Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masaryk University, Faculty of Law Department of Commercial Law Josef Kotásek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masaryk University, Faculty of Law Department of Commercial Law Josef Kotásek"— Transkript prezentace:

1 Masaryk University, Faculty of Law Department of Commercial Law Josef Kotásek kotasek@law.muni.cz

2 Reklama v EU a v českém právu Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

3 Regulace reklamy v právu EU Klamavá reklama a srovnávací reklama Právní předpisy Společenství chrání spotřebitele a obchodníky, kteří vykonávají obchod, živnost, řemeslo nebo svobodné povolání před klamavou reklamou a jejími nekalými důsledky. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění)2006/114/ES Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

4 Regulace reklamy v právu EU Směrnice chrání obchodníky a spotřebitele proti klamavé reklamě, která je považována za nekalou obchodní praktiku. V tomto kontextu také stanovuje podmínky, za nichž je dovolena srovnávací reklama.nekalou obchodní praktiku Směrnice zrušuje předchozí směrnici 84/450/EHS a sjednocuje všechny změny do jednoho právního aktu.84/450/EHS Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

5 Definiční ustanovení Pro účely této směrnice se rozumí: a) "reklamou" každé předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků; b) "klamavou reklamou" každá reklama, která jakýmkoli způsobem, včetně předvedení, klame nebo pravděpodobně může klamat osoby, kterým je určena nebo které zasáhne, a která pro svůj klamavý charakter pravděpodobně ovlivní jejich ekonomické chování, nebo která z těchto důvodů poškodí nebo může poškodit jiného soutěžitele; c) "srovnávací reklamou" každá reklama, která výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené soutěžitelem; e) "držitelem kodexu" subjekt, včetně obchodníka nebo skupiny obchodníků, který odpovídá za vypracování a revizi kodexu chování nebo za dohled nad jeho dodržováním těmi, kdo se jím zavázali řídit. Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

6 Klamavá reklama – kritéria určení Při posuzování, zda je reklama klamavá, je nezbytné vzít v úvahu všechny její rysy, zejména v ní obsažené informace týkající se: a) vlastností zboží nebo služeb, jako je jejich dostupnost, charakter, provedení, složení, výrobní postup a datum výroby nebo dodávky, účel použití, možnosti použití, množství, specifikace, země původu nebo země výroby nebo očekávané výsledky použití, nebo výsledky a podstatné části zkoušek nebo prověrek provedených na zboží nebo službách; b) ceny nebo způsobu, jakým je cena vypočtena, a podmínek, za kterých je zboží dodáváno nebo služby poskytovány; c) podstaty, charakteristických rysů a práv zadavatele reklamy, jako je jeho totožnost a majetek, způsobilost a práva průmyslového a duševního vlastnictví, práva nebo jeho ocenění a vyznamenání. Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

7 Srovnávací reklama – podmínky přípustnosti Srovnávací reklama, pokud jde o srovnání, je dovolena při splnění následujících podmínek: a) není klamavá ve smyslu čl. 2 písm. b), čl. 3 a čl. 8 odst. 1 této směrnice nebo článků 6 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice o nekalých obchodních praktikách); b) srovnává zboží nebo služby, jež slouží stejným potřebám nebo jsou zamýšleny pro stejný účel; c) objektivně srovnává jeden nebo více základních, důležitých, ověřitelných a charakteristických rysů tohoto zboží nebo těchto služeb, mezi nimiž může být i cena; d) nemá za následek oslabení důvěryhodnosti nebo znevážení ochranné známky, obchodní firmy, jiného rozlišovacího znaku, zboží, služeb, činností nebo postavení soutěžitele; Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

8 Srovnávací reklama – podmínky přípustnosti II e) u produktů s označením původu se vždy odvolává na produkty se stejným označením; f) netěží protiprávně z dobré pověsti ochranné známky, obchodní firmy nebo jiných rozlišovacích znaků soutěžitele anebo označení původu konkurujících produktů; g) nepředstavuje zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci jiného zboží nebo služeb nesoucích ochrannou známku nebo obchodní firmu; h) nevede k záměně mezi obchodníky, mezi zadavatelem reklamy a soutěžitelem nebo k záměně ochranných známek, obchodních firem, jiných rozlišovacích znaků, zboží a služeb zadavatele reklamy s ochrannými známkami, obchodními firmami, jinými rozlišovacími znaky, zbožím a službami soutěžitele. Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

9 Obrana proti klamavé reklamě a srovnávací reklamě 1. Členské státy zajistí, aby v zájmu obchodníků a soutěžitelů existovaly přiměřené a účinné prostředky pro boj proti klamavé reklamě a pro dodržování předpisů o srovnávací reklamě. Tyto prostředky zahrnují právní předpisy, jež umožní osobám nebo organizacím, které mají podle vnitrostátních právních předpisů oprávněný zájem na potírání klamavé reklamy nebo na regulaci srovnávací reklamy, aby: a) podaly žalobu ohledně takové reklamy nebo b) napadly takovou reklamu u správního orgánu, který je příslušný k rozhodování o stížnostech nebo k podání podnětu k zahájení příslušného soudního řízení. Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

10 Obrana proti klamavé reklamě a srovnávací reklamě II Členské státy mohou udělit soudům nebo správním orgánům pravomoci zmocňující je k tomu, aby za účelem odstranění přetrvávajících vlivů klamavé reklamy nebo nedovolené srovnávací reklamy, jejíž zastavení bylo nařízeno konečným rozhodnutím, mohly: a) vyžadovat zveřejnění tohoto rozhodnutí v plném nebo zkráceném znění a ve formě, kterou považují za vhodnou; b) vyžadovat kromě toho zveřejnění opravného prohlášení. Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

11 Související předpis Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnic 84/450/EHS, 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)2005/29/ES Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

12 Záběr směrnice Tato směrnice stanoví zákaz nekalých obchodních praktik v Evropské unii (EU). Chrání tak ekonomické zájmy spotřebitelů, kteří uzavírají obchodní transakce s obchodníky. Nekalé obchodní praktiky jsou praktiky, které: nerespektují zásady náležité profesionální péče; mohou narušit ekonomické chování spotřebitele. Některé skupiny obyvatel by měly být zvláště chráněny vzhledem k jejich zranitelnosti či důvěřivosti, vzhledem k jejich věku (děti a starší osoby), nebo z důvodu duševní nebo fyzické slabosti. Směrnice obsahuje ustanovení směrnic o klamavé reklamě, o smlouvách uzavřených na dálku a o nabízení finančních služeb na dálku.klamavé reklamě smlouvách uzavřených na dálkunabízení finančních služeb na dálku Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

