Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ ROZPOČTOVÉ Věra Zikánová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ ROZPOČTOVÉ Věra Zikánová."— Transkript prezentace:

1 www.ortex.cz PREZENTACE FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ ROZPOČTOVÉ Věra Zikánová

2 Obsah  Výkazy za rok 2015  Změny v účetním roce 2016  DPH  Otevírání účetních knih  Zákon o účetnictví - novela 221/2015 Sb.  Vyhláška o rozpočtové skladbě 362/2014 Sb. – odložená účinnost  Konsolidační vyhláška  Technická vyhláška 383/2009 Sb.  Novinky v Orsoftu Předkontace pro platbu u faktury (Evidence došlých faktur) Blokace rozpočtových prostředků v Controllingu rozpočtu ?  Závěr

3 2015 – Roční závěrka  Výkaz Přehled o peněžních tocích verze 15  Změny v názvech položek výkazu  Úpravy definice v souvislosti se změnami směrné účtové osnovy Např. 344 Jiné daně a poplatky do roku 2015 Od roku 2015 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce  Výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu verze 15  Změny v názvech položek  Závěrečné zápisy (rušené účty, nové účty)  Úprava generovacích sít pro závěrečné zápisy

4 Pomocný analytický přehled - nové části Koho se nové části za rok 2015 netýkají:  Obcí do 3 000 obyvatel Nepředávají PAP vůbec  Obcí od 3 000 do 10 000 obyvatel předávají standardní PAP (tabulky I – XIII)  Příspěvkových organizací předávají standardní PAP (tabulky I – XIII), pokud splnily podmínku významnosti (alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období přesahla aktiva celkem netto 100 000 000 Kč)  Dobrovolných svazků obcí Nepředávají PAP vůbec

5 Pomocný analytický přehled - nové části  Nové tabulky jen obce nad 10 000 obyvatel ve verzi 15  XIV - Přehled majetkových účastí a jejich změn Obsahuje všechny dosavadní změny vlastnických podílů majetkových účastí (historie pořízení) včetně těch, ke kterým došlo během běžného účetního období - první vyplnění Při následném vyplňování uvede účetní jednotka již pouze změny, ke kterým došlo během běžného účetního období Pokyny k vyplnění v Konsolidačním manuálu  XV - Přehled podrozvahových účtů (počáteční a koncové stavy)  XVI – Počáteční a koncové stavy na podrozvahových účtech v členění podle partnerů  XVI – Vysvětlení významných částek Vysvětlují se částky, které svou hodnotou převýší hranici 10% hodnoty aktiv netto položek PAP z části I, II, III a XV Podle partnerů aktiva/pasiva/transakce/podrozvahového účtu Pokyny k vyplnění v Konsolidačním manuálu  Do 25. února 2016 do CSÚIS  4 xsd soubory pro předávání do CSÚIS navíc

6 Seznam účetních jednotek patřících do DKCS  do 15. ledna 2016 do CSÚIS  všechny obce, a to již bez ohledu na počet obyvatel a všechny dobrovolné svazky obcí  Navrhované změny  Příloha 3b vyhlášky 383/2009 Sb.  Email a telefon osoby zodpovědné za sestavení  Rozdělení vlivu na řízení a ovládání (sl.C2) a podílu na základním kapitálu (sl. J2) na přímý a nepřímý  Metodická pomůcka MF pro obce nebo DSO-Seznam na stránkách MF, Konsolidační manuál  SW podpora - do verze 15  A dál?  MF stanoví a zveřejní výčet konsolidovaných jednotek státu  Povinnost obcí a DSO informovat konsolidované jednotky státu do 5 dnů od zveřejnění, že se staly konsolidační složkou státu

7 DPH - 2016  Kontrolní hlášení Vždy měsíčně Tuzemská plnění do 10.000 a nad 10.000 Kč Kontrolní vazby na výkaz DPH  Rozšíří se reverse-chargé  Daňové přiznání k DPH (a další podání) bude muset mít vždy elektronickou podobu  klesnout má DPH u restaurací …  Elektronická evidence tržeb  povinnost tržbu online evidovat na serverech finanční správy, která ihned pošle zpět unikátní kód transakce. Ten se vytiskne na účtenku  Pouze návrh, který je v procesu schvalování pozměňován  Netýká se (zatím) tržeb subjektů hospodařících s veřejnými prostředky (obce, kraje, příspěvkové organizace, DSO)

8 Zákon o účetnictví - novela 221/2015 Sb.  Kategorizace účetních jednotek na 4 skupiny  mikro (nepřekračuje alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 9 mil. Kč aktiva celkem, 18 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 10 průměrný počet zaměstnanců)  malá (není mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 100 mil. Kč aktiva celkem, 200 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 50 průměrný počet zaměstnanců)  střední (není mikro ani malou účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 500 mil. Kč aktiva celkem, 1 mld. Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců)  velká (překračuje alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 500 mil. Kč aktiva celkem, 1 mld. Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců). Vybrané účetní jednotky se vždy považují za velkou účetní jednotku.  Vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu (§9 odst. 3)  zřizovatel rozhoduje o vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu bez ohledu na to, zda příspěvková organizace vstupuje či nevstupuje do konsolidace  Vyhláška 410/2009 návrh novely v mezirezortním připomínkovém řízení  Zrušení účtů 044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku  Zrušení povinného údaje o daňových závazcích a z titulu pojistného (sociální, zdravotní) v příloze účetní závěrky

