Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce MAP Praha, 19. května 2016. Úvodní slovo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce MAP Praha, 19. května 2016. Úvodní slovo."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce MAP Praha, 19. května 2016

2 Úvodní slovo

3 Program semináře 09,30 – 10,00Registrace 10,00 – 10,30 Úvodní slovo, představení programu 10,30 – 12,00 Věcné zaměření MAP o 10,30 – 11,15 Odborný garant ŘO OP VVV o 11,15 – 12,00 NIDV 12,00 – 12,30 Přestávka 12,30 – 14,00 Administrace projektů MAP o 12,30 – 13,00 Věcná část o 13,00 – 14,00Finanční část 14,00 – 15,00Informační systém 15,00 – 16,00Diskuse

4 Věcné zaměření MAP Odborný garant ŘO OP VVV

5 Místní akční plány rozvoje vzdělávání

6 Principy pro tvorbu místních akčních plánů rozvoje vzdělávání  respektování již vzniklých partnerství a dohody v území  koordinace akcí a dlouhodobá podpora rozvoje spolupráce v oblasti vzdělávání  principy MAP: Spolupráce, Zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, Dohody, Otevřenosti, Princip SMART, Udržitelnosti, Partnerství

7 Principy pro tvorbu místních akčních plánů rozvoje vzdělávací soustavy Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe, především z komunitního plánování, což je postup, který umožňuje:  aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství,  aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,  aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

8 Význam akčních plánů rozvoje vzdělávání MAP/KAP – významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV o pro plánovanou spolupráci v území (místní sítě a partnerství) o pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech o významný podklad pro zpracování šablon pro školy „šitých na míru“ MAP/KAP – významný podklad pro vyhlašování výzev IROP/OP Praha – pól růstu o koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v území. V OP PPR i IROP je v oblasti základního školství soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.

9 Povinná opatření místních akčních plánů rozvoje vzdělávání o Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita o Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání o Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání  Kariérové poradenství v základních školách Doporučená opatření MAP:

10 Průřezová a volitelná opatření MAP: o Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků o Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka o Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků o Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků o Investice do rozvoje kapacit základních škol o Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP

11 Úrovně zpracování MAP preMAPMAPMAP+ ÚroveňZjednodušenáZákladníPokročilá Hlavní cílPosílit vazby v místním partnerství aktérů v oblasti vzdělávání Shodnout se na prioritách v oblasti vzdělávání a připravit akční plán aktivit Realizovat naplánované aktivity, kontinuálně rozvíjet akční plánování Převažující obsahStáže, workshopy, prezentace Kulaté stoly, pracovní skupiny, setkávání Vzdělávací aktivity Hlavní výstupStrategický rámec MAP a priority Akční plánAkční plán – aktualizace Strategie rozvoje ZŠ

12 Povinné aktivity projektu: 1.Akční plánování: pro projekty preMAP je povinná pouze realizace a dokončení podaktivity a) Rozvoj partnerství - Řídící výbor b) Dohoda o prioritách - vytvoření Strategického rámce MAP včetně Investičních priorit c) Budování znalostních kapacit pro projekty MAP a MAP+ je povinná realizace a dokončení podaktivity a) Rozvoj partnerství – Řídící výbor b) Dohoda o prioritách - vytvoření Strategického rámce MAP včetně Investičních priorit c) Akční plánování – vytvoření Místního akčního plánu d) Budování znalostních kapacit

13 Akční plánování - podaktivity: Rozvoj partnerství: cílem je sestavení a vytvoření Řídícího výboru – realizátor osloví povinné subjekty k zapojení Výstup: Řídící výbor  Schválený status a jednací řád  Popis vzniku partnerství a jeho složení – oslovené subjekty, zapojené subjekty, počet členů, výběr relevantních partnerů Řídící výbor:  Hlavní představitel MAP – schvaluje Strategický rámec MAP  Zprostředkovává přenos informací v území  Spolupráce všech relevantních partnerů v daném území

