Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D OTACE V ROCE 2015 Josef Vrzáň - Anna Vejvodová 724 237 720 – 734 506 885

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D OTACE V ROCE 2015 Josef Vrzáň - Anna Vejvodová 724 237 720 – 734 506 885"— Transkript prezentace:

1 D OTACE V ROCE 2015 Josef Vrzáň - Anna Vejvodová 724 237 720 – 734 506 885 pvagri@pvagri.cz

2 Struktura přednášky Aktivní zemědělec SAPS+greening Změny cross-compliance Modelové farmy a dotace RV x RV+ŽV x travař

3 Podmínky SAPS (cca 3 510 Kč/ha) Zemědělský podnikatel (EZP musí být na vše kromě AEO) - ?? Aktivní zemědělec – Netýká se subjektů s dotací pod 5000 EUR – Minimální činnost na zemědělské půdě – Seznam činností s nutností prokazovat příjem ze zemědělství (vybrané CZ NACE) – pozor na Zprávu auditora Kontrolní období pro plochu do 31.8. Cross compliance Příplatek pro mladé zemědělce (cca 870 Kč) – na prvních 90 ha, pět let od zahájení činnosti

4 Aktivní zemědělec Činnosti vedoucí k povinnosti prokazovat příjem (kód CZ NACE) Provozování letiště 52.23 Činnosti související s leteckou dopravou Provozování železniční služby 49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 49.20 Železniční nákladní doprava Provozování vodáren 36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody 37.00 Činnosti související s odpadními vodami Služby v oblasti nemovitostí 68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy Provozování stálých sportovních a rekreačních areálů 93.11 Provozování sportovních zařízení 93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené 55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

5 Aktivní zemědělec Pokud se mě týká některých z kódů na předchozím slajdu, pak musím prokázat, že roční částka přímých plateb tvoří alespoň 5 % celkových příjmů z nezemědělské činnosti v posledním účetním období NEBO že příjmy ze zemědělské činnosti tvoří alespoň 1/3 celkových příjmů v posledním účetním období. Pronájem ubytovacích zařízení, budov nebo ploch v rámci zemědělského podniku, nebo pronájem zemědělské půdy, se nepovažuje za služby v oblasti nemovitostí. Pronájem stájí v rámci zemědělského podniku nebude považován za provozování stálých sportovních a rekreačních areálů.

6 Postup zjištění „zakázané činnosti“ 1.http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.czhttp://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 2.Nalezni subjekt – nejlépe přes IČ 3.Proklikni odkaz RES + RŽP + OR 4.Prolustruj činnosti

7 Cross compliance od 2015 Ochranné pásy kolem vody – 3 m bez aplikace hnojiv – 25 m bez aplikace tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným N u DPB nad 7°svažitosti – omezení postřiků na svažitých pozemcích nad 3° u vody (splach) – LPIS(16) – omezení postřiků na pozemcích u vody (úlet) – LPIS(2) Orba na pozemcích nad 5° - – LPIS(2) – před setím jařiny na poli strniště, nebo podmítka, nebo meziplodina (zasetá do 20.9. a ponechaná do 31.10.) – orba na pozemcích nad 5° pouze se zapravením stat. nebo org. hnojiv min. 10 t/ha, max. 50 t/ha (dle výkladu MZe půjde plnit i slámou či zeleným hnojením bez dávky) Označování a evidence zvířat – Limit na nahlášení události pro skot, ovce, kozy je 14 dní, s výjimkou narození! – Narození skotu, ovcí, koz se hlásí do 14 dní od označení! – IZR/SR – Skot se označuje do 20 dnů od narození! – Ovce a kozy se označují do 6 měsíců od narození! Zaručené pravidlo – hlašte změny u skotu 1x týdně nejdéle 1 x za 14 dní!! Zrušení GAEC č. 8 – zákaz travního porostu vyššího než 30 cm po 31.10

