Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Pavla Bártíková 6.11.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Pavla Bártíková 6.11.2015."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Pavla Bártíková 6.11.2015

2 Program s celorepublikovou působností - jednotné podmínky Řídicí orgán: MMR ČR, odbor řízení operačních programů - řízení programu, příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce, poskytovatel dotace Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj České republiky konzultace, příjem a hodnocení žádostí o podporu, administrace změn, administrativní ověřování informací o pokroku/zpráv o realizaci/zpráv o udržitelnosti, kontroly na místě, kontroly žádostí o platbu, zpracování podkladů pro certifikaci Integrovaný regionální operační program IROP 2

3 Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy konzultační a informační činnost kontrola a monitoring realizace projektů (2014-2020) Integrovaný regionální operační program (IROP) (2007-2013) Integrovaný operační program (IOP) – dokončuje se (2004-2006) Společný regionální operační program (SROP), OP JPD2 (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD) kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 (nyní Cíl 2) hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network poradenství pro malé a střední podnikatele správa Regionálního informačního servisu (RIS) a Mapového serveru rozsáhlá pravidelně aktualizovaná databáze regionálních dat a jejich zobrazení v mapě Centrum pro regionální rozvoj České republiky 3

4 4

5 „Aktuality“ a další informace a dokumenty k IROP http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana IROP - kde získat informace o výzvách 5

6 Informace k jednotlivým specifickým cílům 6

7 Programový dokument hlavní dokument programu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce závazná pro všechny specifické cíle a výzvy upravují hodnocení a výběr projektů, realizace projektů, zadávání zakázek, veřejnou podporu, účetnictví, archivaci, publicitu, monitorování projektů, změny v projektech, nesrovnalosti, financování, udržitelnost, námitky a stížnosti, kontroly a audity a další Přílohy – např. Pravidla publicity projektů, metodický pokyn pro zadávání zakázek, …. Text výzvy Nejdůležitější podmínky dané výzvy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro každou výzvu samostatný dokument upravují podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria, povinné přílohy a další Nejdůležitější dokumenty 7

8 SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy cyklodoprava Může být cyklostezka do zaměstnání nebo za službami součástí chodníku? Technické požadavky na cyklostezky budou podrobněji specifikovány ve specifických pravidlech výzvy, která bude vyhlášena v prosinci 2015. Předpokládá se, že předmětem podpory bude výstavba a rekonstrukce komunikací s dopravním značením C8 (cyklistická stezka), C9 (stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem), C10 (stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem). Není podporována pouhá oprava chodníků. V návrhu pravidel se počítá s podporou tam, kde bude svedena cyklodoprava ze silnice s intenzitou projíždějících vozidel vyšší než 3000 denně nebo zajistí propojení na uzly vytvářející min. 500 pracovních míst nebo budou realizovány v obcích s min. 4 000 obyvateli. nízkoemisní vozidla Může být žadatelem svazek obcí? Podporují se projekty subjektů, které zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné služby. 194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (§ 18- přímé zadání ) Ano, pokud je Svazek pověřen krajem nebo obcí zajišťovat dopravní obslužnost v určitém území v závazku veřejné služby. Dotazy a odpovědi 8

9 SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály - podporované aktivity – výstavba a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu Lze zřídit terminál na křižovatce mezi autobusovou a železniční dopravou? - definice – terminál je přestupní uzel mezi různými módy dopravy s přestupem alespoň na jeden druh veřejné hromadné dopravy, případně k usnadnění přístupu cestujících využívajících individuální dopravu k veřejné hromadné dopravě. Terminálem není izolovaná zastávka veřejné hromadné dopravy sloužící výhradně k nástupu a výstupu cestujících. Technické a provozní řešení terminálu musí být v souladu s ČSN 73 6425-2. - terminál bývá vybaven prostorami sloužícími pro přechod mezi různými druhy dopravy, informačním systémem, případně dispečinkem. Zahrnuje plochy a stavby určené k zajištění pohodlí a nezbytné služby přímo zajišťované provozovatelem veřejné dopravy určené pro cestující – informace, odbavení cestujících, hygienické vybavení. - U částí zázemí pro cestující, ve kterých jsou plánovány, nebo budou realizovány komerční aktivity (např. občerstvení, denní tisk), je součástí terminálu pouze hrubá stavba, nikoliv vnitřní vybavení. Podlahová plocha vyčleněná pro komerční aktivity nesmí přesáhnout 25 % půdorysné plochy zázemí (budovy). Dotazy a odpovědi 9

