Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Debata o SD Pavel Liška - - Herec - - S otázkou "Co je podle Vás trvale udržitelný rozvoj?" se ocitám úplně na jiné planetě. Dáša Bláhová - - Herečka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Debata o SD Pavel Liška - - Herec - - S otázkou "Co je podle Vás trvale udržitelný rozvoj?" se ocitám úplně na jiné planetě. Dáša Bláhová - - Herečka."— Transkript prezentace:

1

2 Debata o SD Pavel Liška - - Herec - - S otázkou "Co je podle Vás trvale udržitelný rozvoj?" se ocitám úplně na jiné planetě. Dáša Bláhová - - Herečka - - Trvale udržitelný rozvoj? Rozvoj čeho?... nemůžu Vám dát odpověď protože nemám kompletní informaci. Helena Vondráčková - - Zpěvačka - - Termín trvale udržitelný rozvoj slyším poprvé. Bára Srncová - - Herečka - - Trvale uderžitelný rozvoj je rozvoj, v kterém se musí začít rozvíjet každý člověk sám u sebe. bra Ibrahimovič - - fotograf - - Trvale udržitelný rozvoj je způsob žití na Zemi, který dává lidem šanci na prežití delší, než jen do roku 2030.

3 Jiří X. Doležal - - Novinář, publicista a psycholog - - Nevím, nezabývám se tím. Jsem psycholog ne ekolog. Jsme na ekology rozezleni, protože nám zakazují jezdit ve Špindlu, takže na takovéto otázky odpovídat nebudeme. Luboš Hilgert - - Trenér a manžel Štěpánky Hilgertové - kanoistiky na divoké vodě - -

4 Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí? 3.01% prohlášení politiků 1.1% prohlášení soukromých podnikatelů 18.13% z odborných studií (výzkumné instituce) 28.16% popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.) 49.59% deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

5 SITA CZ a mezinárodní festival filmů o trvale udržitelném rozvoji Ostrava 2008 Ve dnech 21. - 25. dubna 2008 se uskutečnil v Domě kultury města Ostravy 5. ročník mezinárodního festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji. Festival se snaží svou existencí přispět k podvědomí o hodnotě přírodního bohatství pro život každého z nás a nutnosti jeho ochrany. V souvislosti se záměrem společnosti podílet se na aktivitách podporujících trvale udržitelný rozvoj se SITA CZ stala pro letošní pátý ročník hlavním partnerem festivalu, jehož cílem je upozornit na problematiku enviromentálních a sociálních problémů s důrazem na respekt přírodních, společenských a kulturních aspektů. Nad konáním festivalu TUR 2008 převzal záštitu ministr životního prostředí Martin Bursík, ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, primátor města Ostravy Petr Kajnar a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Pavol Lukša.

6 Ekonomický Růst je kvantitativní pohled na zvyšování bohatství společnosti (HDP na hlavu- ek vyspělost společnosti) Ekonomický růst je hlavním cílem od 1930 ( doba velké ek. Krize, nezaměstnanost, inflace) Růstové modely Klasici – růstové faktory jsou půda a práce – vzácná půda, zákon klesajících výnosů Neoklasici – růstové faktory jsou technologie a akumulace kapitálu Rozvoj je kvalitativní přístup růst rozvoj

7 CITAT: "Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance politiků by se měla zmírnit a být pod dozorem, pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory." Marcus Tullius Cicero v roce 55 před n. l.

8 V Praze je HDP na osobu vyšší než průměr EU HDP na obyvatele (v %), ČR=100 Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Praha 199 211 206 203 202 209 211 Středočeský 98 96 96 95 94 92,1 90.4 Jihočeský 89 87 91 90 89 89,4 90,1 ČR celkem 100 100 100 100 100 zdroj: ČSÚ, rok 2005. Jediným krajem, který přesahuje průměr EU pouze Praha. Česká republika jako celek loni dosahovala 71 procent tohoto ukazatele v EU. Nejhůře je na tom naopak Olomoucký kraj, kde se HDP na jednoho obyvatele pohybuje na 78 procentech, což je 2,5krát méně, než v hlavním městě. Spolu s Olomouckem uzavírají žebříček Karlovarský a Liberecký kraj s 80, respektive 81 procenty.