14 Akční plánování - podaktivity: Dohoda o prioritách:  realizují všechny úrovně MAP 1)Analýza – data z dotazníkového šetření, metaanalýzy stávajících dokumentů, SWOT-3 analýza pro každou z oblastí 2)Strategický rámec MAP – struktura Vize, Popis zapojení aktérů, Popis priorit a cílů, Prioritizace témat 3)Investiční priority – příloha strategického rámce Výstup: Strategický rámec MAP včetně přílohy Investiční priority

15 Akční plánování - podaktivity: Akční plánování:  realizují MAP a MAP+  vytvoření Místního akčního plánu Struktura: 1)Analytická část 2)Strategická část 3)Neinvestiční opatření: aktivity škol a aktivity spolupráce Roční akční plán: konkrétní opatření, odpovědnosti, termíny, měřitelnost (princip SMART)

16 Povinné aktivity projektu: Budování znalostních kapacit:  realizace vzdělávacích aktivit v průběhu tvorby MAP  vzdělávání nesmí mít individuální charakter – nesmí být pro jednu instituci/osobu Výstupy  Prezenční listina z akce  Hodnocení přínosu vzdělávání – zpráva zpracována za každou vzdělávací akci Nepodporované vzdělávání: jazykové, IT a prezentační dovednosti, účetnictví

17 Povinné aktivity projektu: 2. Realizace – uznatelná aktivita pouze pro projekty MAP+ 3. Evaluace – povinná pro všechny projekty, jejímž cílem je vyhodnotit úspěšnost procesů a stanovení dalších kroků MAP 4. Řízení MAP – povinná pro všechny projekty – implementační struktura k řízení MAP  Identifikace dotčené veřejnosti  Základní struktura partnerství  Komunikační strategie – zapojení dotčené veřejnosti  Popis fungování MAP 5. Řízení projektu – povinná pro všechny projekty,  žadatel uvede popis realizačního týmu a způsobu řízení projektu

18 Struktura MAP: 1)Analytická část 2)Strategický rámec MAP 3)Opatření Opatření bude zpracováno v následující struktuře:  Odůvodnění výběru opatření na základě místní analýzy  Cíl opatření: čeho chceme dosáhnout v tomto opatření  Popis kroků k naplnění cíle – aktivity Aktivity jednotlivých škol – jaké aktivity poběží ve školách Aktivity spolupráce – jaké aktivity je nutné dělat ve spolupráci Infrastruktura – jaká infrastruktura je potřebná k realizaci aktivit

19 Financování opatření v Místním akčním plánu: Naplňování opatření v Místním akčním plánu Infrastruktura - IROP Aktivity spolupráce – Tematická partnerství a sítě Aktivity škol – „Šablony“

20 Plánovaná podpora školám z IROP Výzva na podporu infrastruktury ZŠ – žadatel musí prokázat soulad se Strategickým rámcem MAP Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: o v oblastech komunikace v cizích jazycích, o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

21 Plánovaná podpora školám z IROP Výzva na podporu infrastruktury pro neformální a celoživotní učení – žadatel musí prokázat soulad s akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP/KAP) Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: o v oblastech komunikace v cizích jazycích, o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

22 Podporované aktivity z Integrovaného regionálního operačního programu o Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. o Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. o Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

23 Věcné zaměření MAP Zástupce NIDV

24

25 Orientace projektu v OP VVV Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita 1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy Tematický cíl 10 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení Specifický cíl 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

26 Orientace projektu v OP VVV Cíl IP 1 PO 3 Vytvořit podmínky pro excelentní vzdělávání na všech jeho stupních s cílem podpořit potenciál každého jednotlivého dítěte a žáka rozvíjet své kompetence během celého života – zvýšit kvalitu vzdělávání Základem pro změnu je posílení schopnosti strategického vedení vzdělávání k lepším výsledkům na všech úrovních: stát/zřizovatel/ředitel/učitel/žáci

27 Akce KLIMA Klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 2020). KLIMA - Kultura školy, leadership, inkluze, mentoring, aktivizující formy učení Cílem je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

28 Základní informace Realizace projektu: 1. 3. 2016 – 30. 11. 2021 Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ (vč. škol. zařízení: ŠD a ŠK), vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ, VOŠ, pracovníci zřizovatelů mateřských a základních škol, příjemci IPo Místní akční plány.