9 Rozpočtová skladba  Rozpočtová skladba 362/2014 odložená účinnost od 1.1.2016  Pokladna v režimu oddělených pokladen Vždy jen od počátku roku Nevyúčtovává se proti rozpočtu Nově položka 4138 Převody z vlastní pokladny 5348 Převody do vlastní pokladny Obě položky jsou konsolidační Účet pokladny s rozpočtovou skladbou Nebude se pak používat položka 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně Pokud se rozhodnete pro tento způsob účtování o pokladně, je třeba včas kontaktovat vašeho konzultanta, který s Vámi nastaví příslušné parametry

10 Rozpočtová skladba  Změna vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti  Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě od 2016 (pokud bude)

11 Pomocný konsolidační přehled (PKP)  Konsolidační vyhláška 312/2014 Sb., očekává se novela  Konsolidační manuál – očekává se pro rok 2016 aktualizace  Technická vyhláška 383/2009 Sb. – bude novela  Pomocný konsolidační přehled (PKP) bude poprvé předáván v termínu do 31. 7. 2017 za účetní období roku 2016  dobrovolnými svazky obcí pokud splní alespoň jednu z podmínek (podle konsolidační vyhlášky):  majetkovými účastmi, kde stát nebo územní samosprávný celek uplatňuje vliv na řízení a ovládání (pokud splní podmínky významnosti podle konsolidační vyhlášky)  státními podniky (pokud splní podmínky významnosti podle konsolidační vyhlášky státu)  a dalšími subjekty (zdravotní pojišťovny, výzkumné instituce a další)

12 Pomocný konsolidační přehled (PKP)  PKP má v současné době pět částí  I. Přehled stavu položek  II: Přehled majetkových účastí a jejich změn  III: Identifikace vzájemných vztahů  IV: Přehled podrozvahových položek  V: Vysvětlení významných částek  VI: Informace pro konsolidaci kapitálu budou vyplňovat pouze majetkové účasti pod podstatným nebo společným vlivem

13 PKP pro DSO  pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek (podle konsolidační vyhlášky): Netto aktiva více než 100 miliónů Kč Cizí zdroje více než 100 miliónů Kč Celkové náklady více než 100 miliónů Kč Celkové výnosy více než 100 miliónů Kč  Sledování vybraných položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a „podrozvahy“ po partnerech v rámci konsolidačních celků státu  Sestavení PKP (všech 5 tabulek)  Odeslání do CSÚIS v předepsaném formátu xml  Sledování údajů ve Finančním účetnictví rozpočtovém bude připraveno před začátkem účtování v roce 2016 (v závislosti na legislativě)  Nutné nastavení parametrů – doporučujeme předem informovat konzultanta Účtový rozvrh – převod na položku výkazu Číselník, ve kterém bude stanovena povinnost sledovat partnery při pořízení Jednodušší PAP

14 PKP pro podnikatelský a neziskový sektor  Povinnost obcí a DSO informovat konsolidované jednotky státu do 5 dnů od zveřejnění, že se staly konsolidační složkou státu  Co čeká podniky zařazené do konsolidace státu?  „ Přetřídění“ položek vykazovaných podle vyhlášky 500 nebo 504/2002 Sb. do struktury vykazování podle vyhlášky 410/2009 Sb. Přetřídění ≠ přeúčtování U položek, kde je to významné, efektivní, účelné, hospodárné Převodové můstky  Sledování vybraných položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a „podrozvahy“ po partnerech v rámci konsolidačních celků státu  Sestavení PKP z účetnictví pokud jsou povinny konsolidovat svoji účetní závěrku, pak do PKP vstoupí hodnoty z konsolidovaných výkazů  Registrace ZO a NZO  Odeslání do CSÚIS v předepsaném formátu xml  MF vydalo Metodickou pomůcku pro majetkové účasti, veřejné výzkumné instituce, státní podniky a další subjekty, které se stanou součástí konsolidačních celků státu.  Na základě bohatých zkušeností budeme nabízet sw podporu pro zpracování PKP i firmám, které nezpracovávají účetnictví v Orsoftu.

15 Novinky ve Finančním účetnictví rozpočtovém od roku 2016  Evidence došlých faktur  Umožní zápis rozpočtové skladby pro platbu  Automatické převzetí rozpočtové skladby na platbu (i do rozúčtování při kontaci banky) v denním souboru  Controlling rozpočtu  Rozborová sestava bude volitelně pracovat i se sloupci blokovaný rozpočet a očekávaná skutečnost  Nutná změna nastavení parametrů ve spolupráci s Vaším konzultantem

16 Závěrem… Děkuji všem, kteří mi posílají informace z krajů, od auditorů, ze školení apod. vera.zikanova@ortex.cz


Stáhnout ppt "PREZENTACE FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ ROZPOČTOVÉ Věra Zikánová."

Podobné prezentace


Reklamy Google