Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak začít se změnou? Domov pro seniory Tovačov Mgr. Lenka Olivová „Člověku člověkem.“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak začít se změnou? Domov pro seniory Tovačov Mgr. Lenka Olivová „Člověku člověkem.“"— Transkript prezentace:

1 Jak začít se změnou? Domov pro seniory Tovačov Mgr. Lenka Olivová „Člověku člověkem.“

2 Obsah prezentace  Základní předpoklady  Hledání vlastní cesty  Práce na projektu  Vstupní analýzy  Projekt BioGraf  Cíle projektu  Opatření a implementace  Časová osa projektu  Finanční plán  Co se nám již podařilo  Diskuse a závěr

3 Základní předpoklady Co potřebuji před tím, než začnu: 1.Vnímat potřebu změny 2.VIZI (po čem mám toužit?) 3.ODHODLÁNÍ (nevzdat se na překážkách) 4.SPOLEHLIVÝ TÝM (kde je vůle, tam je i cesta) 5.ZŮSTAT BDĚLÝ (vavříny a pokora) SPOLUPRÁCE s PhDr. Procházkovou (nastavuje zrcadlo , viděné pak nejde nechat bez reakce)

4 Hledání vlastní cesty  Hledání dobré praxe (jak se vyhnout zbytným chybám) a vlastní cesty (propojení s konceptem SA a BS)  Studium odborné literatury (knihy, časopisy, prezentované příklady dobré praxe)  Individualizace péče, podpora soběstačnosti klientů (9/14)  Školení pro manažery k implementaci BMP (říjen 2014)  Mezinárodní modely péče – konference v Dobré Vodě (výborné pro získání vize)  Zavádění konceptu Smyslové aktivizace (2014 – 2015)  Vzdělávání v Biografickém modelu péče (2015) – naprosto nejdůležitější v celém procesu realizace změny  Vznik modelového oddělení ReVITAL (leden 2016)

5 Práce na projektu  Vznik pracovní skupiny (4 osoby, 07/15), sestavení projektového plánu, zpracování projektu BioGraf, sestavení projektového týmu (9 os.) a nového týmu pro modelové odd. (vnitřní výběrové řízení)  Transfer BAR (demo verze, 08/15)  Tvorba projektové osnovy – dle podkladů ze školení pro manažery + naše vlastní know-how (včetně cesty pokus – chyba ), postupné doplňování projektového plánu dle splněných úkolů ze setkání PS a PT  Práce projektového týmu (od 09/15), tvorba projektové dokumentace, příprava formulářů BIO  Práce se zaměstnanci – uvolňování jejich potenciálu  Provedení vstupních analýz (SWOT, kvalita, rizika)

6 Vstupní analýzy  Status Q (mini audit kvality péče) – provedli všichni z přímé péče a vedoucí zaměstnanci, rozdílné hodnocení kvality (PSP a SZP růžové brýle, vedoucí zaměstnanci bez brýlí a bez iluzí )  SWOT analýza  identifikace problematických situací a procesů (předávání informací,  personálu, nevhodné prostředí) + největší ohrožení: zřizovatel (podpora, finance, rozmary)  Analýza rizik – definice nejvýznamnějších rizik, určení priorit, monitoring, preventivní opatření

7 Analýza rizik

8 Projekt BioGraf Zadání projektu:  vytvoření postupu pro implementaci Biografického modelu péče do praxe  integrace konceptů Smyslová aktivizace, Bazální stimulace a Biografický model péče do funkčního celku  tvorba metodiky, informačních letáků a formulářů pro biografickou péči  úprava prostředí - terapeutický efekt prostředí (vestibul, chodby, pokoje) + personál jako součást prostředí  změna/zrušení harmonogramu činností a změna procesu individuálního plánování od 01/2016  propojení ošetřovatelské a sociální dokumentace s biografickou dokumentací - 2016

9 Projektový tým a pracovní skupina  velikost projektového týmu: 9 osob  členové PT: ředitelka, vrchní sestra, ekonom, SP, 2 vedoucí oddělení, SZP, 2 PSP  náhradníci + vstupní kompetence členů PT  v rámci projektového týmu působí akční pracovní skupina (PS), která zajišťuje přípravné práce na projektu, připravuje podklady pro jednání projektového týmu (PT), koordinuje činnosti v rámci projektu, monitoruje a vyhodnocuje rizika, zpracovává potřebné analýzy, navrhuje cíle a opatření k projednání projektovým týmem