8 Ozelenění (cca 2000 Kč/ha) Diverzifikace plodin se NEVZTAHUJE na ekologické zemědělce farmy s méně než 10 ha orné půdy farmy, které na více než 75 % orné půdy pěstují trávy nebo jiné pícniny nebo mají půdu ladem, a přitom zbylá plocha orné půdy nepřesáhne 30 ha farmy, které mají na více než 75 % způsobilé zemědělské plochy trvalé travní porosty nebo jiné pícniny a přitom zbylá plocha orné půdy nepřesáhne 30 ha Povinnost zachování plochy v ekozájmu (EFA) se NEVZTAHUJE na ekologické zemědělce farmy, které mají méně než 15 ha orné půdy farmy, které na více než 75 % orné půdy pěstují trávy nebo jiné pícniny nebo luskoviny nebo mají půdu ladem, a přitom zbylá plocha orné půdy nepřesáhne 30 ha farmy, které mají na více než 75 % způsobilé zemědělské plochy trvalé travní porosty nebo jiné pícniny přitom zbylá plocha orné půdy nepřesáhne 30 ha. Ochrana trvalých travních porostů se NEVZTAHUJE na farmy, které nemají trvalé travní porosty

9 DIVERZIFIKACE PLODIN Farmy s 10 – 30 ha R,U,G – dvě plodiny (hlavní max. 75 %) Farmy nad 30 ha R,U,G – tři plodiny (hlavní max. 75 %, první dvě max. 95 %) Kontrola dle deklarace v žádosti (1.6.-31.8.) Jednotlivá plodina (plodiny dle rodu či rodu a druhu, ozimy x jařiny, U, G, směs plodin) Krátká ukázka předtisk + osevní postup

10 Plochy v ekozájmu - EFA Farma nad 15 ha musí zachovat 5 % výměry R,U,G jako EFA! Různé způsoby plnění EFA = Různé váhové koeficienty (tj. 3 – 15 % výměry) Způsob jak budu plnit EFA uvádím do žádosti. ŽV farmy – plodiny vážící dusík (0,7) RV farmy – plodiny vážící dusík (0,7), souvratě (1,5), meziplodiny (0,3), úhor (1) Minoritně krajinné prvky, RRD, zalesnění

11 EFA - Příklad výpočtu, kolik potřebuju Sečtěte výměru kultur R+U+G (např. z tisku č.1 v LPIS) Vynásobte koeficientem 0,05 Vydělte koeficientem pro příslušný typ EFA, kterým chcete plnit greening – Souvratě – 250 ha OP x 0,05 /1,5 = 8,3 ha – N plodiny – 250 ha OP x 0,05/0,7 = 17,9 ha – Meziplodiny – 250 ha OP x 0,05/0,3 = 41,7 ha Stejná plocha DBP může plnit EFA jen jednou!

12 Plodiny vážící dusík (0,7) Hlavně farmy s ŽV – „zaplacený greening“ v kombinaci s BP hrách (včetně pelušky), jetel, vojtěška, sója, cizrna, čočka, fazol, komonice, lupina, úročník, vikev, bob, vičenec Plodiny pěstovat minimálně v období od 1. 6. do 15. 7. Pokud jsou plodiny ve směsi, musí být plodina poutajících N více než 50 %. Po sklizni jednoletých plodin nebo zrušení plodin víceletých založit ozim do 31. 10. V ZOD dodržovat limity k plodině podle nitrátové směrnice. Lze použít POR. Pozor na pěstování sóji na MEO!

13 Meziplodiny (0,3) hořčice bílá, pohanka obecná, svazenka vratičolistá, a další založeny výsevem směsi plodin uvedených v seznamu (dvěma a více plodinami různých rodů, přičemž jedna plodina ve směsi může tvořit max. 90 %) nebo podsevem trav do hlavní plodiny. není třeba cert. Osivo – ale pozor – některé plodiny nelze jako farmářské osivo !! optimálně hořčice + svazenka letní varianta meziplodin na zelené hnojení zasetá do 31. 7. a je ponechána na pozemku do 20. 9. podzimní varianta určená k pokryvu půdy v zimním období zasetá do 20.9. nebo jako podsev trav do hlavní plodiny a ponechána na pozemku min. do 31. 10. nelze využít meziplodiny podporované dotačně ze starých AEO.

