Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový občanský zákoník /bytové spoluvlastnictví/ Účinnost: 1. ledna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový občanský zákoník /bytové spoluvlastnictví/ Účinnost: 1. ledna 2014."— Transkript prezentace:

1 Nový občanský zákoník /bytové spoluvlastnictví/ Účinnost: 1. ledna 2014

2  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“) upravuje souhrnně veškeré obecné instituty soukromého práva, obecnou úpravu právnických osob, rodinné právo a absolutní a relativní majetková práva;  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) navazuje na NOZ úpravou týkající se uspořádání vztahů v obchodních společnostech a družstvech;  Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém; stanoví kolizní a procesní normy pro řešení soukromých vztahů s mezinárodním prvkem; 2

3 3  Tyto tři zákony tvoří kodifikaci reformy soukromého práva v České republice. NOZ zrušil zcela nebo zčásti 238 právních předpisů. NOZ mimo jiné zrušil: Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění p. p. Nař. vl. č. 371/2004 Sb. …vzorové stanovy, ve znění …

4  Doprovodnou legislativu bude tvořit 5 hlavních zákonů: 1.Zákon o zvláštních řízeních soudních s 512 paragrafy; 2.Novela OSŘ (392 změn) s doprovodnými novelami o soudních poplatcích, zákona o státním zastupitelstvu, SŘS a zákona o VSÚ; 3.Novela insolvenčního zákona (357 změn) s doprovodnou novelou o insolvenčních správcích; 4. Nový rejstříkový zákon, který upravuje veřejné rejstříky právnických (a podnikajících) fyzických osob ve vazbě na § 120 NOZ; 5. Velký doprovodný zákon, který novelizuje dalších 124 zákonů („zákon zákonů“); 4

5 S amostatně se ještě připravují: - změny daňové legislativy; - nový katastrální zákon;  Předmět úpravy a základní zásady NOZ Rozdíl mezi soukromým a veřejným právem; Ujednání nesmí porušovat; dobré mravy; veřejný pořádek; právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti; 5

6  Základní zásady (§ 3) soukromého práva: Smluvní volnost (AUTONOMIE VŮLE); Priorita svobody člověka před státem – BRÁT SE O SVÉ ŠTĚSTÍ (nezpůsobit újmu druhým); Důstojnost člověka (ochrana slabšího); Právo na ochranu života, zdraví, svobody, cti, důstojnosti a soukromí; Zvláštní ochrana manželství a rodiny; Nikdo nesmí utrpět bezdůvodnou újmu; Nikdo nesmí těžit z bezdůvodné újmy; Smlouvy se mají plnit; Vlastnické právo je chráněno; 6

7 Nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží Právo všech je být bdělým (právo přeje bdělým); Presumpce poctivosti- § 7 (poctivost a dobrá víra); Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8);  Výklad soukromého práva (§ 2 NOZ) musí být: Ve shodě s Listinou základních práv a svobod Ve shodě s ústavním pořádkem vůbec Ve shodě se zásadami NOZ 7

8 Při respektování hodnot soukromého práva; Nesmí být v rozporu s dobrými mravy; Nesmí vést ke krutosti; nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění; gramatický (slova, smysl a úmysl zákonodárce) § 2 brání právnickému kejklířství;  Možnost odchýlení se od zákona smluvní svoboda a autonomie vůle stran = možnost odchýlení se od zákona; normy dispozitivní a kogentní; smluvní strany se mohou odchýlit od zákona, ledaže by to zákon výslovně zakazoval; zákaz v normě vyjádřen slovy: „zakazuje se“, „nepřihlíží se“,“nesmí“, „musí“, „může jen“; ; 8

9  Užití předpisů NOZ, ochrana práv, úloha soudce NOZ, pokud soukromá práva nejsou upravena jinde; jen pokud tak stanoví zákon, použijí se zvyklosti; mlčení zákona; analogie; princip spravedlnosti a zásad NOZ; dobré uspořádání práv (zvyklosti, nauka, judikatura); obdobný případ posoudit stejně; právo na vysvětlení odchylného posouzení; svépomoc (§ 14 NOZ); 9

10 10  PROLÍNÁNÍ STARÉHO PRÁVA S NOVÝM ustanovení společná, přechodná a závěrečná - §§ 3015 – 3081 NOZ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  PRÁVNÍ JEDNÁNÍ (právní úkon) - § 545 n. NOZ  VÝKLAD PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ podle obsahu; podle pravé povahy (zastřené jednání); slova, zvyklosti, praxe;

11  FORMA PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ libovolná (omezení ujednání, zákon); písemná forma – věcná práva k nemovitostem; soukromá a veřejná listina; právní jednání vůči nepřítomné osobě §§ 570 – 572; doby dojití - § 573 (v ČR – 3.pracovní den; mimo – 15.); 11

12  VADY, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ RELATIVNÍ NEPLATNOST; Rozpor se zákonem, pokud jeho smysl a účel vyžaduje neplatnost; Nemožné plnění; Jednání nesvéprávné osoby nebo osoby jednající v duševní poruše; Nedodržení smlouvy; Uvedení v omyl; Jednání v důsledku hrozby tělesného nebo duševního násilí nebo důvodnou obavou - § 587; 12

