Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přímé platby, platby příznivé pro klima

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přímé platby, platby příznivé pro klima"— Transkript prezentace:

1 Přímé platby, platby příznivé pro klima
a životní prostředí, novela zákona o zemědělství, AEKO, LFA , EZ Lubomír Smrček, ,

2 Příprava a charakteristika SZP
První předpisy pro období 2014 – 2020 byly představeny v říjnu 2011 Listopad 2012 – neúspěšná jednání představitelů členských států Březen 2013 – shoda na společném přístupu k legislativním návrhům upravujících budoucí SZP Srpen 2013 – dosaženo dohody týkající se společného finančního rámce pro novou SZP Září 2013 – přijaty návrhy nařízení pro novou SZP Prosinec 2013 – vydána nařízení upravující společnou organizaci trhu, přímé platby a rozvoj venkova, podmínky přechodného roku 2014

3 Příprava a charakteristika SZP
„Zelená“ SZP: 30% přímých plateb je podmíněno dodržováním 3 zemědělských postupů s pozitivním vlivem na životní prostředí 30% finančních prostředků z rozpočtu na programy rozvoje venkova musí být věnována na agroenvironmentální opatření, ekologické zemědělství nebo projekty/inovace prospěšné pro životní prostředí

4 Příprava a charakteristika SZP
Přímé platby dle nařízení: Režim základní platby a plošné platby (pokračování platby SAPS) Dobrovolná přechodná vnitrostátní podpora („TOP-UP“) Dobrovolná redistributivní platba Platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) Dobrovolná platba pro zemědělce v oblastech LFA Platby pro mladé zemědělce zahajující zemědělskou činnost Dobrovolný režim podpory vázané na produkci Zvláštní podpora pro bavlnu Dobrovolný zjednodušený režim pro malé zemědělce

5 Příprava a charakteristika SZP
tis. EUR Finanční obálka Přesun do 2. pilíře 29 630 Zbývá na přímé platby - z toho greening 30% - z toho malí a mladí 1% 8 449 - z toho proteinové 2% 16 897 - z toho couplované 13% Zbývá na SAPS

6 Příprava a charakteristika SZP
2015 2020 SAPS 129,46 EUR/ha 133,74 EUR/ha 3 495,45 Kč/ha 3 611,11 K4/ha SAPS + greening 201,38 EUR/ha 208,05 EUR/ha 5 737,38 Kč/ha 5 617,28 Kč/ha

7 Příprava a charakteristika SZP
Aplikace plošné platby (formou SAPS): Zemědělský podnikatel dle § 2e zákona o zemědělství Aktivní zemědělec (netýká se objemu přímých plateb nepřesahujících EUR, seznam nezemědělských činností) Zemědělská činnost (chov zvířat, pěstování plodin nebo udržování zemědělských ploch ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin) Obhospodařování zemědělské půdy evidované v LPIS, min. výměra 1 ha, do 31.8.

8 Příprava a charakteristika SZP
Aktivní zemědělec: Posuzuje se od objemu PP nad EUR je aktivní zemědělec (20 ha), pod touto hranicí je aktivním zemědělcem Neprovozuje-li činnosti z negativního seznamu je aktivním zemědělcem, Provozuje-li činnosti z negativního seznamu, je aktivním zemědělcem, když: když roční částka PP je vyšší než 5% nezemědělských příjmů nebo zemědělské příjmy jsou vyšší než třetina celkových příjmů Pozn.: Definice se pořád řeší

9 Příprava a charakteristika SZP
Přechodná vnitrostátní podpora 2015 Pokračování top-up Výchozí stav = rok 2013, rok 2014 = 75% stavu, každoroční pokles o 5% (2020 – 50%) Zemědělská půda 191,57 Kč/ha (27 Kč = EUR) KBTPM 155,72 Kč/VDJ Ovce/kozy 72,90 Kč/VDJ Škrob. brambory ,20 Kč/t škrobu Chmel ,70 Kč/ha Přežvýkavci 100,24 Kč/VDJ mimo z. p. se jedná o couplované platby (historické stavy a výměry)

10 Příprava a charakteristika SZP
Degrese Není zaváděna redistributivní platba Je-li suma základní platby na podnik nad EUR, krátí se každé EUR nad tuto hranici o 5% Nebude realizován odpočet mzdových nákladů (náročný systém vykazování, asi 800 podniků) Degrese se bude týkat podniků nad ha 4,7 mil. EUR bude převedeno do druhého pilíře bez nutnosti kofinancování (0,5 % národní obálky)

11 Příprava a charakteristika SZP
Platby pro mladé zemědělce zahajující zemědělskou činnost Povinná platba pro mladé začínající zemědělce Základní sazba zvýšená o 25% (asi 32 EUR/ha, tj. 870 Kč), max. 90 ha Věk do 40 let v roce podání žádosti, pro FO i PO, prvních 5 let Poprvé zřizuje zemědělský podnik jako vedoucí nebo ho již zřídil v průběhu 5 let před prvním podáním žádosti

12 Příprava a charakteristika SZP
Dobrovolný režim podpory vázané na produkci Pokračování čl. 68 Režim bude využíván (seznam komodit, nelze pro vepřové a drůbež) Lze použít 15% národní obálky, z toho 2% proteinové plodiny ( EUR), cílem je udržet výrobu, ne ji zvýšit Brambory škrobové, brambory konzumní, chmel, ovoce, zelenina (dvě sazby), cukrovka, proteinové plodiny, masné krávy, dojnice, ovce/kozy 6,5% roční obálky PP, v minulých letech 3,5% roční obálky PP

13 Příprava a charakteristika SZP

14 Příprava a charakteristika SZP

15 Platby příznivé pro klima a životní prostředí

16 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP

17 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013 Čl. 43: povinnost dodržovat zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí je pro příjemce jednotné platby na plochu Zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí: Diverzifikace plodin Zachování stávajících trvalých travních porostů Vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu v rámci zemědělských ploch

18 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013 Čl. 44: Diverzifikace plodin Čl. 45: Trvalé travní porosty Čl. 46: Plocha využívaná v ekologickém zájmu Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 639/2014 (čl. 38 až 45) Připravovaná nařízení vlády: k přímým platbám (č. x/2015 Sb. ), LPIS a krajinným prvkům (č. 307/2014 Sb.)