13 Klamavé praktiky Obchodní praktika je klamavá, pokud obsahuje nesprávné či zavádějící informace, nebo pokud tyto informace, i když jsou svou podstatou správné, mohou uvést spotřebitele v omyl. Jsou to informace, které se týkají zejména: existence nebo povahy výrobku; hlavních vlastností produktu (jako je jeho dostupnost, složení, datum výroby, geografický původ, očekávané výsledky jeho použití atd.); ceny, závazků obchodníka, procesu prodeje; nutnosti servisu, náhradních dílů, výměny nebo opravy; obchodníka (jeho totožnosti, kvalifikací, statutu, kodexu chování atd.); práv spotřebitele v oblasti prodeje spotřebního zboží.prodeje spotřebního zboží Navíc směrnice zakazuje marketingové aktivity a reklamu výrobků, které vedou k záměně s jiným výrobkem nebo konkurenční značkou. Konečně, všechny informace potřebné pro spotřebitele mu musí být poskytnuty v jasné a srozumitelné podobě, ve vhodný čas, aby mu umožnily učinit obchodní rozhodnutí. V opačném případě se bude jednat o klamavé opomenutí. Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

14 Agresivní praktiky Obchodní rozhodnutí spotřebitele musí být svobodná. Nesmí být činěna na základě použití obtěžování, donucování či nepatřičného ovlivňování. Proto je třeba při stanovení sankce vzít v úvahu několik faktorů: povahu a dobu trvání agresivní praktiky; možné použití fyzického či slovního vyhrožování; využití specifické okolnosti, týkající se spotřebitele, k ovlivnění jeho rozhodnutí; mimosmluvní podmínky uložené spotřebiteli ohledně uplatnění jeho smluvních práv. Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

15 Reklama v kontextu hospodářské soutěže Pojem, podstata, metoda regulace Zákon o ochraně hospodářské soutěže Obchodní zákoník „Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat“. Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

16 Regulace reklamy Soukromé právo Obchodní zákoník (v rámci nekalé soutěže) Veřejné právo Zákon o regulaci reklamy Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání Samoregulace Rada pro reklamu Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

17 Nekalá soutěž (§ 44 ObchZ) – POZOR NOVELA, viz aktuální OBCHZ Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Nekalou soutěží je zejména: a) klamavá reklama. b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování obchodního tajemství, i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

18 Soudcovské skutkové podstaty Autority v reklamě Zneužívaní pocitu vděčnosti Zneužívání lidské záliby ve hře Podprahová reklama Skrytá reklama Porušování norem veřejného práva Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

19 Negativní příklady Ekologická organizace Bitva na tržišti Citace Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

20 „Dobré mravy soutěže“ ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 010/2006/STÍŽ Zadavatel:SAZKA, a.s., K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9 Stěžovatel:soukromá osoba Médium:TV Stížnost: Stížnost směřuje proti televiznímu spotu „Větší než obvykle“, který se podle stěžovatele snaží navodit dojem ateliéru a zahrady Michelangela a jeho Davida. Podle názoru stěžovatele se jedná o skandální a neetickou reklamu. Rozhodnutí: Stížnost byla zamítnuta Odůvodnění: Dle vyjádření zadavatele byla ve spotu použita jemně lechtivá nadsázka, která je pro reklamu obvyklá. Tato si nekladla za cíl šokovat diváky pornografií. Akciová společnost SAZKA plně respektuje stěžovatelovo právo na negativní hodnocení TV spotu. Zadavatel zastává názor, že lehce erotické motivy do reklamy patří a jsou poměrně často využívány. Arbitrážní komise přijala vyjádření zadavatele a prohlásila reklamu za etickou. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

21 „Dobré mravy soutěže“ v aplikační praxi ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 016/2005/STÍŽ Zadavatel:Alphaduct, a.s., Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa Výtvarná 12, 161 00 Praha 6 Reklamní agentura: tanagra s.r.o., Chittussiho 14/45, 160 00 Praha 6 Stěžovatel:rozhodovací proces zahájen na základě vlastního monitoringu RPR Médium:TV Televizní spot na minerální vodu Korunní zachycuje kompars dívčího pěveckého sboru společně se sbormistrem. Vizáž sbormistra i text „tak tomu se říká sladké dětství“ jednoznačně asociuje události kolem vyšetřování v případě známého sbormistra, obviněného ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek. Rada pro reklamu zahájila rozhodovací proces na základě vlastního monitoringu. Rozhodnutí: Reklama byla prohlášena za závadnou Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

22 Klamavá reklama Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

23 Příklady „Člen advokátní komory“ Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

24 Klamavé označování zboží a služeb Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou doměnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, nebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo o povaze zboží či služeb mylnou domněnku. Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o původu, jako např. "pravý", "původní" apod. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

25 Příklady „Šampaňské“ Kolínská voda „Pils“ „Italská zmrzlina“ Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

26 Vyvolání nebezpečí záměny Vyvolání nebezpečí záměny je: a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků), c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

27 Parazitování na pověsti Parazitování je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. Příklady: Panenka Petra Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

28 Srovnávací reklama Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem. Příklady: Eurotel TIP Reklama na operátory operující s triádami „Jsme česká televize, ne Česká televize“ „Mít Ford znamená nemít škodu“ Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

29 Srovnávací reklama – podmínky přípustnosti Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud a) není klamavá, b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu, c) objektivně srovnává jen takové znaky daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně podstatné, relevantní, ověřitelné a representativní; zpravidla musí být srovnání ve více znacích, mezi něž může patřit i cena; jen výjimečně lze připustit srovnání v jediném znaku, splňuje-li takové srovnání v plné míře všechny uvedené podmínky, d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, jehož výrobky nebo služby reklama podporuje, a soutěžitelem nebo mezi jejich podniky, zbožím nebo službami, ochrannými známkami, firmami nebo jinými zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého z nich stala příznačnými, e) nezlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby soutěžitele ani jeho ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se stala pro něj příznačnými, ani jeho činnost, poměry či jiné okolnosti, jež se jej týkají, f) se vztahuje u výrobků, pro které má soutěžitel oprávnění užívat chráněné označení původu, vždy jenom na výrobky se stejným označením původu, g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté s označením původu konkurenčního zboží, a h) nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo firmou. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

