Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předcházení vzniku odpadů v novém metodickém návodu POH obcí PROJEKT PLÁNOVÁNÍ OH NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI (TD020304) JE ŘEŠEN S FINANČNÍ PODPOROU TA ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předcházení vzniku odpadů v novém metodickém návodu POH obcí PROJEKT PLÁNOVÁNÍ OH NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI (TD020304) JE ŘEŠEN S FINANČNÍ PODPOROU TA ČR."— Transkript prezentace:

1 Předcházení vzniku odpadů v novém metodickém návodu POH obcí PROJEKT PLÁNOVÁNÍ OH NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI (TD020304) JE ŘEŠEN S FINANČNÍ PODPOROU TA ČR. ING. MARTINA ŠKVOROVÁ ING. PAVEL NOVÁK S.R.O. KONFERENCE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, 2. ročník, 7. 10. 2015, Praha

2 Obsah prezentace  Úvod  Stručné shrnutí informací o projektu, příklad případové studie dobré praxe z obce  Faktory úspěšnosti OH, vztah mezi výzkumným projektem a POH obcí, projednávání metodiky  Struktura POH obcí a legislativní požadavky na strukturu  Analytická část, Závazná část, Směrná část  Metodický návod a jeho členění  Analytická část  PVO v Analytické části POH obcí + příklady z Velkého Meziříčí a Žamberka  Závazná a Směrná část  PVO v Závazné a Směrné části POH obcí + příklady ze Žamberka  Předcházení vzniku odpadů v obcích – příklady aktivit k PVO ze spolupracujících obcí v rámci projektu

3 Projekt plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni Cílem a výsledkem projektu - prakticky orientovaná metodika pro přípravu POH obcí a softwarový nástroj Účelem je co nejvíce usnadnit obcím přípravu nových POH v návaznosti na krajská POH a také napomoci obcím při naplňování cílů POH kraje (zejm. cílů vztažených k separaci odpadů) Struktura metodického návodu je v souladu se zněním novely zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. (tzv. „infringementové novely“) Metodika mimo jiné obsahuje také Katalog cílů a Katalog opatření k možnému využití pro POH obce jako přehled možných nástrojů k dosažení požadovaných cílů vycházejících z výzkumu prováděného v obcích ČR Metodický návod bude zdarma k dispozici, vč. případových studií dobré praxe z obcí Na podzim 2015 bude zahájen proces certifikace Ministerstvem životního prostředí

4 Analýza dat o odpadech (zdroj MŽP) zaměřena na obce nad 3 000 obyvatel (cca 400 obcí) ze všech krajů ČR Porovnání úspěšnosti OH obcí zejména skrze srovnání účinnosti odděleného shromažďování odpadů k využití (papír, sklo, plasty) ve vztahu k cílům rámcové směrnice o odpadech – vytvořen a testován indikátor účinnosti separace umožňující porovnání obcí bez ohledu na jejich velikost (vysoká produkce separovaných odpadů v kg na obyvatele nemusí zcela vypovídat o vysoké účinnosti separace) Vytipovány obce, které si stojí nejlépe v separaci vybraných složek KO v rámci všech krajů ČR (31) – osloveny ke spolupráci – na spolupráci přistoupilo 21 obcí Ve spolupracujících obcích proběhl terénní průzkum a rozhovory - zdokumentovány faktory úspěchu jejich OH a vypracovány případové studie „dobré praxe“ OH obcí Poznatky o „dobré praxi“ v OH byly následně promítnuty do nového metodického návodu Projekt plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni

5 Případové studie

6 Příklad případových studií z vybraných obcí Všechny případové studie dobré praxe jsou k dispozici ke stažení na adrese: http://www.ingpavelnovak.cz/veda/municipalni/studie1 /

7

8

9 Faktory úspěšnosti OH obcí

10 Vztah mezi projektem a POH ČR dobrá praxe nové cíle nová metodika POH obcí

11 Projednávání návrhu metodiky POH obcí Návrh metodiky na základě výzkumu Připomínky MŽP Připomínky SMO ČR Připomínky SMS ČR Finální návrh metodiky k certifikaci Připomínky ČAOH

12 Plány odpadového hospodářství obcí STRUKTURA A LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

13 Struktura POH obce  Novela zákona o odpadech č. 223/2015 Sb.  Analytická část  Závazná část  Směrná část

14 Analytická část POH obce Úkolem Analytické části POH obce je zejména:  Zmapovat a popsat stávající systém OH obce (produkce zejm. komunálních odpadů, nakládání s nimi, systém sběru a svozu odpadů) a popsat řízení OH obce  Na základě popsaného stavu spočítat ukazatele vycházející z POH kraje a zjistit soulad OH obce se závaznou částí POH kraje (plnění cílů stanovených krajem)  Posoudit nezbytné změny a doplnění obecního systému sběru a nakládání s KO