13  NÁSLEDKY VAD PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Nicotnost (zdánlivé jednání) ze zákona (§§ 551, 552); Právní jednání právně vůbec neexistuje a nezpůsobuje žádné právní následky – zákon stanoví, že se k takovémuto jednání NEPŘIHLÍŽÍ – ŽALOBA NA PLNĚNÍ (NIKOLIV NA URČENÍ); Absolutní neplatnost- § 588- (dobré mravy, zákon, veřejný pořádek); Relativní neplatnost – promlčecí doba 3 roky Relativní neúčinnost - § 589 n.; 13

14  VÝZNAM ČASU A POČÍTÁNÍ ČASU;  PROMLČENÍ A PREKLUZE promlčecí lhůta (3, 10, nebo 1, 15) PRÁVNÍ OSOBNOST (způsobilost k právním úkonům) FYZICKÁ OSOBA - SVÉPRÁVNOST PRÁVNICKÁ OSOBA – KORPORACE, FUNDACE, ÚSTAV  Struktura věcných práv v novém občanském zákoníku; Obecná ustanovení (§§ 976 - 986); Držba (§§ 987 - 1010); Vlastnictví (§§ 1011 - 1114); 14

15 o Spoluvlastnictví (§§ 1115 - 1157) o Bytové spoluvlastnictví (§§ 1158 - 1222) o Přídatné spoluvlastnictví (§§ 1223 - 1235)  Věcná práva k cizím věcem o Právo stavby (§§ 1240 - 1256) o Věcná břemena (§§ 1257 - 1308) Služebnosti Reálná břemena o Zástavní právo (§§ 1309 - 1394) o Zadržovací právo (§§ 1395 - 1399) Správa cizího majetku (§§ 1400 - 1474) o Svěřenecký fond (§§ 1448 - 1474) Předkupní právo (§§ 2140 a násl.) 15

16  Konkrétní změny – nejdůležitější změny se týkají následujících okruhů; Rozšíření katalogu věcných práv; Změna chápání pojmu věci v právním smyslu; Značně podrobnější úprava držby a vlastnictví; Změny v nabývání vlastnického práva; Zdůraznění role veřejných seznamů - § 980 odst. 2; Možnost nabytí vlastnictví od neoprávněného - silnější ochrana dobré víry nabyvatele - POZNÁMKA SPORNOSTI - §§ 985 a 986 NOZ; 16

17 Dobrá víra - §§ 1109 až 1111; Oprávněný = poctivý; Začlenění bytového spoluvlastnictví do občanského zákoníku; Přídatné spoluvlastnictví; Stavba je nově součástí pozemku - § 506 odst. 1; Stavba nepřechází automaticky do vlastnictví vlastníka pozemku! - § 3056; Zavedení práva stavby do občanského práva - § 1240 a n. – právo dočasné, s maximální délkou 99 let; Podrobnější úprava věcných břemen (reálná břemena, služebnosti); Novinky v zástavním a zadržovacím právu; Začlenění instituce správy cizího majetku do občanského zákoníku ; 17

18  Bytové spoluvlastnictví - §§ 1158 – 1222 NOZ Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení - § 1158 – 1162 - Společné části - §§ 1160 - 1162 Pododdíl 2 – Vznik jednotky - §§ 1163 – 1169 Pododdíl 3 – Výstavba domu s jednotkami - §§ 1170 – 1174 Pododdíl 4 – Práva a povinnosti vlastníka jednotky – - §§ 1175 – 1188 Pododdíl 5 – Správa domu a pozemku - §§ 1189 – 1216 Pododdíl 6 – Zrušení bytového spoluvlastnictví – - §§ 1217 – 1219 Pododdíl 7 – Společná ustanovení - §§ 1220 – 1222 18

19  CO JE BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ - § 1158 SPOLUVLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI ZALOŽENÉ VLASTNICTVÍM JEDNOTEK; MŮŽE VZNIKNOUT, POKUD JE SOUČÁSTÍ NEMOVITÉ VĚCI DŮM ALESPOŇ SE 2 BYTY; BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ UPRAVUJE ODDÍL 5 NOZ; ODDÍL 5 SE VZTAHUJE NA BYTY, NEBYT. PROSTORY, SOUBORY BYTŮ A NEBYT. PROSTORŮ; JEDNÁ SE VLASTNICTVÍ REÁLNÉ ČÁSTI DOMU; ZAJIŠTĚNÍ PRÁVA UŽÍVAT A POŽÍVAT PROSTOROVĚ VYČLENĚNOU ČÁST DOMU, TO PRÁVA ODVOZENÉHO OD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY (JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BYT); DOSUD ZÁKON Č. 72/1994 Sb., ve znění pozd. Předpisů; JEDNÁ SE O SPOLUVLASTNICTVÍ DOMU A VLASTNICTVÍ JEDNOTKY; DŮM VŠAK NENÍ SAMOSTATNOU VĚCÍ, JE SOUČÁSTÍ NEMOVITÉ VĚCI; ZÁSADA SUPERFICIES SOLO CEDIT – POVRH USTUPUJE PŮDĚ – STAVBA JE SOUČÁST POZEMKU; 19