30 Příklad Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

31 Příklad Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

32 Benetton Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

33 Benetton před německým ÚS Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

34 Německý Ústavní soud Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law Ein Werbeverbot auf Grundlage des § 1 UWG ist – ohne dass es auf eine Gefährdung des Leistungswettbewerbs ankäme – dann durch den Schutz der Menschenwürde gerechtfertigt, wenn die Werbung wegen ihres Inhalts auf die absolute Grenze der Menschenwürde stößt. Wird diese Grenze beachtet, kann nicht allein der Werbekontext dazu führen, dass eine ansonsten zulässige Meinungsäußerung die Menschenwürde verletzt. Eine Anzeige mag in einem solchen Fall als befremdlich empfunden oder für ungehörig gehalten werden, ein Verstoß gegen Art. 1 Abs. 1 GG liegt jedoch nicht vor.§ 1Art. 1 Ein Werbeverbot auf Grundlage des § 1 UWG ist – ohne dass es auf eine Gefährdung des Leistungswettbewerbs ankäme – dann durch den Schutz der Menschenwürde gerechtfertigt, wenn die Werbung wegen ihres Inhalts auf die absolute Grenze der Menschenwürde stößt. Wird diese Grenze beachtet, kann nicht allein der Werbekontext dazu führen, dass eine ansonsten zulässige Meinungsäußerung die Menschenwürde verletzt. Eine Anzeige mag in einem solchen Fall als befremdlich empfunden oder für ungehörig gehalten werden, ein Verstoß gegen Arg. 1 Abs. 1 GG liegt jedoch nicht vor.

35 Reklama v kontextu hospodářské soutěže Pojem, podstata, metoda regulace Zákon o ochraně hospodářské soutěže Obchodní zákoník „Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat“. Josef Kotásek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Law

36 Couch war in Canada FTC regulatioy comparative/20 percent directly

37 Marketing perspective Risks: misidentification of brands less credibility (Nemo iudex in causa sua) Benefits: “underdog hypothesis”

38 38 Závěrečné poznámky ke srovnávací reklamě

39 39

40 40

41 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Právo, aby se rušitel protiprávního jednání zdržel a aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 48 až 51 uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů.§ 4851 Jestliže se práva, aby se rušitel jednání nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav v případech uvedených v § 44 až 47 a § 52 domáhá spotřebitel, musí rušitel prokázat, že se jednání nekalé soutěže nedopustil. To platí i pro povinnost k náhradě škody, pokud jde o otázku, zda škoda byla způsobena jednáním nekalé soutěže, a pro právo na přiměřené zadostiučinění a na vydání neoprávněného majetkového prospěchu; výši způsobené škody, závažnost a rozsah jiné újmy, povahu a rozsah bezdůvodného obohacení však musí prokázat vždy žalobce, i když jím je spotřebitel.§ 44 až 47§ 52

42 Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/nekala-soutez/nekala-soutez/1000829/7072/

43 kotasek@law.muni.cz ODKAZY: http://www.i-pravo.org/hpos/jpmmk.htm http://obchodni.juristic.cz/30480/clanek/j_obchod1 http://obchodni.juristic.cz/534670/clanek/j_obchod2 http://obchodni.juristic.cz/69608/clanek/j_obchod2 http://images.leftlanenews.com/content/1-aug2-ad.jpg http://www.lupa.cz/clanky/laka-uzivatele-na-rychly-internet- klamava-reklama/ http://www.mpsv.cz/files/clanky/960/vyzkum.pdf

44 Rada pro reklamu RADA PRO REKLAMU byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a organizací působících v médiích po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy Cílem Rady je dosažení čestné, legální, decentní, a pravdivé reklamy na území České republiky. Rada má v současnosti 28 členů, kteří tvoří valnou hromadu Rada pro reklamu je řádným členem EASA – Evropské asociace samoregulačních orgánů (od roku 1995) Zdroj: www.rpr.cz Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

45 Přehled členů Zdroj: www.rpr.cz ARBOmedia.net Praha, spol. s r.o. Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu Asociace komunikačních agentur Asociace pro venkovní reklamu CET 21 spol s r.o. Česká asociace venkovní reklamy Česká pojišťovna a.s. Česká televize Český svaz pivovarů a sladoven Forum PSR České sdružení pro značkové výrobky Český rozhlas ČEZ, a.s. FTV Prima, spol. s r.o. MEDIA MARKETING Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law SERVICES s.r.o. Nestlé Česko s.r.o. Opavia - LU, a.s. Pivovary Staropramen a.s. Plzeňský Prazdroj, a.s. Potravinářská komora České republiky Regie Radio Music spol. s r.o. Reklamní společnost McDonald’s s.r.o. SAZKA, a.s. Screenvision Czech, s.r.o. Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků T-Mobile Czech Republic a.s. Unie vydavatelů

46 Orgány Rady pro reklamu (Zdroj: www.rpr.cz) Valná hromadaValná hromada je nejvyšším orgánem Rady pro reklamu. Výkonný výborVýkonný výbor vykonává a prosazuje rozhodnutí valné hromady v období mezi jejími zasedáními. Arbitrážní komiseArbitrážní komise je 13 členný nezávislý expertní tým, jehož hlavní náplní je posuzovat stížnosti na neetické či neslušné reklamy. V arbitrážní komisi jsou poměrně zastoupeni zadavatelé, agentury, média a významní právní odborníci, specializující se na oblast reklamy. Od roku 2001 jsou členy arbitrážní komise i psycholog a sexuolog. Sekretariát zajišťuje běžné fungování Rady. Dozorčí komiseDozorčí komise dozorčí komise je orgánem rady, zodpovědným za dozor nad činností a hospodařením rady a jejích orgánů. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

