Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST VE VÝSTAVBĚ plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POŽÁRNÍ BEZPEČNOST VE VÝSTAVBĚ plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR."— Transkript prezentace:

1

2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST VE VÝSTAVBĚ plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

3 Základní požadavky EU/ES na stavby Směrnice Rady 89/106/EHS « CPD - Construction Products Directive » (z á kon č. 183/2006 Sb. - § 156 odst. 1)  Mechanick á odolnost a stabilita  Pož á rn í bezpečnost Hygiena, ochrana zdrav í a ŽP Hygiena, ochrana zdrav í a ŽP  Ochrana proti hluku Bezpečnost při už í v á n í Bezpečnost při už í v á n í  Ú spora energie a ochrana tepla

4 Požární bezpečnost - ID 2 Požární bezpečnost - ID 2 § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 23/2008 Sb. a § 18 vyhlášky č. 137/1998 Sb. Stavby musí být navrženy, provedeny, užívány a udržovány tak, aby:  po stanovenou dobu zůstala zachována únosnost a stabilita nosných konstrukcí  bránily vzniku a šíření požáru a kouře mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby  bránily šíření požáru mimo stavbu  umožnily osobám bezpečně opustit budovu  byla zajištěna bezpečnost zasahujících JPO

5 Právní rámec ČR Požární bezpečnost zákon č. 22/1997 Sb. Jednotný trh „EHP“ *uvedení na trh* zákon č. 183/2006 Sb. Zabudování do stavby *obecné požadavky* zákon č. 133/1985 Sb. Zabudování do stavby *zvláštní požadavky*

6 Navrhování PBS Zákon č. 183/2006 Sb. vyhláška č. 137/1998 Sb. vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy Zákon č. 133/1985 Sb. vyhláška č. 246/2001 Sb. vyhláška č. 23/2008 Sb. ČSN & normativní dokumenty podle ČSN EN 45020 Lex generali Lex specalis

7 Vybrané činnosti ve výstavbě § 158 odst. 1 SZ definuje tyto činnosti jako:  Projektovou činnost ve výstavbě  Odborné vedení provádění stavby nebo její změny jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě Vybrané činnosti mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu  zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (úplné znění vyhlášeno pod č. 357/2008 Sb.) 

8 Osoby oprávněné k vybraným činnostem a další účastníci výstavby autorizovaný inspektor (§ 143 až § 151 SZ) projektant, hlavní projektant a jiná oprávněná osoba (§ 113 odst. 2, § 133 odst. 4, § 152 odst. 4 a § 159 SZ) stavbyvedoucí a stavební dozor (§ 133 odst. 4, § 134 odst. 2, § 153 odst. 1 a 2 a § 160 odst. 4 SZ) Zhotovitel, koordinátor BOZP (§ 160 odst. 1 a 2 SZ, § 10 a § 15 ZBOZP)

9 Povinnosti oprávněných osob a dalších účastníků výstavby Zajištění dodržení obecných podmínek PO Zajištění dodržení zvláštních podmínek PO Fáze provádění – realizace stavby Fáze předání stavby do užívání Fáze přípravy – navrhování stavby

10 Technické podmínky PO staveb Vyhláška č. 23/2008 Sb. Navrhování § 2 - § 28 Provádění § 29 Užívání § 30 Opravy a údržba § 31 - §32

11 Požární bezpečnost staveb Při navrhování PBS může projektant využít:  standardního postupu  podle hodnot a postupů stanovených českými technickými normami z oblasti PBS (§ 24 odst. 3 ZPO)  odlišného postupu  podle hodnot a postupů stanovených jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb (§ 99 ZPO)

12 Teorie požární bezpečnosti staveb Aktivní PBS Pasivní PBS Flashover Křivka vnějšího požáru Teplotní normová křivka ISO 834

13 Tepelný režim požáru

14 Rozdělení staveb Stavby Nové Stávající* ) Rekonstruované * *) Včetně typově schválených konstrukčních soustav bytových domů

