Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání zastupitelů 25.1.2016 Nezávislý audit Městské lesy s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání zastupitelů 25.1.2016 Nezávislý audit Městské lesy s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Jednání zastupitelů 25.1.2016 Nezávislý audit Městské lesy s.r.o.

2 Usnesení zastupitelstva 29.6.2015

3 Usnesení rady města 20.7.2015

4 Závěry z pracovního jednání zastupitelů města Vimperk, které se konalo dne 9.9.2015 v zasedací místnosti čp.6 Předmětem jednání byla usnesení ZM Vimperk č.150 ze dne 29.6.2015 a RM Vimperk č. 819 ze dne 20.7.2015 týkající se zadání mimořádného auditu se zaměřením na závady zjištěné v kontrolním nálezu kontrolního výboru. Pro diskuzi byly dohodnuty následující závěry. Předmětem zadání auditu bude: Hospodaření MěL s.r.o. Vimperk, hospodaření za rok 2014 a zaměření se na závěry uvedené v zápisu KV 9/KV/15 ze dne 23.3.2015. Zadání provede jednatel společnosti Městské lesy s.r.o. Vimperk společně se Stavební poradnou spol. s r.o., Průběžná 48, 37 04 České Budějovice. Všichni zastupitelé budou informováni o vypsání zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, datum zahájení a místo zveřejnění. Hodnotící komise bude ve stejném složení jako v předchozím výběrovém řízení, pěti členná. Členové komise budou předem informováni o místě konání zasedání.

5 Vypsání výzvy k podání nabídky, zadávací podmínky Stavební poradnou České Budějovice Výzvy k podání nabídky, zadávací podmínky Předmětem zakázky je přezkoumání hospodaření MěL na základě usnesení zastupitelstva města Vimperk č. 150 ze dne 29.6.2015, které požaduje provedení auditu se zaměřením na závady zjištěné v kontrolním nálezu výboru zastupitelstva města Vimperk. Nejedná se o audit dle zákona č. 93/2009 Sb., ani o přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. Zastupitelstvo předkládá k přezkoumání následující otázky:

6 Zápis: Dle hospodářského plánu měla být provedena těžba 93 429 m3. V roce 2014 bylo vytěženo 6340,56 m3, které byly prodány. Hospodářský plán v roce 2014 nebyl naplněn (80%). Otázka: Je podle lesního zákona povinností vlastníka lesa vytěžit dřevní hmotu do výše schváleného LHP? Závěr: Vlastník lesa není povinen vytěžit maximální množství dřevní hmoty stanovené lesním plánem.

7 Zápis: Rámcové smlouvy – 10 ks. Předložené smlouvy vykazovaly tyto formální nedostatky. Nejsou přílohy – výpis z obchodního rejstříku, ceník prací. Otázka: U kolika rámcových smluv nejsou společností MěL k dispozici výpisy z OR a ceníky prací? Závěr: U všech 10 ks předložených rámcových smluv byl přiložen výpis z evidence, živnostenský list nebo výpis z OR. Ceník chyběl u rámcové smlouvy s panem Josefem Gregušem. Kontrolovaná faktura pana Greguše byla však v souladu s ceníkem přiloženým ke všem ostatním smlouvám.

8 Zápis: Není vypsána záruka na provedenou práci. Otázka: Je možné na práce v lesním hospodářství (těžba dřeva, přibližování dřeva, prořezávky atd.) poskytovat záruky? Závěr: Práce jsou přebírány odpovědným pracovníkem společnosti, který kontroluje úplnost a vady služby. Teprve po úplném dokončení práce dodavatel práce fakturuje.

9 Zápis: Objednávky – dílčí smlouvy – 16ks. Chybí datum sepsání a podpis u jedné ze smluv. Není stanovena jednotková cena. Chybí upřesnění místa výkonu práce. Otázka: Jak je u dílčích smluv na provádění prácí stanovena cena za tyto práce? Závěr: Práce jsou prováděny na základě rámcových smluv a ceníku přiložených k těmto smlouvám. Správnost použitých sazeb a pracnost je doložena výkazem práce, který zpracuje společnost. Výkazy by mohly být přikládány k dodavatelským fakturám za práce v lese.

10 Zápis: Kupní smlouvy – 9ks. Předložené kupní smlouvy byly uzavírány pouze na žádost odběratelů a v tak malém počtu, že nevytvářejí reálný obraz o hospodaření společnosti. Tyto smlouvy byly převážně uzavírány na dřevní hmotu, na štěpku byly uzavírány pouze ústní smlouvy. Pouze v jednom případu SOŠ Volyně byla sepsána kupní smlouva na štěpku. Otázka: Je nutné na prodej dřevní hmoty uzavírat kupní smlouvu, (neplní tuto funkci akceptovaná faktura za dodané dřevo)? Závěr: Na dodávku dřevní hmoty není povinnost uzavírat písemnou kupní smlouvu. Obchodní smlouvy se uzavírají podle ustanovení z. č. 89/2012 OZ §1756 a následující. Plnění podle OZ může být na základě písemné smlouvy, objednávky nebo i ústní dohody. Výhodou písemné smlouvy může být podrobnější stanovení podmínek dodávky (lhůty, měření množství, kvalita, způsoby reklamace apod.).

