Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programový rámec OP ŽP Členská schůze MAS Opavsko 2. června 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programový rámec OP ŽP Členská schůze MAS Opavsko 2. června 2015."— Transkript prezentace:

1 Programový rámec OP ŽP Členská schůze MAS Opavsko 2. června 2015

2 Fiche pro OPŽP a jejich přidělené částky Fiche pro Operační program Životní prostředíAlokace (Kč) 1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových i podzemních vod 58,1 mil. 2Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství19,4 mil. 3Zajistit povodňovou ochranu intravilánu38,7 mil. 4Podpořit preventivní protipovodňová opatření13,3 mil. 5 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 57,2 mil. 6 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 16,0 mil. 7 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů 3,0 mil. 8Prevence vzniku odpadů10,2 mil. 9Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů41,4 mil.

3 Fiche pro OPŽP a jejich přidělené částky Fiche pro Operační program Životní prostředí (pokračování)Alokace (Kč) 10Rekultivovat staré skládky2,2 mil. 11Dokončit a inventarizovat ekologické zátěže, snížit environmentální rizika19,4 mil. 12Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území17,7 mil. 13Posílit biodiverzitu5,9 mil. 14Posílit přirozené funkce krajiny23,6 mil. 15Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech11,8 mil. 16 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 85,6 mil. 17Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov3,4 mil. Celkem alokace OPŽP426,9 mil.

4 Fiche 1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových i podzemních vod výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány) výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží Finanční alokace: 58,1 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3

5 Fiche 2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě Aktivita 1 Aktivita 2 Finanční alokace: 19,4 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity

6 Fiche 3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní) zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny) plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž) podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, vsakovací šachty podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace výstavba suchých nádrží (poldrů), vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“ Finanční alokace: 38,7 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Aktivita 9

7 Fiche 4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní, regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému Finanční alokace: 13,3 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Aktivita 9

8 Fiche 5 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek výměna kotle na pevná paliva za  tepelné čerpadlo  nový kotel na pevná paliva nebo plynná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek tyto uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie (např. solární ohřev) instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek Finanční alokace: 57,2 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3

9 Fiche 6 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích a nespalovacích stacionárních zdrojů znečišťování pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snížení emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv (v zemědělských provozech)) pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení) změny technologických postupů za účelem snížení emisí rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií Finanční alokace: 16,0 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5

10 Fiche 7 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu) Finanční alokace: 3,0 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5

11 Fiche 8 – Prevence vzniku odpadů podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO) zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím) Finanční alokace: 10,2 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3

12 Fiche 9 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů; budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů budování systémů odděleného sběru bioodpadů; budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů budování zařízení na energetické využití komunálního odpadu; zařízení pro tepelné zpracování odpadů instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Aktivita 9 Finanční alokace: 41,4 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity

13 Fiche 10 – Rekultivovat staré skládky rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. Finanční alokace: 2,2 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1

14 Fiche 11 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže, snížit environmentální rizika rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů protipožární izolace zásobníků LPG vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek rekonstrukce skladů hořlavých kapalin rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Aktivita 9 Aktivita 10 Finanční alokace: 19,4 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity

15 Fiche 12 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované ZCHÚ příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu) příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000; zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů likvidace invazních a expanzivních druhů zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky Finanční alokace: 17,7 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8

16 Fiche 13 – Posílit biodiverzitu péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy, vč. obnovy a tvorby těchto biotopů péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství) Finanční alokace: 5,9 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4

17 Fiche 14 – Posílit přirozené funkce krajiny zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři) výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření a zvýšení účinnosti těchto zařízení odstranění migračních překážek na vodních tocích instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur zpracování plánu ÚSES založení biocenter a biokoridorů ÚSES a zlepšení jejich funkčního stavu Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Finanční alokace: 23,6 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity

18 Fiché 14 – Posílit přirozené funkce krajiny (pokračování) liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy) zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace umožňující pěší průchod krajinou vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy) revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních, a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné Aktivita 9 Aktivita 10 Aktivita 11 Aktivita 12 Aktivita 13 Aktivita 14 Aktivita 15 Aktivita 16 Aktivita 17

19 Fiché 15 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně  zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků  obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby)  realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek) Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Finanční alokace: 11,8 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity

20 Fiche 16 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie zateplení obvodového pláště budovy výměna a renovace (repase) otvorových výplní realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla realizace systémů využívajících odpadní teplo výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Finanční alokace: 85,6 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity

21 Fiche 17 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov Finanční alokace: 3,4 mil. Kč Fiché podporuje následující aktivity Aktivita 1

22 Děkuji Vám za pozornost Bc. Zdeněk Fryčka projektový manažer MAS Opavsko (zaměření OP ŽP) tel: 607 886 030 email: frycka@masopavsko.cz nejaktuálnější informace naleznete vždy na webu www.masopavsko.cz a nově také na Facebooku po zadání slov Místní akční skupina Opavskowww.masopavsko.cz


Stáhnout ppt "Programový rámec OP ŽP Členská schůze MAS Opavsko 2. června 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google