29 Cíle projektu Hlavní cíl projektu Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP. Dílčí cíle projektu 1.Vytvořit a ověřit systém intenzivní podpory škol s potenciálem rozvoje. 2.Vytvořit a ověřit systém podpory širšímu vedení školy v oblasti strategického řízení a pedagogického vedení. 3.Koordinovat příjemce IPo MAP a poskytnout jim metodickou podporu.

30 Obecný přínos projektu zvýšení kompetentnosti v oblasti SRP, pedagogického vedení školy, řízení a vedení změny vytvoření koncepce rozvoje školy sdílenou pracovníky a plán její realizace zefektivnění a zacílení všech výchovných a vzdělávacích aktivit ve škole zlepšení kvality v oblasti, která je pro školu prioritní pracovníky sdílející vizi a strategické (rozvojové) cíle školy podporu širšího vedení školy ve svých záměrech vedoucích k rozvoji školy zapojení zřizovatele do dění školy, v ideálním případě aktivní podporu zřizovatele jednotné postupy tvorby MAP

31 Klíčové aktivity 1.Řízení projektu 2.Centra podpory – poradenská a konzultační činnost pro vedení škol v oblasti SRP, koordinace a metodická podpora příjemců IPo MAP 3.Individuální pomoc – podpora 80 školám vybraným ČŠI v oblasti SRP, individuální formy podpory pro vedení škol 4.Vzdělávání – obsahová příprava a realizace prezenčních a distančních seminářů, webinářů, konferencí 5.Veřejnost – PR aktivity projektu 6.Evaluace – průběžné hodnocení výstupů projektu 7.Spolupráce – koordinace činností mezi IPs

32 Cíle projektu ve vztahu k MAP 1.Koordinovat příjemce IPo MAP v územích 2.Zajistit tok informací mezi příjemci IPo MAP a MŠMT 3.Poskytnout jednotnou metodickou podporu 4.Aktualizovat metodiku Postupy tvorby MAP 5.Vytvořit příležitosti pro vzdělávání příjemců IPo MAP

33 Koordinace příjemců IPo MAP Krajská Centra podpory Zjišťování potřeb aktérů v územích (školy, další subjekty) Koordinace spolupráce mezi příjemci IPo MAP a školami Organizace setkávání aktérů v územích (infopanely, kulaté stoly) Facilitace jednání aktérů vzdělávací politiky v územích

34 Informační podpora Informování o vzdělávacích prioritách MŠMT Informování o cílech OP VVV a akce KLIMA Informování o výzvách OP VVV a možnostech zapojení škol Předávání jednotných informací do území (výsledky dotazníkového šetření MŠMT, termíny podání dokumentů MAP) Správa znalostní databáze

35 Metodická podpora MAP Poradenství a konzultace v oblasti tvorby MAP Tvorba a poskytování vzorových dokumentů MAP (Strategický rámec MAP, Akční plán) Tvorba manuálů a metodických listů k dokumentaci MAP Poradenství při tvorbě plánu DVPP v území Poradenství při výběru šablon (pro školy, ve spolupráci s IPo MAP)

36 Aktualizace Postupů MAP Zjišťování zpětné vazby od aktérů v územích Vyjasňování procesů a terminologie Plánování a realizace tvorby MAP Předávání doporučení MŠMT pro druhou vlnu IPo MAP Revize metodiky Postupy tvorby MAP

37 Vzdělávání příjemců IPo MAP Pravidelné krajské konference Webináře a prezenční semináře – Strategické dokumenty vzdělávací politiky – Strategické řízení a plánování – Tvorba MAP – Vedení a řízení týmů