11 Zápis: Objednávka od města – zaměstnanci MěL vykonávají na základě objednávek a nebo ústní domluvy práci pro město, tato práce je městu v některých případech fakturována. Otázka: V kolika případech nebyla práce objednaná městem u MěL městu fakturována a v jaké hodnotě? Závěr: Nelze zjistit zda všechny Městem Vimperk objednané práce byly vždy vyfakturovány. Přikládáme seznam faktur na Město Vimperk a objednávku z 28.3.2014. Jiné objednávky nám nebyly předloženy. (celkem kontrola 7 faktur): nakládání a odvoz materiálu, oprava schodů, odvoz materiálu čp. 394, instalace vánočního stromu, úklid a odvoz odpadu, odvoz odpadu, kácení a likvidace stromů.

12 Zápis: I s dlouhodobými odběrateli dřevní hmoty a štěpky mající statut právnické osoby nejsou uzavřeny alespoň rámcové smlouvy, nebo nebyly předloženy. Otázka: Je nutné uzavírat s dlouhodobými partnery rámcové smlouvy? Závěr: Společnost nemá dlouhodobé odběratelské partnery. Průměrná měsíční těžba za období platnosti lesního plánu za roky 2005-2014 je 5 833 m3.

13 Zápis: Faktury dodavatelské – f.č. 114001-114385 shledány nedostatky – nejednotnost – popis práce, množství odpracovaných hodin. Otázka: Mají dodavatelské faktury na provádění prací potřebné náležitosti? Je reálné zajistit „jednotnost“ dodavatelských faktur? Závěr: Ve 3 případech byly zjištěny nedostatky pouze formálního charakteru. Ve všech ostatních kontrolovaných případech obsahovaly doklady náležitosti požadované platnými právními předpisy. Není reálné zajistit jednotnost dodavatelských faktur. Každý dodavatel používá jiné prostředky pro jejich vystavení.

14 Zápis: Smlouva o poskytování reklamní činnosti – přestože je smlouva uzavřena na dobu do 31.12.2014, tak reklamní služby byly poskytnuty pouze do 30.9.2014. Otázka: Byla naplněna smlouva o poskytování reklamy mezi městem a MěL již 30.9.2014 nebo měly být služby na základě této smlouvy poskytovány ještě do 31.12.2014? Závěr: Smlouva o poskytování reklamní činnosti vykazuje následující nedostatky: a)Odkazuje na v té době neplatný obchodní zákoník. b)Smlouva je uzavřena do 31.12.2014 s tím, že služby budou poskytnuty do 30.9.2014, což způsobuje výkladové nejasnosti smlouvy.

15 Zápis: Dle fa 114159 od Lesostaveb poskytly MěL OSSCH dar na zemní práce rypadlem na Parku nad pekárnou, dle jednatele není nikde vyfakturován zpět OSSCH. Otázka: Zaplatily MěL společnosti Lesostavby dle fa 114159 práce pro OSSCH nebo uhradily jen práci prováděnou pro MěL? Závěr: Na základě přijaté faktury vnitřní číslo 114159 od společnosti Lesostavby Třeboň a.s., byly hrazeny pouze práce pro Městské lesy Vimperk nikoli práce pro OS Stanislavy Chumanové.

16 Zápis: Dne 13.9.2014 proběhla oslava 20 let společnosti, na tuto akci byly použity finanční prostředky společnosti MěL – 226 753,50 Kč. Otázka: Je v kompetenci jednatele uspořádat oslavu 20 let trvání společnosti v daném rozsahu? Závěr: V kompetenci jednatele bylo uspořádat oslavu 20 let trvání společnosti. Náklady na oslavu 20 let trvání společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o. jednotlivě ani v součtu nepřekročily částku 500 000 Kč, tudíž nebylo překročeno jednatelské oprávnění.

17 Zápis: Akce nesouvisí s obchodní činností MěL a není na ni usnesení rady města Vimperk. Otázka: Mělo být na akci oslav 20 let trvání MěL schvalující usnesení rady města? Závěr: Náklady na oslavy 20 trvání společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o. jednotlivě ani v součtu nepřekročily částku 500 000 Kč a tudíž nebylo překročeno jednatelské oprávnění jednatele pana Stanislava Hlavy dle Smlouvy o výkonu funkce.

18 Další nálezy vyplývající ze zprávy 9/KV/15 ze dne 23.3.2015 Závěr: Nesrovnalost ve zprávě 9/KV/15 ze dne 23.3.2015: Pachtovní smlouva ze dne 10.4.2014 zní na 1 500 000 Kč. Dodavatelská faktura č. 114088 na nájemné za rok 2014 zní na 1 500 000 Kč v souladu s pachtovní smlouvou. V zápise z kontroly 9/KV/15 je však uváděno nájemné ve výši 1 000 000 Kč.


Stáhnout ppt "Jednání zastupitelů 25.1.2016 Nezávislý audit Městské lesy s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google