Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 5 letý magisterský obor „všeobecné právo“, Masarykova univerzita, Brno  právník Statutárního města Opavy (závazkové právo, právo duševního vlastnictví,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 5 letý magisterský obor „všeobecné právo“, Masarykova univerzita, Brno  právník Statutárního města Opavy (závazkové právo, právo duševního vlastnictví,"— Transkript prezentace:

1

2  5 letý magisterský obor „všeobecné právo“, Masarykova univerzita, Brno  právník Statutárního města Opavy (závazkové právo, právo duševního vlastnictví, veřejné opatrovnictví, trestní právo...)  kontakt: p.michalcik@email.czp.michalcik@email.cz

3  zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích  zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách  zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů  Bernská úmluva o ochranně literárních a uměleckých děl (r. 1886!)  Smlouva o fungování Evropské unie + komunitní právo

4 -záměr koupit ostrov v mezinárodních vodách -záměr koupit britskou námořní plošinu v mezinárodních vodách

5  Autorské dílo a práva související s právem autorským  Průmyslové vlastnictví (patenty, průmyslové vzory, ochranné známky...)  Samozřejmě, že ochrana autorů může jít napříč těmito odvětvími (design: autorská ochrana x průmyslový vzor)

6  Neplést si s pojmem „dílo“ ve smyslu smlouvy o dílo!  § 2 odst. 1 AZ: „Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“

7  Příklady: dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.  Je to vše? Není, protože technologie jdou dopředu.

8  Jedinečnou tvůrčí činností se rozumí, a ustálený výklad za ni považuje, takovou činnosti autora, která je obohacena jedinečným přínosem autora, který svým pojetím, nápadem nebo uměleckým ztvárněním „dává“ dílu část své osobnosti.  Přínos autora prostřednictvím fantasie, nadání, intuice...

9

10 Autoři: Timothy "Tim" Noble a Susan "Sue" Webster

11  Objektivně vnímatelná podoba je podoba, kterou jsme schopni smysly zachytit. Skupina, která tuto podobu zachycuje, může být úzkou skupinou lidí nebo širokým celkem. Příkladem: u písně text a zvuk, u obrazu malba vytvořená na plátně zachytitelná pohledem, u filmu posloupnost pohyblivých obrazů a hudby, která je viditelná a slyšitelná...

12  nemusí se jednat o trvalý materiál – již autorský záměr. Nebo naopak dílo bude dotvořeno až postupem času!  naopak pozor na méně kvalitní materiály, když je záměr trvalosti!  problém moderního umění – materiál díla- odpadky...

13

14  vtip Borise Lange z Lifehunters TV  muzeum moderního umění v nizozemském Arnhemu  mezi zdejší cenná díla pověsil obraz z kolekce Street Art, již vydává obchodní dům s nábytkem IKEA  Vydával to za dílo smyšleného švédského autora Ike Andrewse  10 eur vs 2,5 milionu eur

15

16 OCHRANA DLE AZ SE NEVZTAHUJE NA:  1) úřední dílo (právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina apod.) – zde není veřejný zájem na jejich ochraně  2) výtvor tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní, užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu

17  Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Domněnka autorství: Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany. Toto ustanovení se použije i tehdy, je-li toto jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti.  pseudonymy: Lady Gaga, Lucie Bílá...

18 Jan Kunze – portrét Profilovka s nejvíce LIKE (357) V Deníku 25.2.2014 foto použito k rozhovoru s Honzou. Autor? BOHDAN VIVSJANIK Je skutečným autorem?

19 Autor: Petr Michalčík FB: P.M.Čík foto

20  osobnostní práva (nemůže se vzdát, nepřevoditelná a smrtí autora zanikají), působí proti všem, rozhodnutí o zveřejnění, nedotknutelnost (svolení k jakékoliv změně, čí zásahu do díla) pozn.: někteří by možná později rádi nebyli autory – smůla... (Petr Kotwald - Mumuland), někteří se ukáže že autory nejsou (závěrečné práce na VŠ!)  majetková práva – právo dílo užít (zde jde o prachy )

21  rozmnožování díla (trvale, dočasné...)  rozšiřování orig. nebo rozmnoženiny  pronájem, půjčování  vystavování orig. nebo rozmnoženiny  právo na sdělování díla veřejnosti (vysílání, živé provozování díla  i jiným způsobem!

22  na základě tzv. licence!  písemně! (výhradní, či zapsána do veřejného seznamu)  úplatně/bezúplatně  výhradní/nevýhradní  časové omezení/teritoriální omezení  povinnost dílo užít!

23  podlahářství – eshop  fotky na webu

24  na základě AZ: volná užití a bezúplatné zákonné licence  volná užití:  autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora)  pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.  rozmnoženina na papír nebo podobný podklad (nic není zadarmo - finanční kompenzace autorům v ceně kopírovacích, záznamových zařízení a hdd)

25  POČÍTAČOVÝ PROGRAM A ELEKTRONICKÁ DATABÁZE  NAPODOBENINA DÍLA ARCHITEKTONICKÉHO STAVBOU  POŘÍZENÍ ZÁZNAMU AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA PŘI JEHO PROVOZOVÁNÍ ZE ZÁZNAMU NEBO JEHO PŘENOSU (NAHRÁVKY V KINECH!)

26  nejznámější: citace (výňatek ve svém díle, kritika a recenze, pro potřeby výuky)  úřední a zpravodajská licence (podmínky – odůvodněnost, přiměřenost, odpovídající účelu zpravodajství...)  v rámci občanských či náboženských obřadů  v rámci školního představení, školní dílo!

27  Knihovní licence (zde nejen knihovny, ale i muzea, galerie, školy archivy apod.)  Licence pro zdravotně postižené (digitalizace, namluvení textu)  Licence pro sociální zařízení  Propagace výstavy...  Problematika „Open source“, „public domain“ (autor, který svoje dílo takto označil, se svých práv nebude domáhat)

28  Proč citujeme? Protože slušní lidé nekradou!  Jak citujeme? Pomocí normy ČSN ISO 690:2011.  Jak si to ulehčíme? www.citace.com – generátor citací.www.citace.com  referáty – citujete, nebo jen kopírujete?  VŠ – programy na kontrolu plagiátů (www.odevzdej.cz)

29  Citování tedy zahrnuje 3 základní kroky:  vytvoření bibliografických citací  uspořádání jejich seznamu  odkazování v textu na bibliografické citace v seznamu

30

31  zbytečná kriminalizace občanů?  přestupek (neoprávněné užití díla fyzickou osobou až 150.000,- Kč pokuta)  krajní případ – přečin, či trestný čin (§270 TZ, §271 TZ)  Česká protipirátská unie – není to policie, forma zastrašování, desinformací...  Náhrada škody – 120 mil.? vs 4 mil.? Jak zjistit skutečnou škodu? Ne násobkem stažení!

32  stahování (uloz.to, sharerapid.cz, fastshare.cz) ANO, krom PC programů  Torrenty (sdílení, uploadovaní) NE!

33 Přeji příjemné prázdniny a mnoho úspěchu ve vašem dalším studiu a životě! Mgr. Petr Michalčík p.michalcik@email.cz


Stáhnout ppt " 5 letý magisterský obor „všeobecné právo“, Masarykova univerzita, Brno  právník Statutárního města Opavy (závazkové právo, právo duševního vlastnictví,"

Podobné prezentace


Reklamy Google