19 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Rovnocenné postupy jsou postupy, které zahrnují podobné postupy, jež ve srovnání s jedním nebo několika postupy příznivými pro klima a životní prostředí představují stejnou nebo vyšší míru přínosu pro klima a životní prostředí. Od roku 2016 se uvažuje, že by vybrané plochy pod AEKO mohly být zařazeny do ploch, na kterých se uplatňují rovnocenné postupy: Zatravňování orné půdy, Biopásy, Ochrana čejky chocholaté, Zatravňování drah soustředěného odtoku.

20 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Diverzifikace plodin 1. červen až 31. srpen (období pro stanovení podílu jednotlivých plodin) Výměra orné půdy 10 – 30 ha (2 plodiny, z toho jedna max. na 75% výměry orné půdy) Výměra orné půdy nad 30 ha (3 plodiny, z toho jedna plodiny max. na 75 % a dvě plodiny max. na 95% výměry orné půdy) Požadavek se netýká: orné půdy pod 10 ha, ekologického zemědělství nebo je-li výměra TP nad 75% nebo 75% o. p. slouží k pěstování pícnin nebo trav na o. p. vč. úhoru a současně orná půda je pod 30 ha)

21 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Diverzifikace plodin (pokračování) Plodina = různý rod, tykvovité, lilkovité a brukvovité = různé druhy, Ozim a jař jednoho druhu jsou dvě plodiny Vnitřní krajinný prvek je započten do plochy plodiny na daném půdním bloku Směsi plodin jsou považovány za jednu plodinu

22 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Udržování trvalých travních porostů Sledování na národní úrovni (pokles o 5%) Referenční poměr: T-SP Environmentálně citlivé plochy trvalých travních porostů (k 1. lednu příslušného roku) – zákaz rozorání NATURA 2000 1. zóna CHKO/NP mimo soustavu NATURA 2000 Maloplošná ZCHÚ mimo soustavu NATURA 2000 Silně erozně ohrožené Podmáčené a rašelinné louky 3. aplikační pásmo ZOD

23 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Ekologicky zaměřené plochy (EFA) Úhor využívaný v ekologickém zájmu Plocha krajinného prvku dle NV Souvrať Výmladkové plantáže RRD Zalesněná plocha Plochy s meziplodinami Plochy s plodinami, které vážou dusík Ochranné pásy podél vody a lesa (snad od roku 2016) Přepočítávací koeficienty

24 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP

25 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Aplikace pravidel z evropských nařízení: Orná půda nad 15 ha  5 % plochy musí být plochou v ekologickém zájmu Možnost zvýšení podílu z 5 % na 7 % ČS musel do 1. srpna 2014 rozhodnout, které plochy bude považovat za plochy využívané v ekologickém zájmu (viz čl. 46 nařízení č. 1307/2013) Pravidlo se netýká podniků s podílem trvalých travních porostů na z. p./trav na orné půdě, píce a úhoru nad 75%, pokud plocha orné půdy je do 30 ha, min. výměra EFA 0,01 ha Stabilní EFA - v LPIS, nestabilní – deklarace v JŽ

26 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP

27 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Úhor využívaný v ekologickém zájmu Orná půda, která leží ladem max. 3 roky (kultura U – změna v LPIS) Úhor lze zakládat s porostem kulturní plodiny nebo bez ni Úhor (od 1. ledna prvního roku do 15. července posledního roku a založení porostu ozimé plodiny do 31. října) Plocha s pěstovanou plodinou bez využitím produkce (bez sklizně a pastvy) Během trvání úhoru se neaplikuji hnojiva (oba úhory) a přípravky na ochranu rostlin (úhor s kulturní plodinou)

28 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Úhor využívaný v ekologickém zájmu (pokrač.): Do doby úhoru (s pěstováním plodiny) se započítává i období před zasetím této plodiny Úhor bez porostu nelze založit na ploše mírně a/nebo silně erozně ohrožené Formulář: Seznam DPB, na kterých je úhor Údaje o druhu a délce trvání úhoru Zákres DPB s úhorem

29 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Krajinné prvky dle evropského nařízení: Terasy Krajinné prvky: Živé ploty/zalesněné pásy o šířce max. 10 m Solitérní strom s průměrem koruny min. 4 m Stromy ve stromořadí (průměr koruny max. 4 m, vzdálenost mezi korunami max. 5 m) Souvratě o šířce 1 – 20 m bez produkce Rybníky do 0,1 ha plochy Příkopy do šířky 6 m Tradiční kamenné zdi

30 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Krajinný prvek Krajinný prvek je uvedený v příslušném nařízení vlády (dnes č. 307/2014 Sb.) Krajinný prvek, který není součástí DPB s ornou půdou, může být vnější, pokud přiléhá k půdnímu bloku Tú, Sd, So – jeden společný bod s DPB s kulturou orná půda Př, Me, St, Te – přiléhají delší stranou k DPB s kulturou orná půda Me, St, Te – max. o šířce 15 m Př – max. o šířce 6 m (viz. definice)