15 Závazná část POH obce Úkolem Závazné části je zejména stanovit cíle a opatření, pomocí kterých obec vytknutých cílů v OH dosáhne. Cíle a opatření musí být dle zákona o odpadech stanoveny v následujících oblastech:  předcházení vzniku odpadů, nakládání s KO - zejména SKO a BRKO, nebezpečnými složkami KO, nakládání s obalovými odpady, se stavebními odpady (pokud obec stanovila systém nakládání s nimi), s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady dle části 4. zákona (pokud obec provozuje místo ZPO), cíle a opatření pro přípravu na opětovné použití a recyklaci, pro snižování množství odpadů ukládaných na skládky (zejména BRO), snižování podílu BR složky v SKO.  Plnění cílů je každoročně ověřováno soustavou indikátorů.

16 Směrná část POH obce Směrná část POH obce obsahuje:  Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s KO (rozpracovává jednotlivá opatření)  Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH obce zpracován a jejichž změna by vedla k aktualizaci plánu

17 Metodický návod pro přípravu POH obcí ZNĚNÍ METODICKÉHO NÁVODU

18 Struktura metodického návodu 3 úrovně podrobnosti metodického návodu 1) ZÁKLADNÍ METODICKÉ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ PLÁNU OH OBCE – pouze mírně rozšiřuje novelu zákona o odpadech a uvozuje ji 2) PŘÍKLAD ROZPRACOVÁNÍ POH OBCE – příklad postupu zpracování POH obce, který umožní dobré řízení OH v obci/městě (verze odpovídající zákonné struktuře a obsahující vše potřebné) – množství tabulek a výpočtů doplněné komentáři a vysvětlivkami 3) PŘÍLOHY – obsahují podrobně rozpracované výpočty uvedené v příkladu zpracování POH (část 2.) a další rozšiřující doporučené postupy a výpočty k doplnění zejména Analytické části POH obce (kvalitní podklad pro řízení OH obce a také podklad pro změny v obci = POH základem pro zadávací dokumentaci k VZ v OH apod.)

19 Struktura metodického návodu – Příklad rozpracování POH obce – Analytická část  Analytická část  1.1 Název obce/svazku obcí a základní statistické údaje o obci/obcích  1.2 Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních a jiných odpadů  1.2.1 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů za posledních 5 let převzatý z evidence odpadů obce a z evidence oprávněných osob (odpady předávané občany obce mimo systém OH obce) - identifikace trendů v datech a jejich dynamiky (graficky) – Celková produkce odpadů obce, Měrná produkce odpadů obce, Identifikace hlavních druhů NO vznikajících v obci.  1.3 Vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s KO na území obce minimálně pro SKO, BRKO, papír, plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky KO, prevence vzniku všech uvedených odpadů, soulad se závaznou částí POH kraje  1.3.1 Způsoby nakládání s odpady obce a způsob jejich využití nebo odstranění

20 Struktura metodického návodu – Příklad rozpracování POH obce  1.3.2 Podíl využitých KO a skládkování BRKO (poslední rok) – Množství KO obce předávaného k využití, Celkové množství odpadů předávaného k využití, Účinnost separace využitelných složek z SKO, Způsoby shromažďování využitelných složek z KO, Množství skládkovaných BRKO.  1.3.3 Předcházení vzniku odpadů  1.3.4 Technická vybavenost obce pro nakládání s odpady (poslední rok s dostupnými daty) – Způsoby shromažďování odpadů; Frekvence výsypu papíru, plastů, skla, bioodpadů, nápojový kartón, (kovy), SKO; Vysypaný objem nádob, kontejnerů a pytlů u vybraných komodit; Měrné ukazatele vybavenosti nádobami; Mobilní sběr odpadů; Sběr a výkup odpadů; Významná zařízení k nakládání s KO obce; Dostupnost zařízení OH.  1.3.5 Analýza nákladů a příjmů na OH obce  1.3.6 Vyhodnocení souladu OH obce se závaznou částí POH kraje  1.4 Posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s KO - Vyhodnocení slabých míst OH obce - Popis trendu/dynamiky vývoje/míra odchylky od cíle

