Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO v širším smyslu:v širším smyslu: uspořádaný souhrn právních norem, právních vztahů a institucí aplikujících právo v užším smyslu:v užším smyslu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO v širším smyslu:v širším smyslu: uspořádaný souhrn právních norem, právních vztahů a institucí aplikujících právo v užším smyslu:v užším smyslu:"— Transkript prezentace:

1 PRÁVO v širším smyslu:v širším smyslu: uspořádaný souhrn právních norem, právních vztahů a institucí aplikujících právo v užším smyslu:v užším smyslu: souhrn právních norem (objektivní právo, pozitivní právo) a souhrn možností chovat se normou vymezeným způsobem (subjektivní právo)

2 FUNKCE PRÁVA 1.Udržuje sociální pořádek 2.Vymezuje práva a povinnosti v sociálních vztazích 3.Legitimizuje výkon veřejných funkcí 4.Je nástrojem řešení konfliktů 5.Zajišťuje přenos kulturních způsobů chování

3 Chammurapiho zákoník kodifikace práva z 18.-17. stol. PNL 2 m vysoká bazaltová stéla (dnes Louvre) nalezena v elamském městě Súzy 3 části úvod, 282 článků, epilog obsahuje ustanovení různého charakteru obyvatelstvo děleno do 3 kategorií: vardum (otroci), muškenum, avilum (svobodní, plnoprávní) kombinace materiálního postihu a zásady odvety ordál (boží soud) neúplný soupis: jen ustanovení porušovaná, měněná proti zvykovému právu; nepracuje se s obecnými, ale konkrétními pojmy (oko za oko)

4 PRÁVNÍ NORMA pravidlo, které stanoví, že se lidé mají určitým způsobem chovat definice: Právní norma je obecně závazné pravidlo chování, které má státem stanovenou formu a je vynutitelné státním donucenímdefinice: Právní norma je obecně závazné pravidlo chování, které má státem stanovenou formu a je vynutitelné státním donucením přirozené právo: pravidla nepsaná, vrozenápřirozené právo: pravidla nepsaná, vrozená např. Listina základních práv a svobod popisuje naše přirozené právo tak, že my občané ČR máme právo na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a svobod

5 PRÁVNÍ NORMA Znaky:  Normativnost  Právní závaznost  Obecnost  Vynutitelnost státním donucením  Státem stanovená nebo uznaná forma

6 DRUHY PRÁVNÍCH NOREM Rozdělení podle způsobu vymezení pravidla chování: přikazujícípřikazující zakazujícízakazující opravňujícíopravňující Rozdělení podle stupně závaznosti : kogentní (donucující)kogentní (donucující) dispozitivní (podpůrné)dispozitivní (podpůrné) Není-li dohodnuto jinak, pak platí to a to.

7 Právní normativní akt Právní normy jsou zaznamenány v tzv. právních normativních aktech (právních předpisech, zákonech). Všechny publikované právní předpisy jsou součástí právního řádu.

8 Typy právních kultur kontinentální – vychází z římského práva a kodexů vytvořených v 18. století ve Francii, Německu a Itáli; toto právo vychází z psaných pramenů práva anglosaská – má původ ve středověkém právu anglickém; hlavním pramenem práva soudní rozhodnutí, tj. precedent

9 Prameny práva právní obyčej – na základě tradice, zvykuprávní obyčej – na základě tradice, zvyku soudní precedentsoudní precedent normativní smlouvy – vnitrostátní i mezinárodnínormativní smlouvy – vnitrostátní i mezinárodní zákony a jiné právní normativní akty – výsledkem legislativního procesuzákony a jiné právní normativní akty – výsledkem legislativního procesu

10 Principy spravedlnosti Spravedlnost se týká osobních, pracovních a právních vztahů. V různých oblastech lidského života by měla „vládnout“ spravedlnost, kterou můžeme charakterizovat základními čtyřmi principy: Rovnost před zákonem (rovné zacházení se všemi), Retributivní spravedlnost (přiměřené tresty i odměny), Distributivní spravedlnost (spravedlivé rozdělování požitků i břemen), Procesní spravedlnost (rozhodovat stejné případy stejně a nestejné odlišně).

11 Spravedlnost x Nespravedlnost Vychovatelka zachází se všemi dětmi ve školce stejně (bez rozdílu víry, rasy a sociálního statusu). Trenér nemá v týmu své oblíbence. Ženy v některých zemích nemají stejná práva jako muži. Vyhláška města neplatí pro starostu. Otec trestá své dítě přiměřeně dle závažnosti prohřešku. Kritéria rozdělování odměn ve firmě jsou všem zřejmá a systém je jasný. Pachatel byl za vraždu pro nedostatek důkazů osvobozen. Manažer banky před krachem dostane „zlatý padák“ 1 mil. Kč. Za závazky společnosti ručí všichni společníci bez rozdílu. Sociální dávky jsou spravedlivě rozdělovány potřebným. Náklady vandalismu jdou na vrub celé společnosti. Informace z burzy cenných papírů se dostanou jen k někomu. Zabití v důsledku autonehody není stejné jako účelná vražda. Děti jsou ve škole za nevhodné chování vymezené ve školním řádu hodnoceny stejně. Stejný trestný čin je v různých zemích trestán jinak. Politici rozhodují pod vlivem korupce ve stejných případech rozdílně.

12 PLATNOST, ÚČINNOST a PŮSOBNOST právních předpisů Podmínky platnosti:  vytvoření předepsaným způsobem (projednání, schválení)  vydání zákonodárným nebo správním orgánem  vyhlášení (publikace) – okamžik vyhlášení = platnost Účinnost  uvedena na konci právního předpisu  neuvedena- 15 den po vyhlášení Platnost a účinnost může být ve stejný den, účinnost však platnosti předcházet nemůže !!!