31 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Krajinný prvek (pokračování): Formulář: seznam DPB s krajinnými prvky a jejich plochou krajinné prvky, které považuje za plochu využívanou v ekologickém zájmu zákres krajinného prvku na půdním bloku

32 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Souvrať: pás o šířce 1 až 20 m založený od hranice DPB se standardní ornou půdou a do 20 % výměry plochy DPB, na kterou lze poskytnout platbu Souvrať je plocha části dílu půdního bloku: která je udržována od doby založení porostu hlavní plodiny minimálně do 15. července kalendářního roku, na které se pěstují pouze jiné plodiny, než je hlavní plodina a tyto plodiny se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklizeny a odstraněny z DPB, ani paseny, a na kterou se do doby sklizně hlavní plodiny neaplikují hnojiva, lze zapravit a mulčovat

33 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Souvrať (pokračování): Formulář seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na kterých se nachází souvrať, zákres souvrati na díle půdního bloku a údaj o šíři a výměře souvrati, která je vyčleněna pro plochu využívanou v ekologickém zájmu

34 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Výmladkové plantáže RRD: Evidence v LPIS dle NV k LPIS Dřeviny a kříženci dle přílohy k nařízení pro přímé platby, souvislé osázení jedinců/ha + manipulační plocha Bez aplikace minerálních hnojiv a POR Formulář: seznam DPB a výměru plochy s porostem RRD, druhy pěstovaných RRD, kalendářní rok založení porostu s RRD a kalendářní rok posledního obmýtí (pokud proběhlo), a zákres příslušných DPB s RRD.

35 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Zalesněná plocha: lesní porosty založené výsadbou v souladu s čl. 32 odst. 2 písm. b) bodu ii) nařízení Rady č. 1307/2013 (zalesňování zemědělské půdy dle dotačního titulu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a program rozvoje venkova (PRV) 2007 – 2013, resp ) Formulář: seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, která byla zalesněna, a zákres příslušných dílů půdních bloků, které byly zalesněny.

36 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Plochy s meziplodinami: plocha s MP pěstovanými na zelené hnojení nebo pro zajištění pokryvu půdy, která je založena výsevem směsi plodin různých rodů (směs obsahuje nejvýše 90% jedné plodiny) nebo podsevem trávy do hlavní plodiny

37 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Plodiny: bér vlašský, čirok zrnový, hořčice bílá,jetel nachový (inkarnát),jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, koriandr setý, kostřava červená, krambe habešská, lesknice kanárská, lnička setá, lupina žlutá, mastňák habešský, peluška (hrách setý rolní), pohanka obecná, proso seté, ředkev olejná, řepka olejná, sléz krmný, slunečnice roční, srha laločnatá, svazenka vratičolistá, světlice barvířská (saflor), vikev panonská nebo žito trsnaté (lesní). Trávy do podsevu: bojínek luční, Festulolia sp., jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, srha laločnatá

38 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Plochy s meziplodinami (pokračování): Letní varianta meziplodin (výsev do 31.7., ponechání do 20.9., v tomto období bez mechanického/chemického zásahu vedoucí k likvidaci nebo k omezení růstu) Ozimá varianta meziplodin (výsev do 20.9., ponechání do , v tomto období bez mechanického/chemického zásahu vedoucí k likvidaci nebo k omezení růstu)

39 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Plochy s meziplodinami (pokračování): Formulář: seznam DPB s meziplodinami a jejich výměrou, názvy plodin určených do směsí meziplodin nebo názvy trav k podsevu, které se pěstují na jednotlivých DPB, zda bude směs využita jako letní nebo ozimá meziplodina, zákres příslušných DPB, na kterých se v příslušném kalendářním roce pěstují meziplodiny.

40 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Plochy s plodinami, které vážou dusík: Plodina musí být na pozemku od 1.6. do (v tomto období musí být posklizňové zbytky) Po sklizni jednoletých nebo zrušení prostu víceletých plodin je založen do porost ozimé plodiny Plodiny: cizrna, čočka, fazol, hrách, a to včetně pelušky, jetel, komonice, lupina, sója, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec nebo směsi plodin s ostatními plodinami (nevedené jako plodiny, které vážou dusík), přičemž zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v této směsi více než 50 %.

41 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Plochy s plodinami, které vážou dusík (pokračování): seznam DPB, na kterých je plocha s plodinami, které vážou dusík, založena, a výměru této plochy v rámci jednotlivých DPB, názvy těchto plodin, které se pěstují na jednotlivých DPB samostatně nebo ve směsích, zda je tato plodina, případně směs využita jako jednoletá nebo víceletá, a zákres příslušných DPB, nebo částí dílů půdních bloků, na kterých jsou v příslušném kalendářním roce vysety plodiny, které vážou dusík.

42 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Plochy s plodinami, které vážou dusík (couplovaná platba) hrách, peluška, bob, lupina, sója, vojtěška, jetel nebo směsi s obilovinami (podíl proteinových nad 50%), min. 3 VDJ/ha proteinových plodin (přežvýkavci), 1.6—15.7. pokryv půdy těmito plodinami, Kontrola intenzity (1.6. – denně)

43 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Přepočet na VDJ dle NV (příloha č. 9):

44 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP

45 Platby na postupy příznivé pro K a ŽP
Platba na proteinové plodiny: směsi proteinových plodin s obilovinami, přičemž zastoupení bílkovinných plodin činí v těchto směsích více než 50 %. Greening: směsi plodin fixujících dusík s ostatními plodinami, přičemž zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v této směsi více než 50 %. DZES 6: popřípadě jejich směsí, porosty plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s trávami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.

