Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce KAP Praha, 16. května 2016. Úvodní slovo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce KAP Praha, 16. května 2016. Úvodní slovo."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce KAP Praha, 16. května 2016

2 Úvodní slovo

3 Program semináře 09,30 – 10,00Registrace 10,00 – 10,30 Úvodní slovo, představení programu 10,30 – 12,00 Věcné zaměření KAP o 10,30 – 11,15 NÚV o 11,15 – 12,00 Odborný garant ŘO OP VVV - diskuze 12,00 – 12,30 Přestávka 12,30 – 14,00 Administrace projektů KAP o 12,30 – 13,00 Věcná část o 13,00 – 14,00Finanční část 14,00 – 15,00Informační systém 15,00 – 16,00Diskuse

4 Věcné zaměření KAP Zástupce NÚV

5 Podpora krajského akčního plánování V realizaci od 1.3.2016 Cíle: 1.Podpora přípravy a realizace krajských akčních plánů v oblasti vzdělávání (KAP) spolupráce s krajskými projekty; dotazníkové šetření; soulad se vzdělávací politikou, kvalita 2.Cílená podpora škol při přípravě plánů aktivit rozvoje vzdělávání (resp. školních akčních plánů), jejich vyhodnocování a zajišťování kvality realizovaných činností

6 PODPORA PŘÍPRAVY A REALIZACE KAP

7 P-KAP = po celý projekt a v každém kraji IPs zajistí metodickou, vzdělávací a poradenskou podporu pro přípravu KAP:  Pracovní skupina Vzdělávání;  Odborný garant KAP – řídí realizaci projektu P_KAP v kraji, spolupracuje s projektovým týmem KAP např. při přípravě KAP (analýzy, šetření, prioritizace potřeb); přípravě workshopů, seminářů pro školy v oblasti povinných intervencí; vytváření sítí metodiků; monitoring realizace KAP.  zajištění každoročního setkání vedoucích všech realizačních týmů KAP.

8 P-KAP  minitýmy/pracovní týmy;  garant intervence;  semináře pro pracovníky realizačního týmu, PS Vzdělávání, zástupce zřizovatele s cílem sjednotit pojetí jednotlivých oblastí intervencí;  garant inkluze;  mapování situace v oblasti inkluzivního vzdělávání na všech středních a vyšších odborných školách v kraji a příprava zprávy o stavu inkluze a návrh opatření.

9 PODPORA PŘÍPRAVY A REALIZACE KAP

10 P-KAP Příprava, realizace, zpracování a interpretace šetření škol cíle = poskytnout realizačním týmům KAP informace o aktuálních potřebách škol především v oblastech povinných intervencí; šetření bude realizováno celkem třikrát – pro potřeby KAP I, KAP II a před ukončením projektu; analýza a interpretace pro každý kraj; mezikrajová; celorepubliková;  regionálně specifická data;  agregovaná data pro oblast investic předané ŘO IROP pro přípravu výzev;  agregovaná data v oblasti infrastruktury pro zřizovatele škol.

11

12 METODICKÁ PODPORA P-KAP HLEDÁNÍ A SDÍLENÍ ŘEŠENÍ – DOSAVADNÍ VÝSTUPY

13 METODICKÁ PODPORA TVORBY KAP Metodické listy: ML 01 – „Analýza potřeb v území“ ML 02 B – „Rámec pro investice do infrastruktury a jejich prioritizace“ ML 03 – „Analýza potřeb škol“ ML 04 – „Prioritizace potřeb“ ML 05 – „Sestavení KAP“ (před dokončením) Permanentní konzultace s odbornými garanty v krajích i se zástupci realizačních týmů krajských projektů KAP

14 PODPORA ŠKOL PŘI PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT (pa/šap) V aktuální fázi projektu P-KAP formou účasti garantů intervencí na setkání tematických minitýmů, které vytvářejí znalostní platformu pro budoucí podporu škol. Pro každou oblast intervence: charakteristika oblasti intervence (obsah, výzvy, překážky, zdroje) mapa oblasti intervence (cíle, dílčí cíle, kroky k nim) jednotné prezentace na minitýmech

15 PŘEHLED NÁVŠTĚV V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

16 PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ  Plzeňský kraj  3.3.2016 KÚ PLK  Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj  11.3.2016 KÚ MSK, KÚ JČK  Zlínský kraj  27.4.2016 KÚ ZLK

