Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ INSTITUCE (IFI), SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) A ROZVOJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ INSTITUCE (IFI), SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) A ROZVOJ."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ INSTITUCE (IFI), SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) A ROZVOJ

2 Co jsou to IFI  Mezinárodní finanční instituce  Nejznámější Mezinárodní měnový fond (IMF) a Skupina Světové banky (WB)  Někdy jsou sem řazeny také rozvojové banky  Je možné sem řadit i další regionální finanční instituce, nebo některé další agentury OSN

3 Vznik IFI  Ve snaze zabránit opakování velké ekonomické krize z 30. let  Po válce měl být vytvořen stabilní a silný měnový systém (IMF) a stabilní a trvale fungující systém mezinárodních financí (WB)  Založeny v roce 1945 v Bretton Woods  Tzv. Brettonwoodské instituce

4 Brettonwoodský systém  Měnový systém  Všechny měny navázány v určeném kurzu na americký dolar (USD) – fluktuace max. 1%  Stabilní hodnota USD zajištěna tak, že USD je krytý určitým množstvím zlata (inspirace zlatým standardem britské libry z 19. století)  To mělo odvrátit riziko zhroucení měn nebo nekontrolovatelných spekulací. http://www.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/images/fi33.jpg

5 Krize Brettonwoods  Zatímco rostl objem světového obchodu, téměř nerostly měnové rezervy – akutní nedostatek financí v systému  Dolar od 2. světové války oslaboval, jiné měny (hlavně německá marka a japonský jen) výrazně posilovaly  Americká ekonomika byla po válce na vrcholu jako jediná válkou nezničená silná ekonomika světa, a tedy poté oslabovala, zatímco ekonomiky po válce prakticky na dně, začaly rychle posilovat  Nastavené kurzy proto neodpovídaly realitě a příležitostné úpravy se ukazovaly jako nedostatečné a nepružné řešení  V systému byla obrovská poptávka po dolarech – investice tzv.petrodolarů z nově posilujících ropných ekonomických tygrů, a tak nastal masivní odliv dolarů z US, což prohlubovalo negativní platební bilanci US a dolar to v důsledku oslabovalo.  Po několika nedostatečných úpravách byl v roce 1971 zrušen zlatý standard dolaru  Postupně došlo k vytvoření systému plovoucích kurzů.

6 IMF dnes  Členské státy přispívají do společné pokladny – minimální výše se určuje podle síly ekonomiky  75% příspěvku je vyčísleno a zaplaceno v domácí měně  25% v tzv. SDR (Special Drawing Rights)  Zvláštní jednotka speciálně pro IMF, není možné ji používat k obchodování a jiným transakcím.  Zajišťuje stabilitu výše příspěvku – je pro všechny společná a její poměr ke každé konkrétní měně se snadno upravuje.  Podle výše příspěvku se určuje  a/ počet hlasů při hlasování  Každý stát má 250 hlasů + za každých 100 000 SDR jeden další  To je příčinou kritiky IMF protože tento systém zvýhodňuje bohaté západní státy – několik států dá dohromady přes 50% hlasů  b/ výše půjčky na kterou má stát u IMF nárok

7 Úkoly IMF v současném systému  Podporovat stabilitu měnového systému  Může zasáhnout na podporu měny, která má potíže  Např. poskytnutím úvěru centrální bance dané země, která těmito penězi podporuje svou měnu  Podporovat odstraňování devizových omezení  Podporovat volnou směnitelnost měn  Podporovat odstraňování bariér v toku financí  Poskytovat úvěry  Poskytuje úvěry zemím, které se potýkají s ekonomickým propadem  Zde právě souvislost s rozvojovou problematikou

8 IMF a rozvoj  Poskytuje úvěry zemím, které čelí ekonomickému propadu a nestabilitě měny  Úvěry dvou základních typů  Krátkodobé  K překlenutí akutní krize, finanční injekce do systému, podpora domácích podniků, podpora měny, subvence cen zásadních komodit na trhu apod.  Jednorázový nástroj  Střednědobé  Podobnější rozvojové pomoci – finance jsou určeny na systémové změny v dané zemi, nikoliv jako jednorázová podpora  Právě tyto úvěry jsou podmiňovány úpravami fungování místní ekonomiky (IMF nikoliv samotná recipientská země vlastně určí, jak by tato systémová změna měla fungovat).