9 HDP stal se hlavním indikátorem ekonomického progresu během druhé světové války Poprvé HDP respektive Hrubý národní produkt (GNP) vypočetl v roce 1940 Angličan Colin Clark. Colin Clark Předpokládá, že každá finanční transakce zvyšuje bohatství společnosti. (Jako kdyby firma odvozovala svoji finanční situaci od jakékoli „business activity” započítávajíc společně příjmy a výdaje) Chtěná vlastnost HDP je růst. Od roku 1820 do současnosti rostl světový národní produkt dvakrát rychleji, než v předchozích osmi stoletích. Současný růst by mohl podle Dalyho pokračovat, pouze pokud by se průměr Země zvětšoval úměrně k úrokové sazbě. HDP- ignoruje vše, co není součástí finanční výměny Osobní spotřeba +investice +vládní výdaje +(export- import)

10 Domácí produkt lze vypočítat třemi způsoby. jedná o součet všech finančních toků (zjistitelných) za jednotku času v dané zemi či regionu. tři způsoby spočívají v tom, zda se sčítají příjmy (které jsou základem pro oběh peněz v ekonomice) výdaje (které prakticky odrážejí příjmy) a výrobky, resp. přidanou hodnotu výrobků (nazývá se taktéž metoda produktová). V HDP nejsou započítány služby, které lidé dělají mimo oficiální trh (např. práce na zahradě, vaření, práce protislužbou) ani ilegální produkce (např. výroba a prodej drog, prostituce, nepřiznané zisky). Příklad růst HDP v situaci, kdy se ženy navzájem starají o své domácnosti a platí si za to: 120 hodin práce měsíčně, 50 Kč na hodinu, 3 miliony žen, původní HDP 2 000 miliard Kč – nárůst započtením domácí práce je 216 miliard korun, tedy přes deset procent současné produkce! Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační, nicméně snad popisují dostatečně výstižně význam této „samozřejmé“ práce[2].[2]

11 HDP ve světě v roce 2005 dle nominální hodnoty a parity kupní síly podle Světové bankySvětové banky

12

13

14 HDP podle parity kupní síly

15 raf C.5.1: Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly EA 12 = 100 aritou kupní síly je takový poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor statků v obou zemích.

16 raf A.1.3: Hrubý domácí produkt růst proti předchozímu roku v %, sezónně očištěná data http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_56328.html HDP eurozóny (EA12

17 Výrobní metoda HDP ČR (2006) Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství77 641 Rybolov508 Dobývání nerostných surovin39 781 Zpracovatelský průmysl790 048 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody108 004 Stavebnictví197 505 Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží356 425 Pohostinství a ubytování54 514 Doprava, skladování, pošty a telekomunikace286 062 Peněžnictví a pojišťovnictví90 671 Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj407 744 Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení160 890 Školství119 533 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti119 251 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby95 772 Domácnosti zaměstnávající personál444 Hrubá přidaná hodnota v základních cenách2 904 793 Daně z produktů349 496 Dotace na produkty34 030 Hrubý domácí produkt3 220 259

18 Výdajová metoda HDP ČR (2006) Hrubý domácí produkt3 220 259 Výdaje na konečnou spotřebu2 243 545 - domácností1 531 987 - vlády689 144 - neziskových institucí22 414 Tvorba hrubého kapitálu873 767 - fixního812 876 - změna zásob57 855 - cennosti3036 Zahraniční obchod102 947 - vývoz2 448 218 - dovoz2 345 271 Pramen: ČSÚ (2.7.2007)

19 IčIč čisté investice a hrubé investice ( nebylo odpočteno znehodnocení kapitálu, odpisy HDP = C + I +G +X C= výdaje na osobní spotřebu statků a služeb I= hrubé domácí investice G= vládní výdaje na statky a služby X= čisté vývozy ( vývozy- dovozy) NDP= C + Ič + G +X Ič = čisté investice HDP - Je reálný a nominální deflátor Přívlastek domácí/národní produkt národní produkt = domácí produkt + produkt českých firem v cizině - produkt cizích firem v ČR, je HDP měřený v cenách běžného období, je HDP měřený v cenách základního období.