21 Předcházení vzniku odpadů v Analytické části POH obce 1.3. Vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s KO na území obce 1.3.3 Předcházení vzniku odpadů (PVO)  Analýza situace v obci (infrastruktura k PVO, v současnosti aplikovaná opatření k PVO)  Odhad množství odpadů obce, jejichž vzniku se předešlo nebo které byly znovu použity  PVO je především úlohou ekologické a společenské výchovy a osvěty. Potenciál pro PV již vznikajících odpadů a některé výsledky aktivit podporujících PVO mohou přesto být nepřímo měřitelné (nelze zjistit z evidence odpadů). Pro odhad lze využít například:  Kapacitu kompostérů na bioodpady poskytnutých obcí občanům (kapacita 1 m 3 kompostéru činí přibližně 1 t zpracované „biohmoty“ ročně), je však třeba zohlednit využití kapacity kompostérů, a to nejlépe namátkovým terénním průzkumem u obyvatel (kontrola využívání kompostérů - kontroly v obcích v současné době již probíhají kvůli dotacím – zajištění udržitelnosti projektu po dobu 5 let).  Podíl domácností využívajících domácí kompostování (cca 140 kg bioodpadu jehož vzniku se předešlo na obyvatele/rok v zástavbě RD) – zahradní kompost nebo kompostér; lze zjistit např. průzkumem u občanů.  Množství textilu odevzdaného občany do kontejnerů na šatstvo a v rámci charitativních akcí (dle informací organizátorů sběru šatstva a firem, které provozují kontejnery na staré šatstvo).

22 Předcházení vzniku odpadů v Analytické části POH obce – příklady z obcí (Velké Meziříčí) (1) 1.3.3 Předcházení vzniku odpadů (PVO) – Velké Meziříčí, analýza současného stavu Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu  Bezplatné zapůjčení domácích kompostérů - v roce 2014 město pořídilo svým občanům celkem 500 ks kompostérů k domácímu kompostování odpadů o objemu 900 l, které občané získali zcela zdarma v průběhu roku 2015 (OPŽP). (900 l x 500 ks) / 1 000 = 450 t „biohmota“/rok (1 000 l kompostér = 1 tuna bio/rok)  Nákup domácích kompostérů za 1/3 ceny – před rokem 2014 kompostéry o objemu 390 l a 790 l, a to s podporou Fondu Vysočiny. Takto pořízené kompostéry dostali občané za 1/3 pořizovací ceny (třetinu zaplatil Kraj Vysočina a třetinu město Velké Meziříčí). Takto pořízených kompostérů je zhruba 800. ( (790 l x počet kompostérů) + (390 l x počet kompostérů) ) / 1 000 = „biohmota“ t/rok  Společně se zapůjčováním/prodejem kompostérů město pořádalo rozsáhlou kampaň ke kompostování bioodpadů společně s občanským sdružením Ekodomov a Chaloupky o.p.s. (zejména v roce 2011).

23 Předcházení vzniku odpadů v Analytické části POH obce – příklady z obcí (Velké Meziříčí) (2) 1.3.3 Předcházení vzniku odpadů (PVO) – Velké Meziříčí Předcházení vzniku textilního odpadu  Ve městě je rozmístěno 5 bílých kontejnerů na sběr oděvů, textilu a obuvi, které vyváží 1 x týdně společnost REVENGE a.s. (sběr a následné zpracováníé vytříděného textilu). Do kontejnerů lze odkládat oděvy, bytový textil, obuv, kabelky, tašky a hračky. (odhad množství starého textilu v tunách/rok)  Cca 50 % oblečení z těchto kontejnerů putuje do prodejen použitého zboží v ČR i v zahraničí nebo různým charitativním organizacím, cca 35 % se zpracuje pro průmyslové využití – zejm. pro automobilový a strojírenský průmysl, zbylých 15 % = odpad, který se vozí do spalovny v Brně.  Každoroční charitativní sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov a Diecézní charitu BRNO - vyšší úroveň kvality odebíraného šatstva a hraček než v případě sběru do speciálních kontejnerů. Charitativní sbírka probíhá v předem určený datum zejména v areálu sběrného dvora Technických služeb VM. (odhad množství starého textilu v tunách/rok)

24 Předcházení vzniku odpadů v Analytické části POH obce - příklady z obcí (Žamberk) (1) 1.3.6 Vyhodnocení souladu OH obce se závaznou částí POH kraje  Porovnání současného uplatňování PVO v OH obce s novými cíli stanovenými závaznou částí POH příslušného kraje, podklad pro Závaznou část POH obce – stanovení jednotlivých cílů a opatření k nim  Soulad se zásadami, cíli a opatřeními – ano, nehodnoceno (dále se jimi v POH nezabýváme); ne, částečně (propíše se do následující části 1.4. – vyhodnoceno jako slabé místo OH obce) Tabulka č. 18 – Porovnání OH města (Žamberk) se závaznou částí POH (Pardubického) kraje Cíl/zásada/opatření POH krajeSouladStručný popis hodnocení 3.1 Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností 3.1.1 Zásady pro nakládání s odpady a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů. Částečně Prevence vzniku odpadů na úrovni obce uplatňována - zejm. sběr starého textilu a domácí kompostování c) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny. Ano Odpady jsou předávané oprávněným osobám. d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu. Ano Odpady jsou předávané oprávněným osobám. e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů. AnoOdpady jsou předávané oprávněným osobám.

