Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."— Transkript prezentace:

1 OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009

2 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT

3 Exekuce  Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně splnění jiné povinnosti – vyklizení bytu.  V České republice se rozlišují soudní výkony rozhodnutí, dále exekuce, které provádí samostatní soudní exekutoři, správní exekuce a exekuce daňové, prováděné orgány finanční správy.  Daňová exekuce slouží pouze k vymáhání daňových nedoplatků a nedoplatků na pokutách, udělených v daňovém řízení. Vymáhajícím orgánem a zároveň v pozici oprávněného je správce daně, tedy finanční úřad, který kromě využití tohoto typu exekučního řízení může podat i návrh na provedení exekuce prostřednictvím soudního exekutora.

4 Exekuční titul  Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být exekuce provedena je, že oprávněný musí disponovat tzv. exekučním titulem, kterým je především:  - pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu - rozsudek, platební rozkaz a směnečný platební rozkaz  - vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení - rozsudek nebo trestní příkaz  - vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků  - vykonatelný rozhodčí nález  - notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti  - schválené smíry a listiny

5 Druhy exekuce  U soudního výkonu rozhodnutí musí věřitel sám navrhnout způsob jakým bude výkon rozhodnutí proveden - srážky ze mzdy, prodej movitých věcí apod.  U exekuce dle exekučního řádu či daňového řádu stanovuje exekutor či správce daně (zjistí majetkové a finanční poměry dlužníka) nejlepší způsob provedení exekuce.  Exekuce jsou na nepeněžitá plnění (např. vyklizení bytu, odebrání věci atd.), exekuce na peněžitá plnění (srážky ze mzdy, přikázání pohledávky z účtu, prodej movitých a nemovitých věcí)

6  Počet lidí, kteří nezvládají splácet své finanční závazky, stále roste.  Půjčit si peníze není nic složitého. Ale s půjčkou přicházejí i závazky. Pokud své dluhy nezvládáte, může dojít k exekuci. Než vám ale zaklepe na dveře exekutor a sebere vám například elektroniku, nejprve vám zablokuje účet a pravděpodobně vám i zabrání v nakládání s vaší nemovitostí. Nebudete ji moci například prodat.  Největší problémy jsou při exekuci movitých věcí, která velkou měrou dopadá na životní úroveň rodiny dlužníka. Tento způsob exekuce je spojen s nejčastějšími omyly exekutorů, kdy zabavují majetek, jež dlužníkovi nepatří.  Pokud vás tedy exekutor navštíví doma, pak může dle platné legislativy zabavit a v dražbě prodat vše, co není běžným vybavením domácnosti.  Exekutor by neměl zabavit obvyklé vybavení domácnosti, které dlužník nezbytně potřebuje k životu. Zákon nestanoví, jaký majetek člověk k životu potřebuje, záleží na zvážení exekutora. V žádném případě však dlužníkovi nesmí být zabaven snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje z důvodu své nemoci, věci sloužící k podnikání. Co se hotovosti týče, musí být dlužníkovi ponechána suma, která minimálně odpovídá dvojnásobku životního minima.

7  Předmět, který nutně a bezprostředně potřebuje dlužník ke svému podnikání, musí co nejúžeji souviset s předmětem jeho podnikání. Zedníkovi tak může exekutor zabavit počítač i přes zedníkovo tvrzení, že má v počítači seznam zakázek, databázi dodavatelů apod. Nesmí mu však být zabavena například míchačka nebo zednické nářadí.  Stejně tak nemůže být taxikáři zabaveno vozidlo taxislužby, ale soukromé auto mu již zabaveno být může.  Po obestavení účtu dochází k exekuci. Exekutor nemusí navštívit jen místo trvalého pobytu dlužníka, ale také například byt, kde se zdržuje. Stačí předpoklad, že v místě bude mít svoje movité věci, bez ohledu na to, kde má nahlášený svůj trvalý pobyt. K tomu, aby se v takovém bytě exekutor poohlédl po movitých věcech dlužníka, stačí svědectví pošťáka, souseda nebo někoho z rodiny.

8  Zabavenými věcmi se musí umořit dluh, exekutor musí dodržet přiměřenost hodnoty zabavených věcí. V případě, že jsou zabaveny věci někoho jiného, je pak na něm, aby se bránil vylučovací žalobou a doložil, že věci jsou jeho.  V případě, že ani tento krok nesměřuje k úhradě dluhu, dochází k dražbě, kde movité věci se prodávají za 1/3 odhadní ceny a nemovité věci za 2/3 odhadní ceny.  Až do zahájení dražby má dlužník možnost svůj dluh umořit a tím nepřijít např. o střechu nad hlavou.

9 Insolvence  Insolvenční řízení upravuje insolvenční zákon. Vztahuje se na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.  Insolvenční zákon se aplikuje na řešení úpadku všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů, kromě ČR (vč. ministerstev), obcí, krajů, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny, veřejných vysokých škol.  Průběh insolvenčního řízení lze sledovat online na stránkách ISIR.cz. Insolvenční řízení se zahajuje vyvěšením vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení na ISIR.cz do 2 hodin od přijetí insolvenčního návrhu soudem.