10 Role v týmu  vedoucí projektu – kontrolní a koordinační činnost (průběh projektu, harmonogram), hodnocení fází projektu, svolává schůzky PT, píše zprávy ze setkání PS, odpovídá za vzdělávání zaměstnanců v modelu  ekonom projektu – sestavení a čerpání rozpočtu, plánování zdrojů, zajištění spolupráce s provozním úsekem, evidence odpracovaných hodin na projektu členů PT, zajišťuje technické podmínky pro práci PT  mentor dobré praxe – manažer změn na modelovém oddělení, řídí vizitaci péče, učí tým pracovat s dokumentací, odpovídá za práci s konceptem, zácvik nových PSP

11 Role v týmu - pokračování  metodik BP - jednání s PhDr. Procházkovou, vede tým při tvorbě metodiky, vede týmové porady, metodicky vede a kontroluje práci KP, informace o průběhu péče managementu domova  člen týmu – realizace cílů projektu, plnění stanovených úkolů, dodržování termínů a časového harmonogramu, přenos informací spolupracovníkům a poznatků do praxe, práce s dokumentací, ověřování nové dokumentace v praxi  PR – bude jmenován po úspěšném zvládnutí 1. etapy, náplň totéž co člen týmu + prezentace a medializace hmatatelných výsledků, tvorba letáků, zprávy na web

12 Rozsah povinností PT Povinnosti projektového týmu:  zpracovat postup pro implementaci biografické péče (projektový plán)  aktivně se podílet na zavedení biografické péče do praxe  zpracovat potřebnou dokumentaci (metodiky, formuláře)  předávat kvalitní informace všem zainteresovaným stranám  splnit zadání a cíle projektu V návaznosti na definované povinnosti projektového týmu byly konkretizovány povinnosti členů pracovní skupiny, členů projektového týmu, vedoucích pracovníků a pracovníků přímé péče.

13 Cíle projektu a) Manažerské cíle:  určení koncepce péče  definice pozic a kompetencí  manažerský nástroj pro vedení týmu a realizaci změny  určit kriteria pro kvalitu péče (indikátory)  rozvoj kvality poskytovaných služeb  revize a aktualizace dokumentace

14 Cíle projektu - pokračování b) Praktické cíle:  péče orientovaná na klienta (zrušení provozního harmonogramu)  individuální plánování na základě biografie klienta  řízená aktivizace (s terapeutickým efektem) na základě biografie  individuálně poskytovaná služba  zapojení rodin do péče o klienta  propojení ošetřovatelské a sociální dokumentace  terapeutický efekt přímé péče  zapojení provozního úseku do přímé péče  zapojení pracovníků stravovacího úseku do přímé péče - zlepšení stravování, poutavé servírování, jídlo do ruky, změna norem (↑ energetická potřeba u AN)

15 Opatření a implementace 1. Vytvořit pracovní skupiny:  akční pracovní skupina projektu BioGraf  pracovní skupina pro implementaci – na každém oddělení, v závislosti na realizované etapě, pro 1. etapu je pracovní skupina složená z pracovníků odd. VITAL II. 2. Časové rozmezí a termíny pro práci projektového týmu:  školení biografického modelu péče (2015)  termíny setkání PS - určí vedoucí projektu na setkání PS, schází se operativně, minimálně 1x měsíčně  termín setkání PT - 3. středa v měsíci (od 13.30 hod), pozvánka 3 dny předem, sestaven harmonogram na celý rok, setkání pravidelně 1x měsíčně

16 Opatření - pokračování 3. Moderace a dokumentace projektu:  dokumentaci celého projektu, PS a PT vede vedoucí projektu, práci a setkání PS moderuje vedoucí projektu, práci a setkání PT moderuje v 1. etapě vedoucí projektu, od 2. etapy vedoucí I. oddělení 4. Odborná literatura a dobrá praxe:  Sledování odborné literatury zajišťuje pověřený člen pracovní skupiny. Rovněž monitoruje příklady dobré praxe v jiných domovech a navazuje s nimi spolupráci. 5. Definovat požadované změny:  Projektový tým v přípravné fázi projektu vydefinuje požadované změny, z nich vyplývající pracovní úkoly a termíny pro jejich splnění, stanoví postupné kroky a reálné cíle + nové kompetence pracovníků (T: 31. 12. 2015)