38 Rozsah podpory Podpora příjemců IPo MAP je koordinační a metodická Konzultanti MAP se nepodílí na Administraci IPo MAP Řízení IPo MAP Tvorbě obsahu MAP Ověření kvality MAP Schvalování MAP

39 Podpora MAP v rámci Center podpory Poradenství v oblasti tvorby MAP, Koordinace spolupráce mezi příjemci IPo MAP a školami Organizace setkávání aktérů v územích (infopanely, konference) Facilitace jednání Organizace a realizace vzdělávacích programů pro příjemce IPo MAP, webináře Nabídka metodiky, vzorových dokumentů, metodických listů, aktualizace Postupů MAP Osobní, telefonická, online konzultace (znalostní databáze)

40 Strategický rámec MAP Účel: – Zajištění souladu projektů OP VVV, IROP a OP PPR s prioritami regionu – Poskytnutí přehledu priorit dle Dohody o prioritách Struktura: – 1. Vize – 2. Popis zapojení aktérů v území – 3. Popis priorit a cílů + vazba na opatření MAP – 4. Prioritizace témat pro posouzení souladu s OP VVV a IROP Termín finalizace: – Do 6 měsíců od zahájení realizace – Nejpozději do 30. 9. 2016

41 Přestávka 12,00 – 12,30

42 Administrace MAP Věcná část

43 Monitorovací indikátory Pravidla pro žadatele a příjemce – Obecná část, verze 3 Pravidla pro žadatele a příjemce – Specifická část, verze 2 Příloha č. 1 výzvy Přehled ESF indikátorů

44 Monitorovací indikátory MI výstupu indikátory určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. MI výsledku prokázání, zda bylo cíle projektu dosaženo. Indikátory výstupu a výsledku jsou mezi sebou provázané.

45 Počet regionálních systémů Indikátor výstupu: 5 49 01 Měrná jednotka: Regionální systémy Místní akční plán Pro úroveň preMAP: Strategický rámec MAP do roku 2023 Pro úroveň MAP a MAP+ : Místní akční plán, jehož součástí je Strategický rámec MAP do roku 2023

46 Počet podpořených spoluprací Indikátor výsledku: 5 43 10 Měrná jednotka: Spolupráce Dokládá se Smlouvou o spolupráci mezi partnery, jejímiž účastníky budou všichni, kteří navzájem spolupracovali na vzniku MAP, případně na vzniku Strategického rámce MAP do roku 2023 v úrovni preMAP.

47 Změny projektu Všechny změny se zapisují v IS KP14+ v podobě tzv. změnových řízení 1.Nepodstatné změny 2.Podstatné změny V případě pochybnosti, o jaký typ změny se jedná, se má za to, že jde o změnu podstatnou.

48 Nepodstatné změny Změny, které je příjemce oprávněn provádět i bez předchozího souhlasu ŘO OP VVV Příjemce nepodstatné změny průběžně oznamuje (nejpozději však před odevzdáním ZoR) a ŘO je bere na vědomí

49 Podstatné změny Zakládající změnu PA Nezakládající změnu PA O jaký typ změny se jedná rozhoduje finálně projektový administrátor

50 Zadávání zakázek Veřejní zadavatelé postupují při zadávání zakázek malé hodnoty (VZMR) podle Pravidel pro výběr dodavatelů (kap. 12, oddíly 12.1 až 12.3 PpŽP) Zadavatelé mohou v případě zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 400 tis. Kč bez DPH využít přímého nákupu nebo přímé objednávky Postupy PpŽP je nutno se řídit i v případě, že jsou zakázky propláceny z paušálních výdajů, i když nejsou tyto dokumenty vyžadovány ke kontrole (kontroly externí – např. NKÚ)

51 Publicita Dokumenty jsou umístěny na webovských stránkách MŠMT: Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů Logolinky OP VVV http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu

52 Administrace MAP Finanční část

53 Zálohová platba Předkládání žádosti o platbu Vykazování výdajů Způsobilost výdajů Dokladování mezd Výkazy práce Nezpůsobilé výdaje