10 Co je insolvence?  Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Dlužník se do insolvence může dostat např. vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem atd.  V druhotné platební neschopnosti se nachází dlužník, který není schopen hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů. Stav druhotné platební neschopnosti se postupně přenáší na další subjekty, tím ohrožuje podnikatelské prostředí jako celek.

11 Jak lze stručně charakterizovat insolvenční řízení?  Probíhá před soudem - toto řízení označujeme jako insolvenční řízení.  Je zcela vyloučeno použití prostředků k běžnému vymáhání peněžitých pohledávek – tzn. že když má fyzická osoba-nepodnikatel, větší množství exekucí, tak pokud je této fyzické osobě povoleno oddlužení, exekuce, které probíhají, se zastavují a nové již nesmí být nařízeny.

12  Je třeba zajistit:  Rovné podmínky pro věřitele - věřitelé se rozdělují dle toho, jestli mají pohledávky zajištěné zástavním právem nebo nemají.  Obecnou povahu insolvenčního řízení – právní úprava se aplikuje bez rozdílu, zda se jedná o fyzickou osobu – nepodnikatele, tedy občana nebo právnickou osobu – podnikatele nebo fyzickou osobu – podnikatele - OSVČ.  Insolvenční řízení je součástí civilního procesu - veškeré informace o probíhajícím insolvenčním řízení jsou veřejně dostupné na insolvenčním rejstříku (proti stresu z dluhů, které jsou vymáhány firmami nebo exekutorskými úřady, je to ale ten nejmenší problém).

13 Jak poznat, že jsme v úpadku?  V podstatě známe dvě formy úpadku. 1. Platební neschopnost Nejsme schopni platit ve stanovené době závazky více věřitelům, jde o skutečnou nemožnost, ne o vyhýbání se placení - nemáme hotové finance, abychom všem věřitelům platili všechny své dluhy. Důležitý je i časový faktor, mělo by se jednat o dobu delší než 30 dnů po splatnosti buď všech našich dluhů nebo jen některých, které neplatíme třeba proto, protože nás naši věřitelé prostě neupomínají. Pokud již máme všechny dluhy po lhůtě splatnosti delší než třicet dnů, je nutno situaci řešit.  2. Předlužení Je další forma řešení úpadku. Vyskytuje se u podnikatelů – společností, OSVČ a rovněž u společností v likvidaci. Předlužení znamená, že dlužník má splatné závazky vůči věřitelům, ale tyto jsou vyšší než dlužníkův majetek.

14  Pro obě formy je důležitá podmínka, a to je společná existence více věřitelů. To v praxi znamená, že nikdy nemůže jít o úpadek, jestliže dlužník má pouze jednoho věřitele, vždy musí mít minimálně dva!!! I kdyby byla dlužníkova situace špatná a měl jednoho věřitele, tento věřitel se musí domáhat svého práva jinak než u insolvenčního soudu.  Insolvenční zákon zná i pojem „hrozící úpadek“, kdy dlužník sice ještě splácí své závazky, ale s ohledem ke všem okolnostem hrozí, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část svých závazků, protože si například vzal další úvěr nebo leasing.  Základními rysy úpadku je tedy mnohost věřitelů, tj. dlužník má 2 a více věřitelů, u nichž má závazky, s jejichž splácením je déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit například z toho důvodu, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby mohl uspokojovat spravedlivě všechny své věřitele.

15 Způsoby řešení úpadku  Konkurzem lze řešit úpadek kteréhokoli dlužníka.  V případě dlužníků-podnikatelů lze též přistoupit k reorganizaci.  Řešení úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením přichází v úvahu v případě, že je dlužníkem právnická osoba, která podle zákona není považována za podnikatele, nebo fyzická osoba. Dlužník nesmí mít až na výjimky dluhy z podnikání.

16 Osobní bankrot  Pojem “osobní bankrot“ je lidovým názvem pro oddlužení.  Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku. Jeho účelem je poskytnout dlužníkům možnost řešit jejich tíživou finanční situaci a nabídnout jim možnost vyřešit své dluhy pomocí splátkového kalendáře či zpeněžením jejich majetku. Cílem je splacení co nejvyšší částky dluhu u věřitelů.  Hlavní podmínkou oddlužení je fakt, že dlužník musí být schopen uspokojit alespoň 30% svých přihlášených nezajištěných závazků (pokud se s věřitelem nedohodne na plnění nižším než 30%). Výhodou tohoto řešení úpadku je osvobození dlužníka od zbylých dluhů vůči věřitelům přihlášených i nepřihlášených do insolvenčního řízení.