47 Přehled činností RPR - RPR vydává Kodex reklamy a dále:RPR vydává Kodex reklamy a dále: - prostřednictvím arbitrážní komise prosazuje dodržování Kodexu prostřednictvím arbitrážní komise prosazuje dodržování Kodexu - vykonává osvětovou a vzdělávací činnost vykonává osvětovou a vzdělávací činnost - vydává stanoviska COPY ADVICE (10 za rok 2005) vydává stanoviska COPY ADVICE (10 za rok 2005) -vydává odborná stanoviska pro Krajské živnostenské úřadyvydává odborná stanoviska pro Krajské živnostenské úřady - hájí zájmy reklamního průmyslu a podílí se na tvorbě legislativy zasahující do oblasti reklamy a marketingové komunikace hájí zájmy reklamního průmyslu a podílí se na tvorbě legislativy zasahující do oblasti reklamy a marketingové komunikace - zastupuje své členy v EASA – The European Advertising Standards Aliance zastupuje své členy v EASA – The European Advertising Standards Aliance Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

48 Kodex Rady pro reklamu Kodex reklamy je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České republiky. Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje doplněním o etické zásady. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví jim pravidla profesionálního chování. Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a zavazují se, že nevyrobí ani nepřijmou žádnou reklamu, která by byla v rozporu s Kodexem, popřípadě že stáhnou reklamu, u níž by byl takový rozpor dodatečně zjištěn orgánem etické samoregulace v reklamě. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

49 „Sankce“ ze strany RPR Rada pro reklamu jako nestátní, nezisková organizace nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce, vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení. Rada pro reklamu může, v případě nerespektování jejích doporučujících rozhodnutí, předat podnět příslušnému Krajskému živnostenskému úřadu k dalšímu řešení. Kromě své hlavní činnosti, kterou je posuzování přípustnosti reklam z etického hlediska, se dnem nabytí účinnosti zákona č.40/95 Sb. o regulaci reklamy, Rada stala institucí, u které si mohou orgány dozoru nad dodržováním zákona (krajské živnostenské úřady, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Ministerstvo zdravotnictví ČR atd.) vyžádat odborná stanoviska k aplikaci výše uvedeného zákona v praxi. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

50 Vybraná rozhodnutí Arbitrážní komise – „Sladké dětství“ ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 016/2005/STÍŽ Stěžovatel:rozhodovací proces zahájen na základě vlastního monitoringu RPR Médium:TV Reklama: Televizní spot na minerální vodu Korunní zachycuje kompars dívčího pěveckého sboru společně se sbormistrem. Vizáž sbormistra i text „tak tomu se říká sladké dětství“ jednoznačně asociuje události kolem vyšetřování v případě známého sbormistra, obviněného ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek. Rada pro reklamu zahájila rozhodovací proces na základě vlastního monitoringu. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

51 „Sladké dětství“ – argumentace agentury „nejsou nám známy skutečnosti, které by odůvodňovaly výklad, že parodujeme skutečnou kauzu dirigenta Kulínského. Děj, v reklamě předvedený (sbormistr diriguje zpěv dívčího sboru) je generický – mohl by se odehrát u každého sboru. … Všichni sbormistři, pokud je nám známo, dirigují stejně – a všechny dívčí sbory vypadají podobně. Diskutovaná podoba představitele role sbormistra s panem Kulínským se dle nás dostává do jiné dimenze, seznámíme-li se s fotografiemi dalších českých i zahraničních sbormistrů. Z povahy jejich umělecké činnosti jsou zde zastoupeny v převládajícím poměru bohémské typy, většinou právě s delšími vlasy a brýlemi.“ Dále agentura uvádí, že napadená reklama je součástí koncepční série prací, postavené na totožném principu: „Tak tomu se říká sladké…Oslaďte si raději život s Korunní ochucenou…“ Dosud byly zveřejněny spoty „Sladké dětství“, „Sladká naivita“, „Sladká pomsta“ a „Sladké nicnedělání“. Ani v jednom z těchto motivů se nedá spatřovat nic jiného, než snaha humorně zachytit obecně známé situace, ve kterých rčení „sladké xxx“ dostává poněkud ironický nádech. Agentura se proto domnívá, že napadená reklama neporušuje etický Kodex reklamy. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

52 Rozhodnutí RPR ve věci „Sladké dětství“ Podle názoru Arbitrážní komise je spot neetický. Arbitrážní komise je přesvědčena, že i v případě, kdyby podobnost s p. Kulínským nebyla záměrná, neznamenalo by to, že tam není. Asociace je zjevná, pro posuzování souladu s Kodexem reklamy vč. otázky zásahu do osobnostních práv není rozhodné, co bylo zamýšleno, ale jak reklama vyznívá (jak je reklama vnímána). Reklama je veřejností vnímána jako "ta reklama na minerálku jak je tam jako ten Kulínský a dívčí sbor". Podle názoru Arbitrážní komise je dotčená reklama závadná a je v rozporu s těmito ustanoveními Kodexu reklamy: Část první, Kapitola I, bod 3.4: „Žádná reklama nesmí v zásadě ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, či snižovat důvěru v reklamu jako službu spotřebitelům.“ Část první, Kapitola III, bod 6.1: „Reklama nesmí zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící osoby nijak odkazovat v případě, že s tím tyto osoby předem výslovně nesouhlasí. ….“ Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

53 RPR a srovnávací reklama – opatrný přístup ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 027/2005/STÍŽ Zadavatel:TISCALI Telekomunikace ČR s.r.o., Stěžovatel: Český Telecom, a.s. Médium:internet Stížnost: ČESKÝ TELECOM, a.s. ve své stížnosti protestuje proti reklamní kampani společnosti TISCALI, ve které je označován jako „monopol“ a spojován s pojmem „dlouhé fronty“. Stěžovatel se domnívá, že předmětná reklama používá klamavé údaje a na jejich základě sjednává prospěch TISCALI na úkor dobré pověsti ČESKÉHO TELECOMU a.s. Rozhodnutí: Stížnost byla zamítnuta Odůvodnění: Arbitrážní komise dospěla k závěru, že se jedná o reklamu srovnávací a dle bodu 5.1, kapitoly I, část první Kodexu reklamy odkazuje stěžovatele na příslušný soudní orgán. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