20 Upravený výpočet: NNP ´= HDP– Dm-Dn-R-A-N Dm- snížení člověkem vytvořeného kapitálu Dn- snížení přírodního kapitálu N- rychlost čerpání zdrojů A- náklady na předcházení škod R-náklady na kompenzaci škod Škody na ŽP i náklady spojené s jejich kompenzací dík způsobu výpočtu zvyšují HDP HDP = C + I +G +X UPRAVENÝ VÝPOČET HDP

21 : Jak zajistit dobrý a bezpečný život všem lidem na této planetě? ( ot souv s rozvojem) Jak máme žít uvnitř hranic biofyzikálního prostředí? ( ot. Trvalé udržitelnosti života) Jak máme my a naše děti žít na této planetě, abychom nepřekračovali míru její únosné kapacity, a tak ničili možnost příštích generací prožít kvalitní život ? Oddělené otázky Zrychlující se vývoj lidské generace globálnost ekologických problémů dosažení kritické míry únosnosti kapacity biosféry

22 Trvale udržitelný rozvoj - filozofický princip Důležité otázky – Postavení člověka ve světě ( etika) Spravedlnost mezi lidmi – geograficky i mezinárodně Obnovení harmonie člověka a přírody Řešení obnovitelné zdr nahradí neobnovitelné Čerpání obnovitel. Zdrojů trvale udržitelně Nepřekročení únosné kapacity země Odpovědnost lidí za stav životního prostředí Dimenze trvale udržitelného rozvoje socíální,přírodní ekonomická

23

24

25 Přírodní zdroje Obnovitelné Neobnovitelné Stavové a tokové substituce a komplementarita Ekonomický přístup k SD - ek růst vše vyřeší, aby se mohlo více a spravedlivě rozdělovat je třeba víc vyrobit Ekologický přístup – růst je vždy spojen se znehodnocením ŽP Bohatství nenahradí biodiversitu Ceny nevypovídají o vzácnosti přírody STRONG a WEAK definice

26 Slabá udržitelnost – udržování konstantní úrovně kapitálu v čase K= St – dKt K – celkový kapitál společnosti St- úspory společnosti dKt- úbytek kapitálu Míra úspor převyšuje spotřebu Silná udržitelnost – zachování kvality i množství přírodního kapitálu v čase neměnné Kn(t) > 0 ; Kn je přírodní kapitál

27 ČLOVĚKEM VYTVOŘEN Ý KAPITÁL PŘÍRODOU VYTVOŘENÝ KAPITÁL KULTURNÍ KAPITÁL Kulturní kapitál Přírodní kapitál Člověkem vytvořený kapitál účinek NA změna Z základna PRO regulace využiti Z vytvořený PRO

28 Kulturní kapitál sociální zkušenost evoluce spolupráce institucionální prostředí kolektivní spolupráce nová environmentální etika tradiční ekologická vědomost kulturní rozmanitost Role kulturního kapitálu

29 Politika a politické dokumenty

30 Je koncipována tak, aby vymezila konsensuální rámec pro dlouhodobé a střednědobé směřování rozvoje environmentálního rozměru udržitelného rozvoje České republiky. Odpovídá na výzvy plynoucí z výsledků hodnocení implementace předchozí SPŽP a současně respektuje závazky i povinnosti, které pro Českou republiku vyplývají z členství v Evropské unii, OSN či OECD. SPŽP je dokumentem, který posiluje partnerskou spolupráci s jinými resorty, a to prostřednictvím podpory realizace těch cílů jiných resortů, které jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. SPŽP rovněž nabízí škálu (normativních, ekonomických, informačních, dobrovolných aj.) nástrojů k dosažení stanovených cílů. Aktualizovaná Státní politika životního prostředí (SPŽP pro CR Společnost pro trvale udržitelný život http://www.stuz.cz/rs/ STUZhttp://www.stuz.cz/rs/ vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. V současné době sdružuje STUŽ více než 300 registrovaných členů.