17 SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL  Moravskoslezský kraj  19.3.2016 Clarion Congress hotel Ostrava  odborná garantka v kraji, hlavní analytik, obsahoví manažeři  Středočeský kraj  31.3.2016 SPŠ stavební a OA Kladno  odborný garant v kraji, hlavní analytik, obsahový manažer  5.4.2016 SPŠ Vlašim  odborný garant v kraji, hlavní manažer, hlavní analytik  7.4.2016 OA, VOŠ ekonomická a JŠ s právem státní jazykové zkoušky  odborný garant v kraji, hlavní analytik, obsahová manažerka  Karlovarský kraj  11.5.2016 KÚ KVK  odborná garantka v kraji, analytička, obsahová manažerka

18 SETKÁNÍ MINITÝMŮ  Středočeský kraj  26.4.2016 KÚ STC - spolupráce škol a zaměstnavatelů a sítě škol  28.4.2016 KÚ STC - inkluze  5.5.2016 KÚ STC – podnikavost, polytechnika a kariérové poradenství  Jihočeský kraj  12.4.2016 JAIP – kariérové poradenství  13.4.2016 KÚ JHC – spolupráce škol a zaměstnavatelů a sítě škol  14.4.2016 ZVaS - polytechnika  Ústecký kraj  13.4.2016 KÚ ULK – polytechnika, kariérové poradenství a podnikavost  14.4.2016 KÚ ULK - inkluze  18.4.2016 KÚ ULK – spolupráce škol a zaměstnavatelů, sítě škol  Liberecký kraj  11.4.2016 KÚ LBK - polytechnika

19 AKTUÁLNÍ TÉMA Rámec infrastruktury pro vzdělávání - aktuální podklady a informace

20 Děkujeme za pozornost

21 Věcné zaměření KAP Odborný garant ŘO OP VVV - diskuze

22 Přestávka 12,00 – 12,30

23 Administrace KAP Věcná část

24 Monitorovací indikátory Pravidla pro žadatele a příjemce – Obecná část, verze 3 Pravidla pro žadatele a příjemce – Specifická část, verze 3 Příloha č. 1 výzvy http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-002-pro-krajske-akcni-plany-rozvoje- vzdelavani Přehled ESF indikátorů http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv

25 Monitorovací indikátory Dělení dle typu: výstupové MI (4) výsledkové MI (2) Návaznost MI (2 výstupové + 1 výsledkový) 5.49.01 – Počet regionálních systémů (regionální systémy) 5.26.02 – Počet platforem pro odborná tematická setkávání (platformy) 5.43.10 – Počet podpořených spoluprací (spolupráce) 6.00.00 – Celkový počet účastníků (osoby) 5.40.00 – Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání (osoby) 5.25.10 – Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti (pracovníci ve vzdělávání) 5.40.00 X 6.00.00

26 Karta účastníka Navázána na MI 6.00.00 (5.40.00) Evidence údajů o podpořených osobách = „annexové MI“ http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv Odevzdává se poskytovateli vzdělávání elektronicky i papírově Online systém MPSV (léto 2016)

27 Sankce za porušení plnění MI Odděleně pro indikátory výstupu, výsledku a milníků MI výstupu Méně než 35 %odvod ve výši, v jaké byla rozp. kázeň porušena Více než 35 % a méně než 85 %snížený odvod Více než 85 %není PRK MI výsledku Méně než 40 % odvod ve výši, v jaké byla rozp. kázeň porušena Více než 40 % a méně než 90 %snížený odvod Více než 90 %není PRK Milníky Méně než 65 % odvod ve výši, v jaké byla rozp. kázeň porušena Více než 65 % a méně než 95 %snížený odvod Více než 95 %není PRK

28 Změny projektu Všechny změny musí být zaznamenány v IS KP 14+ Podstatné změny X nepodstatné změny Podstatné změny Zakládající změnu právního aktu Nezakládající změnu právního aktu

29 Zadávání zakázek Veřejní zadavatelé postupují při zadávání zakázek malé hodnoty (VZMR) podle Pravidel pro výběr dodavatelů (kap. 12, oddíly 12.1 až 12.3 PpŽP) nebo dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Postupy PpŽP i ZVZ je nutno se řídit i v případě, že jsou zakázky propláceny z paušálních výdajů, i když nejsou tyto dokumenty vyžadovány ke kontrole (kontroly externí – např. NKÚ)

30 Administrace KAP Finanční část

31 Zálohová platba Předkládání žádosti o platbu Vykazování výdajů Způsobilost výdajů Dokladování mezd Výkazy práce Nezpůsobilé výdaje Finanční milníky