20  CO VŠECHNO ZAHRNUJE JEDNOTKA - § 1159 BYT JAKO PROSTOROVĚ ODDĚLENOU ČÁST DOMU; A PODÍL NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH NEMOVITÉ VĚCI (DŮM, POZEMEK); BYT A PODÍL JSOU VZÁJEMNĚ SPOJENÉ A NEODDĚLITELNÉ- TVOŘÍ JEDEN CELEK; JEDNOTKA JE VĚC NEMOVITÁ; DOSAVADNÍ POJETÍ: INDIVIDUÁLNÍ VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICVTÍ DOMU A POZEMKU; PŘÍPADNÉ PODÍLY VLASTNÍKŮ NA DALŠÍCH VĚCECH (POZEMKY, ZAŘÍZENÍ, VEDLEJŠÍ STAVBY) NELZE ZAHRNOUT DO JEDNOTKY; JEDNÁ SE O PŘÍDATNÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (ODDÍL 6 - §§ 1223 – 1235);  Právní úprava v NOZ se nebude dotýkat jednotek, které již vznikly podle zákona o vlastnictví bytů, pro ně bude platit dosavadní právní režim. 20

21  CO JSOU SPOLEČNÉ ČÁSTI - §1160 ALESPOŇ TY ČÁSTI NEMOVITÉ VĚCI, KTERÉ PODLE SVÉ POVAHY MAJÍ SLOUŽIT VLASTNÍKŮM JEDNOTEK SPOLEČNĚ; VŽDY JSOU SPOLEČNÝMI ČÁSTMI: POZEMEK, NA NĚMŽ BYL DŮM ZŘÍZEN; VĚCNÉ PRÁVO MÍT NA POZEMKU DŮM; STAVEBNÍ ČÁSTI PODSTATNÉ PRO ZACHOVÁNÍ DOMU VČETNĚ JEHO HLAVNÍCH KONSTRUKCÍ; STAVEBNÍ ČÁSTI PODSTATNÉ PRO ZACHOVÁNÍ TVARU A VZHLEDU DOMU; STAVEBNÍ ČÁSTI PODSTATNÉ PRO ZACHOVÁNÍ BYTU JINÉHO VLASTNÍKA JEDNOTKY; ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ I JINÉMU VLASTNÍKU JEDNOTKY K UŽÍVÁNÍ BYTU; TO VŠE PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SE URČITÁ ČÁST PŘENECHÁ NĚKTERÉMU VLASTNÍKU JEDNOTKY K VÝLUČNÉMU UŽÍVÁNÍ; NEJDE JEN O SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU, PROTO TERMÍN „SPOLEČNÉ ČÁSTI“ (JINÝ POZEMEK, VEDLEJŠÍ STAVBY, BALKONY, TERASY); PRO URČENÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ JE ROZHODUJÍCÍ NĚKOLIK SKUTEČNOSTÍ: - VLASTNICKÝ TITUL K VĚCEM, ZÁKON NEBO VŮLE VLASTNÍKŮ VYJÁDŘENÁ V PROHLÁŠENÍ, SMLOUVĚ O VÝSTAVBĚ...OD ZÁKONA SE ODCHÝLIT NELZE! 21

22  NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY – KE SPOLEČNÝM ČÁSTEM: a)Společnými částmi je pozemek, na němž je dům postaven, schody do domu, venkovní plochy, zpevněné plochy, parkovací plochy, pochozí zpevněné plochy (chodníčky), dláždění, dvory, porosty, dvůr, průjezd, pasáž, sloužící i jiným osobám než vlastníkům jednotek,vchod do metra v podloubí nebo v podchodu domu na pozemku patřícímu k domu. b) Společnými částmi je také pozemek, na němž jsou umístěny drobné stavby jako příslušenství věci nemovité, jako jsou zejména čistička odpadních vod, septik, trafostanice, klepadlo, výměníková nebo předávací stanice, domovní kotelna, prádelna, sušárna, dále ohrady na popelnice a další stavby, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu. 22

23 c) Příslušenstvím domu jsou jako společné části také věci movité a nemovité, které jsou určeny k tomu, aby byly s tímto domem trvale užívány, zejména oplocení, kolna a altán. d) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 NOZ, jsou vždy veškeré vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, střecha včetně výstupních otvorů, okna, okenice, výkladní skříně (výkladce), izolace, hromosvody, komíny, domovní kotelny, výměníková (předávací) stanice, rozvody tepla a vody včetně požárních rozvodů, rozvody plynu a elektrické energie, kanalizace, odvody splaškových vod, vzduchotechnika, výtahy a jiná společná technická zařízení domu, umělecká výzdoba společných částí domu, zápraží, vchody, poštovní schránky, průčelí, schodiště, chodby včetně osvětlení, půdy, balkony, 23

24 lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje, místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo jako součást bytu, systémy rozvodu a příjmu televizního a rozhlasového signálu, protipožární zařízení, rozvody telefonu, domácí zvonek, kamerové systémy zabezpečení, vnitřní vybavení společných prostor, které je vymezené v prohlášení vlastníka budovy, bazény, vstupní dveře do jednotky, které jsou zároveň vstupními dveřmi do domu, a to včetně vstupních dveří z balkónů, lodžií a teras, prostory parkovacích míst, pokud nejsou nebytovým prostorem nebo jeho součástí, a příslušenství domu, jak je pro některé z těchto společných částí blíže stanoveno ve zvláštních ustanoveních tohoto nařízení vlády. 24