10 SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály - U stavební části projektu týkající se příjezdové komunikace budou klasifikovány jako způsobilé výdaje pouze k hranici první nejbližší křižovatky (dle §2, písm. x) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů). - Parkoviště jsou podporována jako součást aktivity „terminály“ nebo jako samostatný projekt, vždy ale s přímou vazbou na veřejnou hromadnou dopravu. Zároveň musí být naplněn cíl SC 1.2, kterým je snížení využívání individuální automobilové dopravy. -„Čisté“ P+G bude pravděpodobně podpořeno pouze v případě, kdy bude jednoznačně doložena podpora aspektu multimodality – např. současně s projektem parkoviště vznikne nová pěší zóna nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě -Uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce (a jejich započetí a proplácení) je možné až od data podání projektové žádosti! (důvodem je zde motivační účinek - režim blokové výjimky). Dotazy a odpovědi 10

11 SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Modernizace stanic IZS Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti v exponovaných územích JPO III – bude podporován nákup zařízení k požárnímu sportu? - NE - Co lze na vymezeném území pořídit za techniku vymezuje dokument Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS….. stanovenými normativy vybavení pro oblasti s různými riziky Budova hasičské zbrojnice stojí na pozemku soukromé osoby, je to problém? - Vlastnictví pozemku jiným subjektem pravděpodobně není problém. Pokud by bylo potřeba nějaké vyjádření ze strany vlastníka pozemku, tak to bude uvedeno ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Dotazy a odpovědi 11

12 SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi infrastruktura komunitních center – za účelem soc. začleňování a zvýšení uplatitelnosti na trhu práce členů komunit ohrožených soc. vyloučením Musí žadatel o dotaci zajišťovat soc. služby nebo musí mít tuto službu nasmlouvanou s registrovaným zařízením? -v případě projektů komunitních center pravděpodobně nebude platit, že v rámci projektu musí být poskytována minimálně jedna sociální služba dle zákona o sociálních službách -Žadatel by měl být provozovatelem zařízení nebo zřizovatelem subjektu, který bude provozovatelem -výsledky projektu nesmí bez schválení ŘO příjemce převést ani pronajmout či vypůjčit Dotazy a odpovědi 12

13 SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi sociální bydlení – pořízení bytů a domů a jejich adaptace pro potřeby soc. bydlení Výstavba a rekonstrukce domů a bytů se 4 – 6 bytovými jednotkami, nákup parcely, půdní nástavby a vestavby, doplňkově zeleň, hřiště a parky. Podpořeno soc. bydlení jako služba obecného hospodářského zájmu (podle formulace EK). Pro které osoby je určeno sociální bydlení? Hlavní cílové skupiny - nejsou schopny získat bydlení za tržních podmínek osoby sociálně vyloučené osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby se zdravotním postižením osoby v bytové nouzi Dotazy a odpovědi 13

14 SC 2.2 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Sociální podnikání Jsou definovány činnosti sociálního podnikání? Může být restaurace sociálním podnikem? - nelze financovat činnosti v zemědělské prvovýrobě a komerčních turistických zařízeních, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací Restaurace nemůže být v IROP podpořena. Dotazy a odpovědi 14

15 SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení infrastruktura pro školní vzdělávání U rekonstrukce školní jídelny je podmínkou navýšení kapacity školy? -ANO – musíte odůvodnit, že stávající kapacita jídelny je nedostatečná, … -Rozšiřování kapacity ZŠ mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území ORP se sociálně vyloučenou lokalitou Dotazy a odpovědi 15

16 SC 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví r evitalizace souboru vybraných památek Pouze památky uvedené ve 4 seznamech: památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví v kategorii „kulturní dědictví“ národních kulturních památek k 1. 1. 2014 památek zařazených na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 Kontrolovat, zda daný objekt lze podpořit, se bude na základě veřejné databáze MK monumnet (viz http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php. Do kolonky „číslo rejstříku“ lze zadat rejstříkové číslo uvedené v uveřejněných seznamech a po rozkliknutní posoudit… http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php. Typy příjemců – vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v KN). Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí, týkajících se projektu, pokud nepředložil stavební povolení při podání žádosti. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, který bude předmětem projektu. Majetek nelze pronajmout od fyzické osoby nepodnikající. Dotazy a odpovědi 16

17 SC 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví r evitalizace souboru vybraných památek Výše podpory nepřesáhne výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice (odůvodněný odhad). Po zadání všech dat v MS2014+ je automaticky vypočtena maximální investiční podpora. OBECNÉ Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení = povinná příloha Žadatel musí doložit stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (max. 7 měsíců). Dotazy a odpovědi 17