54 RPR a srovnávací reklama – Kodex V ztah Kodexu k právní regulaci 5.1 Rada pro reklamu neaplikuje při posuzování stížností platný právní řád, ale porovnává výsledky činnosti subjektů reklamy (tj. reklamu) s tímto Kodexem. V kompetenci Rady pro reklamu není sankciování porušení platného řádu subjekty reklamy. Tímto není dotčena možnost Rady pro reklamu poskytovat odborná stanoviska na žádost státních orgánů dozoru nad regulací reklamy a dalších žadatelů. V případě souběhu předpokládaného porušení platného právního řádu a Kodexu může Rada pro reklamu odmítnout projednávání stížnosti a odkázat stěžovatele na příslušný soudní či obdobný orgán. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

55 Jiné přístupy k očerňování konkurence ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR (Čj. 029/2004/STÍŽ) Reklama AAA AUTO a.s. Stížnost směřovala proti reklamnímu sloupku společnosti AAA AUTO, který vychází pravidelně v příloze AUTO MOTO deníku MF Dnes. Stěžovatel uvádí, že AAA AUTO v inzerátu srovnává své „skvělé služby s hroznými praktikami konkurenčního bazaru“, přestože neuvádí žádné konkrétní a podložené srovnání, žádné objektivní testy. Rozhodnutí: Reklama byla prohlášena za závadnou: Arbitrážní komise se podrobně seznámila se stížností, vyjádřením zadavatele a s inzercí. Zadavatel uvádí, že nesrovnává, ale konstatuje fakta: „skutečnou zárukou zákazníků je hotovostní výkup, poskytování garancí legálního původu a záruka provozuschopnosti. Neuvádíme výslovně, že tyto služby poskytuje právě AAA AUTO. Arbitrážní komise konstatovala, že z některých indicií uvedených v PR článku (pořad ČT Černé ovce), je evidentní, že se jedná o konkrétní konkurenční společnost. Zadavatel se snaží pomocí PR článku zastřít napadání jakékoliv konkurence. Arbitrážní komise shledala stížnost za oprávněnou a prohlásila reklamu za závadnou. Inzerát porušuje Kodex reklamy v části první, kapitole III, 3. Očerňování a zlehčování soutěžitelů a jejich producentů bod 3.1. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

56 Násilí v reklamě I ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 066/2005/STÍŽ Zadavatel:Panasonic Czech Republic, s.r.o., Stěžovatel:soukromé osoby Médium:TV Stížnost: Stížnost na reklamu na digitální fotoaparát se stabilizátorem. Stěžovatelé poukazují na násilí použité v reklamě, kdy je žena spouštěna po hlavě z balkonu, aby mohla lépe udělat snímek své vystupující dcerky. Rozhodnutí: Reklama byla prohlášena za neetickou Odůvodnění: Dle názoru Arbitrážní komise došlo k porušení platného etického Kodexu reklamy v kapitole II, odst. 4 Společenská odpovědnost reklamy, bod 4.1, „Reklama nesmí bez oprávněného důvodu využívat motiv strachu a v bodě 4.3, „Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat.“ Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

57 Násilí v reklamě II ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 002/2008/STÍŽ Zadavatel:AUTO POKORNÝ, s.r.o., Okružní 25a, 636 Brno Médium:rádio Stížnost: Stížnost soukromé osoby na reklamu, která podle stěžovatele evokuje dojem, že stopařka byla cestou do Brna znásilněna. Rozhodnutí: stížnosti se vyhovuje – reklama je neetická Odůvodnění: Ve svém stanovisku ke stížnosti zadavatel mj. uvádí, že drtivá většina zákazníků pochopila tuto reklamu jako nadsázku. Zadavatel se rovněž domnívá, že v přetlaku předvánočních kampaní, je podobná nadsázka příjemným odlehčením. Spot navíc v žádném případě neobsahuje žádné projevy vulgarity, lascivnosti ani jiné nevhodné projevy, které by se mohly zákazníků jakýmkoliv způsobem dotknout Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

58 Násilí v reklamě III Reklamní spot byl jednorázovou záležitostí vysílanou na rádiu PETROV pouze v měsíci prosinci 2007. Podle článku 8 jednacího řádu Rady pro reklamu zadavatel prohlašuje, že reklama nebude po 31.12.2007 nadále používána. Arbitrážní komise vzala na vědomí informaci o ukončení této kampaně ještě před dobou konání jejího jednání. I v tom případě je však úlohou Arbitrážní komise se zabývat etickou stránkou této komerční komunikace. Většinou hlasů prohlásila Arbitrážní komise tuto reklamu za neetickou. Arbitrážní komise se přímo neztotožnila s názorem stěžovatele na vyznění této reklamy, nicméně označila tento rozhlasový spot za celkově nepovedený, který poškozuje dobré jméno reklamy. Stížnosti se vyhovuje, reklama je neetická. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

59 Zvířata v reklamě ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR, Čj. 049/2005/STÍŽ Zadavatel:Andreas STIHL, spol. s r.o., Stěžovatel:Český svaz ochránců přírody, Uruguayská 7, Médium:tisk Stížnost: Stížnost kanceláře Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody směřuje proti narůstajícímu využívání zvířat v reklamách. V tomto případě proti připodobňování bobřích zubů k motorovým pilám. Rozhodnutí: Stížnost byla zamítnuta Odůvodnění: Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že v předmětné kampani vystupuje bobr jako odborník na práci se dřevem. Zobrazení motorových pil místo zubů tak evokuje ulehčení si práce užitím motorových pil namísto namáhavého hryzání vlastními zuby. Dále podotýká, že v kampani není ani zmínka o agresi, ničení majetku příp. jiných negativních důsledcích jeho činnosti. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

60 Velká zvířata v reklamě ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 051/2004/STÍŽ Zadavatel:NEWTON College, a.s., Stěžovatel:soukromá osoba z Prahy Médium:plakáty, tisk Stížnost: Stížnost směřuje proti reklamě soukromé vysoké školy, ve které je využita fotografie prezidenta Václava Klause. Rozhodnutí: Reklama byla prohlášena za závadnou Odůvodnění: Arbitrážní komise se důkladně seznámila se stížností i vyjádřením zadavatele reklamy. Arbitrážní komise rozhodla, že v reklamě dochází k závažnému porušení Kodexu reklamy v části první, kapitole III, bodě 6.2, který zní: „Reklama nesmí ke svému působení využívat nositele veřejné autority (například politiky, představitele odborných medicínských a jiných společností), i když by oni sami se svým úplatným či bezúplatným působením v reklamě souhlasili.“ Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

