Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákony učení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákony učení."— Transkript prezentace:

1 Zákony učení

2 Zákony učení Zákon motivace v učení Zákon zpětné informace
Zákon transferu Zákon opakování

3 Zákon motivace v učení (obecně o motivaci)
Exkurz: Co je to motivace? Jaké jsou druhy motivů? Jaké jsou zákonitosti a principy motivace lidského chování?

4 Zákon motivace v učení (Dělení motivů uplatňujících se v učení)
Pozitivní motivy v učení: Zvědavost Touha po vědomostech, vyniknutí, odměně Pozitivní vztah k učiteli, k předmětu Znalost výsledků výkonu Aj.

5 Zákon motivace v učení (Dělení motivů uplatňujících se v učení)
Negativní motivy v učení: Trest Obava z neúspěchu, strach Nepříznivé sociální klima ve třídě Špatné vztahy k vyučujícímu Negativní vztah k předmětu, donucování Aj.

6 Zákon motivace v učení (Odměna: vymezení, dělení, zásady používání)
Odměna je pozitivní reakce (učitele, vychovatele) na plnění sociálních norem, úkolů atd. žákem. Má posilující význam. Dělení odměn: hmotné morální (pochvaly, výhody, povzbuzení)

7 Zákon motivace v učení (Odměna: vymezení, dělení, zásady používání)
Základní zásady používání odměn: Bezprostřední spojení s provedenou činností Přiměřená frekvence pochval Přiměřená intenzita pochval (příliš nepřehánět) Aj.

8 Zákon motivace v učení (Tresty: vymezení, dělení, zásady používání)
Trest je negativní reakce (učitele, vychovatele) na neplnění sociálních norem, úkolů atd. žákem. Má vliv na oslabení či úplné pozastavení nežádoucího chování žáka. Dělení trestů: fyzické psychické (zákazy, znevýhodnění, zesměšnění, odnětí přízně atd.) Další dělení: symbolické (výhružky), faktické

9 Zákon motivace v učení (Tresty: vymezení, dělení, zásady používání)
Negativní účinky trestů: Příliš časté tresty vyvolávají strach – přenáší se na školu, předmět, učitele – konfliktní interakce Tresty mohou vyvolat únikové tendence (např. záškoláctví, únik do nemoci) Tresty se mohou negativně podílet i na utváření osobnosti Žák může pomocí trestu uspokojovat svoji potřebu prestiže Žák může trest vnímat jako projev agrese vůči sobě Aj.

10 Zákon motivace v učení (Tresty: vymezení, dělení, zásady používání)
Základní zásady používání trestu: Netrestat příliš často Dbát na věkové a individuální zvláštnosti dítěte Trest musí žák uznat a přijmout, jinak pozbývá na účinnosti Trest nesmí být ponižující Trest nesmí být chápán jako pomsta Po odpykání trestu považujeme záležitost za skončenou Dáme najevo, že věříme v nápravu

11 Zákon zpětné informace (vymezení, druhy, význam pro žáka)
V psychologii byl poprvé zformulován E. L. Thorndikem Druhy zpětné vazby: Průběžná aferentace Rezultativní aferentace Člověk získává zpětné informace o svém výkonu: Sám – ověřuje si výsledky své činnosti Prostřednictvím vnějších systémů (učitel, program atd.)

12 Zákon zpětné informace (vymezení, druhy, význam pro žáka)
V učení má být zpětná vazba nositelem informací o tom, zda žák: Provádí právě tu činnost, která mu byla uložena Postupuje správně Činnost žáka v učení je náležitě zobecněna, zkrácená, osvojena

13 Zákon transferu (vymezení, druhy, význam pro žáka)
Transfer (přenos) znamená uplatnění dříve naučených vzorců chování (vědomosti, dovednosti, vlastnosti atd.) v nové učební situaci. Druhy transferu - dle efektu, přínosu na učení: Pozitivní transfer: znamená usnadnění, facilitaci, zlepšení druhého úkolu učení v návaznosti na předcházející činnost Negativní transfer: představuje rušivé působení, jehož podstatou je negativní vliv jednoho učení na druhé

14 Zákon transferu (vymezení, druhy, význam pro žáka)
Druhy transferu – dle povahy působení: Specifický transfer: uplatňuje se při učení obsahově podobných materiálů (podobných úloh) Nespecifický transfer: týká se přenosu z jedné situace do druhé, která s první zdánlivě nesouvisí

15 Zákon transferu (vymezení, druhy, význam pro žáka)
Druhy transferu – dle způsobu působení: Proaktivní působení je směrem vpřed, kdy dříve osvojená úloha působení na úlohu osvojovanou později Retroaktivní působení znamená vliv nově osvojovaného úkolu na úlohu osvojenou dříve

16 Zákon opakování Opakování je důležitou podmínkou učení. Je nutné pro vytvoření spojů nebo zapamatování sledu několika prvků. Exkurz: Vymezení paměti Fáze paměti Druhy paměti Křivka zapomínání

17 Zákon opakování Student by měl při opakování vzít úvahu následující:
opakovat rozmanitým způsobem opakovat systematicky opakovat aktivně a využít pozitivního transferu rozvrhnout opakování v čase

18 Zákon opakování Student by měl při opakování vzít úvahu následující:
zapojit nejvyšší psychické funkce – objevit princip řešení dané úlohy, nalézt hlavní myšlenky, objevit strukturu látky respektovat psychohygienické zásady (přestávky, střídání činnosti….atd.) využít pozitivní motivace a sebemotivace

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zákony učení."

Podobné prezentace


Reklamy Google