46 Novela zákona o zemědělství
(č. 179/2014 Sb.)

47 Novela zákona o zemědělství
srpen 2014, účinnost od § 3a: Evidence využití půdy: Evidence využití půdy obsahuje: Evidenci půdy Evidenci ekologicky významných prvků Evidenci objektů (evidence hospodářství podle objektů určených k chovu hospodářských zvířat) Půdní blok (základní jednotka, min. 0,01 ha) – souvislá plocha zemědělsky obhospodařované z. p. nebo trvale zemědělsky neobhospodařované z. p., která může obsahovat EVP, vodní plochy nebo zalesněné plochy

48 Novela zákona o zemědělství
PB DPB Zbytkové plochy

49 Novela zákona o zemědělství

50 Novela zákona o zemědělství
U PB se eviduje: identifikační číslo, výměra PB, výměra způsobilé plochy (je-li vyžadováno předpisem EU), samostatná plocha, která nepředstavuje díl PB

51 Novela zákona o zemědělství

52 Novela zákona o zemědělství

53 Novela zákona o zemědělství

54 Novela zákona o zemědělství
U DPB se eviduje: příslušnost k PB, identifikační číslo DPB, výměra DPB, výměra způsobilé plochy (je-li vyžadováno předpisem EU), výměra jednotlivých druhů EVP, označení uživatele, druh zemědělské kultury, EZ, další údaje dle NV (NV č. 307/2014 Sb.)

55 Novela zákona o zemědělství
§ 3aa: Evidence objektů a ekologicky významných prvků Evidence objektů: (identifikační číslo, druh objektu, příslušnost k hospodářství, datum zákresu, datum ukončení využívání objektu, k. ú.,) Evidence EVP: EVP je souvislá plocha i zemědělsky neobhospodařované půdy plnící mimoprodukční funkci, popř. jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy nebo k ní přiléhá a je druhem EVP dle § 3m

56 Novela zákona o zemědělství
§ 3aa: Evidence ekologicky významných prvků (pokračování) Evidence EVP: Evidence obsahuje: identifikační číslo EVP, druh EVP, příslušnost k PB, popř. DPB, výměr, další údaje dle NV § 3m: Druh EVP (druh EVP je stanoven nařízením vlády – č. 307/2014 Sb.)

57 Nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

58 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Nařízení vlády č. 307/2014 Sb. (prosinec 2014) § 1 – další údaje evidované u půdního bloku: „staré“ (ZCHÚ, OPVZ, NATURA 2000, AZP, LFA, KN, ZOD, eroze…) „nové“ (hnízdní lokalita čejky chocholaté na orné půdě, dráhy soustředěného odtoku vody z pozemku, stanoviště modráska) § 2 – u ekologicky významného prvku se eviduje možnost jeho vyhrazení jako plochy v ekologickém zájmu

59 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Stanoviště modráska Hnízdní lokalita čejky chocholaté na orné půdě

60 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Dráhy soustředěného odtoku

61 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Nařízení vlády č. 307/2014 Sb. (pokračování) § 3: druhy zemědělské kultury v evidenci využití půdy Orná půda (standardní orná půda R, úhor U, travní porost G) Trvalý travní porost T Trvalá kultura (vinice V, chmelnice C, sad S, školka K, RRD ve výmladkových plantážích D, jiná trvalá kultura J) Ostatní kultura (zalesněná půda L, rybník B, mimoprodukční plocha M, jiná kultura O)

62 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)

63 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)

64 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Standardní orná půda (zemědělsky obhospodařovaná orná půda, na které se za účelem produkce plodin pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny, zemědělsky obhospodařovaná půda pod skleníky, pod pevným nebo přenosným krytem, a která není travním porostem). Travní porost (zemědělsky obhospodařovaná orná půda využívaná k pěstování trav nebo jiných pícnin, která je zahrnuta do střídání plodin uživatele půdy na dobu kratší než 5 let)

65 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Úhor (zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem nepřetržitě po dobu nejvýše 3 let, která byla předtím nejméně po dobu 1 roku vedena v evidenci půdy s kulturou standardní orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, jiná trvalá kultura nebo jiná kultura. Úhor vzniklý přírodním osemeněním nebo výsevem travin, jetelovin nebo jejich směsí je minimálně jedenkrát ročně sečen, mulčován nebo pasen, včetně sečení nedopasků, a to v době od 1. června do 31. srpna kalendářního roku. Pokud je úhor bez porostu, je udržován mechanickou kultivací nebo chemickými prostředky.

66 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
§ 4: Druhy objektů trvalý objekt, vodní objekt a jiný objekt

67 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Vodní objekt Trvalý objekt

68 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
§ 5: Druhy EVP: Druhy EVP, které lze vymezit jako plochy v ekologickém zájmu: Krajinný prvek (mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní dřevina, příkop) Úhor Plocha RRD ve výmladkových plantážích Zalesněná půda

69 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
§ 5: Druhy EVP: Změna výměry: Skupina dřevin – výměra max m2 (dle NV č. 335/2009 Sb. bylo m2) Nový KP: Příkop - útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím. Ostatní KP beze změny.