61 Alkohol ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR, Čj. 057/2004/STÍŽ Zadavatel:EURO CENTER TRADE s.r.o. Stěžovatel:soukromá osoba Médium:billboard Stížnost: Stížnost proti billboardové reklamní kampani „PIJ a ŘIĎ“ dodavatele vína bez alkoholu značky Carl Jung. Rozhodnutí: Reklama byla prohlášena za závadnou Odůvodnění: Arbitrážní komise se podrobně seznámila se stížností a vizuálem reklamy. Arbitrážní komise po diskusi dospěla k názoru, že část reklamního vzkazu „PIJ a ŘIĎ“ je v nepoměrné velikosti s jeho další částí „skutečné víno bez alkoholu, může na první pohled vzbuzovat dojem, že konzumace alkoholu před nebo během řízení motorového vozidla nepřináší žádná rizika. Arbitrážní komise doporučuje zadavateli, aby při využití stejného motivu v dalších reklamních kampaních použil stejnou velikost písma celého reklamního vzkazu. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

62 Alkohol II ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 035/2008/STÍŽ Zadavatel:STAROBRNO, a.s., Hlinky 160/12, 661 47 Brno Stěžovatel:soukromá osoba Médium:billboardy Stížnost na reklamu, která uvádí „Starobrno – nejlepší pivo na celé Moravě“. Stěžovatel jako nejlepší pivo označuje Radegast a argumentuje čísly, která byla zveřejněna v tiskové zprávě pivovaru Nošovice a která jsou podložena průzkumem. Rozhodnutí: stížnost se zamítá Odůvodnění: Arbitrážní komise RPR se neztotožnila s názorem stěžovatele. I když je v této reklamní kampani použit superlativ, jeho použití neřeší žádnou konkrétní hodnotu v měřitelné podobě. V diskuzi členů Arbitrážní komise zazněly názory, že použití superlativů je problematické, nicméně v tomto konkrétním případě je ještě tolerovatelné. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

63 Paranoia kverulans nebo vtip? ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 047/2006/STÍŽ Zadavatel:Česká pojišťovna a.s., Stěžovatel: SILBER TRANS v.o.s. Médium:TV Stížnost: zástupce společnosti SILBER TRANS v.o.s.na reklamu České pojišťovny, jejímž sloganem je „Chráníme Vaše sny“. Stěžovatel argumentuje tím, že Česká pojišťovna nezná sny spotřebitele, a i kdyby tomu tak bylo, nemá žádné pověření od jejich majitele k jejich chránění. Rozhodnutí: stížnost byla zamítnuta Odůvodnění: Reklama je v souladu s Kodexem reklamy, princip humoru a nadsázky je použit zcela zřetelně. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

64 ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR Čj. 047/2006/STÍŽ Zadavatel:Česká pojišťovna a.s., Stěžovatel: SILBER TRANS v.o.s. Médium:TV Stížnost: zástupce společnosti SILBER TRANS v.o.s.na reklamu České pojišťovny, jejímž sloganem je „Chráníme Vaše sny“. Stěžovatel argumentuje tím, že Česká pojišťovna nezná sny spotřebitele, a i kdyby tomu tak bylo, nemá žádné pověření od jejich majitele k jejich chránění. Rozhodnutí: stížnost byla zamítnuta Odůvodnění: Reklama je v souladu s Kodexem reklamy, princip humoru a nadsázky je použit zcela zřetelně. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

65 Regulace reklamy ve veřejném právu Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

66 Zákon o regulaci reklamy Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law 40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Změna: 258/2000 Sb. Změna: 231/2001 Sb. Změna: 256/2001 Sb. Změna: 138/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 217/2004 Sb. Změna: 326/2004 Sb. Změna: 132/2003 Sb. Změna: 480/2004 Sb. Změna: 384/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 25/2006 Sb.

67 Klíčové pojmy zákona Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law Reklama: oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. Sponzorování: příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne. Zadavatel reklamy: osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu. Zpracovatel reklamy: osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu. Šiřitel reklamy: osoba, která reklamu veřejně šíří.

68 Zakázaná reklama (§2 ZOR) Zakazuje se a) reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, b) reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala, c) reklama klamavá, d) reklama skrytá. Takovou reklamou se rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena, e) šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje; na šíření reklamy elektronickými prostředky a jeho omezení se vztahuje zvláštní právní předpis, za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena, f) reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu, stanoví-li tak obec svým nařízením vydaným v přenesené působnosti. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

69 Zakázaná reklama (§ 2 ZOR) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

70 Zakázaná reklama (§ 2 ZOR) ? Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

71 Zakázaná reklama Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

72 Sporné umístění reklamy Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

73 Umístění reklamy Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

74 Umístění reklamy Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

75 Umístění reklamy Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

76 Umístění reklamy Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

77 Šíření obchodních sdělení (§ 7) - Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. - Pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl. - Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení, b) skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo c) je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány. Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

78 Zvláštní nabídky Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law § 2b Reklama uvádějící zvláštní nabídku (1) Zakazuje se reklama uvádějící zvláštní nabídku zboží v případech, kdy prodávajícímu jako zpracovateli nebo zadavateli reklamy je známo, nebo může předpokládat, že není nebo nebude schopen zajistit nabízené zboží v množství, které odpovídá očekávané poptávce, a to s ohledem na rozsah nebo způsob šíření reklamy, povahu zboží nebo nabízenou cenu, anebo pokud v reklamě neuvede, jaké množství zboží bude v rámci zvláštní nabídky v jednotlivých provozovnách nabízeno k prodeji. (2) V reklamě uvádějící zvláštní nabídku musí být jednoznačně uvedeno datum, ke kterému nabídka končí. Jestliže zvláštní nabídka v den uveřejnění reklamy ještě nezačala platit, musí být v reklamě také uvedeno datum začátku období, během něhož zvláštní cena nebo jiné podmínky budou platit.