18 Prostřednictvím MS2014+ probíhá podání úloh: žádosti o podporu, informace o pokroku v realizaci, žádosti o platbu a monitorovací zprávy, nově žádosti o změnu, nově hlášení o udržitelnosti projektu. Portál nově zajišťuje také veškerou komunikaci mezi žadatelem a CRR (forma depeší). Podání úloh je pouze elektronické prostřednictvím MS2014+. !!!Pozor!!! Není třeba zasílat papírově poštou/odevzdávat na krajské pracoviště CRR. MS2014+ 18

19 Kontrola veřejných zakázek Ing. Pavla Bártíková Centrum pro regionální rozvoj České republiky 23.10.2015

20 Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1)Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)– nadlimitní a podlimitní VZ 2)Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020* – veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) 3)Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – kapitola 5 – další pravidla stanovená poskytovatelem dotace *Metodický pokyn naleznete v příloze č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty)http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty Veřejné zakázky 20

21 21 Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (MP) stanoví pro veřejného zadavatele při zadávání VZMR následující limity: - méně než 400 000,-- bez DPH = tzv. zakázka malé hodnoty, nespadající pod pravidla MP, lze realizovat přímý nákup nebo objednávku - od 400 000,-- bez DPH do 2 000 000,-- bez DPH = zakázka malé hodnoty dle MP, nutné soutěžit postupem dle MP (zejm. Kapitola 7) - od 2 000 000,-- bez DPH = postup dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Výše uvedené limity se vztahují k předpokládané hodnotě VZ Veřejné zakázky - Limity 21

22 22 Zákon o veřejných zakázkách a příslušné nařízení vlády (77/2008 Sb. v platném znění) stanoví následující limity pro zadávání veřejných zakázek: Veřejná zakázka malého rozsahu dodávky, služby do 2 000 000,-- Kč stavební práce do 6 000 000,-- Kč Podlimitní veřejná zakázka dodávky, služby od 2 000 000,-- Kč do 5 244 000,-- Kč (3 395 000,-- Kč) stavební práce od 6 000 000,-- Kč do 131 402 000,-- Kč Použití zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce 10 000 000,-- Kč Výše uvedené limity se vztahují k předpokládané hodnotě VZ Veřejné zakázky - Limity 22

23 Řádnou péčí při přípravě může zadavatel předejít prakticky všem problémům se zakázkou Harmonogram Kompetentní / zkušený přípravný tým Stanovení předmětu zakázky Předpokládaná hodnota zakázky a nabídková cena uchazeče - musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým Platí i pro přímé objednávky či nákupy! Provázanost s dalšími potřebami minulými či budoucími Řádná péče v přípravě zakázky 23

24 Dle MP stanoví zadavatel předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla všechna plnění, tvořící jeden funkční celek všechna obdobná a spolu související plnění související plnění jsou ta, která spolu místně, věcně a časově souvisí Pravidla v ZVZ povinnost stanovit předmět zakázky v souladu se základními zásadami a v souladu s §13 zákaz dělení předmětu zakázky zákaz diskriminačního slučování předmětu zakázky zákaz značkové specifikace Předmět zakázky 24

25 Plánování VŘ s předstihem Dostatek času umožňuje preventivní řešení nejrůznějších problémů fixní termíny pro dodání díla / datum konce projektu – nepoužívat námitky / ÚOHS nový zákon o veřejných zakázkách vypořádání nálezů z kontrol / auditů a redukce případných korekcí Harmonogram 25

26 Otevřená výzva Oznámení výběrového řízení uveřejní zadavatel po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele, nebo ve věstníku veřejných zakázek nebo webových stránkách příslušného Programu Elektronické tržiště Pokud zadavatel zadává na elektronickém tržišti, zadává podle pravidel elektronického tržiště v takovém případě se ustanovení upravující zadávání zakázek tohoto MP nepoužijí Uzavřená výzva pouze v případě zakázek malé hodnoty výzva nejméně 3 zájemcům k podání nabídky jedná se pouze takové zájemce, o kterých má zadavatel informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout prokazatelný způsob odeslání výzvy zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení Procesní postup dle MP 26

27 Proces kontroly VZ: 1.Kontrola VZ probíhá průběžně ve 3 + 2 fázích 2.Relevantní dokumentaci o zakázce zadavatel předkládá prostřednictvím MS2014+ Kontrola veřejných zakázek 27

28 Proces kontroly VZ: 1. Fáze = kontrola zadávacích podmínek VZ -předložení zadávacích podmínek VZ k posouzení a konzultaci CRR 10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího/výběrového řízení -pro zakázky zadávané dle zákona o veřejných zakázkách se jedná o povinnost, pro VZMR se jedná o doporučení Kontrola veřejných zakázek 28