17 Návrh  Návrh na povolení oddlužení se podává na předepsaném formuláři, musí obsahovat všechny náležitosti, musí být srozumitelný a určitý a musí k němu být připojeny zákonné přílohy. Musí obsahovat označení dlužníka, údaje o příjmech očekávaných v následujících 5 letech, údaje o příjmech za poslední 3 roky a návrh způsobu oddlužení.  Není-li některá z podmínek splněna, insolvenční soud vyzve dlužníka k opravě či doplnění návrhu na povolení oddlužení ve lhůtě ne delší než 7 dnů s poučením jakým způsobem má opravu nebo doplnění provést. Pokud není návrh na povolení oddlužení opraven či doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

18 Trvalý pobyt dlužníka na obecním úřadě  Komplikace mohou nastat u dlužníka, pokud si zřídil trvalý pobyt na ohlašovně, kde si zpravidla nepřebírá poštu. Zbavuje se tak možnosti reagovat na úřední či soudní rozhodnutí včas a adekvátně. Dlužníci se obvykle hlásí na obecní úřad kvůli tomu, že před řešením situace utíkají a nemají zájem ji řešit. Zapomínají však, že platí tzv. fikce doručení – i když si dlužník zásilku do 10 dnů fakticky nepřevezme, považuje se zásilka za doručenou. Problém s doručováním lze řešit zřízením datové schránky nebo si lze nechat v Centrální evidenci obyvatel zapsat tzv. doručovací adresu.  Trvalý pobyt na ohlašovně není důvodem pro zamítnutí návrhu na oddlužení. Pokud je z jednání dlužníka zřejmé, že tento krok učinil za účelem maření úhrady svých dluhů, lze v tom spatřovat nepoctivý záměr a může se stát překážkou povolení oddlužení.

19 Řešení zadlužení  Pokud se dostanete do situace, kdy zjistíte, že máte dluh, nebo že Vám hrozí exekuce, to nejhorší co můžete udělat, je dané skutečnosti ignorovat. Na podobné chování totiž spoléhá většina exekutorů a advokátů či různých vymahačských firem. Díky tomu že svůj dluh neřešíte, dostane se do ruky vymahačům a ti si pak mohou naúčtovat vysoké poplatky. A váš dluh nebo exekuce pak bude ještě větší než na začátku.  Pomoc s dluhy v bance - pokud máte bankovní půjčku, hypotéku, dluh na kreditní kartě, můžete se obrátit s prosbou o pomoc přímo na banku. Situaci nutno řešit a nečekat až banka dluh předá exekutorovi. Většina bank má zpravidla snahu se domluvit, najít nový vhodný splátkový kalendář.

20  Pomoc s dluhy u exekutora - pokud se dostanete do situace, kdy dluhy a pohledávky začne řešit exekutor, je situace o něco složitější. Díky zákonům v ČR mají exekutoři poměrně velké pravomoci. Nic je tedy nenutí, aby se snažili dohodnout. Mohou uvalit exekuci na majetek a ten pak prodat, mohou obstavit příjem.  Pomoc s dluhy a nebankovní půjčky - hledat pomoc s dluhy u firmy, která nabízí další půjčku, se moc nevyplatí. Pokud už máte dluhy, většinou vám nikdo nepůjčí za výhodných podmínek. Buď budete muset ručit nemovitostí a riskujete, že o ni přijdete, nebo dostanete půjčku, která bude mít velmi nevýhodné podmínky.  Pomoc s dluhy u finančního úřadu - podobná situace jako s jinými dluhy - důležité je se správcem daně komunikovat, domluvit se.

21 Jak předcházet zadlužení ?  Půjčujeme si na dovolenou, spotřebiče, byt. Ale co dělat, když ztrácíte kontrolu nad svými dluhy a nemůže je splácet?  Každému se může v životě stát, že obdrží dopis od společnosti spravující pohledávky s výzvou k zaplacení svých dluhů. I když taková situace vyvolá logicky ve většině lidí nepříjemné pocity, lze dopis vnímat i jako podnět k akci. Obvykle totiž znamená, že stále existuje šance na dohodu a lze najít způsob, jak vyřešit své dluhy s mírnou cestou bez soudu či dokonce exekuce.  Pokud už tato situace nastane, důležitá je komunikace s věřiteli. Vyřešit přerůstající dluhy nezájmem se nedoporučuje. Zbytečně komplikuje situaci, která by se dala s trochou vůle řešit. Nabídněte splátkový kalendář, volejte, pokud dohodnutou splátku nemůžete uhradit.

22  Základem je přebírat a číst poštu (pokud bydlíte jinde než kde máte hlášený trvalý pobyt, je důležité zajistit si vyzvedávání pošty, abyste věděli o každém kroku exekutora, výzvě, upomínce věřitele).  Ukládejte si veškeré doklady o placení dluhu, neignorujte upomínky vedoucí k exekuci. Zažádejte o snížení splátek tam, kde jsou sankce nejnižší.  Řešte dluhy okamžitě, nečekejte, že se samy vyřeší.  A pokud už exekuce přijde?  Kontaktujte exekutora a zkuste zažádat o odklad exekuce, nižší splátky, posečkání s úhradou. V případě, že už Vaše situace je neúnosná, zvažte oddlužení jako možnost zbavit se Vaší předluženosti.

23 Zdroje:  www.justice.cz  www.epravo.cz  www.exekuce.cz  zákon č. 280/2004 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů  zákon č. č. 120/2001 Sb. zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů


Stáhnout ppt "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google