13 ZVEŘEJŇOVÁNÍ právních předpisů Sbírka zákonů České republiky Věstníky ministerstev Věstníky krajů Vyvěšení na úřední desce obecního úřadu Zákon č. 564/ 1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství Vyhláška MŠMT Novelizace právního předpisu

14 Působnost právního předpisu může být: a)osobní b)časová c)územní d)věcná

15 PRÁVNÍ SÍLA (nadřazenost) Ústava a ústavní zákony zákony právní předpisy zákonné (základní) právní předpisy podzákonné druhotné prováděcí nařízení vlády vyhlášky ministrů vyhlášky krajů (samostatná působnost) nařízení krajů (přenesená působnost) vyhlášky obcí

16 PRÁVNÍ SYSTÉM (PRÁVNÍ SOUSTAVA) Souhrn všech právních norem veřejné a soukroméveřejné a soukromé odvětví právaodvětví práva hmotné a procesníhmotné a procesní mezinárodní a národnímezinárodní a národní 4 systémy práva

17 Právo veřejné a soukromé a) veřejné vyznačuje se převahou nařizujících (kogentních) norem, nadřazeností příslušných orgánů veřejné moci a pravomoci ukládat v rámci zákona příslušná opatření a postihy b) soukromé zahrnuje zpravidla práva dispozitivní (flexibilní) normy, stanoví rovné postavení subjektů a sankce, které závisí na vůli subjektů

18 Odvětví práva a) veřejné ústavní právoústavní právo správní právosprávní právo trestní právotrestní právo finanční právofinanční právo živnostenské právoživnostenské právo b) soukromé občanské právoobčanské právo obchodní právoobchodní právo pracovní právopracovní právo rodinné právorodinné právo

19 Právo hmotné a procesní a) hmotné zahrnuje právní předpisy, které upravují podmínky a předpoklady realizace práv a povinností příslušných subjektů b) procesní tvořeno předpisy upravující procesní postupy při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků soudního či správního řízení tvořeno předpisy upravující procesní postupy při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků soudního či správního řízení

20 PRÁVNÍ VZTAHY Právní vztahy takové, při kterých:  existuje příslušná úprava  nastane předpokládaná právní skutečnost (právní jednání a právní skutečnost) Upraveny právními předpisy, obsahují 3 prvky:  Účastníci právního vztahu- fyzické nebo právnické osoby  Obsah právního vztahu  Předmět právního vztahu

21 předmětem (objektem) právního vztahu mohou být věci, práva, majetkové hodnoty obsahem právního vztahu je příslušný rozsah práv a povinností vztahující se k daným vztahům subjektem právního vztahu mohou být fyzické nebo právnické osoby, mají-li právní způsobilost

22 Fyzické osoby mají dvojí právní způsobilost : Právní subjektivitu – způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům – zakládat, měnit, zrušovat své právní vztahy Zbavení způsobilosti, omezení způsobilosti, zákonný zástupce

23 Právnické osoby 1.Společenství osob /korporace 2.Společenství věcí, majetku písemná smlouva, zakládací listina, zápis do evidence v obchodním nebo jiném rejstříku

24 Právní úkony písemné – často mají své předpisy, vyžadují podpis (legalizaci)písemné – často mají své předpisy, vyžadují podpis (legalizaci) výslovné – učiněný ústně, zejména soukromé právo ho připouští, ale je rizikovévýslovné – učiněný ústně, zejména soukromé právo ho připouští, ale je rizikové konkludentní – vykonané činem, aktemkonkludentní – vykonané činem, aktem

25 Znaky platného právního úkonu:  určitý  srozumitelný  vážně míněný  neodporuje zákonu či dobrým mravům Druhy právních úkonů  jednostranné (unilaterální)  dvoustranné (bilaterální)  mnohostranné (multilaterální)

26 Právní skutečnosti 1.objektivní události- působí samočinně:  úmrtí  uplynutí času  přírodní katastrofa 2.subjektivní právní úkony – právní vztahy se jimi záměrně a uvědoměle :  zakládají  ruší  mění

27 Neplatnost nesplnění stanovených náležitostí důsledkem může být, že právní úkon nemá žádné nebo jiné právní účinky relativní – oprávněná osoba se k ní musí dovolat, jinak bude právní úkon platný, státní orgány ani soudy na ni nepřihlíží absolutní – nastává ze zákona, státní orgány a soudy k ní musí přihlédnout i v případě, že není namítána

28 PRÁVNÍ VĚDOMÍ Znalost právních předpisů a přesvědčení o nutnosti jejich dodržování Zásady pro zajišťování zákonnosti : 1.Před zákonem jsou si všichni rovni 2.Neznalost zákona nikoho neomlouvá

29 PRÁVO a STÁT Znaky právního státu : 1.Zákonnost 2.Zajištění základních práv a svobod 3.Suverenita občanů 4.Omezení zásahů do svobody jednotlivce 5.Právní jistota 6.Dělba a kontrola moci 7.Legitimita státní moci a demokratismus činnosti státních orgánů

30 CHARAKTERISTIKA PRÁVNÍCH ODVĚTVÍ PRÁVO a) veřejné ústavní právo správní právo trestní právo finanční právo živnostenské právo b) soukromé občanské právo obchodní právo pracovní právo rodinné právo

31 ÚSTAVNÍ PRÁVO Ústava a ústavní zákony a Listina základních práv a svobod:  Obecná ustanovení  Základní lidská práva a svobody  Politická práva  Práva národnostních a etnických skupin  Právo na soudní a jinou ochranu  Společná ustanovení

32 Struktura ÚSTAVY ČR 113 článků v 8 hlavách Hlava 1ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Hlava 2MOC ZÁKONODÁRNÁ Hlava 3MOC VÝKONNÁ Hlava 4MOC SOUDNÍ Hlava 5NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD Hlava 6ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Hlava 7ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Hlava 8PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

33 SPRÁVNÍ PRÁVO - upravuje postavení a chování subjektů správně právních vztahů, které vznikají v souvislosti s realizací výkonné moci ve státě v oblasti veřejné správy - základními právními předpisy: z.č. 2/69 Sb., o zřízení ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy ČR ú.z.č. 347/97 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků z.č. 128/00 Sb., o obcích z.č. 129/00 Sb., o krajích z.č. 131/00 Sb., o hlavním městě Praze