70 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)

71 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Krajinotvorný sad: EVP, který nelze vyhradit jako plochu v ekologickém zájmu, min. 50 jedinců/ha, mimoprodukční funkce (zachování krajinného rázu, odrůdové rozmanitosti, venkovského urbanismu…), bylinný pokryv v meziřadí, evidováno jako jiná trvalá kultura § 6 – NV č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků se zrušuje

72 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)

73 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)

74 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Půdní blok Z – zemědělsky obhospodařovaný B - rybník L – zalesněná půda E – ekologicky významný prvek (bez uživatele) DPB Zbytková plocha (deklarovatelná v žádosti) Přečíslování DPB od (trvalé) Přečíslována asi čtvrtina PB TO  G (uživatel neovlivní)

75 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Ekologicky významné prvky (EVP) Krajinotvorný sad Krajinné prvky Mez Terasa Skupina dřevin Solitérní dřevina Stromořadí Travnatá údolnice Příkop Úhor Zalesněná půda RRD

76 Změny v evidenci využití půdy (LPIS)
Plocha v ekologickém zájmu (EFA) Neevidované v LPIS (deklarované v jednotné žádosti) Souvrať Úhor Meziplodiny Plodiny vážící dusík Evidované v LPIS Krajinné prvky Rychle rostoucí dřeviny Zalesněná půda

77 Program rozvoje venkova 2014 - 2020

78 Program rozvoje venkova 2014 - 2020

79 AEKO obecně Význam a charakteristika AEKO (pokračování):
ČS stát musí závazky uvést v PRV a poskytnout informace Závazky jsou 5, navazující i kratší (mimo zatravnění) Platby se poskytují ročně Výše podpory je omezena maximálními částkami dle nařízení Zálohy se neposkytují Evidence použití hnojiv a POR (10 let archivace) 2014 – hrazení pouze starých závazků Do roku 2017 souběh závazků

80 AEKO obecně Podmíněnost Příjemce plateb AEKO musí dodržovat:
Požadavky podmíněnosti (NR a EP č. 1306/2013, NV č. 309/2014 Sb. ) Minimální požadavky pro použití hnojiv a POR (NK č. 808/2014, novela NV č. 79/2007 Sb. – č. 308/2014 Sb.) Požadavky podmíněnosti v dokumentu PRV se budou aktualizovat (viz. NV č. 309/2014 Sb.) Minimální požadavky pro použití hnojiv a POR platí i pro Ekologické zemědělství

81 AEKO obecně

82 AEKO obecně Členění AEKO: Integrovaná produkce ovoce
Integrovaná produkce révy vinné Základní ochrana vinic Nadstavbová ochrana vinic Integrovaná produkce zeleniny

83 AEKO obecně Členění AEKO (pokračování): Ošetřování travních porostů
Obecná péče o extenzivní louky a pastviny Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené Horské a suchomilné louky hnojené Horské a suchomilné louky nehnojené Trvale podmáčené a rašelinné louky Ochrana modrásků Ochrana chřástala polního Suché stepní trávníky a vřesoviště Druhově bohaté pastviny

84 AEKO obecně Členění AEKO (pokračování): Zatravňování orné půdy
Zatravňování orné půdy - běžná směs Zatravňování orné půdy - druhově bohatá směs Zatravňování orné půdy – regionální směs Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – běžná směs Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – druhově bohatá směs Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – regionální směs

85 AEKO obecně Členění AEKO (pokračování): Biopásy
Krmné biopásy Nektarodárné biopásy Ochrana čejky chocholaté Zatravňování drah soustředěného odtoku

86 AEKO obecně Nová envirovrstva (příklad změny z B7 na HSLN)

87 AEKO obecně Umožnění přechodu: z IP do EZ
v IP ze základní ochrany do nadstavbové ochrany u TP (mezofilní a vlhkomilné, horské a suchomilné) z hnojené varianty na nehnojenou Žádost se podává na celý DPB (mimo biopásy), jeden DPB = 1 titul Závazek od 1.1. prvního roku do pátého roku (mimo biopásy – od 1.4. do ) Termíny pro nahlášení snížení výměry

88 Ošetřování travních porostů
Očekávaný rozsah ha travních porostů sloučený základní titul (B1 + B7) v prioritních oblastech (ZCHÚ, NATURA 2000, ochranná pásma NP) nadstavbové tituly vymezeny OOP (pro příjemce závazné), základní titul v prioritních oblastech pouze se souhlasem OOP, ve volné krajině nadstavbové dobrovolně, jsou-li v LPIS vymezeny v LPIS údaje o seči, hnojení, pastvě… změna podmínek a některé činnosti pouze se souhlasem OOP

89 Ošetřování travních porostů
min. výměra 2 ha, zrušena celofaremnost (lze vstoupit s částí travních porostů) celoblokové vymezení titulů

90 Ošetřování travních porostů

91 Ošetřování travních porostů
Titul Sazba (EUR/ha) Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 96 Mezofilní a vlhkomilné louky - hnojené 122 Mezofilní a vlhkomilné louky – nehnojené 181 Horské a suchomilné louky - hnojené 163 Horské a suchomilné louky - nehnojené 170 Trvale podmáčené a rašelinné louky 692 Ochrana modrásků 173 Ochrana chřástala polního 198 Suché stepní trávníky a vřesoviště 353 Druhově bohaté pastviny 213

92 Ošetřování travních porostů
Navýšeníúsnížení sazby: + 5 EUR/ha (mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené, horské a suchomilné louky nehnojené) při ponechání nepokosené plochy + 11 EUR/ha (obecná péče o extenzivní louky a pastviny, mezofilní a vlhkomilné louky hnojené, horské a suchomilné louky hnojené) při ponechání nepokosené plochy - 85 EUR/ha (ošetřování travních porostů – v 1. zóně ZCHÚ nebo zamokřené travní porosty dle NV č. 262/2012 Sb. – HPJ 65 – 76 Snížení za souběh s AEKO na travní porost (mimo obecnou péči o extenzívní louky a pastviny)

