Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Czechtrade1 Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Czechtrade1 Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě doc. Ing. Alexej Sato, CSc."— Transkript prezentace:

1 Czechtrade1 Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

2 Czechtrade2 Platební podmínka Stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. Místo placení – domicil: Nutno sjednat, jinak místo sídla dlužníka resp. sídlo jeho banky Doba placení akontace (platba předem – úplná, částečná) při dodání zboží (proti dokumentům) po dodání zboží (úvěr) Způsob placení v hotovosti (pravost bankovek, valutový kurs) hladké platy (převody) dokumentární formy plateb (nutno kompletovat a předložit sjednané nebo obvyklé dokumenty)

3 Czechtrade3 Platební podmínka – hladké platy Hladké platy – převod mezi bankami (vhodný pro obchodní i neobchodní platy): na vrub kupujícího ve prospěch prodávajícího Forma placení: platební příkaz (mandátní smlouva) Korespondentské banky – kontokorentní vztah účet nostro (náš účet u cizí banky) účet loro (cizí účet u naší banky) Zahraniční platební styk: IBAN (International Bank Account Number)

4 Czechtrade4 Hladké platy – SWIFT Komunikační elektronický systém SWIFT (komunikace typu B2B i B2C) SWIFT in the payments market SWIFT was created in the 1970s to meet the needs of banks to settle the growing number of cross-border payments and settlements. Over the last three decades, this has grown into a business of routinely 7 million messages per day. Over 7,500 financial institutions in 199 countries connect to one another.

5 Czechtrade5 Platební podmínka – dokumentární platby Dokumentární platby: dokumenty legitimační (osvědčující určité skutečnosti) dokumenty dispoziční (prokazují vlastnické právo) – převoditelné dokumenty inkasní (faktura, dopravní, pojišťovací, pomocné)

6 Czechtrade6 Směnky a šeky Směnky a šeky: Prameny práva: Zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb. Ženevská konvence 1930/31 x Bill of Exchange Act (1882) Směnka - listina obsahující zákonem předepsané náležitosti. nástroj platební úvěrový zajišťovací

7 Czechtrade7 Směnky a šeky Základní druhy směnek (liší se v osobě výstavce): vlastní (forma závazková): výstavce se zavazuje sám zaplatit směnečnou částku ve stanovené lhůtě oprávněné osobě (promissory note)

8 Czechtrade8 Směnky a šeky Základní druhy směnek (liší se v osobě výstavce): cizí – trata (forma příkazní): výstavce přikazuje jiné osobě (dlužníkovi) zaplatit směnečnou částku ke stanovenému datu oprávněné osobě (výstavci nebo třetí osobě). Nutný souhlas dlužníka ve formě směnečného akceptu.

9 Czechtrade9 Směnky a šeky Náležitosti směnky podle českého práva Formální náležitosti: Písemná forma Slovo směnka v souvislém textu listiny, sepsané v jednom jazyce Věcné náležitosti: Datum a místo vystavení (chybí-li místo, je jím sídlo výstavce) Bezpodmínečný příkaz nebo závazek zaplatit Směnečná částka (čísly a slovy) Přesné stanovení lhůty splatnosti Jméno osoby, které má být placeno (na řad, na jméno, na doručitele) Označení dlužníka (osoby, která má platit u směnky cizí) Označení místa, kde má být placeno (směnečný domicil), chybí-li, pak místo sídla dlužníka (tzv. zákonná fikce) Podpis výstavce (razítko)

10 Czechtrade10 Směnka Další náležitosti: Domicilační doložka – označení místa splatnosti, zejména je-li směnka splatná u třetí osoby (peněžní ústav dlužníka) Hodnotová doložka – evidenční údaj např. „hodnota směnky obdržena ve zboží pod č. dodavatelské faktury…“ Efektivní doložka „EFF“ – povinnost uhradit směnku v měně, ve které je vystavena (nikoliv např. ekvivalent v národní měně)

11 Czechtrade11 Směnka Splatnost směnky: Na viděnou (at sight) – vistasměnka, možnost inkasovat do 1 roku od data vystavení, výstavce může lhůtu zkrátit Určitou dobu po viděné (after sight) – časová vistasměnka, např. 60 dnů po viděné V určitý konkrétní den – fixní směnka, např. 15. října 2005 Určitou dobu po datu vystavení, datosměnka, např. 90 dnů od dnešního data Chybí-li údaj o splatnosti, je směnka považována za vistasměnku.