9 IMF a rozvoj  IMF poskytuje půjčky všem zemím, nejen „rozvojovým“  Četnost úvěrů „rozvojových“ států u IMF vyplývá z křehkosti jejich ekonomik, které snáze podléhají krizím a výkyvům  Stejně tak k potřebě čerpání úvěrů přispívá již existující zadluženost, která státy oslabuje a v případě i malého ekonomického výkyvu nejsou tyto státy schopny zasáhnout a krizi samostatně vyřešit  Někdy také státy řeší dalším úvěrem platební neschopnost v úvěrech stávajících

10 IMF a rozvoj  IMF disponuje tzv. Informačním a analytickým střediskem  To sleduje kondici ekonomik členských států  Výsledkem jsou pravidelné studie a zprávy, které určují jednak příspěvky státu do IMF a jednak doporučení, která IMF pro každou zemi vydá (nejznámější World Economic Outlook, Global Financial Stability Report)  Zde vznikala doporučení „rozvojovým“ zemím, jak naložit se střednědobými úvěry, která podmiňují poskytnutí těchto úvěrů  V 80. letech SAP´s  Od roku 1999 se problematice rozvoje věnuje Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)  V současnosti komplexnější a flexibilnější Strategické dokumenty pro snižování chudoby (PRSP)  Do značné míry se podílí na tvorbě a způsobu praktického naplnění rozvojového diskurzu na globální úrovni

11 IMF rozvojová politika  IMF se hlásí k myšlence podmíněnosti rozvoje dobrou vládou  IMF poskytuje úvěry zejména na zlepšení makroekonomické situace země - na stabilní a efektivní měnové politiky, reformy daňové politiky, celní politiky, etc.  Prosazuje tedy úpravy směřující k prosazení zásad dobré vlády u zemí, které mají zájem si u IMF půjčit - důraz je kladen zejména:  Na fungování a transparentnost veřejných financí  Sociální dopady makroekonomických priorit země  Naplnění zásady komparativních výhod  Zemím které spadají pod gesci PRGF (78 zemí v roce 2008)  IMF poskytuje úvěry výhodněji – s úrokem 0,5%/rok – rozdíl mezi tímto úrokem a úrokem u původních věřitelů kryje IMF z vlastních prostředků.  Poskytuje IMF pětiletý odklad zahájení splátek  Země kterým se bude PRGF věnovat jsou vybrány na základě ročního HDP na hlavu (v roce 2008 byla hranice 1095 dolarů)

12 Oddlužovací aktivity  Iniciativa HIPC  Společně se Světovou bankou  Heavily Indebted Poor Countries  Skupina zemí, kterým je odpouštěna část dluhů, aby znovu získali šanci platit své dluhy a používat půjčky na rozvojové programy a ne na umořování existujících dluhů  Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)  Ve spolupráci s WB a Africkým rozvojovým fondem  Přesvědčení některých věřitelů, aby stáhli 100% svých požadavků vůči vybraným zemím

13 Kritika IMF  Kvůli způsobu hlasování ovládá několik málo bohatých západních/severních států rozhodování o přidělení/nepřidělení úvěru  Díky tomu mohou určovat podmínky poskytnutí úvěru tak, aby na ně samy snadno dosáhly v případě potřeby  Zároveň mohou prostřednictvím fondu ovlivňovat fiskální politiky zemí tzv.třetího světa způsobem, který sice má být výhodný pro rozvíjející se ekonomiky ale zároveň není nikdy nevýhodný pro ekonomiky „rozvinuté“.  Využívá bezmoci a nemožnosti si zvolit jiného poskytovatele při nátlaku na rozvojové státy.

