Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2014 18. 12. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2014 18. 12. 2013."— Transkript prezentace:

1 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2014 18. 12. 2013

2 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Schvalovací proces 31. 10. 2013 - návrh vyhlášky ve vnějším připomínkovém řízení 21. 11. 2013 - ukončení připomínkového řízení 3. 12. 2013 - vypořádání celkem 306 připomínek návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. zařazen do projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády ČR účinnost vyhlášky je navrhována dnem 1. 1. 2014 uveřejnění ve Sbírce zákonů do konce tohoto roku? 1

3 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Proč? Změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) novelizace ostatních zákonů s implementací některých ustanovení směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a zajištění požadavků ČSÚ na vykazování předfinancování a s dalšími úpravami 2

4 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 4 odst. 8 – zkrácení výjimky pro záporné stavy v rozvaze řádná ÚZ – pouze kladná, s výjimkou SÚ: 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 374, 401, 405, 406, 407, 408, 458, 468, 471, 472 a SÚ účtových skupin 43 a 49 3

5 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 11 odst. 6 písm. e), § 14 odst. 11 – nové SÚ 03x pro DM určený k prodeji (zrušení vykazování v příloze) SÚ 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji SÚ 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 4

6 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 22 a § 32 – rozdělení SÚ 336 na 3 nové: SÚ 336 - Sociální zabezpečení SÚ 337 - Zdravotní pojištění SÚ 338 - Důchodové spoření (2. pilíř důchodové reformy NE SÚ 378  SÚ 338) § 23 odst. 2 – upraven výčet pohledávek, ke kterým se netvoří opravné položky 5

7 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 25 odst. 2 písm. e) a f), § 25 odst. 3 písm. f) – zpřesnění obsahového vymezení (peněžní) SÚ 241 - Běžný účet SÚ 243 - Běžný účet FKSP SÚ 262 - Peníze na cestě § 25 odst. 3 písm. e) – nově obsahové vymezení SÚ 263 – Ceniny …poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, vstupenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; NE peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování, pokutové bloky a bankovní platební karty 6

8 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 28 odst. 2 a 3 – zpřesnění obsahového vymezení SÚ 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení SÚ 432 - Výsledek hospodaření minulých předcházejících účetních období (nový název) 7

9 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 33 odst. 1 písm. a) a h) – zpřesnění obsahového vymezení o DDHM do dolní hranice SÚ 501 - Spotřeba materiálu SÚ 518 - Ostatní služby § 33 odst. 4 písm. c) - nový název SÚ 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 8

10 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Úpravy vyplývající z NOZ § 14 odst. 2, § 14 odst. 4, § 14 odst. 6, § 15 odst. 3 písm. b), § 20 odst. 2 písm. f), § 20 odst. 2 písm. g), § 66 odst. 6 – doplnění o hmotné § 14 odst. 4 – nový název SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 9

11 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Úpravy vyplývající z NOZ § 14 odst. 1, § 55 odst. 3 - změna obsahového vymezení SÚ 031 - Pozemky § 14 odst. 3 – písm. h), § 55 odst. 1 písm. k), § 57 odst. 5 – vykazování práva stavby A.II.3. Stavby („realizované“ právo stavby, dle § 55) B.I. Zásoby (ÚJ = developer, u VÚJ výjimečně) § 14 odst. 7 – rozšíření SÚ 029 „Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ o věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“.) 10

12 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Úpravy vyplývající z NOZ § 25 odst. 3 písm. f), § 31 písm. a), § 33 odst. 1písm. h) – zpřesnění obsahového vymezení - účty v bankách a jiných finančních institucích SÚ 262 - Peníze na cestě SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry SÚ 518 - Ostatní služby 11

13 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Úpravy vyplývající z NOZ § 32 odst. 1 písm. a), § 34 písm. a), § 38 písm. a), § 57 odst. 1 - změna obsahového vymezení - půjčky  zápůjčky SÚ 281 - Krátkodobé úvěry SÚ 562 a SÚ 662 - Úroky Vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob 12