79 Reklama na tabákové výrobky (§3) Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law (1) Reklama na tabákové výrobky a rovněž sponzorování, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky, jsou zakázány, pokud není dále stanoveno jinak. To platí též pro sponzorování akcí nebo činností, které se týkají několika členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo se konají v několika členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících Evropský hospodářský prostor nebo dosahují přeshraničních účinků jiným způsobem. (2) Reklamou na tabákové výrobky se rozumí též a) jakákoliv forma obchodního sdělení, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku, b) distribuce tabákového výrobku zdarma, jejímž účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku nebo distribuce zdarma, která má takový přímý či nepřímý účinek v souvislosti se sponzorováním podle odstavce 1, c) reklama, která se nezmiňuje přímo o tabákovém výrobku, ale využívá ochranné známky, emblému nebo jiného charakteristického rysu tabákového výrobku, pokud dále není stanoveno jinak.

80 Reklama na tabákové výrobky? Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

81 Reklama na tabákové výrobky – vynětí ze zákazu reklamy Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law (4) Zákaz reklamy podle odstavce 1 se nevztahuje na a) reklamu v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách nebo v elektronických prostředcích určenou výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky, b) reklamu na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků nebo ve výkladní skříni a na přiměřené označení těchto prodejen, c) reklamu na tabákové výrobky v provozovnách, ve kterých se prodává nebo poskytuje široký sortiment zboží nebo služeb, jedná-li se o reklamu umístěnou v té části provozovny, která je určena k prodeji tabákových výrobků, d) sponzorování motoristických soutěží a sponzorskou komunikaci v místě konání, e) publikace, které jsou tištěné a vydávané ve třetích zemích, pokud nejsou především určeny pro vnitřní trh Evropských společenství.

82 Reklama na tabákové výrobky - požadavky Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law (5) Reklama na tabákové výrobky podle odstavce 4 písm. a) až d) musí obsahovat zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu", a to v rozsahu nejméně 20 % reklamního sdělení. U písemné reklamy musí být text varování uveden na bílém podkladu uspořádaném podél spodního okraje reklamní plochy v rozsahu nejméně 20 % této plochy. Text musí být vytištěn černým velkým tučným písmem tak, aby dosáhl celkovou výšku nejméně 80 % výšky bílého podkladu. Reklama šířená audiovizuálním způsobem musí obsahovat titulky s varováním podle vět první a druhé. (6) Reklama na tabákové výrobky podle odstavce 4 písm. a) až d) nesmí a) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména zobrazením těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují, b) nabádat ke kouření slovy nebo například tím, že zobrazuje scény s otevřenými krabičkami cigaret nebo scény, kde lidé kouří nebo drží cigarety, balíčky cigaret nebo jiné tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby.

83 Reklama na alkoholické nápoje (§4 ZOR) Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law Reklama na alkoholické nápoje nesmí a) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost, b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, c) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla, d) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, e) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.

84 Reklama na alkoholické nápoje Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law

85 Další regulované oblasti Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law - Reklama na humánní léčivé přípravky: Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky - Reklama na potraviny - Reklama na přípravky na ochranu rostlin - Reklama na veterinární léčivé přípravky - Reklama na střelné zbraně a střelivo - Reklama na činnosti v pohřebnictví

86 Dozor nad dodržováním zákona (§7 ZOR) Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona jsou: a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání, b) Státní ústav pro kontrolu léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a), c) Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotní péči a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a), d) Státní rostlinolékařská správa pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou působnosti podle písmena a), e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu na veterinární léčivé přípravky, s výjimkou působnosti podle písmena a), f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky podle zvláštního právního předpisu, g) krajské živnostenské úřady v ostatních případech.

87 Povinnosti zadavatelů, zpracovatelů a šiřitelů reklamy Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law Zadavatel reklamy je povinen uchovávat ukázku (kopii) každé reklamy nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. V případě, že bylo zahájeno správní řízení podle tohoto zákona před uplynutím lhůty uvedené ve větě první, je zadavatel reklamy povinen uchovávat ukázku (kopii) reklamy, která je předmětem správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve věci. Na písemné vyžádání je povinen bezplatně zapůjčit na dobu nezbytně nutnou kopii reklamy orgánům dozoru. Zadavatel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona sdělit bez zbytečného odkladu údaje o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané reklamy a další materiály a informace vztahující se k této reklamě. Zpracovatel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zadavateli reklamy a o šiřiteli reklamy, je-li mu znám. Šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona sdělit bez zbytečného odkladu údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.

88 Sankce Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law Správní delikty - § 8 a 8a ZOR

89 Zákon o ochraně spotřebitele Josef Kotásek Masaryk University, Faculty of Law Právní úprava nekalých prodejních praktik Nekalé praktiky Agresivní praktiky Klamavá praktiky

90 Zdroj: důvodová zpráva k zák. 152/2010 Sb.90 Podstata tzv. katalogového podvodu s využitím komplexu právně velmi pečlivě připravených lstivých praktik a úskočného jednání zaměřeného primárně na hromadné a systémové uvádění hospodářských subjektů v omyl, dochází k nezamýšleným registracím v katalozích pochybné úrovně za cenu, která mnohonásobně převyšuje cenu obvyklou za služby obdobného charakteru

91 Zdroj: důvodová zpráva k zák. 152/2010 Sb. 91 Poškozené subjekty v ČR Policejní prezídium Okresní soudy Nejvyšší správní soud Desítky měst a obcí či krajské úřady, nemocnice, školy a divadla

92 92 Aktivita EP Zpráva o nepoctivých katalogových firmách 2008 A6-0446/2008 ¨V České republice oběti v soudním řízení, které proti nim zahájila katalogová firma, zjevně neuspěly a tento konkrétní připad vyvolává vážne pochybnosti, zda Česká republika náležitě uplatňuje ustanovení směrnice 2006/114/ES.“

93 93 „Společenská objednávka“ Stále se zvyšující počet obětí tzv. katalogových podvodů, kdy s využitím komplexu právně velmi pečlivě připravených lstivých praktik a úskočného jednání, dochází k nezamýšleným registracím v katalozích pochybné úrovně za cenu, která mnohonásobně převyšuje cenu obvyklou. Nikdo průměrně rozumný by kontrakt nikdy nemohl vědomě uzavřít Plnění požadované za tuto registraci nepoctivá katalogová firma důsledně vymáhá prostřednictvím nevybíravého a velmi propracovaného (na rozdíl od jeho formálně deklarované služby) psychologického a právního nátlaku.