54 Zálohová platba Její výše stanovena ve výzvě a příslušných specifických pravidlech pro žadatele a příjemce Ukotvena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace V projektech MAP ve výši maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu (odvíjí se od výše vyúčtování v následujícím období)

55 Předkládání Žádosti o platbu Žádost o platbu je vždy součástí Zprávy o realizaci První ŽoP se předkládá do 20 pracovních dní po uplynutí 3 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Monitorovacím obdobím jsou 3 měsíce Schválení a proplacení ŽoP do 90 kalendářních dnů od podání Možnost posunutí termínu předložení ŽoP o 10 PD Dřívější předložení ŽoP – podstatná změna harmonogramu a finančního plánu Nedostatečně doložené výdaje může ŘO z ŽoP vyjmout – dokládají se v následujících ŽoP

56 Vykazování výdajů Přímé výdaje vyúčtovány prostřednictvím Žádosti o platbu v projektech MAP pouze osobní výdaje Nepřímé výdaje nelze přiřadit ke konkrétní aktivitě pro projekty MAP nerelevantní Paušální výdaje V projektech MAP 40% přímých způsobilých nákladů na pracovníky projektu nedokládají se POZOR – pravidla pro zadávání zakázek

57 Způsobilost výdajů Obecná hlediska způsobilosti: věcná způsobilost přiměřenost výdaje – pravidlo 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) časová způsobilost výdaje (v projektech MAP od úspěšného splnění první fáze hodnocení) místní způsobilost prokázání výdaje

58 Způsobilé výdaje – mzdy Způsobilými osobními výdaji jsou: mzdové výdaje odvody na sociální a zdravotní pojištění nemocenská hrazená zaměstnavatelem zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ostatní obligatorní výdaje Způsobilým výdajem nemůže být u 1 pracovníka pracovní úvazek vyšší než 1,2 úvazku celkem v souhrnné výši uzavřených úvazků u subjektů zapojených do projektu.

59 Dokladování mezd Celková vykazovaná částka vyšší než 10 000 Kč Doklady k předložení: pracovní smlouvy nebo dohody vč. pracovní náplně, mzdové sazby, výše úvazku (jen při prvním uplatnění výdaje) sjetina z účetního systému za sledované období doklady o úhradě výkazy práce povinná příloha ZoR Realizační tým, jejíž součástí je čestné prohlášení příjemce o dodržování pravidla max. povolené výše úvazků všech pracovníků, podílejících se na realizaci projektu (zveřejněno na webu) Ostatní se předkládá na vyžádání ŘO OP VVV

60 Výkazy práce Dokládá pracovník, který: vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt nebo pracuje na základě DPP nebo DPČ nebo vykonává současně činnosti vykazované v přímých nákladech a činnosti hrazené z paušálních nákladů projektu Povinnost uchovávat kopii PV pro účely kontroly Vzor PV pro OP VVV k dispozici na webu MŠMT: Dokumenty pro žadatele a příjemce / Vzory dokumentů OP VVV / Přehled vzorů – Přílohy MZ

61 Nezpůsobilé výdaje Nejsou obsaženy v platném rozpočtu Nejsou v souladu s cíli projektu Nejsou hospodárné, účelné, efektivní Nejsou v souladu s legislativou V osobních nákladech: Náhrada nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru Odstupné Práce vykonávaná mimo projekt Náhrada za dovolenou nad rámec rozsahu stanoveném PpŽP

62 Informační systém

63 Diskuse

64 Děkujeme za pozornost Kontaktní údaje (odd. 460): Ing. Zuzana Krausová (vedoucí oddělení) zuzana.krausova@msmt.cz Ing. Daniela Přivřelová (finanční část) daniela.privrelova@msmt.cz Ing. Aleš Holeček (věcná část) ales.holecek@msmt.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce MAP Praha, 19. května 2016. Úvodní slovo."

Podobné prezentace


Reklamy Google