12 Czechtrade12 Směnka Inkaso směnky: Není-li honorována – směnka v nouzi – směnečný protest. Směnečný protest – veřejná listina ve formě zápisu notáře, soudu, orgánu státní správy (obecní úřad), prokazující, že dlužník byl vyzván k placení, ale nezaplatil. Reklamovat lze směnečnou částku včetně úroků a výloh. Prekluze 3 roky. Věřitel musí akceptovat i dílčí splátku směnky (protestuje pouze nedoplatek). Nemusí akceptovat dřívější plnění (kursová spekulace)

13 Czechtrade13 Směnka Operace se směnkami Směnka je ze zákona cenným papírem „na řad“ Indosament (žiro, rubopis) – písemný projev na rubu směnky, kterým se převádějí směnečná práva na třetí osobu. Indosant (ten, který převádí) ručí za přijetí a proplacení směnky každému dalšímu nabyvateli. Sled žirování musí být průkazný a nepřetržitý. Nevyplněný rubopis, bez uvedení oprávněné osoby – směnka na doručitele Rektadoložka „nikoliv na řad“, pozastavuje další převod směnečných práv – směnka na jméno Doložka bez postihu „without recourse“ – umožňuje převod směnečných práv bez možnosti postihu vůči předcházejícímu majiteli, práva se uplatňují vůči tzv. „hlavnímu dlužníkovi“

14 Czechtrade14 Směnka Směnečné rukojemství (aval) – závazek ručitele tom smyslu, že poskytne plnění tehdy, jestliže dlužník sám takto neučiní. Dává listině vyšší stupeň kvality, zejména je-li avalem kvalitní banka. Aval je abstraktní závazek ! Hlavní dlužník – původce závazku Vedlejší dlužníci – osoby uvedené v žiru + avalisté Směnečný akcept – vyjádření vůle dlužníka směnku přijmout a zaplatit, (vlevo na líci směnky) Směnečný eskont – převod směnečných práv na třetí osobu (banku), za úplatu (diskont) před datem splatnosti. Diskontní sazba = cena peněz + rizikový příplatek

15 Czechtrade15 Ledeč n.S., March 15th, 2006 EUR 24.600,- ………….…………………………………………..…………………..… Place and date of issue Amount in figures 180 days after sight pay against this BILL OF EXCHANGE ……………………………………… Maturity date (Month in letters) To the order of : Zemědělské družstvo Ovesná Lhota, Ledeč n.S., Czech Republic The sum of : EUR Twentyfourthousandsixhundred Drawee : Fromagerie Paul Renard 16, Rue de la Station Welkenraedt, Belgium Payable at : Kredietbank s.a./ n.v. Welkenraedt, Belgium Drawer´s sigtnature and full address Antonín Zmrhal ZD Ovesná Lhota 586 01 Ledeč n.S. Accepted :Welkenraedt, March 20th, 2006Eric van den LindenFromagerie Paul Renard16, Rue de la StationWelkenraedt, Belgique Směnka cizí

16 Czechtrade16 Paris, March 12th, 2006 EUR 15.350,- ………………………………………………..……the……..……………………….……………………………………………. Place and date of drawing Amount in fugures September 12th, 2006 We promise to pay against this Promissory Note the sum of EUR 15.350,- ……………………………………….….. Date of Maturity and Amount in figures Say : EUR Fifteenthousandthreehundredfifty To the order of : Decaux a.s., 15, rue de la Liberté, Paris, France Value : received in goods Payable at : Komerční banka, Havlíčkův Brod Drawer : Jaroslav Novotný Dřevospol s.r.o. Ledečská 36 Havlíčkův Brod Směnka vlastní

