Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k výsledkům sítí ESF COPIE a NBFSE Podpůrné služby 10. prosince 2012 Praha P. Dudek, F. Kučera, S. Škantová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k výsledkům sítí ESF COPIE a NBFSE Podpůrné služby 10. prosince 2012 Praha P. Dudek, F. Kučera, S. Škantová."— Transkript prezentace:

1 Seminář k výsledkům sítí ESF COPIE a NBFSE Podpůrné služby 10. prosince 2012 Praha P. Dudek, F. Kučera, S. Škantová

2 WORKSHOP A – Podpůrné služby 1.Služby znevýhodněným podnikatelům Výstupy COPIE: nástroj pro řízení kvality služeb podnikatelských poradců, nástroj pro mapování a integraci služeb pro podnikatele Služby ÚP Poradenská a informační centra Příklad podpory začínajícím podnikatelům/klientům ÚP (Vlámsko, ČR) 2.Služby sociálním podnikatelům (vzdělávání, poradenství, síťování) Výstupy NBFSE – podpora služeb pro SP v Polsku, PS social franchizing, PS měření a hodnocení přínosů sociálního podnikání Stávající nabídka služeb pro SP v ČR

3 Podpora zahájení SVČ v podmínkách ÚP ČR a příklad z Belgie Pavel Dudek – MPSV, sekce trhu práce

4 Podpora zahájení SVČ – ÚP ČR Zahájení SVČ je vnímáno jako jedno z možných řešení nezaměstnanosti, z tohoto důvodu zakotveno v zákoně č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti a je mu ze strany ÚP ČR věnována pozornost. V současné době podpora zahájení SVČ řešena ve dvou fázích prostřednictvím třech základních nástrojů: A) rekvalifikace, podle § 109 (případně 109a) ZoZ Rekvalifikační kurzy zaměřené na získání či posílení kompetencí a znalostí nutných k zahájení podnikání Řešeno dodavatelsky (ÚP ČR vybere dodavatele ve výběrovém řízení) B) Poskytnutí finančních prostředků na zahájení SVČ a.společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem zahájení samostatně výdělečné činnosti (SÚPM-SVČ, §113 ZoZ) b.Překlenovací příspěvek (§ 114 ZoZ)

5 SÚPM – SVČ Nástroj aktivní politiky zaměstnanosti poskytovaný na základě § 113, odst. 1, věta druhá ZoZ Poskytován pouze uchazeči o zaměstnání v případě, že mu není možné zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem Úřad práce ČR stanovuje kritéria (na základě metodik MPSV) určující cílovou skupinu a parametry poskytovaného příspěvku (výši a délku po kterou je osoba vázána SVČ vykonávat) Výše příspěvku se regionálně může různit, Příspěvek se poskytuje zálohově, podle nákladových položek předložených žadatelem Důležitou součástí žádosti podnikatelský plán Překlenovací příspěvek Poskytován na základě ustanovení § 114 ZoZ osobám, které zahájily SVČ na základě dohody o zřízení SÚPM-SVČ a to v případě, že o tento příspěvek požádají do 30ti dnů ode dne podpisu dohody o SÚPM-SVČ Slouží k úhradě provozních nákladů souvisejících s výkonem SVČ za období pěti měsíců Poskytován je jednorázově za celé dohodnuté období v maximální výši 0,25x průměrné mzdy v NH za jeden měsíc Příspěvky nejsou nárokové, o jejich poskytnutí rozhoduje výběrová (hodnotící) komise složená z odpovědných pracovníků ÚP ČR, složení a kritéria hodnocení jsou v kompetenci ÚP ČR