14 Farmářské osivo – nad 22 ha OP „platím“ Seznam druhů rostlin (§ 19a odst. 1) a) obilniny: Avena sativa L. oves Hordeum vulgare L. ječmen Secale cereale L. žito x Triticosecale Wittm. ex A. Camus tritikale Triticum aestivum L. pšenice setá Triticum durum Desf. pšenice tvrdá Triticum spelta L. pšenice špalda b) krmné rostliny: Lupinus luteus L. lupina žlutá Medicago sativa L. vojtěška setá Pisum sativum L. hrách Trifolium alexandrinum L. jetel alexandrijský Trifolium resupinatum L. jetel perský Vicia faba L. bob Vicia sativa L. vikev setá c) brambor: Solanum tuberosum L. brambor d) olejniny a přadné rostliny: Brassica napus L. var. napus řepka Brassica rapa L. řepice Linum usitatissimum L. len (vyjma lnu přadného) ¨ www.druvod.cz

15 Úhor (1) DPB s kulturou U – historicky min. 1 rok v LPIS (ne jako G nebo T!), max. 3 roky v LPIS Úhor s porostem Založení plodiny, kterou nesmím sklízet, ani pást (pouze zapravit na zelené hnojení, mulčovat) Udržování úhoru 1. 1. prvního roku - 15.7. posledního roku (letos povinnost od data podání žádosti) Zasetí ozimé plodiny po ukončení úhoru do 31.10. Zákaz hnojení a POR Úhor bez porostu Zákaz na SEO a MEO Udržování úhoru 1. 1. prvního roku - 15.7. posledního roku (letos povinnost od data podání žádosti) Zasetí ozimé plodiny po ukončení úhoru do 31.10. Zákaz hnojení Lze použít POR

16 Souvratě (1,5) Šíře souvratě 1-20 m od hrany DPB Maximální plocha souvratě v rámci DPB 20 %. Doba trvání souvratě od založení hlavní plodiny do min. 15.7. Na souvrati založení jiné plodiny než plodina hlavní uvnitř pozemku. Souvrať se nesmí sklízet, ani pást (pouze zapravit na zelené hnojení, mulčovat). Zákaz hnojení do doby sklizně hlavní plodiny na poli, POR lze. Ukázka LPIS

17 Zákaz rozorání TTP Zákaz rozorání platí na těchto územích: – Natura 2000, – 1. zóna CHKO a NP, které se nenacházejí v oblastech Natura 2000, – národní přírodní památky, národní přírodní rezervace a přírodní památky, – pásy o šířce minimálně 12 m, které přiléhají k vodnímu útvaru, – silně erozně ohrožená půda, – v LPIS vymezené podmáčené a rašelinné louky, – třetí aplikační pásmo zranitelných oblastí dusičnany LPIS (2), POZOR co s G ?

18 Dotace 2015 dle typu farem Modelová RV farma – čisté R, nemá VDJ Modelová ŽV farma – varianta s T + R, má VDJ Modelová ŽV farma – varianta jen T, má VDJ

19 RV farmy a dotace 2015 SAPS + Ozelenění (3500 +2000 Kč/ha) + příplatek za mladého Škrobové brambory (cca 19 400 Kč/ha) Konzumní brambory (cca 2 441 Kč/ha) Cukrovka (cca 7 211 Kč/ha) AEKO – Biopásy, Čejka, IP LFA – H, S (na ornou půdu bez intenzity!) Zelenina, Ovoce, Chmel

20 Brambory Konzumní brambory (cca 2 441 Kč/ha) Minimální výměra 1 ha. Dotace na plochu pro pěstování brambor evidovanou v LPIS od doručení žádosti do 31.10. Výsadba min. 2 t/ha uznané sadby. Doklad o prodeji. Škrobové brambory (cca 19 400 Kč/ha) Minimální výměra 1 ha. Dotace se poskytuje na plochu pro pěstování brambor evidovanou v LPIS na žadatele od doručení žádosti do 31.10. Výsadba min. 2 t/ha uznané sadby. Předložení smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu s výrobcem bramborového škrobu. Minimální výnos 6 t škrobu/ha + potvrzení výrobce bramborového škrobu o nakoupeném množství.

