Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č.14 Nástroje platebního styku - SMĚNKY Autor PhDr. Alena Švepešová Tematická oblast Mikroekonomie – bankovnictví Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení -oblast bankovnictví .Bezhotovostní platební styk –NÁSTROJE - SMĚNKY. Ročník Obchodní akademie, Ekonomické lyceum – 3.ročník, Nástavbové studium – 2. a 3. ročník Datum tvorby Listopad – prosinec 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Nástroje platebního styku - SMĚNKY
Zpracovala : PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura:Bankovnictví učebnice, B. Šenkýřová, Grada ISBN , DVOŔÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Linde, ISBN X,Dluhopisy pro střední školy a veřejnost,M.Šmíd, 1999

3 SMĚNKA PRÁVNÍ ÚPRAVA: Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.) v souladu se Ženevskými konvencemi –ŽENEVSKÉ PRÁVO (odlišné – ANGLOSAZSKÉ PRÁVO –USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Jihoafrická republika ..) Zákon o cenných papírech Občanský zákoník Zákon – nedefinuje samotný pojem, vymezuje pouze úpravy – po obsahové a formální stránce

4 SMĚNKA LISTINA – CENNÝ PAPÍR
BEZPODMÍNEČNÝ ZÁVAZEK VÝSTAVCE SMĚNKY ZAPLATIT VĚŘITELI – URČITOU PENĚŽITOU ČÁSTKU V URČITOU DOBU ABSTRAKZNÍ ZÁVAZEK – z těchto důvodů se neuvádí důvod vzniku

5 Funkce směnky platební lze použít jako platební prostředek
(nahrazuje hotové peníze a umožňuje majiteli směnky ji proměnit v peníze) Zajišťovací -zajištění peněžitého závazku

6 DRUHY SMĚNEK SLIB VÝSTAVCE, ŽE ZAPLATÍ VÝSTAVCE SMĚNKY –DLUŽNÍK
CIZÍ (TRATA) „ZA TUTO SMĚNKU ZAPLAŤTE „ VLASTNÍ „ZA TUTO SMĚNKU ZAPLATÍM“ SLIB VÝSTAVCE, ŽE ZAPLATÍ VÝSTAVCE SMĚNKY –DLUŽNÍK MAJITEL SMĚNKY – VĚŘITEL – (remitent) PŘÍKAZ VÝSTAVCE SMĚNKY TŘETÍ OSOBĚ, ABY ZAPLATILA VÝSTAVCE SMĚNKY (TRATANT) – vedlejší dlužník VĚŘITEL ( REMITENT) – majitel směnky SMĚNEČNÍK ( TRASÁT) – hlavní dlužník

7 CIZÍ SMĚNKA - AKCEPTACE
AKCEPT – písemné přijetí směnečného závazku – provádí směnečník na líci směnky – zpravidla se k podpisu připojuje doložka – přijal – akceptuji Akcept musí být bezvýhradný – může být omezen jen na část směnečné částky

8 Forma směnky Na řad CIZÍ SMĚNKA NA VLASTNÍ ŘAD ( vystupují dvě osoby směnečník a výstavce) ZASTŘENÁ VLASTNÍ SMĚNKA – v názvu je vlastní, ale podobu má cizí směnky , kdy výstavce sám sobě přikazuje zaplatit (výstavce je totožný se směnečníkem) 2. Na jméno

9 DRUHY SMĚNEK DLE ZPŮSOBU SPLATNOSTI
NA VIDĚNOU „ VISTASMĚNKA“ – je splatná kdykoliv při předložení – pokud není na směnce uvedeno vždy platí, ýe se jedná o VISTASMĚNKU LHŮTNÍ SMĚNKA - je splatná určitý čas po předložení směnky Na směnce je uvedená lhůta, která ZAČÍNÁ běžet po předložení směnky k přijetí DATOSMĚNKA - splatná v konkrétní den