14 Reforma IMF  Má být odpovědí na kritické výtky  V roce 2008 byl schválen dvouletý reformní program  program má zajistit větší rovnost členských států při rozhodování  Již byly posíleny některé výrazně poddimenzované ekonomiky: Turecko, Jižní Korea, Čína, Mexiko  Má být zvýšen základní počet hlasů každé země na 500, aby výše příspěvku byla méně důležitá při rozhodování  Najít cestu, jak zajistit posílení nejchudších států  PRGF má být nahrazen robustnějším nástrojem The Extended Credit Facility (ECF)  Poskytuje úvěry na delší dobu a větší spektrum témat

15 Skupina světové banky  Jedná se o několik finančních organizací sdružených pod autoritou společných institucí  Vedení WB Radou guvernérů  V radě jsou zastoupeny jedním členem všechny členské státy  Určuje základní politiky jednotlivých institucí, dohlíží na činnost a hospodaření organizace  Mezi zasedáními Rady guvernérů spravuje záležitosti WB Rada výkonných ředitelů  Svého zástupce v ní má pět největších donorů – UK, US, Fr, Jap, Něm  Ostatní státy jsou zastoupeny 19-ti člennou skupinou dočasně volených ředitelů (regionální klíč)  Inspekční panel  Je dalším společným orgánem pro všechny instituce skupiny  Řeší veškeré spory mezi členskými státy, institucemi WB  Řeší stížnosti na činnost WB

16 Členství  Podmínkou členství ve WB je být členem IMF  Podle příspěvku určeného IMF, je novému členovi přidělen také podíl na kapitálu banky  Podle výše podílu jsou pak přidělena hlasovací práva – hlasovací síla takto přidělená platí ve všech institucích WB  Proto také Světová banka je podobně kritizována jako IMF  Členové dělí na donory a recipienty  Tyto dvě kategorie jsou oddělené, a donor ve většině programů nemůže být recipientem (vyjímky u životního prostředí apod.)  Např. ČR byla recipientem, nyní už je donorem

17 Hlavní témata činnosti WB na rozdíl od IMF je primárně určena k tomu, aby pomáhala ekonomicky slabším zemím k hospodářskému růstu  Pomoc nejchudším státům  Půjčky zacílené na dosažení MDG´s  Postkonfliktní rekonstrukce  Přerušit opakující se konflikty v některých zemích, prostřednictvím přispění pilíři ekonomický a sociální blahobyt  Mezinárodní veřejné statky  Pomáhat spravedlivému sdílení a multilaterální správě mezinárodních veřejných statků a pomáhat řešení dalších záležitostí překračujících hranice států (ŽP, nemoci atp.)  Středně-příjmové země  Spolupracovat na rozdělování příjmů nových silných ekonomik, aby byla odstraněna chudoba ve všech regionech a vrstvách obyvatel  Vzdělávání  Přispívat k všeobecné dostupnosti vzdělání  + jediná geograficky definovaná priorita – Arabský svět (!)  Pomoc šíření lidských práv, vzdělání, podpora soukromého podnikání

18 Instituce skupiny  Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD – 1945)  Poskytuje výhodnější úvěry středně rozvinutým a rozvojovým zemím  Rozvoj infrastruktury (silnice, doly, továrny, elektrárny)  Mezinárodní finanční korporace (IFC – 1956)  Spolupráce se soukromým sektorem – levné úvěry na komerční projekty  Účelem rozvoj soukromého sektoru a přilákání dalších klasických komerčních aktivit  Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA 1960)  Půjčky nejchudším zemím – odstraňovaní chudoby, programy udržitelného rozvoje  Rozdílné podmínky poskytování úvěrů od IBRD – nízké úroky nebo dokonce bezúročné půjčky, dlouhá doba splatnosti  Půjčky podmiňovány úpravami v ekonomice – programy strukturálních uprav  Možnost poskytovat i granty – nevratné půjčky – nezadlužují země ale zároveň nepřináší do IDA finance, jako splátky úvěru, které pak lze dal použít na další úvěry  Multilaterální agentura pro garanci investic (MIGA 1988)  Vytváření podminek pro prichod investic do rozvojových zemí  Například nekomerční pojištění firmám, které vznikají v rozvojových zemích  Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporu  Řešení sporu uvnitř WB i WTO