29 Proces kontroly VZ: 2. Fáze = kontrola průběhu zadávacího řízení před uzavřením smlouvy -předložení dokumentace k průběhu zadávacího řízení před uzavřením smlouvy na plnění zakázky ke kontrole CRR -pro zakázky zadávané dle zákona o veřejných zakázkách se jedná o povinnost, pro VZMR se jedná o doporučení -kontroluje se kompletní dokumentace, první 2 nabídky v pořadí a nabídky všech vyloučených uchazečů Kontrola veřejných zakázek 29

30 Proces kontroly VZ: 3. Fáze = kontrola dokončení zadávacího řízení -musí proběhnout vždy před schválením první žádosti o platbu -po dokončení kontroly je zasíláno stanovisko CRR ke kontrole Kontrola veřejných zakázek 30

31 Proces kontroly VZ: 4. Fáze = kontrola dodatku ke smlouvě před jeho uzavřením -dle Pravidel je stanovena povinnost předložit dodatek ke smlouvě před jeho uzavřením ke kontrole CRR -pro zakázky zadávané dle zákona o veřejných zakázkách se jedná o povinnost, pro VZMR se jedná o doporučení 5. Fáze = kontrola uzavřeného dodatku -musí proběhnout vždy před schválením nejbližší (zpravidla první) žádosti o platbu Kontrola veřejných zakázek 31

32 Proces kontroly VZ: Pokud smlouva na plnění zakázky byla uzavřena před schválením právního aktu, neplatí povinnost předložit CRR ke kontrole dokumentaci k průběhu výběrového řízení před jejím uzavřením. V takovém případě zadavatel přiloží k žádosti o podporu pořízenou dokumentaci o zakázce bez ohledu na její hodnotu. Pokud zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno před schválením právního aktu, neplatí povinnost předložit zadávací podmínky k posouzení a konzultaci CRR před plánovaným zahájením výběrového řízení. V takovém případě zadavatel přiloží k žádosti o podporu aktuální zadávací podmínky (nebo doposud vzniklou dokumentaci) k zadávacímu/výběrovému řízení bez ohledu na jeho hodnotu. Pokud dodatek ke smlouvě na plnění zakázky byl uzavřen před schválením právního aktu, neplatí povinnost jej předložit CRR ke kontrole před jeho uzavřením. V takovém případě zadavatel přiloží k žádosti o podporu uzavřený dodatek bez ohledu na hodnotu původní zakázky. Kontrola veřejných zakázek 32

33 Právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000,-- Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby (§ 2, odst. 3 ZVZ) Pro účely uzavření smlouvy se subdodavatelem se za dotovaného zadavatele nepovažuje dodavatel, kterému byla veřejným zadavatelem zadána veřejná zakázka(§ 2, odst. 4 ZVZ) Dotovaný zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení tohoto zákona (§ 2, odst. 5 ZVZ) Dotovaný zadavatel 33

34 Povinnosti vyplývající z ustanovení § 86, § 147a a § 156 ZVZ na dotovaného zadavatele nedopadají Co musí dotovaný zadavatel při zadávání v režimu ZVZ uveřejnit? Oznámení o zakázce (pokud se nejedná o ZŘ zahajované výzvou) – a to ve Věstníku VZ (u nadlimitních i v TED); Oznámení o zadání zakázky – a to ve Věstníku VZ (u nadlimitních i v TED Písemnou zprávu zadavatele dle § 85 ZVZ – a to na profilu zadavatele Co nemusí dotovaný zadavatel při zadávání v režimu ZVZ uveřejnit? Oznámení předběžných informací – a to ani ve Věstníku VZ resp. ani v TED (§ 86 ZVZ) Uzavřenou smlouvu (a to ani při zadávání mimo režim ZVZ), výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů na profilu zadavatele (§ 147a ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele (§ 156 ZVZ) Dotovaný zadavatel 34

35 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Oddělení pro Jihočeský kraj L. B. Schneidera 362/32, 370 01 České Budějovice Kontaktní osoba pro IROP: Ing. Pavla Bártíková - specialista pro absorpční kapacitu tel. 381 670 026 nebo 725 793 625 e-mail: bartikova@crr.cz Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop. Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ jména administrátorů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu. Kontaktní místo pro poskytování informací 35

36 Centrum pro regionální rozvoj České republikyVinohradská 46, 120 00 Praha 2tel.: +420 221 580 201 www.crr.cz Děkuji za pozornost. 36


Stáhnout ppt "Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Pavla Bártíková 6.11.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google