Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontejnerová silniční nákladní doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontejnerová silniční nákladní doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontejnerová silniční nákladní doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pro přepravu zboží jsou vytvořeny technické prostředky, kterým říkáme přepravní prostředky. Jsou to manipulační jednotky, které mají za účel usnadnit: - nakládku - uložení - vykládku - ochranu během přepravy Představitelem přepravních prostředků jsou kontejnery.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontejner je přepravní prostředek, který tvoří zcela nebo z části uzavřený prostor, je určen k vícenásobnému použití a vnitřní objem má větší než 1 m 3. Při přepravě zaručují neporušenost a jakost v nich přepravovaného zboží. Jejich ochranné vlastnosti, získané použitím vhodných materiálů a konstrukčních prvků, chrání zásilky od nárazů a vnějších tlaků, od nadměrné výměny tepla, působení světla a vlhkosti, zajišťují, že zásilka v celém přepravním řetězci si zachová vlastnosti jaké měla v okamžiku podání; tento stav bývá definován jako dobrý stav zásilky.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Charakteristika kontejnerů: - trvalý technický charakter - uzpůsoben pro kombinovanou dopravu – přeprava na více druzích dopravních prostředků bez překládky jeho objemu - konstruován pro pohotovou manipulaci pomocí manipulačních mechanizmů - konstruován tak, aby bylo možno manipulovat s jeho obsahem pomocí mechanizačních prostředků - upevnění k dopravnímu prostředku pomocí fixačních prostředků

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výhody dopravy zboží v kontejnerech - snížení mechanického namáhání jednotlivých kusů nebo jednotlivých přepravních balení - snížení rizika poškození zásilky - racionalizace balení - kvalitnější zajištění zásilky proti zcizení

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozdělení kontejnerů podle objemu a hrubé hmotnosti: - malé kontejnery – vnitřní objem do 14 m 3 a max. hrubá hmotnost do 10 000 kg - velké kontejnery – vnitřní objem nad 14 m 3 a max. hrubá hmotnost nad 10 000 kg. Jsou to především mezinárodně normalizované kontejnery ISO řady 1

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Druhy kontejnerů: - kontejner pro všeobecné použití (univerzální) (jedno i třídveřový) - kontejner s otevřeným vrchem (open - top), - plošinový kontejner se sklopnými čely (flat) - plošinový kontejner bez čel (platform) - nádržkový kontejner (tank) - chladící kontejner - izotermický kontejner - kontejner pro suchý sypký materiál - uhelný kontejner

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Univerzální kontejnery – skříňové, 1 nebo 3-dveřové, pro přepravu a krátkodobé skladování baleného i nebaleného kusového zboží, které může být paletováno, svazkováno nebo volně loženo. Také pro sypké materiály a tekuté materiály v tenkých obalech.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konstrukce: rám - profilované spec. nosníky vysoké pevnosti – stohování až 6 vrstev, spodní díl s otvory pro vidlicové zvedání - stěny s větracími otvory, střecha pevné - uvnitř úchyty pro fixaci - rohové prvky pro závěsnou manipulaci, stohování a fixování - čelní dveře 2 dílné otevíratelné až o 270°, boční dveře otevíratelné ven, uzávěry s možností zaplombování

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Speciální kontejnery Kontejner s otevřeným vrchem (open - top) Plošinový kontejner se sklopnými čely (flat)

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nádržkový kontejner (tank) Chladící kontejner

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontejnery ISO Univerzální přepravní prostředky pro silniční, železniční a lodní dopravu. Jsou celosvětově unifikovány. Normalizovány rozměry a rozměrové řady. Normalizace musí zajistit: - zaměnitelnost a seskupitelnost do rozměrově násobných modulů - používání normalizovaných překládacích prostředků

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V ČSN ISO 668 najdeme informace o třídění, rozměrech a nosnosti kontejnerů ISO řady 1.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

15 95% kontejnerové dopravy se provádí kontejnery 40 a 20 stopovými tzn. ISO 1A a ISO 1C 40-stopé převládají v námořní dopravě, ve vnitrozemní dopravě – když navazuje na dopravu po moři

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Schéma vzájemné zaměnitelnosti:

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní úmluva o bezpečnosti kontejnerů Ženeva, 02. 12. 1972 (Vyhláška č.62/1986 Sb.) -obsahuje základní legislativní a technické požadavky na bezpečnost kontejnerů, - kontejnery musí vyhovovat podmínkám přepravy nebezpečných látek – ADR, RID Legislativní úprava provozu kontejnerů