19 Rozvojové politiky  WB také využívá PRSPs  Tedy sdílí priority a postupy s IMF  Je součástí téhož rozvojového diskurzu  Světová banka doplňuje činnost IMF a soustředí se na projekty praktického rázu  Stavby přehrad a zavlažovacích systémů  Budování infrastruktury  Posilování státních služeb – stavby škol, zdravotnických zařízení apod.  Půjčuje podnikatelům

20 Kritika Světové banky  Společně s IMF prakticky pokrývají potřeby „rozvojových“ zemí  IMF zajišťuje makroekonomické a finanční služby  WB poskytuje finance na budování praktických facilit nutných k fungování státu  Společně tak tvoří síť, které se chudé státy nemohou vyhnout, což dále posiluje jejich moc  Přitom využívají podobný systém hlasování, hlasy rozdělují na jednotném základě  Obě zvýhodňují bohaté státy oproti chudým  Existuje řada příkladů selhání  Podpora stavby přehrad bez ohledu na ekologické následky  Podpora diktátorských režimů  Vnucení monokultur v zemědělství, které vedly ke zvýšení křehkosti místní ekonomiky atp.

21 Rozvojové banky  Fungují pod záštitou Světové banky  Soustředí se na dlouhodobé úvěry  doplňují činnost IMF a WB, které poskytují nejčastěji krátko nebo střednědobé úvěry  Několik regionálních rozvojových bank  Nejsou ale skutečně regionálně omezené – členy jsou i donoři mimo dané regiony  Banky mezi sebou spolupracují a prosazují podobné rozvojové priority (navíc koordinují činnost s WB)  Africká RB, asijská RB, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Interamerická RB

22 Multilaterální finanční instituce  Poskytují dlouhodobé úvěry určené k rozvoji regionu, kterému jsou určeny  Také pod záštitou WB  Více uzavřené, recipienti i donoři jsou z daného regionu  Typ aktivit se odvíjí od potřeb daného regionu  Evropská investiční banka  Islámská rozvojová banka  Nordic Investment Bank  …

23 Světová obchodní organizace  Vznikla až v roce 1948 jako GATT (Mezinárodní dohoda o clech a obchodu)  Cílem je odstraňování celních a dalších tarifů omezujících mezinárodní obchod  Do podoby WTO transformace v roce 1994  Rozšíření spektra aktivit  Podpora liberalizace ekonomiky na globální úrovni  Odstraňování diskriminace v mezinárodním obchodu  Anti-dumpingová politika  Rozhodování obchodních sporů mezi členy

24 Rozhodování ve WTO  Trvá velmi velmi dlouho  Konsensuální způsob rozhodování  Hlavní linie politiky jsou určovány v tzv. kolech  K přijetí výstupu takového kola je nutný souhlas všech členů  Kola tedy trvají i několik let  Poslední kolo začalo v roce 2001 jedná o takzvané Kolo z Dauhá (většinou jméno podle místa, kde bylo zahájeno)  Každé dva roky se koná ministerská konference, která je nejvyšším rozhodovacím orgánem WTO  Mezi zasedáními konference, funguje v sídle v Ženevě Generální rada složená ze stálých zástupců členských států.

25 WTO a rozvoj  WTO není primárně rozvojovou organizací  Poslední jednací kolo ale bývá nazýváno „Rozvojovým kolem“  Soustředí se na odstraňování diskriminačních opatření znevýhodňujících ekonomicky slabé státy  Hledá způsoby rovnoprávného zastoupení „rozvojových“ států v současné globální ekonomice  Zvýhodňuje „rozvojové“ státy – delší lhůty na implementaci některých nařízení, případně dokonce výjimky z některých povinností

26 Kritika WTO  Pomalé rozhodování  Omezená schopnost vynutit svá rozhodnutí v praxi  Omezená schopnost prosadit nápravu po sporu mezi členy  Někdy je předmětem kritiky také jednoznačné zakotvení v kapitalistickém systému a volném obchodu


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ INSTITUCE (IFI), SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) A ROZVOJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google