Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - cz.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - cz.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - cz.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program: právní aspekty insolvence pro lektory EXKURS DO PRACOVNÍHO PRÁVA EXEKUCE JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková 17. 10. 2013

2 PROCESNÍ NÁSTROJE K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVKY -procesními nástroji k vymožení práva, které nebylo splněno dobrovolně jsou: 1) Výkon rozhodnutí, který je upraven zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 2) Exekuce vedená soudním exekutorem dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 3) Insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

3 EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ Od nalézacího řízení se vykonávací řízení (exekuční řízení) liší především jiným účelem, kterým je vymožení plnění, k němuž opravňuje titul a které nebylo plněno dobrovolně. Druhy výkonu rozhodnutí: 1)Civilněprávní výkon rozhodnutí/exekuce (dle OSŘ, EŘ) 2)Trestněprávní výkon rozhodnutí (dle TŘ) 3)Správněprávní exekuce (SŘ) 4)Daňová exekuce (DŘ)

4 -Výkon rozhodnutí představuje povinnost státu vynutit splnění povinnosti uložené vykonatelným rozhodnutím za pomoci prostředků státního donucení -Jedná se o řízení fakultativní, které vždy navazuje na řízení nalézací -Výkon rozhodnutí a řízení o výkon rozhodnutí jsou upraveny v občanském soudním řádu -Nesplní – li tedy povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí -Obecně je příslušným k nařízení výkonu rozhodnutí soud povinného -Účastníci řízení se označují jako oprávněný a povinný CIVILNĚPRÁVNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ DLE O.S.Ř.

5 CIVILNĚPRÁVNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ DLE EXEKUČNÍHO ŘÁDU Právní úprava zakotvena v zákoně č. 120/2001 Sb., exekuční řád → ve vztahu k občanskému soudnímu řádu je speciálním zákonem Účastníci se označují jako oprávněný a povinný Exekuční řízení nemůže být zahájeno bez návrhu Výběr exekutora je v rukou oprávněného Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného O způsobu provedení exekuce rozhoduje soudní exekutor

6 VÝKON ROZHODNUTÍ NA PLNĚNÍ PENĚŽITÁ Podle OSŘ Podle EŘ Srážky ze mzdy a z jiných příjmů Přikázání pohledávky Zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitostem Prodej movitých věcí a nemovitostí (včetně prodeje zástavy a prodeje spoluvlastnického podílu) Postižení podniku Správou nemovitosti Srážky ze mzdy a z jiných příjmů Přikázání pohledávky Zřízení exekutorského zástavního práva Prodej movitých věci a nemovitostí Postižení podniku Správou nemovitosti Pozastavením řidičského oprávnění

7 VÝKON ROZHODNUTÍ NA PLNĚNÍ NEPENĚŽITÁ PODLE OSŘ PODLE EŘ VYKLIZENÍ ODEBRÁNÍ VĚCI ROZDĚLENÍ SPOLEČNÉ VĚCI PROVEDENÍ PRACÍ A VÝKONŮ VYKLIZENÍ ODEBRÁNÍ VĚCI ROZDĚLENÍ SPOLEČNÉ VĚCI PROVEDENÍ PRACÍ A VÝKONŮ

8 - Právně upravena zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, jehož ustanovení § 343 odst. 3 uvádí, že při správě placení peněžitého trestu se postupuje podle daňového řádu TRESTNĚPRÁVNÍ EXEKUCE

9 -Právně upravena v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád -Exekuci lze provést na základě vykonatelného správního rozhodnutí nebo vykonatelného smíru, tzv. exekučního titulu -Existují 2 druhy správních exekucí a) na peněžitá plnění b) na nepeněžitá plnění SPRÁVNĚPRÁVNÍ EXEKUCE

10 - Právně upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád -K daňové exekuci se přistupuje v případě, že má daňový subjekt u správce daně evidován nedoplatek na dani, který ve stanovené lhůtě dobrovolně nezaplatil -Daňovou exekuci zahajuje správce daně z úřední povinnosti -Exekuční řízení je zahájeno vydáním exekučního příkazu, exekučním titulem je např. výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní DAŇOVÁ EXEKUCE

11 EXEKUČNÍ TITUL a) vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, c) vykonatelný rozhodčí nález, d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu, e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír, f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny

12 ZÁKLADNÍ ROZDÍL MEZI INSOLVENČNÍM A EXEKUČNÍM ŘÍZENÍM Řízení o výkon rozhodnutí a exeku ční řízení lze charakterizovat jako řízení, kterými se věřitel domáhá výkonu svého individuálního práva, které mu bylo přiznáno soudním rozhodnutím nebo je založeno jiným exekučním titulem. X Insolvenční řízení je řízení, které slouží k uspořádání majetkových poměrů dlužníka a jeho věřitelů a má vést k co nejvyššímu a v zásadě poměrnému uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů zákonem stanoveným způsobem v situaci, kdy je zjištěn dlužníkův úpadek. PRÁVNÍ ÚPRAVA insolvenční řízení – občanský soudní řád (podpůrně), insolvenční zákon výkon rozhodnutí (exekuce) – občanský soudní řád, exekuční řád ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ + NÁLEŽITOSTI - výkon rozhodnutí – obligatorně – exekuční titul (pravomocné a vykonatelné rozhodnutí) - insolvenční řízení – i pohledávky splatné a nesplatné, o kterých nebylo rozhodováno v rámci soudního řízení - od okamžiku, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení, může být exekuce nařízena, nelze jí však provést, exekutor je povinen vydat do majetkové podstaty insolvenčnímu správci všechny věci i práva, které exekutor zjistil CHARAKTER POHLEDÁVKY - výkon rozhodnutí (exekuce) – peněžité, nepeněžité - insolvenční řízení – pouze peněžité USPOKOJENÍ VĚŘITELE - insolvenční řízení – poměrně - exekuční řízení – v pořadí v jakém byly přihlášeny

13 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková


Stáhnout ppt "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - cz.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"

Podobné prezentace


Reklamy Google