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Všechny kontejnery českých vlastníků musí být v ČR evidovány a jejich provozní způsobilost potvrzena tzv. Průkazem způsobilosti. Vydává ho Drážní úřad - podle Vyhl. č. 100/1995 Sb. Prováděním Úmluvy CSC je v ČR pověřen Český lodní a průmyslový registr

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Normy: ČSN ISO 1496-1 + A1. Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. ČSN ISO 668+Amd.1+Amd.2. Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti. ČSN EN ISO 6346. Kontejnery kódování, identifikace a značení. ČSN 26 9344 ISO 1161. Kontejnery ISO řady 1 rohové prvky. ČSN ISO 3874. Kontejnery řady 1 - manipulace a fixace.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kódování, identifikace a označení kontejnerů Identifikační údaje kontejneru Jsou uvedeny na všech stranách kontejneru. Pokud má kontejner i pevnou střechu, pak je i na střeše a uvnitř kontejneru.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kód vlastníka - skládá se ze tří velkých písmen latinské abecedy, musí být jediný a musí být zaregistrován u Mezinárodního úřadu pro kontejnery (BIC), buď sesterské národní registrační organizace nebo u BIC. Identifikátor kategorie zařízení - skládá se z jednoho písmene latinské abecedy. · U - pro všechny kontejnery · J - pro odnímatelná zařízení · Z - pro tahače Sériové číslo - musí se skládat ze šesti arabských číslic. Pokud řada platných číslic není složena z celkem ze šesti číslic, musí být zleva opatřena dodatečnými nulami. Kontrolní číslice - zajišťuje kontrolu platnosti a přesnosti přenosu kódu vlastníka a sériového čísla a musí být dána dle přílohy A v ČSN EN ISO 6346 - 26 9342. Kontrolní číslice stvrzuje platnost kódu vlastníka, identifikátoru kategorie zařízení a sériového čísla kontejneru. Kontrolní číslice je zobrazena na kontejneru buď za pomlčkou a nebo v rámečku. Kód státu - značí zemi registrace vlastníka dle normy ISO. Pro Českou republiku je tento kód "CSX".

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Popis značení kontejneru

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Štítky na kontejneru Štítek ACEP - je většinou na rejdařských kontejnerech. Toto značení je vyžadováno u kontejnerů, které jsou používány dle schváleného průběžného programu prohlídek předepsaného v Mezinárodní úmluvě KBK. Štítek KBK - prokazuje, že kontejner odpovídá podmínkám "Úmluvy KBK" po technické stránce. Štítek je vyražen v angličtině (CSC Safety Aproval ). Na štítku KBK je vyraženo výrobcem datum první technické prohlídky od data výroby a dále se na štítku nacházejí data následných technických prohlídek. Vyražení dat lze nahradit nálepkou (ACEP nebo Next Examination) umístěnou na příslušném místě na štítku nebo v jeho těsné blízkosti. Celní štítek - zde jsou uvedena celní schvalovací data. Štítek výrobce - zde je uveden název výrobce nebo logotyp a někdy i další údaje.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Štítek tlakové nádrže (u nádržkových kontejnerů) - na něm jsou uvedena data vztahující se k nádržce kontejneru, včetně samolepky a výstražné značky popsané v předpisech IMDG ( International Maritime Dangerous Goods). Štítek vlastníka (nepovinný údaj) - zde je uveden vlastník kontejneru a někdy i jeho sídlo. Obvykle je na bocích kontejneru logo provozovatele. Identifikace vlastníka je vyobrazen jeho alfanumerickým kódem, který je povinným údajem ( kód vlastníka, sériové a kontrolní číslo na všech stěnách a střeše kontejneru ). Chemické ošetření dřeva (pokud ošetření bylo provedeno) - na štítku jsou vyznačena data vztahující se ke karanténním procedurám dřevěných dílů kontejneru. Deska pro nálepky nákladu (není povinná) - deska, nejčastěji černě natřený štítek, pro nálepky nákladu (zboží). Deska je vylepena na obou bočních stěnách kontejneru.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy z oboru kontejnerové dopravy Kontejnerová zásilka – náklad umístěný v kontejneru a určen k přepravě s příslušnými doklady. Náklad – zabalený, částečně zabalený nebo nezabalený výrobek, který je určen ke kontejnerové přepravě. Kontejnerový operátor – organizace, jejímž předmětem činnosti je podnikání (zajišťování služeb), které souvisí s kontejnerovou dopravou. - u nás např. ČSKD – INTRANS a.s.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontejnerový operátor - zajišťuje nebo organizuje přistavení kontejneru k naplnění a vyprázdnění - zajišťuje přepravu - zajišťuje služby s přepravou související Manipulace s kontejnery -provádí zásadně kontejnerový operátor a to manipulačními prostředky k tomu určenými.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Překládku s přepravními jednotkami lze členit na: - vertikální (pomocí zvednutí) - horizontální (pomocí přesunu nebo najetí)