34 FINANČNÍ PRÁVO - vedle správního práva patří k nejrozsáhlejším právním odvětvím, je upraveno velkým množstvím právních norem různé právní síly -z metodologického hlediska se dělí: rozpočtové právo (např. z.č. 218/00 Sb., rozpočtová pravidla) poplatkové právo (např. z.č. 643/04 Sb., o správních poplatcích) měnové právo (např. z.č. 6/93 Sb., o České národní bance) devizové právo (např. z.č. 219/95 Sb., devizový zákon z.č.) celní právo (např. z.č. 13/1993 Sb., celní zákon)

35 TRESTNÍ PRÁVO - souhrn právních norem o trestání f.o. za závažná provinění proti společenským i individuálním zájmům - z teoretického hlediska se dělí na: trestní právo hmotné, které stanoví, co je trestný čin a jaký trest je za něj lze uložit trestní právo procesní, upravující postup orgánů činných v trestním řízení v trestních věcech trestní právo vykonávací, stanovující realizaci výkonu trestů a ochranných opatření - je upraveno těmito základními zákony: z.č. 140/61 Sb., trestní zákon z.č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním z.č. 169/99 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody z.č. 218/03 Sb., o soudnictví ve věcech mladistvých

36 Trestné činy = čin nedovolený, tj. protiprávní = jednání nebezpečné pro společnost, jehož stupeň nebezpečnosti je vyšší než nepatrný x přestupek – trestáno dle práva správního zákony o přestupcích č. 200/1990 Sb., č. 334/2002 Sb. – mírnější sankce: napomenutí, pokuty, zákaz činnosti, propadnutí věci - stupeň nebezpečnosti určen 2 současně přítomnými znaky: a) materiální (čin musí být nebezpečný) b) formální (čin musí vykazovat znaky uvedené v TZ u skutkové podstaty TČ)

37 Trestnost - trestnost dle zákona platného v době spáchání zločinu nebo v případě zmírnění stávající - mladiství 15 až 18 let poloviční trest - promlčecí doba 3 až 20 let - trestní odpovědnost = naplnění skutkové podstaty, vina (úmysl, nedbalost: ne- a vědomá), důvody vylučující trestnost (nutná obrana, krajní nouze, nezletilost, nepříčetnost, oprávněnost držení zbraně) - trestný i nedokonaný čin – příprava, pokus, dokonání - pachatelem pouze f.o. x spolupachatel x účastník (organizátor, navaděč, pomocník)

38 Druhy trestných činů 1.proti republice 2.hospodářské 3.proti pořádku ve věcech veřejných 4.obecně nebezpečné 5.hrubě narušující občanské soužití 6.proti rodině a mláděti 7.proti životu a zdraví 8.proti svobodě a lidské důstojnosti 9.proti majetku 10.proti lidskosti 11.vojenské

39 Zásady trestního řízení a)nikdo nemůže být trestně stíhán jinak než ze zákonných důvodů a zákonným způsobem b)trestní stíhání před soudem možné jen na základě obžaloby podané státním zástupcem c)orgány činné v trestním řízení zjišťují okolnosti proti i ve prospěch obžalovaného d)presumpce neviny e)jednání před soudem je ústní a veřejné pokud zákon nestanoví jinak

40 Tresty 1.odnětí svobody – nejvýše 15, mimořádně 25 let a doživotí 2.obecně prospěšné práce – 50 až 400 h, pouze u trestu do 5 let 3.ztráta čestných titulů a vyznamenání 4.ztráta vojenské hodnosti 5.zákaz činnosti – 1 až 10 let 6.propadnutí majetku 7.peněžitý trest 8.propadnutí věci 9.vyhoštění a zákaz pobytu – pouze u cizinců

41 Výkon trestu - má zabránit v dalším páchání trestné činnosti, převychovat - 4 základní typy věznic: s dohledem s dohledem s dozorem s dozorem s ostrahou s ostrahou se zvýšenou ostrahou se zvýšenou ostrahou - podmíněné propuštění je možné po odpykání min. ½ uloženého trestu, u nebezpečného recidivisty 2/3 trestu – součástí zkušební doba v rozmezí 1 až 7 let

42 ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO = soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo) a o oprávnění k provozování živnosti (subjektivní právo) -první živnostenský zákon vydán v roce 1859, významně novelizován v r. 1907, 1948-91 znemožněno živnostenské podnikání -současné právní normy: z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání z.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

43 Živnost = soustavná činnost, kterou na základě živnostenského oprávnění vykonává f.o. nebo p.o. na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (nepatří sem lékaři, advokáti) - provozování živnosti své podmínky a) 18 let, právní způsobilost, bezúhonnost b) zvláštní podmínky – kvalifikace c) pokud p.o. musí ji zastupovat f.o. d) dodržování předpisů e) zánik smrtí, zánikem p.o., uplynutím doby, z podnětu živnostníka, z podnětu úřadu

44 Druhy živností - podle předmětu podnikání: a) obchodní b) výrobní c) poskytující služby - podle forem živnostenského oprávnění 1. ohlašovací a) řemeslné – nutná odborná způsobilost + praxe v oboru b) vázané – odborná způsobilost získaná jiným způsobem c) volné – bez odborné způsobilosti 2. koncesované

45 Řemeslné živnosti (výběr) HodinářstvíHodinářství Zlatnictví a klenotnictvíZlatnictví a klenotnictví Truhlářství, podlahářstvíTruhlářství, podlahářství Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojůOpravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ZednictvíZednictví Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízeníMontáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadelMontáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel Vodoinstalatérství, topenářstvíVodoinstalatérství, topenářství Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynyMontáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Malířství, lakýrnictví, natěračstvíMalířství, lakýrnictví, natěračství Opravy silničních vozidelOpravy silničních vozidel Holičství, kadeřnictvíHoličství, kadeřnictví Řeznictví a uzenářství Řeznictví a uzenářství Mlékárenstvi Mlékárenstvi Mlynářství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin Zpracování kůží a kožešin Broušení a leptání skla Broušení a leptání skla Zpracování kamene Zpracování kamene Kovářství, podkovářství Kovářství, podkovářství Obráběčství Obráběčství Zámečnictví, nástrojářství Zámečnictví, nástrojářství Galvanizérství, smaltérství Galvanizérství, smaltérství Pokryvačství, tesařství Pokryvačství, tesařství Klempířství a oprava karoserií Klempířství a oprava karoserií Kamnářství Kamnářství