21 Cukrovka (cca 7 211 Kč/ha) Minimální výměra 1 ha. Minimální výsev 0,8 výsevní jednotky na hektar Předložení smlouvy na dodávku cukrové řepy ke zpracování na cukr nebo kvasný líh pro daný kalendářní rok. Dotace se poskytuje na plochu pro pěstování řepy evidovanou v LPIS na žadatele od doručení žádosti do 31.8.

22 Ovocné sady v žádosti o dotaci VCS O-VP (6400)/O-VVP (12600) / AEKO – IPO (11000) / EZ- IS/EZ-OS/EZ-KS – typicky budu žádat VCS + IPO Povinnost napárovaného sadu s RIS kromě krajinotvor. sadu Krajinotvorný sad v EZ = musí být EVP druhu KS Alfa omega jedinci (2000B-500J-200P) pro vše krom EZ/KS a rok „výroby“ pro VCS – jedince počítáme za druh ovoce vyjma EZ-OS Celoblokové, tj. chci-li dotaci musí celý DPB splňovat podmínky pro platbu ! Záložka druhová skladba na sadu – vysvětlení „kolize“

23 Druhová skladba – jedinci a rok „výroby“

24 Zelenina v dotacích VCS platby – VP (6000) x VVP (10000); IP Zelenina (11600); EZ- Zelenina (16200/12500) Pro každý titul jen vybrané druhy zeleniny Do žádosti se uvádí datum výsadby/setí u VCS – datum výsadby a předpokládané sklizně u IP a EZ Zařadit lze do opatření IP celý DPB !!! U VCS lze část DPB !! Minimálně 1 ha (u IPZ 0,5 ha) Nutnost prokázat nákup osiva splňujícího min. výsevek U IPZ navíc limity N a obsahy těžkých kovů

25 AEKO – Biopásy (18 600/16 400 Kč/ha) Biopásy jednoleté (krmné) x víceleté (nektarodárné) Od roku 2016 pravděpodobně využitelné pro greening. Vstupní výměra biopásů min. 2 ha, stanovená směs, vč. výsevků, pětiletý závazek. Biopás 6 – 24 m široký, min. 30 m dlouhý, max. 20 % z výměry DBP, ve směru orby, 50 m od dálnice a silnice I. a II. třídy, 50 m mezi biopásy, nehnojit, nestříkat Jednoleté biopásy – založit do 15.6., ponechat min. do 31.3. násl. roku, bez pojezdů mechanizací Víceleté biopásy – založit do 15.6., ponechat min. 2 roky, max. 3 roky do 31.3., seč od 1.7. do 30.9.

26 ŽV farmy a dotace 2015 - neEZ SAPS + Ozelenění (3500 +2000 Kč/ha) + příplatek za mladého Bílkovinné plodiny (cca 3 430 Kč/ha) Masná telata (cca 5 477 Kč/tele) Dojnice (cca 3 407 Kč/dojnici) Ovce, kozy (cca 548 Kč/kus) LFA AEKO – Ošetřování TP, Zatravňování OP Welfare + v případě RV i Brambory…

27 Bílkovinné plodiny (cca 3 430 Kč/ha) Hrách (i peluška), bob, lupina, sója, vojtěška, jetel (lze i jetel bílý) a směsi s obilninami, kde je bílkovinná plodina nad 50 % Bílkovinné plodiny automaticky plní podmínky EFA – plodiny vážící dusík! Minimální výměra 1 ha. Minimální intenzita 3 VDJ/ha plochy bílkovinných plodin v období 1. 6. - 30. 9. (deklaruju, kolik mohu, pěstovat mohu více) Plocha pro pěstování bílkovinných plodin evidovaná v LPIS na žadatele od doručení žádosti do 31.8., pokryv plochy plodinami min. od 1.6. do 15.7.