6 V případě OZP je možné využít jak výše uvedené nástroje, tak lépe nástroje chráněné pracovní místo podle § 75, 76 a 77 ZoZ, na jehož zřízení a provoz je rovněž poskytován příspěvek. Nepřímé formy podpory Osoba, která zahájí SVČ může samozřejmě využívat i ostatních nástrojů APZ podporujících zaměstnanosti, v případě, že se stane zaměstnavatelem Shrnutí stavu Přestože stávající nástroje poskytují relativně dostatečnou podporu uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou zahájit SVČ, vykazuje stávající systém některá kvalitativní úskalí: v případech, kdy již UoZ zahájí SVČ přestává mu být ze strany ÚP ČR věnována pozornost a to i přes nutnost zakotvit takovouto osobu na trhu práce trvale Výše poskytovaných příspěvků nemusí v řadě případů odpovídat potřebám a ve srovnání se zahraničím je podpora relativně nízká Na druhé straně je nutné si uvědomit, že podpora zahajování SVČ nemůže vyřešit současný nepříznivý vývoj trhu práce a že systém podpory je nutné revidovat s ohledem na kvalitu a udržitelnost podnikatelských záměrů, nikoliv na jejich kvantitu.

7 Porovnání – Vlámsko „Ordernemen Werkt“ Projekt realizovaný ve spolupráci UNIZO (Asociace sdružující OSVČ a MSP), VDBA (veřejné služby zaměstnanosti) SYNTRA (Vlámské agentura zaměřená na vzdělávání v oblasti podnikání) Projekt financovaný ESF, financování projektu nastaveno dle výsledků (úspěšnosti), např. podíl podpořených osob, které zahájily a udrželi podnikání, aplikace jednotkových nákladů. Cíl: Poskytnutí podpory osobám hledajícím pracovní uplatnění prostřednictvím zahájení SVČ Určeno osobám, které splní stanovená kritéria: registrováni VDBA jako osoby bez zaměstnání hledající práci, preferují zahájení SVČ (motivace), mají realistickou představu o podnikatelském záměru realizovatelném v horizontu jednoho roku a mají odbornost v profesi, které by se SVČ týkala. Uvedené podmínky však dále rozvíjejí další kritéria (znalost profese, podnikatelský záměr (cíl, vize), připravenost, schopnost řídit sebe sama, komunikativní a sociální dovednosti, motivace a osobní situace).

8 Realizace: A)„Průzkumná fáze“ (max. 6 měsíců) V této fázi jsou posuzovány kompetence zapojené osoby k zahájení SVČ, případně její kvalifikační potřeby (co se má naučit) Příprava (psaní) podnikatelského záměru, jeho SWOT analýza, příprava akčního plánu (harmonogramu). Závěrem této fáze je rozhodnutí, zda osoba je schopna zahájit SVČ, v tom případě postupuje do fáze B, v případě, že je vyhodnocena jako neschopná zahájit SVČ, pak se vrací zpět do systému VDBA a její hledáno pracovní uplatnění jiným způsobem. Tuto fázi provádí UNIZO B) „Přípravná fáze“ Praktická příprava k zahájení podnikání, hledání partnerů, dodavatelů, plánování inzerce Součástí této fáze je rovněž hledání financování, zejména vhodné půjčky. V této fázi přichází na řadu mikrofinancování (Start Loan) Tento projekt tak do značné míry odpovídá praxi, používané v rámci nástroje rekvalifikací v ČR, ovšem s důkladnější prací s klientem (celkem až 12 měsíců)

9 Služby pro sociální podnikání Výstupy NBFSE: podpora služeb pro SP v Polsku (ESF) PS na social franchizing PS měření a hodnocení přínosů sociálního podnikání

10 Služby pro sociální podnikání v ČR

11 Projekt MPSV (OP LZZ) leden 2013 - červen 2015 lokální konzultanti experti/kouči stáže

12 Další projekty OP LZZ Regionální centrum na podporu sociálního podnikání Jihomoravský kraj duben – říjen 2013 TESSEA červenec 2012 – červen 2014 lokální ambasadoři

13 Projekt OP PA Centrum sociální ekonomiky v Praze http://www.seprojekt.cz/


Stáhnout ppt "Seminář k výsledkům sítí ESF COPIE a NBFSE Podpůrné služby 10. prosince 2012 Praha P. Dudek, F. Kučera, S. Škantová."

Podobné prezentace


Reklamy Google