25  Pro účely vymezení společných částí se dále má za to, že: ea) Byt je ohraničen vstupními dveřmi do bytu včetně zárubní, vnitřními povrchy stěn a podlah místností a prostor tvořících byt, vstupními dveřmi do příslušenství umístěného mimo byt, plochami stěnových plášťů, dveří na balkon nebo lodžii přístupnou pouze z bytu a vnitřních stavebních součástí ohraničujících byt. eb) Podlahy jsou společnými částmi jako technologický celek hlavních nosných konstrukcí a technologických vrstev spojených s těmito hlavními nosnými konstrukcemi, včetně protihlukových, tepelných, hydroizolačních a jiných druhů a typů izolačních vrstev zabudovaných spolu s těmito hlavními nosnými konstrukcemi. Netýká se to podlahových krytin v bytě a všeho, co je technologicky spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, ať dřevěných či z jiných materiálů a 25

26 dále spolu s kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, s různými podsypy, pokud jsou technologicky podle výrobce či dodavatele spojeny s příslušným druhem podlahové krytiny a nezasahují do těch částí podlahy, které jsou společnými částmi. Platí to i pro podlahové krytiny tvořené keramickými či jinými dlaždicemi, ať v bytě, na balkoně, lodžii nebo terase přístupné pouze z bytu, spolu s jejich podložím tvořícím technologický celek při usazování této podlahové krytiny, včetně izolační vrstvy nebo hydroizolace, apod, a podobných součástí podlahové krytiny, které nezasahují do těch částí podlahy, které jsou společnými částmi. 26

27 ec ) Stěny místností bytu tvořené nosnými zdmi domu jsou společnými částmi, vyjma povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, včetně tapet, dřevěného či jiného obložení, kazetových stropů, a podobného vnějšího obložení stěn nebo stropů, dále vyjma konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách. ed) Vnější okna, tvořící výplň hlavní svislé konstrukce (obvodové zdi) domu jsou součástí společných částí výlučně užívaných vlastníkem jednotky. ef) Výkladce je společnou částí v rozsahu, v jakém se nachází v rovině nosné (obvodové) zdi domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce; je ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřní stěny nosné zdi do vnitřního prostoru místnosti. 27

28 eg) Výtahy ve společných částech domu jsou společnou částí i pro první nadzemní podlaží; to nic nemění na možnosti určit způsob rozúčtování cen služeb spojených s provozem výtahu tak, aby se na jejich úhradě nepodíleli vlastníci jednotek, kteří výtah nemohou používat nebo nemají důvod jej užívat, zejména z důvodu umístění bytu. Za tím účelem se vždy určí v prohlášení nebo ve stanovách SVJ, které činnosti spojené s výtahem se považují za činnosti správy domu a které činnosti se považují za služby poskytované za účelem provozu výtahu. eh) Těleso komínu včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, je společnou částí domu. Vyžaduje-li spotřebič vlastníka jednotky dodatečnou instalaci vyvložkování komínu, nepovažuje se toto vyvložkování za společnou část domu; pořízení tohoto dodatečného vyvložkování však podléhá souhlasu shromáždění vlastníků jednotek; tím nejsou dotčeny jiné právní předpisy týkající se bezpečného provozu komínů a jejich revizí. ei) Přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, dále hlavní rozvody vody,plynu, elektřiny, jsou jako příslušenství domu jeho společnými částmi v tomto rozsahu: 28

29 1.Rozvody domovního plynovodu, včetně vnitřních rozvodů v bytě ke spotřebičům, včetně uzávěru nebo ventilu před spotřebičem; to se netýká měřidel spotřeby plynu. 2.Domovní rozvody vody včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií. 3.Domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu. 4.Jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů i termostatických ventilů; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části. 5.Rozvody elektrické energie až k bytovým jističům za elektroměrem. 6.Veškerá ventilační a klimatizační instalace až k vyústění do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká klimatizačního zařízení, pořídí-li je se souhlasem SVJ vlastník jednotky. Obdobně to platí pro kterékoliv druhy ventilací; 29

30  JAK SE URČUJÍ PODÍLY NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH - § 1161 SE ZŘETELEM K POVAZE, ROZMĚRŮM A UMÍSTĚNÍ BYTU; JAKO STEJNÉ; STANOVENY POMĚREM VELIKOSTI PODLAHOVÉ PLOCHY BYTU K CELKOVÉ PODLAHOVÉ PLOŠE VŠECH BYTŮ V DOMĚ;  ZMĚNA PODÍLU - § 1162 SE ZŘETELEM K POVAZE, ROZMĚRŮM A UMÍSTĚNÍ BYTU – VLASTNÍK SE MŮŽE DOMÁHAT ZMĚNY TOHOTO URČENÍ, POKUD DOŠLO K PODSTATNÉ ZMĚNĚ OKOLNOSTÍ A JEDNÁ SE O ZJEVNĚ NESPRAVEDLIVÉ URČENÍ PODÍLU; ŽÁDÁ ZMĚNU PROHLÁŠENÍ DLE § 1169 – VLASTNÍCI NEBO SOUD; 30

31  NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY – K VÝPOČTU PODLAHOVÉ PLOCHY: se nejdříve vymezují pojmy byt, příslušenství bytu, nebytový prostor a pojem místnost pro účely výpočtu podlahové plochy bytu tak, že: a)bytem, jako prostorově oddělenou částí domu je místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení; b)nebytovým prostorem, jako prostorově oddělenou částí domu je místnost nebo soubor místností, které jsou stavebně určeny k jinému účelu než k bydlení; nebytovým prostorem není příslušenství bytu, příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu; c)místností v bytě nebo v nebytovém prostoru se pro účely výpočtu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru rozumí prostorově uzavřená část stavebního díla, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a obvodovými stěnami; d)příslušenstvím bytu se rozumí místnosti mimo byt, které jsou s bytem užívány; 31