25 Předcházení vzniku odpadů v Analytické části POH obce - příklady z obcí (Žamberk) (2) Cíl/zásada/opatření POH kraje SouladStručný popis hodnocení 3.1.2.2 Opatření a) Informační podpora, vzdělávání a osvěta aa) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek. Ano Město Žamberk informuje občany prostřednictvím městských novin „Žamberských listů“ a v nich uveřejňovaných článků. b) Regulace a plánování ba) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do plánů odpadového hospodářství obcí. Částečně Je propagován oddělený sběr bioodpadů, specifické zaměření na předcházení vzniku bioodpadů není 3.1.2 Program předcházení vzniku odpadů 3.1.2.1 Cíle Strategický cíl - Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. Částečně předcházení vzniku odpadů je zaměřeno zejména na textil a jeho znovuvyužití j) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. AnoCharitativní organizace město podporuje (zejm. textil).

26 1.4 Posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s KO Slabé místo OH obce (popis)Popis trendu / dynamiky vývoje / míry odchylky od cílePriorita 3.1 Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností 3.1.1 Zásady pro nakládání s odpady a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů. Předcházení vzniku odpadů se soustředí na opětovné využití textilu, avšak je relativně nízké. nízká 3.1.2 Program předcházení vzniku odpadů 3.1.2.1 Cíle Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. předcházení vzniku odpadů se soustředí na opětovné využití textilu, avšak je relativně nízké. střední 3.1.2.2 Opatření a) Informační podpora, vzdělávání a osvěta b) Regulace a plánování b-a) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do plánů odpadového hospodářství obcí. Je propagován oddělený sběr bioodpadů, specifické zaměření na předcházení vzniku bioodpadů v současné době v obci není. střední c) Metodická podpora a dobrovolné nástroje d) Výzkum, experimentální vývoj a inovace Předcházení vzniku odpadů v Analytické části POH obce - příklady z obcí (Žamberk) Tabulka č. 19 – Vyhodnocení slabých míst OH města Žamberk

27 Struktura metodického návodu – Příklad rozpracování POH obce – Závazná a Směrná část  Závazná část  Cíle, opatření, indikátory plnění cílů (cílová hodnota cíle, termín pro splnění cíle, opatření pro plnění cílů - číslo a název opatření)  Směrná část  3.1 Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s KO – Návrhy opatření k cílům, jejich technický popis, potřebné zdroje pro realizaci opatření, harmonogram realizace, odpovědnost za realizaci  3.2 Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH obce zpracován – popis změn, které by vedly k aktualizaci POH obce nebo zpracování nového  Přílohy - doporučené postupy pro rozšíření analýzy OH obce, zdroje vznikajících KO, výpočty, katalog cílů, produkční faktory živností, SWOT analýza OH obce, územní analýza potenciálu produkce a separace odpadů

28 Závazná část  Cíle, opatření, indikátory plnění cílů (oblast cíle a opatření, číslo cíle a název cíle v Katalogu cílů, cílová hodnota cíle, termín pro splnění cíle, opatření pro plnění cílů z Katalogu opatření - číslo a název opatření) Oblast cílů a opatřeníCíle POH obce (číslo cíle, název) Indikátory plnění cílůCílová hodnota Termín pro splnění cíle Opatření pro plnění cílů (číslo a název opatření) Předcházení vzniku odpadů Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. 9Zajištění přednostního předcházení nebo opětovného využití odpadů od občanů % občanů vědomě předcházejících produkci odpadů 80% občanů202010, 11, 26 Tabulka č. 20 - Závazná část POH Města Žamberk Předcházení vzniku odpadů v Závazné části POH obce - příklady z obcí (Žamberk)