15  Stanovení odstupové vzdálenosti  Stanovení odstupové vzdálenosti (umístění v území)  dodržení ochranných a bezpečnostních pásem  Stanovení zdrojů požární vodya hasiv  Stanovení zdrojů požární vody a hasiv (územní požadavky)  přírodních, umělých, vodovodů  speciální hasiva  Vymezení přístupových komunikací, nástupních ploch a obratišť  Vymezení přístupových komunikací, nástupních ploch a obratišť (územní požadavky)  pro požární techniku  pro zasahující jednotky IZS Navrhování staveb Navrhování staveb (§ 2 - 28 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)

16  Zabezpečení stavby či území JPO  Zabezpečení stavby či území JPO (územní požadavky)  požadavky na plošné pokrytí území JPO  požadavky na stavby PO – dojezdové časy  Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení  Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení (územní požadavky)  zajištění napájení energií  zajištění náhradních zdrojů energie  Zajištění podmínek pro evakuaci  Zajištění podmínek pro evakuaci (územní požadavky)  osob  zvířat a majetku Navrhování staveb Navrhování staveb (§ 2 - 28 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)

17  Stanovení odstupové vzdálenosti  Stanovení odstupové vzdálenosti (vnější dispozice)  vymezení požárně nebezpečného prostoru (18,5 kW.m 2 anebo 0,36×h)  dodržení podmínek ÚR nebo ÚS  Rozdělení stavby na požární úseky  Rozdělení stavby na požární úseky (vnitřní dispozice)  v závislosti na požárním riziku - intenzitě ( p v,  e,  +T g, T )  Návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí  Návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí (vlastnosti částí stavby)  v závislosti na SPB PÚ (I. - VII.)  nebo podle EC Navrhování staveb Navrhování staveb (§ 2 - 28 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)

18 Projektová dokumentace staveb § 158 odst. 2 SZ definuje druhy PD podle účelu:  PD pro vydání stavebního povolení  PD pro provádění stavby  PD ohlášení stavby  PD pro nezbytné úpravy Náležitosti PD: (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Nedílnou součástí všech druhů PD = PBŘ Náležitosti požárně bezpečnostního řešení: (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci - § 41)

19 Požadavky na požární bezpečnost stavebních materiálů a konstrukcí Požadavky na stavební výrobky Požární odolnost Reakce na oheň Kouřotěsnost Index šíření plamene Zachování funkce při požáru Nehořlavost konstrukčních systémů

20 Požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů 1530456090120180 Doby požární odolnosti konstrukcí jsou stanoveny následující stupnicí v min.: a doplněny identifikačními písmeny mezních stavů požární odolnosti podle ČSN 73 0810 (např. R 15, RE 15, REI 15, REW 15 …)

21 Rnosnost a stabilita (t) Ecelistvost (t) Itepelná izolace (t) Wradiace (t) Mmechanická odolnost Csamozavírací zařízení Sprůnik kouře Klasifikační kritéria požární odolnosti ČSN EN 13501-2

22 Nosné konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí mít požární odolnost alespoň: Požární odolnost nosných konstrukcí  30 minut  3 a více NP (*)  60 minut  9 až 12 NP  90 minut  13 až 20 NP  120 minut  více než 20 NP (*) NK a PDK nestanoví-li ČSN vyšší požární odolnost

23 Střešní pláště Požární odolnost Klasifikace podle ČSN EN 13501- 5 alespoň:  B ROOF (t3)  v požárně nebezpečném prostoru nebo v uzavřené ploše  B ROOF (t1)  mimo požárně nebezpečný prostor nebo v uzavřené ploše (může tvořit souvislou plochu S > 1.500 m 2 )

24 Obvodové stěny Požární odolnost  vystavené požáru z vnitřní strany:  zajišťující stabilitu objektu - REW (t)  zajišťující stabilitu objektu - REW (i  o) (t)  nezajišťující stabilitu objektu - EW (t)  nezajišťující stabilitu objektu - EW (i  o) (t)  vystavené požáru z vnější strany  vystavené požáru z vnější strany :  zajišťující stabilitu objektu - REI (t)  zajišťující stabilitu objektu - REI (i  o) (t)  nezajišťující stabilitu objektu - EI(t)  nezajišťující stabilitu objektu - EI (i  o) (t)