46 Vázané živnosti (příklad) zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků: VŠ chemie nebo zemědělství + 1 rok praxe, VOŠ + 3 roky praxe, maturita + 3 roky praxe, rekvalifikace + 4 roky praxe zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků: VŠ chemie nebo zemědělství + 1 rok praxe, VOŠ + 3 roky praxe, maturita + 3 roky praxe, rekvalifikace + 4 roky praxe oční optika: kvalifikace oční optika: kvalifikace průvodcovská horská činnost nebo vodní záchranářská služba: maturita + kvalifikace podle zákona 4. 179/2006 sb. průvodcovská horská činnost nebo vodní záchranářská služba: maturita + kvalifikace podle zákona 4. 179/2006 sb. provozování autoškoly: profesní osvědčení vydané krajským úřadem a 1 rok praxe v oboru provozování autoškoly: profesní osvědčení vydané krajským úřadem a 1 rok praxe v oboru

47 Volné živnosti (výběr) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnostiMimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Překladatelská a tlumočnická činnostPřekladatelská a tlumočnická činnost Fotografické službyFotografické služby Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modelingNávrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských vědVýzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Ubytovací službyUbytovací služby Umělecko-řemeslné zpracování kovů Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahnaÚprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna Stavba a výroba plavidelStavba a výroba plavidel Výroba a opravy zdrojů ionizujícího zářeníVýroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

48 Koncesované živnosti (příklad) Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva Silniční motorová doprava Silniční motorová doprava Provádění veřejných dražeb Provádění veřejných dražeb Provozování cestovní kanceláře Ostraha majetku a osob Ostraha majetku a osob Provozování pohřební služby a krematoria Provozování pohřební služby a krematoria

49 CHARAKTERISTIKA PRÁVNÍCH ODVĚTVÍ PRÁVO a) veřejné ústavní právo správní právo trestní právo finanční právo živnostenské právo b) soukromé občanské právo obchodní právo pracovní právo rodinné právo

50 OBČANSKÉ PRÁVO = právní předpisy upravující majetkové vztahy f.o., p.o. a státu a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti - nejstarší, nejvýznamnější a nejobsáhlejší odvětví soukromého práva - dělí se na práva věcná (moc osoby nad věcí, ochrana užívání věcí) a práva závazková (jedna osoba oprávněná žádat splnění nějaké povinnosti od jiné osoby = vztah věřitel a dlužník) - základem občanský zákoník č. 40/1964 Sb. - z.č. 121/2000 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

51 Občanské právo Práva věcná -právo vlastnické (sousedské, dědické právo, právo duševního vlastnictví) -spoluvlastnictví -držba -věcná práva k cizím věcem (věcná břemena, zástavní a zadržovací právo) Práva závazková -závazek -změny, zajištění a zánik závazků -společné dluhy a pohledávky -odpovědnost za vady -různé druhy smluv sázka a hra, veřejná soutěž a příslib -odpovědnost za škodu -bezdůvodné obohacení

52 Právní pojetí věci, majetek Věc = pouze ohraničené samostatné předměty, které mají majetkovou hodnotu (cenu). (Tedy ne voda, vzduch, stavební materiál použitý při stavbě). Majetek osoby jsou její hmotné věci. Majetková práva osoby k jejím nehmotným věcem, např. k vynálezu, ale i pohledávky. Dluhy se do majetku také započítávají.

53 Ochrana osobnosti Dle občanského práva zejména života a zdraví, cti, jména a projevů osobní povahy. Bez souhlasu nesmějí být použity a zveřejňovány jejich dokumenty osobní povahy, např. písemnosti, podobizny, obrazové a zvukové záznamy. Výjimkou pokud to není v rozporu se zájmy dané osoby a pro úřední účely. Právo na přiměřené zadostiučinění: peněžitá náhrada, popř. odškodnění.

54 Právo vlastnické -nejvýznamnější věcné právo -představuje vlastníkovu nejvyšší a úplnou moc nad věcí = držet, užívat, užívat plody a užitky a disponovat -všichni ostatní musí vlastnické právo respektovat a nezasahovat do jeho výkonu -stát může vyvlastnit jen na základě zákona o veřejném zájmu a za náhradu -vlastník je povinen dovolit užívání své věci na dobu nezbytnou ve veřejném zájmu za náhradu -vlastnictví je možné nabýt: smlouvou, rozhodnutím státního orgánu, jinou skutečností (vydržením, dědictvím) -nálezem věci nálezce nenabývá vlastnictví, je povinen nález vydat vlastníkovi, popř. státnímu orgánu (po roce připadne státu); nálezce má nárok na náhradu nutných výdajů a nálezné 10 % ceny nalezené věci

55 Sousedské právo - nesmí obtěžovat nad míru přiměřenou – hlukem, prachem, pachem, zvířaty, odpady - nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami svého pozemku - nemá povinnost oplotit – to může nařídit jen soud, plot však není přesně v zákoně definován - povinnost vpustit na svůj pozemek za účelem úprav

56 Dědické právo -majetek zůstavitele tvoří jeden celek aktiv a pasiv (dědí se i dluhy) -co se nedědí: a)byt pokud v něm dědicové žili v době úmrtí zůstavitele a nemají vlastní byt b)peněžité nároky zaměstnavatele vůči zaměstnanci (až na výjimky) c)nároky na nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, pojistné plnění

57 Dědické právo -vedle občanského zákoníku se na výkonu dědického práva podílí také občanský soudní řád, zákon o notářích -předpoklad dědění – úmrtí zůstavitele, dědictví, právní důvod dědění, způsobilý dědic -dědí se buď podle zákona nebo dle závěti (k zákonu přihlédnuto)