32  Výpočet podlahové plochy – STANOVÍ SE, ŽE: a)podlahovou plochou bytu, jako prostorově oddělené části domu, je podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství k bytu, ať je umístěno v bytě nebo mimo byt. V případě jedné nebo více místnosti, které tvoří příslušenství více bytů, například WC nebo koupelny, se do podlahové plochy jednotky započte i plocha, která odpovídá podílu součtu plochy všech místností k počtu jednotek, jichž jsou příslušenstvím; b)podlahovou plochu místnosti tvoří její vnitřní plocha, se započtením podlahové plochy zastavěné nebo zakryté nenosnými příčkami nebo zabudovanými předměty, jako jsou zejména zabudované skříně ve zdech v bytě, zabudované vany, a jiné zařizovací předměty zabudované ve vnitřní ploše místnosti; nezapočítává se podlahová plocha zastavěná svislými nosnými konstrukcemi, které jsou uvnitř bytu, započítává se plocha okenních a dveřních výstupků. 32

33 Pokud má místnost zkosený strop pod výšku 2m nad podlahou, počítá se podlahová plocha místnosti jako čtyři pětiny změřené podlahové plochy. Vypočtená výměra podlahové plochy místnosti se zaokrouhluje na jedno desetinné místo tak, že padesát setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než k padesáti setinám m2 se nepřihlíží; c) v případě místnosti v mezonetovém bytě, kdy je byt umístěn ve dvou podlažích spojených schodištěm uvnitř bytu, se započítává plocha dolního průmětu schodiště, nezapočítává se plocha schodišťového otvoru v podlaze; d) v případě galerie (patra nebo mezipatra), kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami, a započítává se současně plocha dolní místnosti, má-li alespoň stejnou podchodnou výšku; nezapočítává se spojovací schodiště. Pokud podmínky podlaží a minimální podchodné výšky nejsou splněny, nezapočte se plocha galerie vůbec. 33

34  JAK VZNIKÁ JEDNOTKA /PÍSEMNÁ FORMA, KATASTR/ VÝSTAVBOU - § 1163 SMLOUVA V SOUVISLOSTI SE STAVBOU DOMU NEBO JEHO ZMĚNOU – VZNIK JEDNOTKY VÝSTAVBOU: DŮM JE JIŽ NAVENEK UZAVŘEN OBVODOVÝMI STĚNAMI A STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ A BYT UZAVŘEN OBVODOVÝMI STĚNAMI ZÁPISEM DO VEŘEJNÉHO SEZNAMU – PROHLÁŠENÍ - § 1164 pokud vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva prohlášením rozdělí své právo k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám. i v případě, že si to ujednají spoluvlastníci při oddělení ze spoluvlastnictví nebo při jeho zrušení a vypořádání, nebo že si to ujednají manželé při změně rozsahu nebo při vypořádání společného jmění. Ustanovení o prohlášení se na tato ujednání použijí přiměřeně. 34

35  ROZHODNUTÍM SOUDU – PRÁVNÍ MOCÍ ROZHODNUTÍ - § 1165 při oddělení ze spoluvlastnictví, při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, při zúžení společného jmění nebo při vypořádání společného jmění.  CO UVÉST DO PROHLÁŠENÍ /DO DOHODY SPOLUVLASTNÍKŮ NEBO MANŽELŮ/ - § 1166 VLASTNICKÉ PRÁVO K NEMOVITOSTI SE ROZDĚLUJE NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM, DO PROHLÁŠENÍ JE NUTNO UVÉST ALESPOŇ: * a) údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území, b) údaje o jednotce, zejména 35

36 1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání, 2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky, 3. velikost podílů na společných částech, c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich. * VZNIKNE-LI SPOLEČENSTVÍ (5 JEDNOTEK, ALESPOŇ 3 VE VLASTNICTVÍ 3 RŮZNÝCH VLASTNÍKŮ) - V PROHLÁŠENÍ SE UVEDOU I NÁLEŽITOSTI STANOV * NEVZNIKNE-LI SPOLEČENSTVÍ 36

37 určí v prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.  PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.  NEPLATNOST PROHLÁŠENÍ - § 1167 Dojde-li k zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu, NELZE prohlášení prohlásit za neplatné ani nelze určit, že vlastnické právo k jednotce nevzniklo, v případě, že věcné právo k jednotce nabyla další osoba. Prohlášení LZE prohlásit za neplatné nebo určit, že vlastnické právo k jednotce nevzniklo, jen za podmínky, že po rozdělení domu na dům s jednotkami je jediným vlastníkem všech jednotek stále ten, kdo dům změnil na dům s jednotkami. 37

38  ODSTRANĚNÍ VADY PROHLÁŠENÍ - § 1168 A/ VYMEZENÍ JEDNOTKY NEURČITÝM NEBO NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM; PŮVODCE PROHLÁŠENÍ – BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU PO UPOZORNĚNÍ; VLASTNÍCI DOTČENÝCH JEDNOTEK- SPOLEČNÝM PROHLÁŠENÍM; SOUD NA NÁVRH OSOBY, KTERÁ NA TOM MÁ PRÁVNÍ ZÁJEM (SPOLEČNSTVÍ, VLASTNÍK, SPOLUVLASTNÍK, VĚŘITEL); B/ NESPRÁVNÉ NEBO NEURČITÉ PODÍLY NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH – NEPŘIHLÍŽÍ SE K TOMU – URČÍ SE DLE ZÁKONA – LEDAŽE SE SPOLUVLASTNÍCI DOHODNOU NA ZMĚNĚ PROHLÁŠENÍ;  ZMĚNA PROHLÁŠENÍ - § 1169 vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit, je-li jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva. 38