32 Zálohová platba Její výše stanovena ve výzvě a příslušných specifických PpŽP Ukotvena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace V projektech KAP ve výši maximálně 10% celkových způsobilých výdajů projektu (odvíjí se od výše vyúčtování v následujícím období)

33 Předkládání Žádosti o platbu Žádost o platbu je vždy součástí Zprávy o realizaci První ŽoP se předkládá do 20 pracovních dní po uplynutí 3 měsíců od vydání Rozhodnutí Monitorovací období v projektech KAP je 6 měsíců Schválení a proplacení ŽoP do 90 kalendářních dnů od podání Možnost posunutí termínu předložení ŽoP o 10 PD Dřívější předložení ŽoP – podstatná změna harmonogramu a finančního plánu Nedostatečně doložené výdaje může ŘO z ŽoP vyjmout – dokládají se v následujících ŽOP

34 Vykazování výdajů Přímé výdaje vyúčtovány prostřednictvím Žádosti o platbu v projektech KAP pouze osobní výdaje Nepřímé výdaje nelze přiřadit ke konkrétní aktivitě pro projekty KAP nerelevantní Paušální výdaje v projektech KAP 40% přímých způsobilých nákladů na pracovníky projektu nedokládají se POZOR – pravidla pro zadávání zakázek

35 Způsobilost výdajů Obecná hlediska způsobilosti: věcná způsobilost přiměřenost výdaje – pravidlo 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) časová způsobilost výdaje (v projektech KAP od úspěšného splnění první fáze hodnocení) místní způsobilost prokázání výdaje

36 Způsobilé výdaje – mzdy Způsobilými osobními výdaji jsou: mzdové výdaje odvody na sociální a zdravotní pojištění nemocenská hrazená zaměstnavatelem zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ostatní obligatorní výdaje Způsobilým výdajem nemůže být u 1 pracovníka pracovní úvazek vyšší než 1,2 úvazku celkem v souhrnné výši uzavřených úvazků u subjektů zapojených do projektu.

37 Dokladování mezd Celková vykazovaná částka vyšší než 10 000 Kč Doklady k předložení: pracovní smlouvy nebo dohody vč. pracovní náplně, mzdové sazby, výše úvazku (jen při prvním uplatnění výdaje) sjetina z účetního systému za sledované období doklady o úhradě výkazy práce povinná příloha ZoR Realizační tým, jejíž součástí je čestné prohlášení příjemce o dodržování pravidla max. povolené výše úvazků všech pracovníků, podílejících se na realizaci projektu (zveřejněno na webu) Ostatní se předkládá na vyžádání ŘO OP VVV

38 Výkazy práce Dokládá pracovník, který: vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt nebo pracuje na základě DPP nebo DPČ nebo vykonává současně činnosti vykazované v přímých nákladech a činnosti hrazené z paušálních nákladů projektu Povinnost uchovávat kopii PV pro účely kontroly Vzor PV pro OP VVV k dispozici na webu MŠMT: Dokumenty pro žadatele a příjemce / Vzory dokumentů OP VVV / Přehled vzorů – Přílohy MZ

39 Nezpůsobilé výdaje Nejsou obsaženy v platném rozpočtu Nejsou v souladu s cíli projektu Nejsou hospodárné, účelné, efektivní Nejsou v souladu s legislativou V osobních nákladech: náhrada nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru odstupné

40 Finanční milníky Vyjadřují minimální výši výdajů projektu, kterou je příjemce povinen k datu, k němuž je milník stanoven, vyúčtovat Stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Nastaveny dle finančního plánu Průběžné milníky – 80% součtu vyúčtování za 2 po sobě jdoucí období (tj. 12 měsíců) lze měnit podstatnou změnou Hraniční milník – 60% součtu vyúčtování v 60% doby realizace nelze snížit podstatnou změnou Nesplnění je porušením rozpočtové kázně

41 Informační systém

42 Diskuse

43 Děkujeme za pozornost Kontaktní údaje (odd. 460): Ing. Zuzana Krausová (vedoucí oddělení) zuzana.krausova@msmt.cz Ing. Daniela Přivřelová (finanční část) daniela.privrelova@msmt.cz Ing. Hana Gablová (věcná část) hana.gablova@msmt.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce KAP Praha, 16. května 2016. Úvodní slovo."

Podobné prezentace


Reklamy Google