28 Masná telata ( cca 5 000 Kč/tele) Podpora na masné tele narozené od 1. 4. předcházejícího kalendářního roku do 31. 3. kalendářního roku podání žádosti. Tele musí být včas nahlášené (20 dní na označení od narození, 14 dní na nahlášení do ÚE od označení) - IZR (původ) Matka telete kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka (nově nerozhoduje její plemeno) Otec masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků.

29 Dojnice (cca 3 400 Kč/dojnici) Podpora na krávu chovanou žadatelem v systému s tržní produkcí mléka k 31. 3. Minimální platba na 2 VDJ Pozor na souběh s platbou na masné tele! Výše platby již nezávisí na výši tržeb za mléko!

30 Ovce, kozy (cca 550 Kč/kus) Podpora na bahnice/kozy, které jsou paseny na trvalých travních porostech nebo na travním porostu na orné půdě min. od 15. 5. do 11. 9. Vedení pastevního deníku v kontrolovaném období a uchování po dobu 5 let. Pase-li veškeré bahnice/kozy na stáji/hospodářství stačí uvést do pastevního deníku číslo stáje/hospodářství Minimální platba na 2 VDJ. Koeficient – 0,15 VDJ/ks

31 LFA Aktivní zemědělci + zemědělští podnikatelé v LFA, min. 1 ha Kontrolní období od podání žádosti do 30.9. Horské LFA (H1-H5) a LFA S – R, U, G, T, trvalé kultury Ostatní LFA (OA, OB) – pouze T, G (pokud k 30.9. 2014 bylo T) Intenzita pro kultury T a G: – min. 0,3 VDJ/ha T + G (pokud k 30.9. 2014 bylo T) – LPIS(5) POZOR – farmy bez T (G) nemusí plnit intenzitu! Degresivita od 300 ha – viz tabulka

32 LFA (kurs 27,74 E/Kč) LFA H H1 – 3800 Kč/ha H2 – 3578 Kč/ha H3 – 2524 Kč/ha H4 – 3051 Kč/ha H5 – 2274 Kč/ha LFA O OA – 2274 Kč/ha OB – 1581 Kč/ha LFA S S – 2274 Kč/ha Degresivita: -10% za 301-500 ha -18% za 501-900 ha -22% za 901-1800 ha -27% za 1801-2500 ha -30% nad 2500 ha

33 AEKO – Ošetřování TP Zrušena celofaremnost! Zařadit lze jen TTP (pozor na G)! Nadstavbové tituly se řídí ENVIRO (ZCHÚ, OP NP, Natura 2000). U DPB nad 12 ha (?) nutnost zachovat neposečené plochy do 15.8. posekané nejdříve v druhé seči (3-10% DPB, max. 1 ha) – výjimka na DPB, na kterých se pase. Trojí intenzita (chovatele koní mají povinnost vést registr na portálu farmáře) – min. 0,3 VDJ/ha TTP (POZOR! Ovce koef. 0,15!), max. 1,5 VDJ/ha ZP – max. 1,15 VDJ/ha zařazených ploch (bez podmáčenek) - započítávám pouze pasená zvířata (POZOR! Farmy s R+T mohou mít s tímto limitem problém) Na všech DPB (i mimo zařazení) dodržet limit 160 kg N/ha DPB (zápočty na hnojiva alá NS-30%,60%,70%,100%) a neaplikovat upravené kaly a odpadní vody. Základní titul se nerozděluje na louky a pastviny – platí sekat od středu ke kraji nebo ze strany na stranu nebo pást - do 31.7. a do 31.10., po pastvě likvidovat nedopasky do měsíce (výjimka nad 10° svažitosti) – nehnojit kejdou (kromě kejdy skotu), herbicidy jen bodově