31 Svoboda a udržitelnost – manifest 2003 Dejmal, Keller a Kohák chtějí vrátit udržitelný rozvoj do politické debaty 23.9.2003 14:47 | PRAHA (EkoList) Ivan Dejmal, Jan Keller a Erazim Kohák na dnešní tiskové konferenci představili manifest "Svoboda a udržitelnost". Manifest navazuje na závěry Johannesburské deklarace o trvalemanifest "Svoboda a udržitelnost" Institut pro integraci České republiky do Evropské unie v souladu se závěry mezinárodní konference v Johannesburgu a s ohledem na stav společnosti i životního prostředí v ČR předkládá občanům následující manifest. Manifest, který zpracovala Ekologická sekce Institutu pro integraci České republiky do Evropské unie, popisuje základní cíle a hlavní nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky. Problematika trvale udržitelného rozvoje je v něm rozdělena do 4 pilířů: sociálního, ekologického, ekonomického a zahraničně politického.Ekologická sekce Institutu pro integraci České republiky do Evropské unie

32 Základní dokumenty udržitelného rozvoje Národní Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky Vláda ČR dne 11. 1. 2010 schválila svým usnesením č. 37 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který slouží jako zastřešující dokument pro všechny koncepční dokumenty vypracovávané v České republice, má tedy nadresortní charakter a jeho účelem je napomoci vzájemné provázanosti opatření, cílů a politik, které již mohou být součástí stávajících sektorových strategií, anebo určit problémy, které tyto materiály zatím neřeší. Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2007) Usnesením č. 1434 ze dne 19. prosince 2007 vzala vláda ČR na vědomí postupový materiál k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR "Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2007)" a jako nový termín dokončení aktualizace SUR ČR stanovila 30. listopad 2009. Ke stažení: Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (pdf - 671,23 KB)Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

33 Strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj (EU SDS) Evropská rada přijala v roce 2001 v Göteborgu první Strategii udržitelného rozvoje EU. Ta byla doplněna v roce 2002 vzhledem ke Světovému summitu OSN (Johannesburg, 2002) a v roce 2006 pak přijata jako Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU.

34 Obnovená strategie udržitelného rozvoje pro rozšířenou Evropu byla přijata Evropskou radou v roce 2006 a vychází z předchozí strategie přijaté v roce 2001. Obsahuje soudržnou strategii toho, jak se bude Evropská unie účinněji řídit svým dlouhodobým závazkem za účelem splnění stanovených úkolů a cílů udržitelného rozvoje. Potvrzuje potřebu globální solidarity a uznává význam posílení spolupráce s partnery mimo Evropskou unii, včetně rychle se rozvíjejících zemí, které budou mít na globální udržitelný rozvoj značný vliv. Obecným cílem obnovené strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj je určovat a rozvíjet činnosti, jež Evropské unii umožní dosáhnout trvalého zvyšování kvality života pro současné i budoucí generace prostřednictvím rozumného využívání zdrojů i potenciálu hospodářství k ekologickým a sociálním inovacím. Obnovená strategie udržitelného rozvoje pro rozšířenou Evropu 2006 http://www.beyond-gdp.eu/ In November 2007, the European Commission, European Parliament, Club of Rome, OECD and WWF hosted the high-level conference “Beyond GDP http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_cs.pdf

35 Strategie EU pro udržitelný rozvoj a Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost se navzájem doplňují. Strategie udržitelného rozvoje je zaměřena především na kvalitu života, spravedlnost uvnitř generací i mezi generacemi a soudržnost mezi všemi politickými oblastmi, včetně vnějších hledisek. Uznává úlohu hospodářského rozvoje při usnadňování přechodu k udržitelnější společnosti. Lisabonská strategie zásadním způsobem přispívá k zastřešujícímu cíli udržitelného rozvoje tím, že se soustředí především na činnosti a opatření zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu a podporu vytváření pracovních míst.

36 KONEC


Stáhnout ppt "Debata o SD Pavel Liška - - Herec - - S otázkou "Co je podle Vás trvale udržitelný rozvoj?" se ocitám úplně na jiné planetě. Dáša Bláhová - - Herečka."

Podobné prezentace


Reklamy Google