17 Czechtrade17 Směnka Výhody a nevýhody užití směnky: Snadná obchodovatelnost a převod práv (indosamentem) Závazek je snáze vymahatelný, důkazní prostředek = listina, není třeba prokazovat existenci smluvního vztahu, např. vznik kupní smlouvy Odpoutání od původního právního poměru, např. kupní smlouvy Porovnání šeku a směnky: Šekovníkem může být pouze banka, směnečníkem jakákoliv fyzická či právnická osoba Šek je vždy nástrojem pouze platebním, tedy splatný na viděnou, nelze jej použít pro úvěrové a zajišťovací operace

18 Czechtrade18 Šek Šek – nástroj platební S používáním platebních karet význam klesá (cestovní, eurošeky) Příkaz, kterým výstavce žádá šekovníka (svůj peněžní ústav), aby na vrub jeho účtu zaplatil určitou částku oprávněné osobě (majiteli šeku nebo osobě v šeku uvedené). Lhůty splatnosti : V jedné zemi - 8 dnů Na kontinentě - 20 dnů Mezi kontinenty - 70 dnů Anglosaské právo: „in a reasonable time“ (90 dnů)

19 Czechtrade19 Šek Podstatné náležitosti Datum a místo vystavení Slovo šek v souvislém textu listiny, sepsané v jednom jazyce Bezprostřední příkaz (ne závazek!) k zaplacení určité částky Stanovení částky (číslicí i slovy) Jméno plátce (šekovníka) – vždy peněžní ústav! Uvedení oprávněné osoby (beneficienta) tj. komu platit Místo, kde má být placeno Označení výstavce Chybí-li některá z náležitostí, není listina šekem !!!

20 Czechtrade20 Bankovní záruka Písemný a neodvolatelný závazek banky, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky, jestliže dlužník sám závazek nesplní. Po uplynutí platnosti se vrací výstavci. Nejsou převoditelné. Příkazce žádá o vystavení záruky ve prospěch beneficienta formou příkazu bance (mandátní smlouva). Záruku vydává ručitel (banka) jménem: Prodávajícího (za splnění kupní smlouvy) Kupujícího (úhradu kupní ceny)

21 Czechtrade21 Typy záruk Platební: Směnečný aval Za úhradu kupní ceny Za leasingové či úvěrové splátky Zajištění celního dluhu Neplatební: Vadium (bid bond), za účelem potvrzení vážnosti nabídky (tendr), 1 až 5% z hodnoty kontraktu Kauce (performance bond), za řádné plnění kupní smlouvy (5 až 10% z kupní ceny Záruka za vrácení akontace (platu předem)

22 Czechtrade22 Typy záruk Záruky akcesorické: Vázány na zbožové plnění z titulu kupní smlouvy, lze namítat ze stejných důvodů jako ze smlouvy. Záruky abstraktní: Nejsou vázány na kupní smlouvu, povinnost plnění je vázána na první výzvu bez námitek

23 Czechtrade23 Dokumentární akreditiv L/C je písemný závazek banky, vystavený na žádost klienta, že poskytne třetí osobě plnění, pokud budou splněny akreditivní podmínky. Právní rámec: MOK Paříž 1992 - Jednotná pravidla a zvyklosti pro dokumentární akreditivy v ČR zákon 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) Letter of credit - L/C, Accréditif – Lettre de Crédit, Akkreditiv,

24 Czechtrade24 Dokumentární akreditiv Výhody a nevýhody Zajišťuje prodávajícímu, že při splnění podmínek L/C obdrží platbu Kupujícímu zajišťuje, že platba nebude provedena dříve, než budou splněny L/C podmínky Přináší zvýšené výlohy Odtrhuje dokumenty od plnění zbožím či službami Oběma stranám tedy přináší komerční jistotu tehdy, jestliže byl: zvolen správný druh akreditivu otevřen či potvrzen bonitní bankou splněny akreditivní podmínky