17 Časová osa projektu

18 Časový rámec projektu  vytvoření konceptu na základě vzdělávací fáze - prvotní koncept do 31. 12. 2015, testovat v praxi min. 3 - 4 měsíce, přehodnotit koncept a upravit strategii dle získaných zkušeností do 30. 6. 2016  tvorba metodiky a formuláře biografického listu – do 31. 12. 2015  tvorba formulářů (slučování OP, IP, souhrn potřeb, záznam z aktivizace) – do 31. 3. 2016, změněné formuláře testovat (3 měsíce, do 30. 6. 2016) a znovu vyhodnotit / přepracovat (31. 8.)  tvorba letáků a prezentačních materiálů – do 31. 12. 2015 informační letáky (pro klienty, rodinu a veřejnost, inf. na web), tiskové zprávy a aktualizace prezentačního DVD – do 31. 12. 2016  fáze testování – v průběhu realizace 1. etapy (12 měsíců) + max. 3 měsíce po ukončení 1. etapy (do 31. 3. 2017)  přepracování – do 3 měs. po ukončení fáze testování (30. 6. 2017)  nové ověření v praxi – 3 až 6 měsíců (nejdéle do 31. 12. 2017)  rozšíření BMP na další oddělení (postup, časový harmonogram – bude stanoveno v projektu pro další etapy v závislosti na výsledku testovací fáze)  předpokládaná délka projektu 4-5 let, ukončení a vyhodnocení projektu – do 31. 12. 2020

19 Finanční plán 1. Stanovení, kolik hodin práce je plánováno pro PT:  pro členy PS – celkem 15 hod/měsíc, z toho 2 hod na společnou schůzku, 11 hod práce na zadaných úkolech + 2 hod schůzka PT  pro členy PT – celkem 12 hod / měsíc, z toho 2 hod na setkání PT, 10 hod práce na zadaných úkolech 2. Evidovat odpracované hodiny na projektu  proplatit (odměny)  hodinová sazba pro účely projektu 100 Kč/hod  max. odměna za měsíc pro člena PS: 1 500 Kč  max. odměna 18 000 Kč/osoba/rok, vyjma ředitelky/vedoucí projektu (nelze poskytnout odměnu), tj. 54 000 Kč/rok  max. odměna za měsíc pro člena PT: 1 200 Kč  max. odměna 14 400 Kč/osoba/rok, tj. 72 000 Kč/rok  Předpokládané celkové náklady na poskytnutí odměny členům PS/PT činí 126 000 Kč za rok.

20 Finanční plán - pokračování  Čtvrtletně může být pracovní porada v rámci projektového týmu s občerstvením - formou pracovního oběda nebo večeře. Max. částka na osobu 125 Kč, tj. 500 Kč/osobu/rok  náklady na občerstvení celkem 4 500 Kč/rok  Náklady na administraci projektu a realizaci projektu (potřebné úpravy prostředí, pomůcky a vybavení atp.) – prozatím neumím odhadnout  Zdroje financování – odměna za práci na projektu bude hrazena ze mzdového fondu organizace, náklady na administraci projektu z provozních prostředků, náklady na realizaci projektu z vlastních zdrojů (provozní prostředky, investiční fond) a z darů, případně z projektů ESF

21 Co se nám již podařilo  vyškolit 27 zaměstnanců v Biografickém modelu péče  zpracovat prvních 27 biografických knih  změnit smýšlení a postoj zaměstnanců  nejcennější je nadšení a chuť našich zaměstnanců  tvorba biografické dokumentace + pilotní ověřování v praxi(Aktivity denního života, Biografický list, Transfer BAR, Záznamový list pro aktivizační práci s biografií, Celkové posouzení situace klienta)  Celkové posouzení situace klienta = zhodnocení schopnosti orientace (Č, M, O, S), stupeň demence (0, M, S, T), zhodnocení mobility (0, 1, 2, 3), intervence pro podporu orientace

22

23

24 Co se nám již podařilo  zavést koncept Smyslové aktivizace do naší praxe, realizovat smysluplné aktivizace dle biografie klienta  Příprava stolování:

25 Aktivizace na zakázku  Moje povolání – písařka

26 Aktivizace na zakázku  Moje hobby/vášeň – tenis

27 Co se nám již podařilo  Asistované stravování

28 Co se nám již podařilo  práce s prostředím – tvorba terapeutických zákoutí, orientační body na základě biografie klientů  Kuchyňka

29 Práce s prostředím  Orientační body na chodbách dle biografie klientů

30 Práce s prostředím  Orientační body dle biografie klienta – označení pokoje

31 Diskuse Prostor pro Vaše dotazy aneb „Co nevím, si vymyslím“

32 Závěr Děkuji Vám za pozornost. Při případné realizaci implementace Biografického modelu péče do Vaší vlastní praxe Vám přeji odhodlání, vytrvalost, náklonnost nadřízených i zřizovatele a nehasnoucí nadšení Vaše i Vašich zaměstnanců.


Stáhnout ppt "Jak začít se změnou? Domov pro seniory Tovačov Mgr. Lenka Olivová „Člověku člověkem.“"

Podobné prezentace


Reklamy Google