34 AEKO – Ošetřování TP Nadstavbové louky – MVL a HSL hnojené nebo nehnojené – ENVIRO stanovuje termín seče (od středu ke krajům nebo ze strany na stranu), možnost přepásání (bez příkrmu zvířat), hnojení (hnojem nebo kompostem) – Mulčování, obnova, přísev se souhlasem OOP – MVL dvousečné – HSL jednosečné Nadstavbové pastviny – DBP – roční min. limit N pastvou 10 kg/ha DBP, po pastvě likvidovat nedopasky do měsíce (výjimka nad 10° svažitosti) – max. denní limit pasených zvířat 8,15 VDJ/ha DBP Nahrazeno zákazem příkrmu na DPB – nutno zimvoště jako základní management ! – Nehnojit !! – Mulčování, obnova, přísev se souhlasem OOP Nadstavbové speciální tituly – podmáčenky, modrásci, chřástal, stepi LPIS (3), Nejisté ENVIRO – nutno řešit buď s OPŽL nebo CHKO

35 AEKO – Ošetřování TP (27,74 E/Kč) Základní trávy 2663 Kč/ha (EZ stejně) Nadstavby MVLH – 4604 Kč/ha (EZ 2619 Kč/ha) MVLN – 5131 Kč/ha (EZ 3827 Kč/ha) HSLH – 4521 Kč/ha (EZ 3217 Kč/ha) HSLN – 4715 Kč/ha (EZ 3633 Kč/ha) DBP – 5908 Kč/ha (EZ 4576 Kč/ha) Speciality PODML – 19193 Kč/ha (EZ 17639 Kč/ha) MODR – 4798 Kč/ha (EZ 3661 Kč/ha) CHŘÁS – 5492 Kč/ha (EZ 4382 Kč/ha) STEP – 9790 Kč/ha (EZ stejně)

36 AEKO – Zatravňování OP (8600-11871 Kč/ha) Vstupní výměra 0,5 ha Zatravnit lze R, která nemá v historii T a je více jak 50 % v ZOD, SEO, MEO, OPVZ nebo do 25 m u vody (pak přednostně zatravňuji 15 m vedle vody) – LPIS(3) V ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 – druhově bohatá nebo regionální směs V prvním roce – Hnojit max. 120 kg N/ha DBP před vysetím travní směsi – do 31.5. vysít uznanou travní směs nebo schválenou OOP – seč do 31.7., do 31.10., nepást, herbicidy bodově – nahlásit převod na G V průběhu závazku (2-5. rok) – Nehnojit, herbicidy bodově a jen 2. rok – Seč nebo pastva do 31.7., do 31.10., po pastvě likvidace nedopasků do měsíce – Bez obnovy TP, dosev stejnou směsí

37 Welfare Dojnice (min. 5 VDJ, ne EZ, ne vazné ustájení) – Zvětšení lehacího prostoru (361 Kč/VDJ) – Zlepšení stájových podmínek (1858 Kč/VDJ) – Výběh pro krávy na sucho (1442 Kč/VDJ) Prasata (min. 3 VDJ, ne EZ) – Komfort pro prasnice (prvorodičky 2968 Kč/VDJ, 1636 Kč/VDJ) – Zvětšení prostoru pro selata (od odstavu 40 dní) (1803 Kč/VDJ) Kontrolní (retenční) období plnění podmínek 1.6. – 31.12. Vedení evidencí (evidence regulace hmyzu, evidence pobytu suchostojek ve výběhu, evidence turnusů prasnic, evidence ošetření spárků) Je nezbytné mít správně zakreslené objekty hospodářství v LPIS!