58 Dědicové ze závěti -závěť musí mít své náležitosti – zůstavitel ji musí sepsat ve stavu způsobilosti -forma: kalografní (vlastnoruční), alografní (podepsaná a potvrzená 2 svědky), notářský zápis -uvádí se pořizovatel, majetek, dědicové, podíl (pokud není určen, všichni rovným dílem) -neopomenutelný dědic – nezletilý potomek (musí získat minimálně to, co by získal ze zákona), zletilý potomek (minimálně polovinu, co ze zákona) -nedědí – osoby, které spáchali úmyslný trestný čin vůči zůstaviteli a jeho rodině; ten, kdo brání zůstaviteli sepsat nebo uplatnit závěť již sepsanou

59 Vydědění -listinou o vydědění (§ 469a OZ) může být pouze potomek (dítě zůstavitele) nikdo jiný a to na základě zákonem stanovených důvodů: a)neposkytnutí potřebné pomoci (v nemoci, stáří či jiných závažných situacích), b)trvale neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, c)odsouzen za trestný čin (úmyslný, s odnětím svobody na min. 1 rok), d)trvale vede nezřízený život. -listina o vydědění může být odvolána

60 Dědicové ze zákona 1.skupina: nejbližší rodina – děti a manželka (stejný podíl), platí i pro nemanželské, osvojené děti, manžel/ka může zdědit max. polovinu 2.skupina: manžel/ka, rodiče, osoby žijící ve stejné domácnosti 1 rok 3.skupina: sourozenci a jejich potomci (synovci a neteře), osoby ve společné domácnosti 1 rok 4.skupina: prarodiče, nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti 5.stát – není-li dědic, připadá majetek státu jako tzv. odúmrť

61 Příklad: Rodina, babička (45 let), matka (25 let), otec (28 let) a syn (6 let) si vyrazí automobilem na dovolenou do Chorvatska. Při dopravní nehodě zemře babička, matka i otec, šestiletý syn zemře o několik hodin později v nemocnici. Doma zůstala pouze prababička (66 let) šestiletého syna. Dnes by se jediným dědicem po babičce, matce a otci stal jejich syn, jelikož je o několik hodin přežil, takže by zdědil veškerý jejich majetek. Po jeho smrti již však není žádný zákonný dědic a prababička dnes není v okruhu zákonných dědiců, takže by všechen majetek přešel jako odúmrť na stát. Prababička by nedostala ani to, co svým nejbližším za jejich života darovala.

62 Spoluvlastnictví -společné jmění – pouze mezi manželi, ve vztahu k jiným osobám jediný vlastník (ke všem úkonům manželé oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně), nepatří sem věci, které manželé nabyly před manželstvím, může být upraveno notářským zápisem -podílové spoluvlastnictví – rozhodování, práva a povinnosti určeny podle podílu, zrušení vlastnictví dohodou nebo rozhodnutím soudu

63 Držba = znamená faktické ovládání věci – oprávněná a neoprávněná -oprávněná držba – kupující neví, že kupuje od nepravého vlastníka, nepravý dědic – může si ponechat plody a užitky během užívání, má nárok na náhradu investic během užívání; nabývá věci vydržením (u movitých věcí 3 roky, u nemovitých po 10 letech) -neoprávněná držba – nevzniká žádný nárok, naopak povinnost splatit užitky a nahradit škodu vlastníkovi

64 Věcná práva k cizím věcem věcná břemena = omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného; musí něco trpět (cestu přes pozemek), zdržet se něčeho (staveb na svém pozemku), konat (starat se o studnu, pramen) – váží se na vlastnictví nemovitosti nebo na osobu, vznik a zánik jen písemně, nutný zápis do katastru zástavní právo – zástava je určena k zajištění pohledávky (nemovitosti=hypotéka) zadržovací právo – věřitel zajistí věc v případě neplnění závazku dlužníka, možné jen u věci, kterou už věřitel měl u sebe, nutnost neprodleně o této skutečnosti uvědomit dlužníka

65 Občanské právo Práva věcná -právo vlastnické (sousedské, dědické právo, právo duševního vlastnictví) -spoluvlastnictví -držba -věcná práva k cizím věcem (věcná břemena, zástavní a zadržovací právo) Práva závazková -závazek -změny, zajištění a zánik závazků -společné dluhy a pohledávky -odpovědnost za vady -různé druhy smluv sázka a hra, veřejná soutěž a příslib -odpovědnost za škodu -bezdůvodné obohacení

66 Závazek - změna obsahu závazku: a) dohoda stran b) prodlení dlužníka – úroky z prodlení c) prodlení věřitele – náhrada škod způsobená prodlením - změna subjektu závazku: I. postoupení pohledávky – jinému věřiteli II. převzetí dluhu – se souhlasem věřitele III. přistoupení k závazku – dohoda s věřitelem bez dlužníka, nový dlužník - zánik závazku: splnění, nemožnost plnění, narovnání, odstoupení, prominutím - zajištění závazku: smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách se mzdy, zástavní smlouva, zajištění závazku převodem práva, postoupení pohledávky,...

67 Kupní smlouva -prodávající a kupující -předmět koupě -kupní cena -vždy písemná, pokud nemovitost -kupující musí být upozorněn na vady, vlastnosti – může odstoupit od smlouvy Smlouva o provedení díla -smluvní strany -určení díla -rozsah díla -zaplacení za provedené dílo

68 OBCHODNÍ PRÁVO -zabývá se postavením podnikatelů, obchodními závazkovými vztahy a dalšími vztahy, které souvisejí s podnikáním -podnikání=soustavná činnost podnikatele provozovaná soustavně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku -velmi blízko k občanskému právu, ze kterého bylo vyčleněno -základem obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., který má 775 §

69 Obchodní rejstřík - oprávněnými podnikateli v ČR mohou být osoby tuzemské i zahraniční, fyzické i právnické, které jsou zapsány v obchodním, živnostenském rejstříku nebo v jiné evidenci -evidence pořízena z důvodů daňových a kontrolních -do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti, družstva a jiné p.o., u kterých to stanoví zákon (státní podniky) a zahraniční podnikatelé, f.o. na vlastní žádost nebo ze zákona -povinné údaje: obchodní jméno, sídlo, IČ, předmět podnikání; u p.o. právní forma a statutární orgán, který jí řídí + změny a zánik