14 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Úpravy vyplývající z NOZ § 19 písm. c), § 22 odst. 1 písm. d), § 32 odst. 2 písm. c), § 68 odst. 1 písm. d) – změna obsahového vymezení - zálohy a závdavky SÚ 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 13

15 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Úpravy vyplývající z NOZ § 32 odst. 2 písm. a), § 32 odst. 3 písm. a) a b), odst. 4 písm. a) a c), § 43 odst. 2 písm. b), ), § 43 odst. 4 písm. a), § 67 odst. 1, § 68 odst. 1 d), odst. 2, § 72 odst. 3 a 4 – změna obsahového vymezení - závazek  dluh, závazek – jde-li o účetní kategorii, dluh – jde-li o obsahové vymezení položky SÚ 321 – Dodavatelé SÚ 331 - Zaměstnanci SÚ 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům SÚ 341 - Daň z příjmů SÚ 343 - Daň z přidané hodnoty 14

16 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Úpravy vyplývající z NOZ § 32 odst. 3 písm. c), d) a e), § 38 písm. b) a c) – změna obsahového vymezení? - závazek  dluh SÚ 336 - Sociální zabezpečení SÚ 337 - Zdravotní pojištění SÚ 338 - Důchodové spoření 15

17 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Úpravy vyplývající z NOZ § 37 odst. 1 písm. a) – nově obsahové vymezení – pronájem a pacht SÚ 603 - Výnosy z pronájmu § 55 odst. 1 písm. f), § 55 odst. 2 písm. b, § 66 odst. 7 písm. f) – změna obsahového vymezení - pacht Náklady související s pořízením DNM a DHM Odpisování majetku 16

18 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Úpravy v příloze § 45 odst. 1 písm. d) – nová struktura části D. - zpřesnění vykazování lesních pozemků a porostů Významné zpřesnění vymezení podrozvahových položek § 45 odst. 1 písm. a) bod 5., § 53 písm. e), f), g) a h), § 54 odst. 1 písm. a), b), c) a d) – změna obsahového vymezení části A.5. a podmíněných závazků - závazek  dluh § 52 písm. a) a b) – změna obsahového vymezení podmíněných pohledávek – zálohy a závdavky § 52 písm. c) a d), § 54 odst. 1 písm. c) a d) - změna obsahového vymezení podmíněných pohledávek a závazků - pacht 53 písm. a), b), c) a d) – zpřesnění obsahového vymezení podmíněných závazků o operativní a finanční leasing § 54 odst. 1 písm. i), j), k) a l) – podrobné informace o poskytnutých garancích 54 odst. 2 písm. a) a b) – zpřesnění obsahového vymezení ostatních podmíněných aktiv - účty v bankách a jiných finančních institucích 17

19 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Některé účetní metody § 55 odst. 1, § 66 odst. 1 – doplnění textu „nebo jeho části“ § 65 odst. 1 - změna obsahového vymezení (tvorba k okamžiku zjištění) 18

20 01 | 03Turistický ruch Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Některé účetní metody § 55 odst. 4 – definice technického zhodnocení (odpovídá dosavadní praxi) Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření jeho vybavenosti nebo použitelnosti, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku podle § 11 odst. 2 nebo § 14 odst. 9

21 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Související úpravy ČÚS - připravováno ČÚS 710 – DNM a DHM (nový SÚ pro DM k prodeji, právo stavby, TZ,…) ČÚS 709 – Vlastní zdroje (menší technické úpravy) ČÚS 707 – Zásoby (právo stavby) ČÚS 701 – Účty a zásady účtování na účtech (menší technické úpravy) ČÚS 703 – Transfery (účinnost 1. 1. 2015) 19

22 Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. Návrh účtového rozvrhu na rok 2014 - připravováno Dodatek k metodickému sdělení č. 9/2010 Přechod na účtový rozvrh se čtyřmístnou analytikou 20


Stáhnout ppt "Návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. od 1. 1. 2014 18. 12. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google