93 Intenzita býložravců Přepočet na VDJ dle přílohy č. 13 NV
Kontrolní období Kontrola denně Min. 0,3 VDJ/ha TP (kultura T) vedeného na žadatele (OTP) Max. 1,15 VDJ/ha TP (kultura T) způsobilého k dotaci (OTP mimo trvale podmáčené a rašelinné louky) s výjimkou nepasených zvířat (hospodářství, stáj) Max. 1,5 VDJ/ha z. p. vedené na žadatele (OTP) Do poskytnout opis registru koní

94 VDJ přežvýkavci

95 Vynechání neposečené plochy
Půdní bloky nad 12 ha (každoročně při 1. seči) Možnost odečtu plochy vnitřního krajinného prvku Při výměře do 12 ha dobrovolná možnost vynechat nepokosené plochy (uvést v žádosti) Min. 3% plochy DPB, max. 10% plochy DPB Max. 1 ha Nepokosená plocha nesmí přiléhat k vnitřnímu krajinnému prvku a okraji DPB Platí pro ošetřování extenzivních luk a pastvin (pokud je plocha udržována sečením), mezofilní a vlhkomilné louky (hnojené a nehnojené), horské a suchomilné louky (hnojené a nehnojené)

96 Limit 160 kg N 160 kg N/ha travního porostu vedeného na žadatele
100% minerálního dusíku 60% dusíku z hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem (digestát 70%) 30% dusíku z hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem Bez pastvy Nepoužívat upravené kaly Nepoužívat odpadní vodu

97 Obecná péče o extenzivní L a P
Intenzita býložravců: max. 1,15 VDJ/ha TP v OTP (bez nepasených zvířat) od 1.6. do denně min. 0,3 VDJ/ha TP a max. 1,5 VDJ/ha z. p. Sečení nedopasků do 30 dnů, nejpozději do (platí pro sklonitost do 10o) Způsob provádění seče, herbicidy pouze bodově PB nad 12 ha udržované sečí(po odečtu KP) ponechat 3 – 10% plochy PB neposečené, max. velikost neposečené plochy je 1 ha, lze posekat ve druhé seči nebo první seči následujícího roku, ne na okraji a u KP 2x seč s odklizem (31.7. a ) nebo pastva 2x

98 Obecná péče o extenzivní L a P
Nepoužívat upravené kaly, odpadní vodu, kejdu (mimo kejdu skotu) Hnojivy max. 95 kg N/ha PB a max. 55 kg N/ha titulu Neprovádět mulčování, obnovu, přísev bez povolení OOP Neprovádí se příkrm (mimo podávání lizů a napájení)

99 Mezofilní a vlhkomilné louky
Hnojené: 1. seč s doklizem (do 30.6.,15.6. – 31.7., do 31.7., ) 2. seč s odklizem do 75 kg N/ha DPB, 55 kg N/ha titulu Přepásání po (je-li dovoleno) Neprovádí se příkrm (mimo podávání lizů a napájení) Hnůj, kompost Nehnojené – seče stejně, nehnojit, přepásat lze Neprovádět mulčování, obnovu, přísev bez povolení OOP

100 Horské a suchomilné louky
Min. 1x seč s odklizem (do 31.7., – 31.8., – 30.9.) Povinně hnojit 1x za závazek, min. 50, max. 60 kg N/ha DPB (nejpozději ve 4. roce) Pastva není aplikace hnojiv Přepasení po (je-li dovoleno) Hnůj, kompost Nehnojené – seče stejně, přepásat lze, nehnojit Neprovádět mulčování, obnovu, přísev bez povolení OOP Neprovádí se příkrm (mimo podávání lizů a napájení)

101 Podmáčené a rašelinné louky
Min. 1x seč s odklizem (15.5. – 7.7., – 7.8., , – 30.9.) Nepást, nehnojit (ani pomocné látky) Ručně nesené nářadí nebo ručně vedené nářadí pro seč Neprovádět mulčování, obnovu, přísev bez povolení OOP Neprovádět vápnění, smykování, válení bez povolení OOP

102 Ochrana modrásků Min. 1x seč s odklizem biomasy v termínech: do nebo do a zároveň od 1.9. do (druhá seč může být nahrazena pastvou) Nepokosená plocha 15 – 20% DPB, nepokosená plocha nepřiléhá k okraji DPB a KP Posečení ve 2. seči daného roku nebo 1. seči roku následujícího Způsob seče (od středu nebo od jednoho okraje k druhému) Bez hnojiv, přepásat lze (je-li povoleno), po 1.10. Neprovádět mulčování, obnovu, přísev bez povolení OOP, neprovádět vápnění, smykování, válení bez povolení OOP

103 Ochrana modrásků Životní cyklus modráska:
Kladení vajíček do zelených hlávek krvavce (1 hlávka většinou 1 housenka, která zde žere 2 – 3 týdny) Následně vypadávají a mravenci si je odnášejí do mravenišť (obligátní myrmekofilie) V mraveništi se vyvíjejí 10 měsíců (přezimování), v jednom mraveništi několik housenek Pouze jedna generace ročně

104 Ochrana modrásků Modrásek bahenní a očkovaný = dva celoevropsky chráněné druhy modrásků Úzká vazba na krvavec toten (Sanguisorba officinalis) a mravence Myrmica scabrinodis Totenové louky (léčivá rostlina)