94 94 Reakce Spotřebitelská sebeobrana Podnikatelská sdružení Volání po legislativních změnách Novela obchodního zákoníku (zák. 152/2010 Sb.)

95 95 Cíle rozšíření GK - působnost generální klauzule byla rozšířena co do věcné působnosti i na tzv. „hospodářský styk“ - co do působnosti osobní pak na „(další) zákazníky“

96 96 Extenze generální klauzule Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.

97 97 Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků.

98 98 Kazuistická úprava v § 46 odst. 5 (Klamavé označení zboží a služeb) Inzerce v rámci podnikatelské činnosti a pro účely hospodářského styku, která nabízí registraci v katalozích, jako jsou zejména telefonní a jiné seznamy, prostřednictvím platebního formuláře, složenky, faktury, nabídky opravy nebo jiným podobným způsobem, musí obsahovat jednoznačně a zřetelně vyjádřenou informaci, že tato inzerce je výlučně nabídkou na uzavření smlouvy. To platí přiměřeně i pro přímou nabídku takové registrace.

99 99 Odůvodnění charakteru právní úpravy všechny postupy s cílem „katalogového podvodu“ fungují na obdobném principu a jsou vtěleny do podoby jedné konkrétní praktiky, tudíž větší abstrakce a obecnost při vymezování této skutkové podstaty nebyla na místě

100 100 Inspirace Rakouskem § 28a I UWG: „je zakázáno v obchodním styku a pro účely hospodářské soutěže propagovat registraci v seznamech jako např. odvětvových registrech, telefonních seznamech či jiných registrech formou platebních formulářů, složenek, účtenek, nabídek opravy a podobných či tuto registraci nabízí obdobným způsobem, aniž by přiměřeně srozumitelně a jednoznačně a také graficky jasně poukázal na to, že se jedná výlučně o návrh smlouvy.“

101 101 Chybějící atributy v komparaci s Rakouskem „graficky jasně“

102 102 Důsledky rozporu s § 45 III ObchZ § 55 ObchZ „Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže (§ 44 až 52), je od počátku neplatná.“

103 103 Argumenty Formulář odpovídá představě běžného adresáta o formuláři zasílaném orgány státní správy, a to terminologií: „Administrativní registr ekonomických subjektů“. To, že je skutečný formulář ČSÚ odlišný, nehraje roli, neboť „klient“ neobdrží obvykle oba formuláře před sebou současně a vzájemně je tedy nesrovnává. Vysoký klamavostní potenciál ověřovaný empirií.

104 104 Argumenty pro „katalog“ „od spotřebitele se vyžaduje určité kontrolní úsilí ke zjištění, jaké zboží (či potažmo službu) vlastně kupuje“ (Rozhodnutí ESD C- 261/81, Valter Rau vs. De Smedt) nebo že „průměrný spotřebitel je v rozumné míře informovaný, pozorný a opatrný“ (ESD C-210/96, Gut Springenheide). „míra pozornosti průměrného spotřebitele je dnes posuzována přísněji než dříve(již nejen povrchní či zběžná pozornost, ale rozumná míra pozornosti a opatrnosti).“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 32 Cdo 4661/2007. „Běžný (průměrný) spotřebitel si před uzavřením leasingové smlouvy s konkrétní společností pečlivě ověří podmínky, za nichž může leasing osobního automobilu získat a vezme přitom v úvahu i nabídky více soutěžitelů; nevychází tedy při vlastních smluvních jednáních a písemné formě leasingové smlouvy pouze z reklamních sloganů a inzerátů, je si dobře vědom rovněž i nutnosti seznámit se se smluvními podmínkami vztahu, do něhož vstupuje“ (NS sp. zn. 23 Cdo 2749/2008).

105 105 Srovnání s INTERCABLE Na rozdíl od INTERCABLE neobsahuje formulář výrazy typu „free“ apod. a je psán v češtině. Obsahuje veškeré údaje vyžadované ObchZ v § 45 odst. 3 ObchZ. Značná negativní publicita případů typu „INTERCABLEL navíc měla být dostatečně intenzivním signálem pro obezřetnější posuzování obdobných formulářů.

106 106 Separace rozhodčí doložky Doktrína autonomie, resp. separace smlouvy hlavní a smlouvy rozhodčí, která od sebe odděluje rozhodčí smlouvu a smlouvu hlavní a velí s nimi nakládat jako se samostatnými, na sobě nezávislými smlouvami. Dle § 267 odst. 3 obchodního zákoníku, dle kterého, je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o volbě práva nebo tohoto zákona nebo dohoda o řešení sporu mezi smluvními stranami, jsou tyto dohody neplatné pouze v případě, že se na ně vztahuje důvod neplatnosti.

107 107 Skrytý údaj o nabídce Údaj, že jde o nabídku na uzavření smlouvy, se sice ve formuláři vyskytuje - dokonce několikrát. Tato informace má být ovšem vyjádřena „jednoznačně“ a „zřetelně“. Jednoznačnost a zřetelnost údajů není zajištěna toliko tím, že formulář příslušné informace nominálně obsahuje. Jejich naplnění je nutno posuzovat v celkovém kontextu s dalšími údaji, které mohou skutečnost, že jde o nabídku (návrh) na uzavření smlouvy, efektivně kamuflovat, překrývat nebo klamavě „rozřeďovat“ v rámci dalších informací obsažených ve formuláři.

108 108 Další matoucí prvky Prostorové uspořádání formuláře se blíží formulářům používaným státní správou. Opticky dominantní části formuláře: V části, kde by běžný účastník smlouvy očekával nadpis smlouvy (označení typu smlouvy) je nic neříkající text „REGISTRACE NOVĚ VZNIKLÉHO EKONOMICKÉHO SUBJEKTU“ Logo „RES“ u běžného zákazníka vyvolává zavádějící asociace se systémem ARES Umístění podpisů nestandardní

109 kotasek@law.muni.cz …děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Masaryk University, Faculty of Law Department of Commercial Law Josef Kotásek"

Podobné prezentace


Reklamy Google