39  CO VYŽADUJE ZMĚNA PROHLÁŠENÍ - § 1169 ODST. 2 dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě; BUDOU-LI DOTČENI VŠICHNI, MUSÍ SOUHLASIT VŠICHNI; Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody; 39

40 VÝSTAVBA DOMU S JEDNOTKAMI  PÍSEMNÁ SMLOUVA O VÝSTAVBĚ – NÁLEŽITOSTI - § 1170 strany se zavazují podílet se společně na výstavbě, dokončení nebo na změně domu za účelem zřízení nebo změny jednotek; Pro práva a povinnosti stran platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona o společnosti (SPECIÁLNÍ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA); ve smlouvě strany ujednají alespoň: a) údaje stanovené jako náležitosti prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, b) způsob úhrady nákladů výstavby, popřípadě ocenění svépomocně prováděných prací, c) velikost spoluvlastnických podílů k domu, a má-li být dům součástí pozemku, velikost spoluvlastnických podílů k pozemku, na dobu, než výstavbou vznikne první jednotka; spoluvlastnické podíly se určí ve velikosti odpovídající velikosti podílu vlastníka jednotky na společných částech, a 40

41 d) má-li výstavbou vzniknout dům alespoň s pěti jednotkami, náležitosti stanov společenství vlastníků, pokud již nebylo založeno.  SMLOUVA O VÝSTAVĚ – DŮM JE ROZESTAVĚN, BYTY NE - § 1171 strany si ujednají velikost spoluvlastnických podílů k nemovité věci ve velikosti odpovídající velikosti spoluvlastnických podílů budoucích vlastníků jednotek na společných částech.  NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA DOMU ZA ÚČELEM VZNIKU JEDNOTKY - § 1172 nejsou-li v domě jednotky dosud vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i vymezení jednotek v domě a vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva převede na zájemce o nabytí nové jednotky spoluvlastnický podíl k nemovité věci ve velikosti odpovídající velikosti jeho spoluvlastnického podílu jako vlastníka jednotky na společných částech. 41

42 jednotky jsou již vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i změny velikosti spoluvlastnických podílů po vzniku nové jednotky nebo změně dosavadní jednotky a jejich převody tak, aby odpovídaly nově určeným velikostem spoluvlastnických podílů.  ODCHYLKA OD UJEDNANÉHO URČENÍ JEDNOTEK - § 1173 VE SMLOUVĚ JE UJEDNÁNÍ O ODCHYLKÁCH; UJEDNÁNÍ CHYBÍ - považuje se výstavba za řádnou, pokud je odchylka jen nepatrná a dotčený spoluvlastník ji měl a mohl rozumně očekávat; Nedohodnou-li se strany, rozhodne soud, jak se důsledky odchylky od určení jednotek vypořádají; VYPOŘÁDÁNÍ NEMUSÍ BÝT JEN FINANČNÍ;  VÝSTAVBOU VZNIKNE DŮM - § 1174 ODST. 1 * STRANY JSOU PODÍLOVÝMI SPOLUVLASTNÍKY NEMOVITÉ VĚCI; 42

43  VZNIKNE JEDNOTKA - § 1174 ODST. 2 * VZNIKNE BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ  PRÁVA VLASTNÍKA JEDNOTKY- § 1175 svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části; nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části; udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání;  POVINOST VLASTNÍKA JEDNOTKY - § 1176 řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, (ZÁKON, STANOVY, PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA) jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu. 43

44  POVINOST VLASTNÍKA JEDNOTKY - § 1176 řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí; pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, (ZÁKON, STANOVY, PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA); jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu;  OZNAMOVACÍ POVINNOST VLASTNÍKA - § 1177 že nabyl jednotku oznámí svou adresu a počet osob, které budou mít v bytě domácnost, 44

45 oznamuje osobě odpovědné za správu domu (výbor společenství, správce) nejpozději do 1 M ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem; platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení; bez zbytečného odkladu oznámí změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně 3 M v jednom kalendářním roce; to platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby;  PRÁVO VĚDĚT S KÝM BYDLÍM - § 1178 Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě. 45

46  PRÁVO MÍT INFORMACE O HOSPODAŘENÍ A SPRÁVĚ DOMU A POZEMKU § 1179  VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU - § 1180/1 Dohoda; Ve výši odpovídající podílu vlastníka na společných částech; Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad; 46

47  VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ SPRÁVCI, ČLENŮM ORGÁNU, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, NÁKLADY VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOSTI - § 1180/2 se rozvrhnou na každou jednotku stejně.  ZÁLOHY NA SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ - § 1181 povinnost vlastníka platit zálohy x právo na vyúčtování zpravidla nejpozději do 4 M od skončení zúčtovacího období, splatnost nedoplatku nebo přeplatku záloh, jsou splatné k témuž dni do 3 M po uplynutí lhůty 4 M (4 M + 3 M = 7 M) dohoda zvláštní právní předpis 47