105 Ochrana modrásků

106 Chřástal Min. 1 x seč s odklizem biomasy od 15.8. do 30.9.
Na jednom DPB max. 1 žací stroj Způsob seče (od středu nebo od jednoho okraje k druhému) Přepasení po 15.9. Seč může být nahrazena pastvou (je-li to dovoleno) Sečení nedopasků Bez hnojiv Neprovádět mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev bez povolení OOP

107 Suché stepní trávníky a vřesoviště
Pastva ovcí/koz v jednom z termínů dle LPIS: , , , Pastva skotu (je-li dovolena) kg N/ha DPB v titulu pastvou Pastva může být nahrazena sečí (je-li to dovoleno) – neplatí přísun N pastvou Max. 6,5 VDJ/ha DPB v titulu (denně v kontrolním období) – ovce/kozy, popř. skot Likvidace nedopasků (může být povoleno bez likvidace nedopasků) Bez hnojiv, neprovádět mulčování, obnovu, přísev, vápnění, smykování, válení bez povolení OOP

108 Druhově bohaté pastviny
Pastva zvířat dle přílohy č. 13 (skot, ovce/kozy, koně) do Min. 10 kg N/ha DPB v titulu (maximum není stanoveno) Pastva do 8,15 VDJ/ha DPB v titulu Likvidace nedopasků sečením nebo mulčováním Bez hnojiv Neprovádět mulčování, obnovu, přísev bez povolení OOP

109 Zatravňování orné půdy
Očekávaný rozsah ha V ZCHÚ a ochranných pásmech NP povinně druhově bohatá směs nebo regionální směs (složení schvaluje OOP) Změna cílenosti: MEO/SEO, orná půda v ZOD, OPVZ, ZCHÚ, OP NP (min. 50% DPB), podél vodních útvarů Min. 0,5 ha, min. souvislá plocha 0,1 ha Zatravňovaná plocha nesmí mít od kulturu travní porost Zatravnění čistosevem nebo podsevem do krycí plodiny do (stanovený výsevek), Hnojení 120 kg N/ha před založením porostu (nejpozději do 31.5.)

110 Zatravňování orné půdy
V 1. roce 2 seče s odklizem biomasy (31.7. a ), pastva se neprovádí v 1. roce, herbicidy bodově (první 2 roky) Po celou dobu trvání závazku: Likvidace nedopasků jako u ošetřování travních porostů, Neprovádět obnovu travního porostu, Provádět dosev shodnou směsí jako v roce zatravnění (regionální směs, druhově bohatá směs) Neaplikovat hnojiva od prvního roku Seč/pastva do a do od 2. roku

111 Zatravňování orné půdy
Běžná směs – 50% DPB v ZOD nebo 50% DPB tvoří MEO/SEO Regionální směs, druhově bohatá směs – min. 50% DPB v ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 Běžná směs podél vodního útvaru – min. 50% DPB v OPVZ nebo sousedí s vodním útvarem Regionální směs, druhově bohatá směs podél vodního útvaru – min. 50% DPB v ZCHÚ, OP NP nebo Natura 2000 a současně sousedí s vodním útvarem

112 Zatravňování orné půdy
U vodního útvaru přednostně zatravnit celý DPB (min. šíře zatravněné plochy 15 m Běžná směs: výsev do 24 měsíců od posledního úředního odběru vzorku Regionální a druhově bohatá směs – schválená místně příslušným OOP Změna kultury R na kulturu G

113 Zatravňování orné půdy
Titul EUR/ha Zatravňování orné půdy – běžná směs 310 Zatravňování orné půdy – druhově bohatá směs 346 Zatravňování orné půdy – regionální směs 400 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – běžná směs 337 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – druhově bohatá směs 385 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – regionální směs

114 Biopásy Krmné biopásy Nektarodárné biopásy

115 Biopásy Tvorba biopásů: Min. 2 ha Kultura R
Šířka 6 – 24 m, nad 24 m vytýčit hranici v terénu Délka min. 30 m Souvislá plocha max. 1 ha Ve směru orby Na hranici DPB nebo uvnitř 50 m od dálnice, silnice I. a II. třídy, od dalšího biopásu

116 Biopásy Po celou dobu zařazení do podopatření:
Neaplikovat POR (pouze fytosanitární účely bodově herbicidy) Nepoužívat biopásy k pojezdům nebo jako souvratě Neaplikovat hnojiva

117 Krmné biopásy Založit krmný biopás do 31.5.
Stanovená směs osiva včetně minimálního výsevku dle přílohy k NV Uznané osivo, výsev do 24 měsíců od posledního úředního odběru vzorku Ponechat krmný biopás bez zásahu do následujícího roku V období od 1.4. do biopás zapravit

118 Nektarodárné biopásy Založit nektarodárný biopás do v 1. roce závazku Stanovená směs osiva včetně minimálního výsevku dle přílohy k NV Uznané osivo, výsev do 24 měsíců od posledního úředního odběru vzorku Ponechat založený biopás dva, max. tři po sobě jdoucí roky Po uplynutí dvou nebo tří let zapravit biopás do půdy v období od do daného kalendářního roku Založit následný biopás do třetího roku )po dvouletém) nebo čtvrtého roku (po tříletém)

119 Nektarodárné biopásy Každoroční seč s odklizem hmoty v období od 1.7. do 30.9. Neaplikovat POR (pouze fytosanitární účely bodově herbicidy) Nepoužívat biopásy k pojezdům nebo jako souvratě Neaplikovat hnojiva