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Překládací mechanismy Vertikální překládka - jeřáby (jeřábové překládací mechanismy) - mobilní překládací prostředky (kolové) - silniční dopravní prostředky (překladače a nakladače)

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zařízení pro uchopení přepravní jednotky Spreader Kleštiny

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Portálový jeřáb Teleskopický manupulátor s vrchním spreaderem Čelní manipulátor Vidlicový manipulátor

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Boční silniční nakladač http://www.contsystem.cz/cz/prekladace-kontejneru-steelbro/funkce/

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nakladač kontejnerů – nakládka a uložení za sebe, přeprava po silnici

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nepříznivé vlivy působící na náklad během přepravy v kontejnerech - pasivní vlivy – křehkost, lomivost - aktivní vlivy – hořlavost, výbušnost, jedovatost, citlivost na korozi, hydroskopičnost - klimatické namáhání – zmrznutí, přehřátí, poškození kontejnerovým potem - mechanické namáhání při manipulaci - mechanické namáhání při přepravě Smysl balení, ložení a fixace – snížení a vyloučení nepříznivých vlivů

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Balení nákladu pro kontejnerové zásilky Kontejner ISO řady 1 je přepravní prostředek, nelze je považovat za přepravní obal. Náklad musí být opatřen řádným obalem. Náklad je potřebné balit tak, aby nedošlo k poškození kontejneru, dopravního prostředku, manipulačního zařízení a osob. Povinnost řádně balit a označit náklad má odesilatel kontejnerové zásilky a zodpovídá za případné škody.

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vlastnosti obalu Pokud není předepsáno použití určitého obalu, volí obal odesilatel kontejnerové zásilky. Volí ho podle charakteru nákladu a podle očekávaných vlivů během přepravy. Pokud je pro obal stanovena technická norma, odesilatel při balení používá obaly podle příslušné normy.

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Není-li norma stanovena, považuje se za řádný obal: - lepenková bedna - dřevěná bedna - kovová bedna - bedna z odolného plastu - pytle z tkanin, vícevrstvé papírové a plastové - dřevěné latění - dřevěné nebo plastové přepravky Není přípustné v kontejnerové přepravě používat kovové přepravky a přepravky kombinované z kovů a plastů. Balení nebezpečného zboží – pro silniční přepravu podle ADR, – pro železniční přepravu podle RID

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výběr a příprava kontejneru k naplnění Kontejnerový operátor připraví odesilateli na základě jeho objednávky kontejner v dobrém technické stavu, vyčištěný, příp. vymytý a dezinfikovaný, s odstraněnými všemi uchycovacími prostředky po předchozí dopravě. Místo plnění: - u odesilatele s použitím vlastních prostředků, kontejner na zemi nebo na silničním návěsu - na železniční vlečce, kontejner na železničním voze - v kontejnerovém překladišti

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Odesilatel se má před nakládkou přesvědčit o následujícím: - typ kontejneru odpovídá předpokládanému druhu nákladu - kontejner je v dobrém tech. stavu - čistý, neporušené stěny, dveře, uzávěry - odstraněny staré použité plomby Zjištěné závady ohlásí odesilatel neprodleně kontejnerovému operátorovi. Ten závadu musí odstranit nebo kontejner vyměnit.

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Náklad do kontejneru je povinen umístit odesilatel bez účasti dopravce nebo kontejnerového operátora, pokud se nedohodnou jinak. Plombování kontejneru provádí vždy odesilatel. Plomby se zavěšují na každé dveře kontejneru, plnící hrdla víka, víka, vyprazdňovací otvory. Čísla a znaky použitých plomb musí odesilatel zapsat do přepravních dokladů.

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zásady správného ukládání nákladu do kontejneru: - nesmí se překročit max. brutto hmotnost - max. přípustné zatížení podlahy musí odpovídat nosnosti kontejneru - plachty a závěsy kontejneru se nesní používat k zajištění nákladu - před větrací otvory se nesmí umísťovat náklad - náklad ukládat rovnoměrně po celé ploše podlahy kontejneru - manipulační jednotky ukládat bez mezer - těžiště nákladu co nejníže a ve středu kontejneru (případně zajistit proti převrácení) - zabránit posuvu jednotlivých vrstev nákladu - náklad nesmí tlačit na dveře

41 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fixace nákladu v kontejneru Fixací musíme zabránit posunům manipulačních jednotek během přepravy a manipulace s kontejnerem. Způsob fixace závisí na tvaru, velikosti a hmotnosti manipulačních jednotek a použitém druhu dopravy. Vhodný způsob fixace manipulačních jednotek volí odesilatel. Fixace musí zamezit posuvu nákladu v podélném i příčném směru. Fixační prostředky se nesmí dotýkat ostrých hran. Připevňují se k fixačním prvkům v prolisech stěn nebo v podlaze kontejneru – úchytná oka.

