Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální situace na trhu s potravinami a jeho perspektiva, příležitost pro české zemědělce a potravináře Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální situace na trhu s potravinami a jeho perspektiva, příležitost pro české zemědělce a potravináře Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum."— Transkript prezentace:

1 Aktuální situace na trhu s potravinami a jeho perspektiva, příležitost pro české zemědělce a potravináře Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum 26. 10. 2015

2 Priority Ministerstva zemědělství Postupně dosáhnout potravinové soběstačnosti v základních komoditách. Rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci EU. Přísná kontrola nezávadnosti potravin - bezpečné a kvalitní potraviny. Podpora kvalitních domácích výrobců a zpracování základních zemědělských komodit. Investice - využití potenciálu financování sektoru. Příležitosti - export do třetích zemí, obchod v rámci EU.

3 Trh potravin v ČR – základní východiska Výroba potravin a nápojů v ČR – roční výkony sektoru zhruba 290 miliard Kč, na HDP se podílí 3 – 4 %, s navazujícími obory až 15 % (stejně jako v celé EU); identické podíly připadají na zaměstnanost v sektoru (opět stejný trend jako v EU). Výdaje domácností za potraviny jsou konstantně 18 – 20 %, přičemž ceny základních potravin dlouhodobě stagnují, nebo dokonce meziročně klesají (dopady na potravinový řetězec x vliv na makroekonomické ukazatele ČR). Více než 85 % obchodu ČR potravinami a zemědělskými výrobky probíhá s ostatními zeměmi EU, která je globálně jak největším vývozcem, tak i největším dovozcem těchto komodit na světě. V řadě komoditních skupin, které se v ČR tradičně produkují, je paradoxně domácí spotřeba kryta ve značných podílech dovozy.

4 Trh potravin v ČR – základní východiska Geografická poloha, tvar a menší rozloha ČR doprovázená postupným rozvojem dálniční sítě, železniční a vodní dopravy, vytvářejí vhodné podmínky pro oboustranný transport zemědělského a potravinářského zboží, zejména ve vztahu k sousedním zemím. Trvalý růst světové poptávky po potravinách, související s růstem světové populace, doprovázený strukturálními změnami ve spotřebě potravin (zvýšení poptávky po více zpracovaných výrobcích spolu s jejich vyšší výživovou hodnotou, tradičních specialitách, biopotravinách apod.). Sílící potřeba efektivního a udržitelného využívání zdrojů, zejména půdy, vody a energií, v kombinaci s nejlepšími produkčními technologiemi a food waste managementem (dle odhadů FAO se ročně vyplýtvá potravin za 100 miliard USD).

5 Trendy vývoje agrárního zahraničního obchodu ČR Ukazatel20102011201220132014 Obrat AZO (mld. Kč)245,4277,1321,3345,3377,8 Agrární vývoz (mld. Kč)105,4120,4148,3160,6179,7 Agrární dovoz (mld. Kč)140,0156,7173,0184,7198,1 Saldo AZO (mld. Kč)-34,6-36,3-24,7-24,1-18,4 Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 75,076,485,587,590,9 Podíl salda na vývozu (%)33,330,816,914,310,0 Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 5,0 5,55,85,6 Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 4,14,24,85,15,0 Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 5,85,96,36,56,3

6 Podíl dovozu na spotřebě u vybraných komodit Zdroj: ÚZEI

7 Rozdílné produkční podmínky v zemích EU

8 Vývoj populace – konstantní růst

9 Novela zákona o potravinách Nyní je v legislativním procesu další novela zákona o potravinách. Cíl – zapracování evropského předpisu o tabáku a tabákových výrobků (účinnost 20. 5. 2016). Dílčí ustanovení týkající se potravin: - dobrovolné označování potravin slovy „Česká potravina“ nebo „Vyrobeno v České republice“. - vytvoření zvláštního režimu charitativním a humanitárním organizacím pro distribuci potravin, které nejsou v souladu s potravinovým právem, avšak jsou bezpečné (zdravotně nezávadné).