120 Biopásy Krmný biopás

121 Biopásy Krmný biopás

122 Biopásy Nektarodárný biopás

123 Biopásy Nektarodárný biopás

124 Biopásy Nektarodárný biopás

125 Ochrana čejky chocholaté
Ochrana hnízdišť v době rozmnožování, 667 EUR/ha Možný rozsah ha, očekávaný rozsah ha Platba na ha plochy vyznačené v LPIS, min. 0,5 ha Nevjíždět na plochu hnízdiště zemědělskou ani jinou mechanizací ve stanoveném termínu (od do v prvním roce, od 1.1. do další roky) Založit porost stanovené plodiny nebo směsi plodin v minimálním výsevku ve stanoveném termínu (od do 30.6.) – certifikované nebo uznané osivo, do 24 měsíců... Sklidit, případně zapravit porost plodiny nebo směsi plodin ve stanoveném termínu (od do )

126 Ochrana čejky chocholaté

127 Ochrana čejky chocholaté

128 Ochrana čejky chocholaté

129 Ochrana čejky chocholaté
Zdroj: (ČSO)

130 Ochrana čejky chocholaté
Zdroj: (ČSO)

131 Zatravňování DSO Protierozní opatření, 588 EUR/ha
Možný rozsah ha, očekávaný rozsah 400 ha Plocha DSO vyznačené v LPIS 588 EUR/ha, min. 0,5 ha (jedna plocha min. 0,1 ha), R

132 Zatravňování DSO V 1. roce:
provést zatravnění dráhy soustředěného odtoku a přiléhající plochu širokou nejvýše 15 metrů na okrajích zatravňované dráhy soustředěného odtoku čistosevem specifikovanou směsí ve stanoveném minimálním výsevku ve stanoveném termínu (do 31.5.) v prvním roce závazku (do 24 měsíců…) změna kultury z R na G Hnojivy max. 120 kg N/ha do založení porostu, nejpozději do 31.5., po 1.6. se hnojiva neaplikují Seč – a (s odklizem biomasy), v 1. roce bez pastvy Neprovádět obnovu, provádět dosev shodnou směsí

133 Zatravňování DSO Po celou dobu závazku:
Neaplikovat hnojiva od 1.6. prvního roku závazku Herbicidy bodově první dva roky Seče (31.7. a s odklizem), Nebo pastva od 2. roku do a do (likvidace nedopasků) Neprovádět obnovu Provádět dosev shodnou směsí (jako v 1. roce)

134 Zatravňování DSO

135 Zatravňování DSO

136 LFA

137 LFA H (horské) – ha (z. p.) O (přírodní znevýhodnění) – ha (TTP + G) S (specifické omezení) – ha (z. p.) Min. 1 ha, obhospodařovat od podání žádosti do Sazba H: průměrně 101 EUR/ha H1: nad 800 m n. m.,136% průměrné sazby H2: 700 – 800 m n. m., 128% průměrné sazby H3: 600 – 700 m n. m., 90% průměrné sazby H4: do 600 m n. m. a svažitost nad 15% nad 50% území, 109% průměrné sazby H5: do 600 m n. m. a svažitost nad 15% do 50% území

138 LFA Sazba O: OA 82 EUR/ha (výnosnost do 34 bodů, 70% sazby PRV ) OB 57 EUR/ha (výnosnost 34 a více bodů, 61% sazby PRV ) Intenzita: H, S – 0,3 VDJ/ha z. p. O – 0,3 VDJ/ha travního porostu od 1.6. do (prodloužení), denně zvýšení na 0,35 VD/ha od 2017 asi nebude LFA = provozovat zemědělskou činnost, aktivní zemědělec, zemědělský podnikatel

139 LFA Půda evidována na žadatele do 31.10.
Maximální intenzita není stanovena Degrese plateb LFA do ha v LFA – plná výše platby 1 000 – ha v LFA – snížení o 10% nad ha v LFA – snížení o 15% Pravidla pro degresi se budou určitě měnit Redefinice LFA od 2018 Nejsou 5leté závazky (již od 2014), staré musí být dodrženy

140 Ekologické zemědělství

141 Ekologické zemědělství
Očekávaný rozsah v roce 2020 – 473 tis. ha (travní porosty 400 tis. ha, orná půda 58 tis. ha, trvalé kultury 10 tis. ha, zelenina a speciální plodiny 3 tis. ha) Min. 0,5 ha, souběh s konvenčním zemědělstvím není možný, EZ na celé výměře, Dodržovat předpisy o EZ (NR 834/2007, NK 889/2008 a zákon č. 242/2000 Sb.) Travní porosty – dodržení intenzity od 1.6. do ,3 VDJ/ha TP (ekologická hospodářská zvířata) Neplní se ozelenění, zrušeno 170 kg N/ha z.p. Prioritní oblasti - zákaz mulčování, obnovy, přísevu bez souhlasu OOP (mulčování 1x za 5 let mimo prior.obl.) Prioritní oblasti: ZCHÚ, ochranná pásma NP, N2000

142 Ekologické zemědělství
Umožnění přechodu z IP do EZ Registrace v EZ, aktivní zemědělec, podnikatel Provozovat zemědělskou činnost Na DPB v EZ nelze uplatňovat AEKO (souběh u trav) Zvýšení výměry o 35% vzhledem k prvnímu roku, nelze v 5. roce Termíny pro hlášení navýšení výměry R, U, G, T, S, C, V a jiná kultura s EVP krajinotvorný sad Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec Podmíněnost, minimální požadavky (hnojiva, POR)


Stáhnout ppt "Přímé platby, platby příznivé pro klima"

Podobné prezentace


Reklamy Google