25 Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 Třída reakce na oheň A1A1 FL A1 L A ca A2A2 FL A2 L B1 ca BB FL BLBL B2 ca CC FL CLCL C ca DD FL DLDL D ca EE FL ELEL E ca FF FL FLFL F ca

26 Třídění konstrukčních částí ČSN 73 0810: Duben 2009 Konstrukce druhuVýrobky tř. reakce na oheň DP1 A1 + A2 - celistvé a homogenní (s obsahem max. 5% org. látek) B až F - umístěné mezi A1, A2  DP2 A1 + A2 - povrchové vrstvy R (tl. min. 12 mm, nebo ověřené) A1 až D - umístěné mezi A1, A2  A1 až F - opláštěné A1, A2, bez R DP3 nesplňující požadavky pro konstrukce druhu DP1 a DP2

27 Konstrukční systémy objektů a)Nehořlavéb) Smíšenéc) Hořlavé

28 Provádění stavby Provádění stavby (§ 29 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)  Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni provedení splněny požadavky na požární bezpečnost  podle schválené projektové dokumentace v rozsahu PBŘ (§ 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)  podle technických podmínek PO (vyhláška č. 23/2008 Sb.)  podle míry požárního nebezpečí vyplývajícího z činností provozovaných při výstavbě (sváření, řezání plamenem, lepení …vyhláška č. 87/2000 Sb.)

29 Užívání stavby Užívání stavby (§ 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)  při užívání stavby musí být zachována úroveň PO v souladu s technickými podmínkami, podle kterých byla stavba  navržena  provedena  a bylo zahájeno její užívání  při úpravě interiéru (nepodléhá-li OH a SŘ) se postupuje podle P6 a ČSN uvedených v P1-1 bod 1 a 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

30 Užívání stavby Užívání stavby (§ 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)  umístění zařizovacích předmětů nebo materiálů v NÚC nebo v ČCHÚC nesmí bránit  úplnému otevření dveřních křídel  volné průchodnosti ÚC v podrobnostech se použije P6 – část A v podrobnostech se použije P6 – část A  množství hořlavých látek v CHÚC nesmí překročit rozsah uvedený v P6  při užívání prostoru s HK se postupuje podle P7 a podmínek podle ČSN 65 0201

31 Užívání stavby Užívání stavby (§ 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)  v ubytovací části stavby zařízení staveniště nesmí být umístěno  tepelné zařízení a  tepelná soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny včetně zásobních nádob  technická zařízení ve stavbě, jejichž náhlé odstavení nebo vypnutí by vyvolalo havárii, musí být zřetelně označeno  štítkem s informacemi o charakteru zař. a nebezpečí

32 Užívání stavby Užívání stavby (§ 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)  vozidla pro přepravu HK a HP nesmí vjíždět ani parkovat v  řadové garáži  hromadné garáži  vícepodlažní jednotlivé volně stojící garáži anebo  přistavěné garáži  v podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva

33 Změna stavby Změna stavby (§ 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb.)  při změně dokončené stavby nebo udržovacích pracích se postupuje podle ČSN 73 0834  u změny stavby skupin II a III se v části dotčené změnou instaluje zařízení autonomní detekce a signalizace  pokud je při navrhování pro příslušnou část stavby vyžadováno Společná ustanovení

34 Změna stavby § 2 odst. 5 stavebního zákona:  nástavba, kterou se stavba zvyšuje  přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou  stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby  zateplení pláště stavby (považuje se za stavební úpravu)

35 Údržba stavby § 3 odst. 4 stavebního zákona: práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak  aby nedocházelo ke znehodnocení stavby  a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost

36 Údržba stavby a PBS Práce, které by mohly ovlivnit PBS jsou zejména ty, při nichž dochází ke zvýšení požárního rizika:  zvětšením plochy požárního úseku  zhoršením evakuačních nebo zásahových podmínek  zvětšením požárně otevřených ploch  vytvořením dalších prostupů ve stávajících požárně dělicích konstrukcích  použitím konstrukcí nebo stavebních hmot s horšími požárně technickými vlastnostmi

37


Stáhnout ppt "POŽÁRNÍ BEZPEČNOST VE VÝSTAVBĚ plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google