48  STAVEBNÍ ÚPRAVY A PRÁVO VSTUPU DO BYTU- § 1182 stavební úprava bytu vlastníkem jednotky; umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části; pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu;  POVINNOST VLASTNÍKA STRPĚT STAVEBNÍ ÚPRAVU DOMU ČI POZEMKU - § 1183 povinnost umožnit přístup do bytu nebospolečné části, která slouží výlučně vlastníkovi; 48

49 musí být předem vyzván; to platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií; vznikne-li vlastníku stavební činností škoda- právo na náhradu; v případě vlastní stavební činnosti – nárok na náhradu škody není; 49

50  NAŘÍZENÍ PRODEJE JEDNOTKY - § 1184 (§ 14 ZVB) na návrh: - osoby odpovědné za správu domu, - nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka; který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu; způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek; výtěžek z prodeje jednotky připadne jejímu dosavadnímu vlastníku; 50

51  SPOLUVLASTNICTVÍ JEDNOTKY - § 1185 vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly, ledaže to bylo vyloučeno (stanovy, prohlášení, dohoda..); jedná se o ideální podíly; spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce; to platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění; 51

52  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEVODU JEDNOTKY- § 1186 správci nevzniká povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat; správce vydá převodci (vlastníkovi) potvrzení o dluzích pro nabyvatele – bez potvrzení nepůjde o řádnou nabídku; za dluhy ručí převodce; NOZ již neupravuje obligatorní náležitosti smlouvy o převodu jednotky – jedná se o smlouvu nemovité věci; 52

53  PŘEDKUPNÍ PRÁVO - § 1187 (§ 22 odst. 1 ZVB) Jednotka vznikla rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám; nájemce bytu má předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu; totéž platí i v případě nájmu nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě; předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její účinnosti, je-li nájemcem právnická osoba, ustanovení o předkupním právu se nepoužije; 53

54  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEVODU JEDNOTKY - § 1188 (PRO ČLENY DRUŽSTVA, SPOLKU, JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY) jednotka vznikne v domě ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví právnické osoby; nájemce je člen nebo společník této právnické osoby, který se podílel prací nebo majetkovou účastí na pořízení nemovité věci; vlastnické právo k jednotce lze převést jen na tohoto člena, platí to i v případě, že se na pořízení nemovité věci podílel právní předchůdce společníka nebo člena; nepoužijí se ustanovení jiného právního předpisu – není třeba znalecký posudek pro stanovení hodnoty převáděného majetku; pro LBD, SBD platí ZVB – přechodná ustanovení § 3063 NOZ: 54

55 „§ 3063 Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“ 55

56  CO ZAHRNUJE SPRÁVA DOMU A POZEMKU - § 1189 vše, co nenáleží vlastníku jednotky; vše co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek; vše pro zachování nebo zlepšení společných částí; i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání; i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu; má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku; 56

57  Návrh nařízení vlády ke správě domu a pozemku: 1.Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku se rozumí zejména: a)provoz, údržba, opravy, stavební úpravy společných částí domu, včetně společných částí vyhrazených k výlučnému užívání určitému vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov SVJ nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady; b)revize technických sítí, společných zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií, pitné vody, tepla a teplé vody a telekomunikačních zařízení; 57

58 c) údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku; d) zajišťování služeb, stanovení a vybírání úhrad cen služeb, včetně stanovení záloh a jejich vyúčtování a vypořádání; e)uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládá zákon nebo vyplývají ze stanov SVJ a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek, přijatých v souladu se zákonem a stanovami SVJ, f) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv, g) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek podle zákona. 58

59 2. Správou domu a pozemku se rozumí také činnosti spojené s přípravou a realizací změn společných částí domu formou nástavby a přístavby nebo změny v užívání stavby, a činnosti spojené s vybudováním, udržováním nebo zdokonalováním zařízení ve společných částech domu nebo na pozemku ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek nebo ve vlastnictví společenství. 3. Pro účely správy domu a pozemku je osoba odpovědná za správu domu oprávněna sjednávat smlouvy, především za účelem: a) zajištění činností spojených se správou domu a pozemku a činností s tím spojených, b) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo, c) pojištění domu, d) nájmu společných částí domu. 59

60 Osoba odpovědná za správu domu zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů. 4. Správou domu a pozemku je dále zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání ověřené dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení, jak stanoví jiné právní předpisy a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu; za tím účelem je společenství oprávněno vyžadovat od vlastníků jednotek při provádění změn v bytě nebo v nebytovém prostoru zahrnutém v jednotce poskytnutí ověřené dokumentace; 60

61 5. V rámci činností správy domu a pozemku zajišťuje osoba odpovědná za správu domu také řádné hospodaření s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek a zejména přitom zajišťuje také: a)stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen “příspěvky na správu domu a pozemku”), placené formou záloh; b)vedení evidence plateb vlastníků jednotek, které jsou podle písmene a) vybírány; c)vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a dále k činnosti SVJ, pokud vzniklo; d)zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky, vedení účetnictví v souladu s jinými právními předpisy; e)vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek, vzniklo-li toto společenství; f)včasné vymáhání plnění povinností uložených oprávněně vlastníkům jednotek osobou odpovědnou za správu; 61