42 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní fixační prostředky: - dvojmo položený měkký drát průměru většího jak 3 mm a stočený - pevná lana konopná nebo z umělých vláken - speciální textilní pruhy s napínacím zařízením - speciální řetězy s napínacím zařízením - hranoly ze dřeva - prázdné dřevěné palety - srolovaná vlnitá lepenka v polovině přeložená přes sebe - vzduchové fixační podušky

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzduchové fixační podušky (nafukovací vaky)

44 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Uložení vybraného zboží: Pytlované zboží – stohování, vrstvy křížově vázány, bez mezer, hladké pytle proložit vlnitou lepenkou, drsným papírem nebo použít zdrsňovací nátěr, nesmí dolehnout na dveře. Sudy, bubny, předměty válcovitého tvaru - nastojato, těsně vedle sebe, až ke stěnám, ve dvou vrstvách oddělit dřevěnými proložkami - naležato – otvor nahoru, fixovat proti kutálení – použít dřevěné nebo lepenkové vložky

45 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Předměty menších rozměrů – spojit textilními popruhy ve větší bloky, na hrany použít kartonové vložky. Těžké předměty – uložit na podložky, fixovat vázáním, dřevy, dřevěnými podpěrami.

46 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Paletové jednotky EURO (1 200 x 800 mm) - nelze plně využít vnitřní prostor, mezery nutno vyplnit fixačními prostředky. Přepravky s láhvemi – uložit v řadách bez mezer, řádně do sebe musí zapadnout, volný prostor vyplnit v celé výšce, v jednom sloupci přepravky stejného druhu a velikosti, používat jen plastové přepravky. Vozidla – v univerzálních i ve speciálních kontejnerech. Fixace přivázáním a kola zajistit podložkami, dřevěnými hranoly i ze stran, výška dřeva – 1/8 průměru kola, min. 12 cm

47 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nábytek - demontovaný – v manipulačních jednotkách z třívrstvé lepenky a převázané pásky o min. šířce 15 mm (2x po šířce, 1 po délce, na rohy rohové prvky) -smontovaný – zamezit posouvání, převrácení, místa dotyku chránit obalem, vrstvy oddělit dřevěnými nebo lepenkovými deskami, k fixaci použít dřevěné hranoly o průřezu min. 20 cm 2 nebo prkna 2,5x8 cm. Přeprava různých druhů nákladu v jednom kontejneru - těžké a lehké jednotky – každá v jedné vrstvě, lehké nahoře, odděleny pevnými vložkami např. z vlnité lepenky. Nedoporučuje se umísťovat do jednoho kontejneru fyzikálně, chemicky nebo hygienicky odlišné materiály.

48 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Letecké kontejnery Řídí se normami Mezinárodního sdružení leteckých přepravců IATA Vybaveny fixačním zařízením v souladu se systémem fixace v letadlech, se zcela rovnou základnou, umožňující válečkovou manipulaci. Rozměry podle typu používaných letadel. Typ AKH (Vnitřní objem: 3,6 m 3 · Max. nosnost: 1500 kg) Typ ALF (Vnitřní objem: 8,9 m3 · Max. nosnost: 3004 kg)

49 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti http://www.nakladni-doprava.info/wp-content/uploads/2010/11/20dry.jpg http://www.bossgoo.com/photo/product/168267a6bb7f4c03987ae93a9a7c7623.jpg/c ontainer-corner.jpg http://www.gtgroupinc.com/images/containers/20ftOpenTop.jpg http://www.jongsma.nl/images/thumbs/136/350x250_container_flatrack_uitgekla.jpg http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/421513055_2/Reefer_Tank_Container.jpg http://www.ref-con.pl/en/foto_usr/7946_1.jpg http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/40257 http://www.prvni-obalova.cz/2011/11/vzduchove-a-fixacni-podusky/ http://www.m-navy.cz/index.php?cont=odkaz&cislo_id=5&odkaz_id=1 http://www.queenford.net/letecke-kontejnery/ NOVÁK, Jaroslav. Kombinovaná přeprava. Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2006, ISBN 80-865-3032-9. CEMPÍREK, Václav, Karel PIVOŇKA a Jaromír ŠIROKÝ. Základy technologie a řízení dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, ISBN 80-719-4471- 8. Zdroje:


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontejnerová silniční nákladní doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google