70 Podnik =tvořen souborem všech nehmotných i hmotných složek podnikání -za podnik jedná u f.o. osobně nebo zástupce, u p.o. statutární orgán nebo zástupce, nejrozsáhlejší pravomoc prokurista=může dělat všechny úkony související s podnikáním, nesmí nakládat s majetkem -za obchodní tajemství se považují cenné informace obchodní, výrobní nebo technické povahy -obchodní zákoník ukládá rozsah a způsob vedení účetnictví

71 Hospodářské soutěžení a nekalá soutěž -z.č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže -neplatné kartelové dohody (vzájemné dorozumívání se o cenách, rozdělení trhů, nákupních zdrojů, jiné spolupráci) -za nekalou soutěž se považuje: klamavá reklama klamavé označování zboží a služeb vyvolávání nebezpečí záměny parazitování na pověsti podniku podplácenízlehčování srovnávací reklama porušování obchodního tajemství ohrožování zdraví

72 Obchodní společnosti =p.o. založená za účelem podnikání -zakladateli mohou být f.o. i p.o. -základní formy obchodní společnosti jsou: veřejná obchodní společnost (v.o.s.) komanditní společnost (k.s.) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) akciová společnost (a.s.) -u posledních dvou možné, aby jen jeden zakladatel – zakládací listina, jinak společenská smlouva: typ organizace, sídlo, předmět podnikání, jména a bydliště zakladatelů, statutární orgán -společnost vzniká a zaniká dnem, kdy byla zapsána nebo vymazána z obchodního rejstříku -zrušení vlastním rozhodnutím nebo rozsudkem soudu – bez likvidace (např. při přechodu na jiného vlastníka, sloučení), s likvidací (vypořádání majetkových poměrů) nebo v konkurzním řízení (dle zákona o úpadku č. 182/2006 Sb.)

73 Veřejná obchodní společnost Zakladatelé: minimálně dvě osoby (f.o. i p.o.) Základní jmění: není stanoveno Statutární orgán: každý společník Ručení: ručí všichni společníci do výše svého osobního majetku Zisk, hlasovací právo: pokud není stanoveno jinak, všichni stejná práva Zákaz konkurence: Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani vw prospěch jiných osob.

74 Komanditní společnost Zakladatelé: minimálně dvě osoby (f.o. i p.o.) Základní jmění: není stanoveno Společníci: komanditista (vkládá peníze a kontroluje) a komplementář (vkládá know how, řící a rozhoduje, statutárním orgánem) Ručení: komanditista do výše vkladu, komplementář do výše svého osobního majetku Zisk: stanoveno ve společenské smlouvě Zákaz konkurence: Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani vw prospěch jiných osob.

75 Společnost s ručením omezeným Zakladatelé: i jedna osoba (f.o. nebo p.o.) Základní jmění: 200 000 Kč, z toho 100 000 v penězích Orgány s.r.o. Valná hromada – nejvyšší orgán společnosti. Koná se nejméně jedenkrát ročně a schvaluje například rozdělení zisku, účetní závěrku, stanovy společnosti a.t.d. Co se týče schválení účetní závěrky nebo rozdělení zisku, pak v případě, že společnost má pouze jednoho společníka, stačí „Rozhodnutí jediného společníka“ a není třeba svolávat valnou hromaduValná hromada – nejvyšší orgán společnosti. Koná se nejméně jedenkrát ročně a schvaluje například rozdělení zisku, účetní závěrku, stanovy společnosti a.t.d. Co se týče schválení účetní závěrky nebo rozdělení zisku, pak v případě, že společnost má pouze jednoho společníka, stačí „Rozhodnutí jediného společníka“ a není třeba svolávat valnou hromadu Statutární orgán – jeden, nebo několik jednatelů, které vybrala Valná hromada z řad společníků či jiných fyzických osob nebo kteří byli jmenování při založení společnosti. - Jednatel(é) musí být uveden(i) v obchodním rejstříku.Statutární orgán – jeden, nebo několik jednatelů, které vybrala Valná hromada z řad společníků či jiných fyzických osob nebo kteří byli jmenování při založení společnosti. - Jednatel(é) musí být uveden(i) v obchodním rejstříku. Dozorčí rada – tento nepovinně vytvářený orgán dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává účetní závěrku a předkládá své zprávy Valné hromadě.Dozorčí rada – tento nepovinně vytvářený orgán dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává účetní závěrku a předkládá své zprávy Valné hromadě. Ručení: společnost ručí celým svým majetkem Zisk a hlasování: podle kapitálové účasti

76 Akciová společnost Zakladatelé: i jedna osoba (f.o. nebo p.o.) Základní jmění: 2000 000 Kč, u a.s. s veřejnou nabídkou 20 000 000 Kč Orgány a.s. Valná hromada – je shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán akciové společnosti. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další rozhodují pak například o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku. Každý z akcionářů zde má počet hlasů, dle počtu vlastněných akcií.Valná hromada – je shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán akciové společnosti. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další rozhodují pak například o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku. Každý z akcionářů zde má počet hlasů, dle počtu vlastněných akcií. Představenstvo, je statutární orgán, který má za úkol řídit společnost v době mezi valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Obvykle je volí a odvolává valná hromada. Představenstvo akciové společnosti musí mít nejméně 3 členy. Výjimkou je situace, kdy má společnost jen jednoho akcionáře, pak může mít představenstvo i jednoho člena. Je voleno na nejvýše 5 let.Představenstvo, je statutární orgán, který má za úkol řídit společnost v době mezi valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Obvykle je volí a odvolává valná hromada. Představenstvo akciové společnosti musí mít nejméně 3 členy. Výjimkou je situace, kdy má společnost jen jednoho akcionáře, pak může mít představenstvo i jednoho člena. Je voleno na nejvýše 5 let. Dozorčí rada – je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její členy vždy volí valná hromada. Pokud má společností více než 50 zaměstanců, pak 1/3 volí zaměstnanci a zbytek je ponechán k volbě valné hromadě. Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy. Je volena na nejvýše 5 let.Dozorčí rada – je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její členy vždy volí valná hromada. Pokud má společností více než 50 zaměstanců, pak 1/3 volí zaměstnanci a zbytek je ponechán k volbě valné hromadě. Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy. Je volena na nejvýše 5 let. Ručení: společnost ručí celým svým majetkem Zisk a hlasování: podle kapitálové účasti