38 Dojnice – zvětšení lehacího prostoru ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího prostoru 2,90 m 2 /1 dojnici v případě jednořadého uspořádání boxů, 2,60 m 2 /1 dojnici v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,22 m 2 /1 dojnici v případě použití kombiboxů, ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha lehacího prostoru činí 5,75 m 2 /1 dojnici, nebo ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha lehacího prostoru činí 10,35 m 2 /1 dojnici

39 Dojnice – zlepšení prostředí ve stáji provádět dezinsekci – chemicky celkově 4 aplikace přípravku, a to minimálně 1x za měsíc v období od 1. června do 30. září, nebo – biologicky celkově 8 aplikací nasazení biologického materiálu minimálně v období od 1. června do 30. září s minimálním intervalem 14 dní, uchovávat obaly od aplikovaných chemických/biologických přípravků minimálně po dobu jednoho roku od jejich užití, uchovávat daňové doklady o nákupu aplikovaných chemických/biologických přípravků nebo daňové doklady o jejich aplikaci minimálně po dobu 10 let od jejich užití, vést evidenci regulace nežádoucího hmyzu (vzor v NV), nastýlat slámou nebo separátem s následnou alkalizací přípravkem na bázi vápence tak, aby výsledné pH podestýlky bylo minimálně 8,5.

40 Dojnice – výběh pro suchostojky Žádat lze na dojnici, u které je předpokládaná doba porodu v období od 30. 6. do 30.1. a která bude mít nepřetržitě přístup do výběhu min. 30 dní před porodem. Výběh musí přímo navazovat na objekt příslušící k hospodářství a musí mít min. 5 m 2 /1 krávu (nemusí se jednat o DPB). Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ) skot nad 24 měsíců 1,0 prasničky a prasnice 0,5 selata 0,03

41 Prasata Komfort pro prasničky (prvorodičky) – Účinná dezinfekce a prázdný ustájovací prostor min. 1 den – První připuštení ve věku min. 230 dní Komfort pro prasnice – Účinná dezinfekce a prázdný ustájovací prostor min. 1 den – Kontrola (příp. úprava) spárků po každém odstavu Zvětšení prostoru pro selata – podmínkou min. 0,24 m 2 /kus

42 Modelová farma s T (zpravidla EZ) SAPS + Auto-ozelenění (3500 +2000 Kč/ha) + příplatek za mladého Bílkovinné plodiny (cca 3 430 Kč/ha) Masná telata (cca 5 477 Kč/tele) Dojnice (cca 3 407 Kč/dojnici) Ovce, kozy (cca 548 Kč/kus) LFA AEKO – Ošetřování TP, Zatravňování OP EZ EZ farma - 12-15.000 Kč/ha

43 EZ a dotace 2015 Pětiletý závazek, min. 0,5 ha, pouze čisté farmy (konvenční les/rybník může být) Výše sazby rozdělená na PO/EZ (na T sazba stejná) Podmínky pro trávy – 2 x ročně seč nebo pastva (do 31.7., do 31.10.), nedopasky do měsíce – mulčování, obnova, přísev v ZCHÚ, OP NP, Natura na povolení OOP – Min. 0,3 VDJ/ha T, započítávají se pouze zvířata s CZ, které má ekologický statut, registr koní na PF! Podmínky pro G (tráva na orné půdě – převaha T v JT směsi!!) – 2 x ročně seč nebo pastva (do 31.7., do 31.10.), nedopasky do měsíce – Bez intenzity!! – Nižší dotace proti T – je lepší dát DPB do T ! Podmínky pro ornou půdu – ostatní plodiny (dále podpora na zeleninu/byliny, trávy na semeno) – Na 20 % výměry v ŽOD povinnost po sklizni hlavní plodiny pěstovat zlepšující netržní plodiny (letní, podzimní varianta výsevu) nebo JETEL, VOJTĚŠKA, nevztahuje se na výměru pod 5 ha – Do 15.11. sklidit a odvézt produkci (výjimka na víceleté plodiny) – Pastva až po sklizni plodin (nesmí však být na 20 % zlepšující netržní plodiny) POZOR: Na OP musí mít JT směs více než 50% J !!! Zajímavé – Jetel/Voj na OP – BP+ROP+SAPS = 15000/ha