29 Směrná část 3.1 Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s KO Předcházení vzniku odpadů ve Směrné části POH obce - příklady z obcí (Žamberk) (1) Číslo a název opatření: 10.2 Důraz na komunikaci s občany Příslušné cíle POH obce 1, 2, 3, 5, 9, 10 Technický popis Pravidelné články v městském periodiku „Žamberské listy“ o správném nakládání s odpady o systému OH města a o předcházení vzniku odpadů, komunikace dobrých výsledků systému OH jako úspěchu obce, komunikace problémů OH obce a jejich řešení Potřebné zdroje pro realizaci 10 tis. Harmonogram realizace 2016 - 2020 Odpovědnost za realizaci (útvar obce) Odbor životního prostředí a zemědělství Číslo a název opatření: 11 Důraz na výchovu a vzdělávání Příslušné cíle POH obce 1, 2, 3, 5, 9 Technický popis Výukové materiály pro školy a brožury pro občany o přednostním předcházení vzniku odpadů a o opětovném využití výrobků/odpadů od občanů, informační materiály o správném třídění odpadů a o možnostech systému odpadového hospodářství obce Potřebné zdroje pro realizaci 10 tis. Harmonogram realizace 2016 Odpovědnost za realizaci (útvar obce) Odbor životního prostředí a zemědělství

30 Předcházení vzniku odpadů ve Směrné části POH obce - příklady z obcí (Žamberk) (2) Číslo a název opatření: 26.2 Podpora předcházení vzniku a opětovného využití odpadů obce Příslušné cíle POH obce 1, 9 Technický popis Podpora charitativních organizací při organizaci charitativních sběrů šatstva a dalších nepotřebných doslouživších věcí z domácností, organizace bleších trhů a bazárků Potřebné zdroje pro realizaci 5 tis. Harmonogram realizace 2016 Odpovědnost za realizaci (útvar obce) TS Číslo a název opatření: 26.1 Podpora předcházení vzniku a opětovného využití odpadů obce Příslušné cíle POH obce 1, 9 Technický popis Zajištění kompostérů pro občany města k domácímu kompostování „biohmoty“ (předcházení vzniku bioodpadů a snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky odpadů), pokusit se přednostně zajistit kompostéry ve spolupráci s krajem či dalšími obcemi z dotace (OPŽP, regionální fondy). Potřebné zdroje pro realizaci 100 tis. Harmonogram realizace 2016 Odpovědnost za realizaci (útvar obce) TS

31 Předcházení vzniku odpadů v obcích – příklady aktivit k PVO ze spolupracujících obcí (1)  Sběr starého textilu – předcházení vzniku textilních odpadů  kontejnery na šatstvo (informace o sebraném množství od provozujících firem) (např. Žamberk vede přesnou evidenci o shromážděném textilu v režimu zákona i mimo něj)  charitativní sběry šatstva organizované obcí či charitativní organizací (informace o množství od organizátorů sběru) (např. Sezemice, Velké Meziříčí a další)  Organizace bleších trhů a bazarů (obec/město, občanská sdružení) (např. Roztoky u Prahy, Praha, atd.)  Domácí kompostování - předcházení vzniku bioodpadů  zapůjčování/zvýhodněný odkup kompostérů k domácímu kompostování – hojné v obcích, často bezplatně při zpětné kontrole v domácnostech (možnost sběru dat o množství vytvořené „biohmoty“)  Zpětný odběr doslouživších zařízení/výrobků – předcházení vzniku elektroodpadů  kontejnery na elektroodpady a baterie ve městech (informace od provozujících firem)  sběr do specializovaných kontejnerů na sběrném dvoře (informace od provozujících firem)  zpětný odběr přímo v prodejnách elektro a u prodejců mobilních telefonů

32 Předcházení vzniku odpadů v obcích – příklady aktivit k PVO ze spolupracujících obcí (2)  Ekologické vzdělávání a osvěta se zaměřením na PVO – předcházení vzniku všech odpadů  Činnost ekologických center (např. Velké Pavlovice)  Semináře pro občany - organizované obcemi, občanskými sdruženími nebo ekologickými nevládními organizacemi - zejména o správném domácím kompostování (např. Velké Meziříčí, Nové město n. Metují) nebo o neplýtvání potravinami (např. Arnika)  Přednášky pracovníků obecních/městských úřadů na školách všech stupňů (např. Písek)  Články v městských novinách se zaměřením na PVO (např. Písek, Velké Pavlovice)  Odpadové kalendáře pro občany (rovněž prevence – např. Dvůr Králové nad Labem)  Prospekty a publikace s tématikou PVO (např. Liberec – domácí kompostování)

33 ” “ Děkuji za pozornost Ing. Martina Škvorová skvorova@ingpavelnovak.cz Ing. Pavel Novák s.r.o.


Stáhnout ppt "Předcházení vzniku odpadů v novém metodickém návodu POH obcí PROJEKT PLÁNOVÁNÍ OH NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI (TD020304) JE ŘEŠEN S FINANČNÍ PODPOROU TA ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google