77 Zvláštní formy podnikání -joint venture = spojení tuzemských a zahraničních společností, i tato společnost musí mít jednu z výše uvedených forem -společenství, která nejsou považována za obchodní společnosti: tichý společník, konsorcium, kartel, syndikát, trust, holdingová společnost -holding=kapitálová účast na obchodní společnosti (finanční ovládnutí) – banky -konsorcium=dočasné podnikatelské spojení -syndikát=sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost

78 Družstva =druh právnické osoby, který se příliš neliší od obchodní společnosti. Odlišnosti od obchodních společností spočívají v možnosti nabývat členství beze změny zakladatelského dokumentu, rovnosti hlasů společníků při hlasování např. o změně stanov a variabilním základním kapitálu (kmenovém jmění). = společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání či zajišťování hospodářských, sociálních, bytových či jiných potřeb svých členů. To mimo jiné znamená, že družstvo nemůže být založeno za charititativními účely ve prospěch jeho nečlenů. Zakladatelé: minimálně 5 osob Orgány družstva: členská schůze =nejvyšší orgán družstva představenstvo =statutárním orgánem družstva, navenek reprezentované předsedou nebo místopředsedou Ručení: ručí družstvo svým majetkem, členové družstva svým majetkem neručí

79 Státní a jiné organizace - podle současných trendů stát podniká jen za účelem uspokojování důležitých celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů -podnikatelská činnost státu se řídí z.č. 77/1997 Sb., o státním podniku -státní podniky zakládají ministerstva na základě souhlasu vlády, zapisují se do obchodního rejstříku -v čele stojí ředitel a dozorčí rada -majetek státního podniku patří státu, ale státní podnik s ním svobodně nakládá, takže stát neručí za závazky podniku a naopak -vedle státních podniků rozpočtové (jejich výdaje a příjmy součástí státního rozpočtu, školy, ústavy sociální péče) a příspěvkové (státní rozpočet platí rozdíl mezi výdaji a příjmy = příspěvek na úhradu své ztráty, divadla, muzea, galerie) organizace: jejich účelem není vykazovat zisk -zvláštní zákony upravují fungování České pošty, České televize, Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře

80 PRACOVNÍ PRÁVO =právní normy o prac. vztazích (prac. poměr) a o vztazích s výkonem práce souvisejících (dovolená, ochrana zdraví, odpovědnost) -pramenem: z.č. 2/1993 Sb. Základní listina práv a svobod z.č. 262/2006 Sb. zákoník práce z.č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti z.č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání z.č. 120/1990 Sb. o vztazích mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli -každý má právo svobodně si vybrat povolání nebo samostatně podnikat -úřad práce: zprostředkovatel, rekvalifikace, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

81 Účastníci pracovněprávních vztahů -zaměstnavatelé (i f.o., např. manželé, kteří zaměstnají chůvu, au pair) zaměstnanci: minimálně 15 let způsobilost k pracovněprávním úkonům do 18 let nemůže uzavřít dohodu o odpovědnosti cizinci musí mít povolení k pobytu

82 Pracovní poměr =obvykle na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Druhy: 1.podle délky prac. poměru: plný nebo zkrácený úvazek 2.podle doby ukončení: doba určitá (nejvýše na dobu dvou let) a neurčitá Vznik: a)sepsáním pracovní smlouvy b)jmenováním do funkce – např. ředitele

83 Pracovní smlouva - písemná ve dvou vyhotoveních, jedno zaměstnanec, jedno zaměstnavatel 3 zásadní náležitosti, které MUSÍ mít: a)den nástupu do práce, b)místo výkonu práce, c)druh práce. Dále má další ustanovení: d) o mzdě e) o ubytování, zvyšování kvalifikace,... -zkušební doba maximálně 3 měsíce -změny pouze dohodou obou účastníků nebo na základě závažné skutečnosti (ztráta způsobilosti, ochrana mateřství, zdraví, výkon trestu) -přeložit na jinou práci jen ze zákonem stanovených důvodů (výpověď, porušení kázně, ztráta předpokladů, živelná pohroma), po jejich uplynutí musí být zařazen zpět

84 Skončení pracovního poměru Právní úkony: a)dvoustranné – dohoda o rozvázání b)jednostranné – výpověď (písemně, zaměstnanec bez důvodu, zaměstnavatel se zákonného důvodu, nesmí být dána v ochranné době-např. těhotenství, prac. neschopnost), okamžité zrušení (zaměstnanec odsouzen za úmyslný trestný čin, porušení prac. povinností zvlášť hrubým způsobem; zaměstnavatel nevyplatil mzdu 15 dní od uplynutí její splatnosti), zrušení ve zkušební době (písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu); u jmenovaných fcí odvoláním nebo vzdáním se Události: -uplynutí dohodnuté doby (pracuje-li zaměstnanec po ukončení doby s vědomím zaměstnavatele dále, mění se v poměr na dobu neurčitou), skončení dohodnutých prací, úmrtí zaměstnance, u cizince koncem pobytu

85 Při rozvázání prac. poměru Pracovní posudek = zhodnocení zaměstnancovy práce, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností vztahující se k výkonu práce; nutné požádat, zaměstnavatel musí vystavit do 15 dnů, ale ne dříve než 2 měsíce před koncem prac. poměru Potvrzení o zaměstnání = povinné, zaměstnavatel vydá vždy, zde údaje o výdělku, druh a doba zaměstnání Odstupné = nejméně trojnásobek platu u zaměstnance, se kterým rozvazuje poměr výpovědí nebo dohodou s organizačních důvodů; nejméně dvanáctinásobek pro zaměstnance, který nemůže pokračovat v práci z důvodu prac. úrazu nebo nemoci z povolání Výpovědní lhůta = 2 měsíce od 1. dne kalendářního měsíce od doručení výpovědi