25 Czechtrade25 Princip fungování akreditivu 1)Uzavření kupní smlouvy (platební podmínka L/C) 2)Příkaz k otevření dokumentárního L/C, stanovení podmínek 3)Avízo akreditivních podmínek beneficientovi, příp. potvrzení L/C 4)Čerpání L/C, předložení důkazů o plnění 5)Zúčtování s příkazcem Banka prodávajícího Prodávající Kupující 4 1 2 3 5 Banka kupujícího 4

26 Czechtrade26 Druhy dokumentárních akreditivů Druhy akreditivů Odvolatelný – může být kdykoliv změněn či zrušen) Neodvolatelný – pevný závazek banky poskytnout plnění, změny pouze se souhlasem zúčastněných stran Potvrzený – korespondenční banka vstupuje do téhož závazku, jako banka vystavující (plní tzv. společně a nerozdílně). Nepotvrzený (avizovaný) – otevření korespondenční banka pouze avizuje tj. nevstupuje do smluvního závazku Rembursní – namísto okamžitého placení proti dokumentům je kupujícímu vystavující bankou poskytován úvěr (rembursní), zajištěný směnkou. Beneficient obdrží plnění ihned. Revolvingový – po každém čerpání se akreditiv obnovuje v plné výši, nebo se obnovuje v určitých časových intervalech, podle sledu dílčích dodávek až do vyčerpání celkové hodnoty.

27 Czechtrade27 Druhy dokumentárních akreditivů Převoditelný – musí být jako převoditelný výslovně označen, lze jej postoupit na třetí osobu. Nelze měnit podmínky L/C kromě částky (podle kupní ceny). Vhodné pro reexporty, prostředníky. Krytý akreditiv – současně s příkazem k otevření jsou odpovídající prostředky vázány příkazci na běžném účtě (blokace) Stand-by akreditiv – specifická forma bankovní záruky (v anglosaských zemích) Back-to-back akreditiv – podobná funkce jako u převoditelného s tím, že se jedná o dva samostatné, vzájemně provázané L/C

28 Czechtrade28 Dokumentární inkaso Forma platebního styku, při níž je vydání dokumentů podmíněno zaplacením nebo akceptací směnky. Banka prodávajícího i kupujícího se podílejí na inkasu (obstarávají jej), nepřebírají však žádnou odpovědnost za výsledek. Představuje nižší stupeň zajištění než L/C. Prameny práva: Jednotná pravidla pro dokumentární inkasa – MOK Paříž 1993 Kodifikace pravidel pro formu předkládaných dokumentů, termíny, protesty. Princip: pohledávky jdou vždy za příkazcem, nikdy za bankami, absence donucovacích možností. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. Výhoda = autorita banky

29 Czechtrade29 Princip fungování dokumentárního inkasa 1)Uzavření kupní smlouvy, platební podmínka D/P nebo D/A 2)Předložení důkazů o splnění kupní smlouvy (dokumentů) 3)Verifikace inkasních dokumentů 4)Poskytnutí plnění v peněžní nebo směnečné formě Banka prodávajícího Prodávající Kupující 2 1 4 3 3 Banka kupujícího 4

30 Czechtrade30 Dokumentární inkaso Základní formy Dokumenty proti zaplacení (D/P) – Cash against documents Dokumenty proti akceptaci směnky (D/A – odložená splatnost) Documents against acceptance Výhody a nevýhody Zvýhodňuje kupujícího, větší riziko nese prodávající Neváže platební prostředky Riziko odtržení dokumentů od zbožové podstaty Není bankovním závazkem (nižší bonita pohledávky) Banka zkoumá pouze kvalitu dokumentů, nikoliv kvalitu plnění Otázku vydání zboží lze řešit adresováním zásilky k „věrným rukám“ (na banku, na speditéra)


Stáhnout ppt "Czechtrade1 Platební styk a platební nástroje v zahraničním obchodě doc. Ing. Alexej Sato, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google