10 Národní Dotační program (DT 13) DT 13 - Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu Od 2004 do 2014 z programu DT 13 vyplaceno 2 mld. Kč, na zhruba 750 projektů (z rozpočtu MZe). V letech 2015 – 2020 předpokládá MZe pokračování podpory v rámci DT 13, zhruba 130 – 150 mil. Kč. Renotifikace u Evropské komise (DT 13) – návrh navýšení možné podpory ze současných 25 % na 50 % uznatelných nákladů a navýšení možného objemu celkové roční podpory v rámci programu ze současných 200 mil. na 330 mil. Kč

11 Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2007 – 2013 Rozpočet na 2007 – 2013 (Osa I, II, III, IV, a TP) celkem 3 670 mil EUR, proplaceno již 98 %. Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Rozpočet na 2014 – 2020 celkem 3 074 mil EUR. Investice do hmotného majetku (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) 563 mil EUR na 2014 – 2020 z toho 98 mil EUR pro potravináře. Spolupráce (Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií) 110 mil EUR na 2014 – 2020 z toho 71 mil EUR pro potravináře. Předávání znalostí a informační akce 3,3 mil. EUR na období 2014 – 2020.

12 Národní Dotační program (DT 9.H) DT 9.H - Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (od 1. 10. 2015, včetně roku 2016) Podpora podnikům, které chtějí exportovat na zahraniční trhy.  Nově: Rozšíření spektra podporovaných výstav: dotace firmám účastnícím se zahraničního veletrhu či výstavy, kde nebude mít Ministerstvo zemědělství oficiální účast (zahraniční akce konané v termínu od 1. října 2015 do 30. června 2016). Rozšíření okruhu žadatelů: dotace bude poskytována nově i velkým podnikům, dále i malým a středním podnikům při uvádění na trh potravinářských či krmivářských produktů nespadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU. Rozšíření předmětu dotace: kromě dotace na úhradu pronájmu výstavní plochy (do 100 tis. Kč), registračního poplatku a jedné zpáteční letenky do veletržní destinace bude firmám, které se zúčastní veletrhu či výstavy bez oficiální účasti Ministerstva zemědělství, poskytnuta dotace na výstavbu stánku (max. do výše 100 tis. Kč).

13 Financování potravinářství Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem Nové programy od roku 2015:  1. Program – Zpracovatel Podpora investic na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělských produktů. Nákup půdy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud nepřevýší 10 % z celkových způsobilých nákladů investice.  2. Program - Zajištění úvěrů Cílem programu je přispět k dostupnosti úvěrových prostředků na financování: a) investičních záměrů zemědělských podnikatelů či podnikatelů zabývajících se zpracováním zemědělských produktů b) projektů Informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků Forma podpory  Subvence části úroků  Přímá finanční podpora  Úvěry poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem

14 Nekalé obchodní praktiky Novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů (účinnost od 1. 2. 2010) MZe podporuje předloženou novelu a nad rámec souhlasí s pozměňovacími návrhy, například: - úprava náležitosti smlouvy (peněžní plnění dodavatele nesmí překročit 3 % z ročních tržeb, garantovaná platnost nákupní ceny, doba splatnosti faktur 30 dní ode dne doručení) - konkretizace jednotlivých nekalých praktik atd. Nastavení jednotných a férových podmínek pro všechny účastníky dodavatelsko-odběratelského vztahu.

15 Závěr Posílení informovanosti a ochrany konečného spotřebitele. Podpora kvalitních a českých potravin. Zvýšení podílu českých potravin v tržní síti. Podpora regionálních výrobců a producentů potravin a zemědělské produkce.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální situace na trhu s potravinami a jeho perspektiva, příležitost pro české zemědělce a potravináře Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum."

Podobné prezentace


Reklamy Google