86 Práce mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce: písemně i ústně, na 150 h za kalendářní rok, zaměstnavatel může uzavřít více takových smluv (vždy ale s jiným zaměstnancem), platí se jen daň, nikoliv pojištění Dohoda o pracovní činnosti: jen písemně, práce nesmí překročit ½ úvazek, na dobu určitou i neurčitou, může být vypovězena bez důvodu z obou stran s 15denní výpovědní lhůtou; se mzdy se sráží daň i pojištění

87 Pracovní řád a povinnosti základní povinnosti: -pracovat svědomitě a řádně, -plně využívat pracovní dobu a prostředky, -dodržovat předpisy, -řádně hospodařit se svěřeným majetkem, vedoucí zaměstnanci: -organizovat, řídit, kontrolovat, -vytvářet příznivé pracovní podmínky, -spravedlivě odměňovat práci, -pečovat o zvyšování odborné úrovně zaměstnanců. státní zaměstnanci: -nestrannost, mlčenlivost, neúplatnost

88 Pracovní doba a dovolená -ze zákona max. 40 h týdně, do 18 let věku 30 h týdně, učitelé 21 hodin týdně (maximálně 26 h týdně) -rovnoměrné rozložení: ne více než 9 h denně, po dohodě 12 h denně + některé výjimky -pružná pracovní doba: v určeném časovém rozmezí si zaměstnanec stanoví prac. dobu -povinná přestávka na jídlo a oddech nejméně 30 min. maximálně po 6 h u mladistých 4,5 h; nezapočítává se do pracovní doby -odpočinek mezi 2 směnami alespoň 12 hodin, týdně nepřetržitý odpočinek 35 h, mladistvý 48 h, kromě výjimek -noční práce: od 22. do 6 h -práce přesčas – konaná na příkaz nebo se svolením zaměstnavatele -dovolená – odpracoval-li zaměstnanec 60 dnů, za rok 4 týdny

89 Odpovědnost za škoduzaměstnanec: hmotná odpovědnost za svěřené věci, za nesplnění povinností k odvrácení škody, rozdíly ve stanovení viny (např. u manka např. zaměstnavatel vinu dokazovat nemusí) zaměstnavatel: obecná odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při výkonu prac. úkolu nebo v přímé souvislosti s ním, při porušení právní povinnosti nebo úmyslném jednání (neplatí pro trvalé následky a nemoc z povolání)

90 RODINNÉ PRÁVO právní normy upravující manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi (i nemanželskými) mezi dalšími blízkými příbuznými, při náhradní výchově dětí a při jejich sociálně-právní ochraně účelem ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí právním základem je zásada solidarity patří do oblasti soukromého práva, ale stát do něj může zasahovat v zájmu dětí účastníci rodinných vztahů nemohou se svými právy a povinnostmi volně disponovat, jak je to v jiných soukroměprávních vztazích zvyklé majetkové vztahy upraveny normami rodinného práva (vyživovací povinnost), tak občanského práva (společné jmění manželů) zákon č. 94/1963 Sb. o rodině zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

91 Manželství uzavření manželství: občanský a církevní sňatek (obě stejnou platnost, matrika) – jasný souhlas, znalost zdravotního stavu, příjmení novomanželů a dětí nelze uzavřít: bigamie, nezletilost (18, výjimečně 16 let), nezpůsobilost, duševní choroba, příbuzenství zdánlivé manželství – neuzavřeno, spolužití partnerů (důležité pro dědické právo) muž a žena stejná práva a povinnosti – mohou se navzájem zastupovat v běžných záležitostech zaniká: smrtí, prohlášení za mrtvého, rozvod

92 Vztahy mezi rodiči a dětmi rozsah příbuzenských práv a povinností stejný, ať se jedná o dítě manželské i nemanželské matka jistá x otcovství: 1.manžel ženy, i do 300 dní po rozvodu 2.prohlášení obou rodičů před matričním úřadem nebo soudem 3.rozhodnutí soudu rodičovská zodpovědnost: souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, při jeho zastupování a při správě jeho jmění manžel, který není otcem dítěte, ale žije ve stejné domácnosti má povinnost pomáhat při výchově dítě žijící s rodiči je povinno jim pomáhat a přispívat, má-li své příjmy

93 Náhradní výchova a sociálně-právní ochrana dětí péči o děti, o které se nestarají rodiče, má na starosti stát – umístění do domácností, státních, církevních nebo jiných zařízení rodičovskou péči nahrazuje: osvojení přijetí cizího dítěte za vlastní – na rozhodnutí soudu po splnění podmínek, stejný právní vztah jako mezi rodiči a dětmi poručenství – poručníkem zpravidla blízký příbuzný, který nezletilého vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek pěstounská péče poskytována dětem, jejichž rodiče u rodičů není zajištěna, vzniká rozhodnutím soudu a zaniká plnoletostí

94 Vyživovací povinnost pouze na základě jmenovitě uvedených druhů právních vztahů, jestliže jsou splněny zákonem stanovené podmínky – rozhoduje soud na základě práva a morálních zásad mezi rodiči a dětmi: rodičů vůči dítěti od narození do doby než je schopno se samo živit dítěte rodičům, pokud to potřebují mezi manžely tak, aby životní úroveň obou manželů byla přibližně stejná

95 Literatura: Kincl, Jaromír: Všeobecné dějiny státu a práva. Praha 1983. Ryska, Radovan: Právo pro střední školy. Praha 2007. Tomsa, Bohuš: Kapitoly z dějin filozofie práva a státu. Praha 2005. Vaněček, Václav: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1976. Vojáček, Ladislav: České právní dějiny do roku 1945.


Stáhnout ppt "PRÁVO v širším smyslu:v širším smyslu: uspořádaný souhrn právních norem, právních vztahů a institucí aplikujících právo v užším smyslu:v užším smyslu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google