční doba činí 36 měsíců (článek 15.3).

16 3.Záruka Záruka se nevztahuje na vady, které se objeví po Záruční době (Specifické záruční době). Záruka se prodlužuje v případě, že nebyly splněny Garantované parametry v rámci Garanční zkoušky B. Záruka se neprodlužuje v případě, že byly splněny Garantované parametry v rámci Garanční zkoušky B, ale nebyl splněn Garantovaný parametr Disponibilita. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou příslušná Část Díla nemohla být provozována během Záruční doby (Specifické záruční doby) z důvodu vady Díla, za kterou odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel má právo vyžádat si veškeré podklady ke každé vadě. Kategorizace vad bude stanovena dohodou, v případě sporu rozhoduje Objednatel.

17 4.Sankce Smluvní pokuty za nesplnění hodnot u vybraných Garantovaných parametrů: -Vlastní spotřeba elektrické energie -Teplota přihřáté páry při minimálním elektrickém výkonu -Nedopal ve strusce -Nedopal v popílku -Obsah O2 při výkonu bloku 200MWe a Obsah O2 při výkonu bloku 100MWe -Vybrané provozní náklady Vypuštěna pokuta za nesplnění Disponibility. Předmětné Garantované parametry jsou měřeny při první Garanční zkoušce A (s výjimkou Vybraných provozních nákladů) a při první Garanční zkoušce B. Obě Garanční zkoušky provede oboustranně odsouhlasená nezávislá akreditovaná organizace vybraná Objednatelem za účasti Zhotovitele. Podmínky měření jsou uvedeny v Příloze B2 Garantované parametry a způsob jejich měření.

18 4.Sankce U každého případu, který se měří při obou Garančních zkouškách - rozdělení smluvní pokuty na pokutu po první Garanční zkoušce A a na pokutu po první Garanční zkoušce B U každého případu, který se měří při obou Garančních zkouškách – spodní hranice, když už nelze splnění Garantovaného parametru akceptovat, je možné odmítnout převzetí Části Díla (odmítnutí Díla je možné pouze u Garanční zkoušky A) Objednatel se může dle svého uvážení sám rozhodnout přesto převzetí Části Díla akceptovat (smluvní pokuta se platí i v takovém případě) Maximální výše všech pokut za nesplnění Garantovaných parametrů nepřesáhne 20% ceny příslušné Části Díla.

19 5.Prémie Prémie za vybrané Garantované parametry: -Elektrický výkon -Vlastní spotřeba elektrické energie -Disponibilita Poslední úpravou Zadávací dokumentace nastala změna výpočtu u Disponibility. Disponibilita se měří pouze při Garanční zkoušce B. Prémie za vylepšení Disponibility náleží Zhotoviteli pouze v případě, že bude hodnota tohoto parametru splněna při první Garanční zkoušce B. Hodnoty vybraných parametrů musí být splněny při Garanční zkoušce A (první nebo opakované) (vyjma Disponibility) i při Garanční zkoušce B (první nebo opakované).

20 5.Prémie Způsob vyplácení prémií: 80% Cílové prémie bude zálohově uhrazena Zhotoviteli do 15 dnů od vydání Protokolu o splnění Garantovaných hodnot v rozsahu Garanční zkoušky A. samotné vyúčtování této zálohy bude provedeno na základě výsledku Garanční zkoušky B. nejsou-li garantované hodnoty (vyjma Disponibility), které byly zjištěny Garanční zkouškou A, potvrzeny výsledkem Garanční zkoušky B, Zhotovitel vrátí příslušnou část vyplacené zálohy na Cílovou prémii přesahující částku Cílové prémie, na kterou by měl nárok po prokázání udržení zlepšených hodnot vybraných parametrů Garanční zkouškou B. jsou-li hodnoty (tj. budou stejné nebo lepší) potvrzeny Garanční zkouškou B, Objednatel doplatí Zhotoviteli zbývající část Cílových prémií ve výši 20% do 15 dnů od vydání Protokolu o splnění Garantovaných hodnot v rozsahu Garanční zkoušky B.

21 6.Platební podmínky, fakturace Platby za jednotlivé dodávky Díla se uskuteční na základě faktur (zálohových faktur). Faktury jsou vystavovány Zhotovitelem dle milníků uvedených v Platebním kalendáři. Právo na zaplacení vystavené faktury vzniká Zhotoviteli řádným a včasným splněním závazku uvedeného u příslušného milníku. Platby: a.10% z Ceny b.78% z Ceny c.5% z Ceny (čl. 7.2.3 Smlouvy) d.5% z Ceny (čl. 7.2.4 Smlouvy) e.2% z Ceny

22 6.Platební podmínky, fakturace a.10% z Ceny Podmínky hrazení: -předložení Bankovní záruky za zálohovou platbu ve výši 10% Ceny, -předložení Bankovní záruky za splnění Smlouvy vevýši 10% Ceny, -předložení kopie pojistné smlouvy (nebo obdobného dokumentu) osvědčující pojištění Díla. b.78% z Ceny Postupné uhrazování formou záloh placených dle jednotlivých fakturačních milníků uvedených v Platebním kalendáři.

23 6.Platební podmínky, fakturace c.5% z Ceny (čl. 7.2.3 Smlouvy) Podmínky hrazení: -podpis Protokolu o předběžném předání a převzetí příslušní Části Díla, -odstranění všech vad a nedodělků, -prokázání splnění Garantovaných hodnot v rozsahu Garanční zkoušky A (podpis Protokolu o splnění Garantovaných hodnot v rozsahu Garanční zkoušky A), -Bankovní záruka za splnění záruk ve výši 5 %. d.5% z ceny (čl. 7.2.4 Smlouvy) Podmínky hrazení: -podpis Protokolu o splnění Garantovaných hodnot v rozsahu Garanční zkoušky B, -odstranění záručních vad a nedodělků. Tato částka nebo její část může být Objednatelem vyplacena dříve, než jsou splněny podmínky výše uvedené, za předpokladu, že Zhotovitel předloží Objednateli Záruku za splnění záruk ve formě bankovní záruky ve výši 5% Ceny.

24 6.Platební podmínky, fakturace e.2% z Ceny Uhradí Objednatel Zhotoviteli po uplynutí Specifické záruční doby (36 měsíců), nikoliv však dříve než budou splněny podmínky pro výplatu dle čl. 7.2.4 Smlouvy (podmínka uvedená v předchozím písm. d. ). Závěrečná faktura Zhotoviteli vzniká právo na vystavení závěrečné faktury po řádném předání Části Díla. Přílohu Závěrečné faktury bude tvořit Protokol o splnění Garantovaných hodnot v rozsahu Garanční zkoušky A. Faktura bude vystavena na 100% Ceny příslušné Části Díla, včetně DPH. Z fakturované částky budou odečteny pozastávky ve výši celkem 12%. Náležitosti faktur: -náležitosti dle zákona o DPH -Náležitosti dle zákona o účetnictví -Náležitosti dle § 435 odst.1 občanského zákoníku


Stáhnout ppt "Příloha A2 Zadávací dokumentace NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Veřejná zakázka OBNOVA DVOU BLOKŮ V ELEKTRÁRNĚ CHVALETICE 3.3.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google