10 Blankosměnka Listina, které chybí některá náležitost požadovaná zákonem na směnku, není platná jako směnka. Výjimkou z tohoto ustanovení je vydání blankosměnky (nebo též biankosměnky), tedy směnky, která je vyplněna pouze částečně, a chybějící údaje jsou doplněny později. Aby se jednalo o blankosměnku, musí být splněny následující podmínky: • listina obsahuje alespoň jeden podpis, • v textu listiny je obsažené označení "směnka", • neúplné vyplnění listiny je úmyslné a ten, kdo tuto listinu vystaví, udělí jejímu nabyvateli tzv. směnečné právo vyplňovací, tj. právo doplnit chybějící údaje, které bývá obvykle sjednáno Teprve doplněním chybějících údajů se blankosměnka stane platnou směnkou ( ZDROJ :Kovařík, Z.: Směnka a šek v České republice. Praha: C. H. Beck, )

11 PŘEDLOŽENÍ SMĚNKY Směnka musí být k placení vždy jejím majitelem předložena. Není povinností dlužníka, aby vlastníka směnky jakkoli kontaktoval nebo vyhledával, a to ani v případě, že již nastala splatnost směnky Postih pro neplacení – POUZE POKUD – SMĚNKA BYLA ŘÁDNĚ PŘEDLOŽENA A TEN ZAPLACENÍ ODMÍTL (musí být odepření placení zjištěno veřejnou listinou – tzv. protestem) Protest -musí být učiněn některým z protestních orgánů, kterými jsou ze zákona soud, notáři a obce. Použito z :

12 SMĚNEČNÁ PODSTATA –DŮVOD VZNIKU
obchodní – vystavené proti dodávce zboží finanční – v případě peněžní půjčky ( doklad o poskytnutí půjčky)

13 NÁLEŽITOSTI SMĚNKY SMĚNKA MUSÍ MÍT VŠECHNY PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI
FORMÁLNÍ – CELÁ LISTINA MUSÍ BÝT SEPSÁNA V JEDNOM JAZYCE 2. OBSAHOVÉ

14 NÁLEŽITOSTI SMĚNKY - OBSAHOVÉ
slovo směnka přímo v textu listiny bezpodmínečný příkaz nebo slib výstavce zaplatit směnečnou sumu směnečná suma měna směnky jméno toho, kdo má platit (směnečník, trasant) určení splatnosti směnky jméno toho, komu má být placeno (remitent) datum a místo vystavení vlastnoruční podpis výstavce (trasanta

15

16

17

18

19 INDOSAMENT SMĚNKY Směnka je cenný papír převoditelný na jinou osobu RUBOPISEM –INDOSAMENTEM to znamená písemným převodem INDOSAMENT se píče na rubu směnky a podepisuje ji osoba, která směnku převádí Tím se převádějí všechna práva v\plývající ze směnky Indosament může mít i podobu „BLANKOINDOSAMENTU“ nevyplněný

20 Doložky Směnky mohou být opatřeny doložkami :
• avizová doložka - proč byla na někoho vystavena směnka • domicilační doložka- určuje kde má být směnka splacena, tzn. směnečná částka je splatná u osoby, která je odlišná od majitele nebo dlužníka • rekta doložka- zbavuje výstavce závazku za akceptaci směnky (je bez ručení) • úroková doložka - uvádí úrokovou míru • prolongační doložka - prodlužuje splatnost směnky

21 Směnečné operace Eskont směnky
odkup směnky bankou před lhůtou její splatnosti, banka poskytuje majiteli tzv. eskontní úvěr, nevyplácí celou směnečnou částku, částka je snížena o bankovní diskont Reeskont směnky - následný eskont směnky, která již byla eskontována u obchodní banky, ze strany centrální banky (v ČR je to ČNB).

22 Směnečné operace 3. Deponování směnky - banky emitují tzv. depozitní směnky, které prodávají proti složení peněz klientům, kteří je kupují za účelem zhodnocení svých peněžních prostředků. S touto formou směnky se občan může setkat nejčastěji. 4. Směnečné inkaso - banka obstará inkaso směnky, a to přímo u dlužníka nebo prostřednictvím banky. 5. Domicilování směnky - Domicilovaná směnka je směnka, která je na základě zvláštní doložky splatná u třetí osoby, jenž je odlišná od majitele směnky i dlužníka. 6. Směnečný aval (směnečné rukojemství)- převzetí směnečného rukojemství za směnečného dlužníka. Aval se avalováním směnky zaručuje za to, že směnka bude splacena, a pokud by směnka nebyla uhrazena tím, za koho se aval zaručil, pak musí plnit sám aval. Je možné avalovat za výstavce směnky.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google