44 EZ a dotace 2015 Podmínky pro úhor – Podporován pouze černý úhor! – 5 x ročně údržba (do 30.6., do 31.7., do 31.8., do 30.9., do 31.10.) Podmínky pro ovocné sady intenzivní – Pouze jabloň, hrušeň, broskvoň, meruňka, slivoň, třešeň, višeň + angrešt, maliník, ostružiník, rybíz – Min. 500 ks jádrovny, min. 200 ks peckoviny, min. 2000 ks ovocné keře – rovnoměrně rozložená výsadba tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 let nebo ušlechtilými odrůdami keřů; – výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená pravokořennými stromy není možná; – nízkým pěstitelským tvarem rozumí takový tvar ovocného stromu, který má maximální výšku kmene u jádrovin 120 cm včetně a u peckovin 170 cm včetně; výška kmene se měří od místa očkování po první rozvětvení v korunce – V meziřadí bylinný pokryv, bez produkce jiných plodin, údržba do 31.8. (včetně příkmenného pásu) – 5 – 15 % meziřadí + manipulačního prostoru bez údržby do následujícího roku – Zákaz pastvy a každoroční řez do 15.8., od 1.3. do 30.9. záznamy klimat. údajů a výskytu škůdců – Do 30.11. sklidit produkci, výši produkce (min. množství stanoveno) dokladuje SZIF

45 EZ a dotace 2015 Podmínky pro ostatní sad – min. 100 ks/ha stromů, min. 1000 ks /ha keřů – Výsadba ušlechtilými odrůdami ovocných stromů nebo keřů; – výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy není možná, výsadba pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je možná – Do 31.8. údržba meziřadí a příkmenného pásu, lze i pastvou – 5 – 15 % meziřadí + manipulačního prostoru bez údržby do následujícího roku – Do 30.11. sklidit produkci, výši produkce (min. množství stanoveno) dokladuje SZIF - výjimka na mladé sady do 3 let Podmínky pro krajinotvorný sad – 1 x Seč nebo pastva do 31.8. – Bylinný pokryv meziřadí, bez produkce jiných plodin, nelze mulčovat – Do 4. roku provést udržovací řez stromů

46 EZ (sazby jsou zaokrouhlené – kurs 27,74 E/Kč) Travní porosty 2300 Kč/ha Tráva na orné 2200/1900 Kč/ha Orná půda Ostatní plodiny – 6800/5000 Kč/ha Zelenina a byliny – 14866/12900 Kč/ha Trávy na semeno – 7350/5000 Kč/ha Úhor – 943/804 Kč/ha Trvalé kultury Intenzivní sady – 22900/21600 Kč/ha Ostatní sady – 11760 Kč/ha Krajinotvorné sady – 4576 Kč/ha Vinice – 25000/23400 Kč/ha

47 Kroky k přípravě dotací Vyřešit Géčka Vyřešit ENVIRO louky Dořešit LPIS změny Rozmyslet greening Nahlásit dopředu úhor Vyřešit osevní postup – Portál farmáře x Excel

48 Intenzity HZ - shrnutí Koeficienty přepočtu na VDJ skot nad 24 měsíců - 1,0 skot nad 6 měsíců do 24 měsíců - 0,6 skot do 6 měsíců - 0,4 ovce nad 12 měsíců - 0,15 kozy nad 12 měsíců - 0,15 koně nad 6 měsíců - 1,0 koně do 6 měsíců - 0,4 Pro welfare ještě prasničky/prasnice – 0,5, selata 0,03

49 Intenzity HZ - shrnutí Bílkovinné plodiny – min. 3 VDJ/ha BPLFA na T(G) – min. 0,3 VDJ/ha TTP (G) AEKO (OTP) – min. 0,3 VDJ/ha TTP - max. 1,15 pasených VDJ/ha zařazených TTP - max. 1,5 VDJ/ha ZP EZ – min. 0,3 ekologických VDJ/ha TTP

50 Dotační žádost 2015

51 O TÁZKY ?

52 D ĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "D OTACE V ROCE 2015 Josef Vrzáň - Anna Vejvodová 724 237 720 – 734 506 885"

Podobné prezentace


Reklamy Google