62 6. Správa domu a pozemku zahrnuje zajištění údržby nebo oprav v bytě v případě, kdy vlastník jednotky neplní svou povinnost udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu ani přes opakovanou písemnou výzvu osoby odpovědné za správu domu ve lhůtě v opakované výzvě uvedené, nejméně však ve lhůtě 60 dnů ode jejího opakovaného doručení. 7. Správu domu spočívající v činnostech spojených s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužící všem spoluvlastníkům domu, je oprávněna osoba odpovědná za správu domu zajišťovat teprve po schválení změny prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám v údajích o určení a popisu společných částí všemi dotčenými vlastníky 62

63 8. Pro účely správy domu a pozemku je osoba odpovědná za správu domu oprávněna sjednávat smlouvy, především za účelem: a) zajištění činností spojených se správou domu a pozemku a činností s tím spojených, b) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo, c) pojištění domu, d) nájmu společných částí domu. Osoba odpovědná za správu domu zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů. 63

64 9. Pro účely rozvržení příspěvků ve stejné výši na každou jednotku podle § 1180 odst.2 NOZ se odměnami členů orgánů osoby, která dům spravuje, rozumí odměny členů volených orgánů SVJ, pokud byly vyplaceny za příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem. 10. SVJ je oprávněno uložit vlastníkovi jednotky, který porušil některou z oznamovacích povinností uvedených v § 1177 NOZ nebo povinnost umožnit přístup do bytu podle § 1182 NOZ, pokutu ve výši uvedené ve stanovách SVJ. 11.Osoba odpovědná za správu domu je oprávněna, určí-li tak shromáždění vlastníků jednotek, uzavřít smlouvu s osobou, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku (dále jen „smlouva se správcem“). 64

65 11.1. Smlouva se správcem musí alespoň obsahovat: a) vymezení činností, které bude správce vykonávat, b) určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence, c) povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení osobě odpovědné za správu domu, pokud byl správce zmocněn k jejich uzavírání, d) povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění vlastníků jednotek zprávu o činnosti správce, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech, e) povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění vlastníků jednotek zprávu o své činnosti a předat výboru SVJ nebo správci všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti, f) další náležitosti stanovené shromážděním vlastníků jednotek. 65

66 11.2. Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždění vlastníků jednotek. 11.3. Uzavřením smlouvy se správcem nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů SVJ stanovená zákonem a určená ve stanovách SVJ, ani působnost správce, nevzniklo-li SVJ.  Dělba působnosti mezi shromážděním vlastníků jednotek a statutárním orgánem ve vyjmenovaných záležitostech Ve variantě II se stanoví shodná výše částky s variantou I, představující náklady na opravy či stavební úpravy společných částí a dále představující náklady na pořízení nových věcí do vlastnictví SVJ a na jejich zcizení či zatížení, při jejímž překročení náleží rozhodování do působnosti shromáždění (a nikoliv do působnosti statutárního orgánu SVJ). 66

67 Dále se ve variantě II doplňuje výslovná úprava týkající se vymezení účelu nabytí nemovitých věcí do vlastnictví SVJ a postupu v případě sjednávání zástavní smlouvy společenstvím k jednotce. (což se navrhuje ve variantě II z hlediska sice extenzivnějšího výkladu zmocnění v § 1222, pokud jde o stanovení podrobností o činnostech týkajících se správy domu a pozemku, avšak v rámci tohoto zákonného zmocnění.  Podle varianty II : a) v působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) je rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž kupní (pořizovací?)cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnně částky 120.000 tisíc Kč; to neplatí, pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného; 67

68 b) v působnosti statutárního orgánu SVJ je rozhodování o úpravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 20 tisíc Kč, přičemž v kalendářním roce v úhrnu nepřevýší částku 200 tisíc Kč; to neplatí, pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného; c) k nabytí zcizení nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví SVJ nebo k jinému nakládání s nimi, může shromáždění vlastníků jednotek dát předchozí souhlas jedině jde-li o nabytí nemovité věci pro účely správy domu a pozemku; rozhodování v této záležitosti statutárnímu orgánu SVJ nepřísluší; d) ke sjednání úvěru a k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, je oprávněno shromáždění vlastníků jednotek dát souhlas jedině pro účely správy domu a pozemku, především pro opravy, úpravy společných částí nebo změny stavby, jejichž realizace byla schválena usnesením shromáždění vlastníků jednotek; rozhodování v této záležitosti statutárnímu orgánu SVJ nepřísluší. 68

69  KDO ODPOVÍDÁ ZA SPRÁVU DOMU A POZEMKU - § 1190 společenství vlastníků, NEBO správce, tito jsou partnerem pro vlastníka při řešení problémů  SPRÁVA BEZ VZNIKU SPOLEČENSTVÍ - § 1191 správce, použijí se na správu pravidla určená v prohlášení, pro rozhodování ve věcech správy se přiměřeně použijí ustanovení o shromáždění, k rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce, ustanovení se použije ve všech případech bytového spoluvlastnictví, tedy i v těch, kdy má být společenství vlastníků založeno, ale založeno nebylo nebo sice bylo založeno, ale nevzniklo. zachovává se pravidlo obsažené v § 11 odst. 8 ZVB, 69

70  KDO SE STÁVÁ SPRÁVCEM - § 1192 odst. 1 vlastník jednotky, který má na společných částech podíl větší než poloviční, není-li takový vlastník jednotky, zvolí vlastníci jednotek správce většinou hlasů, soud na návrh vlastníka jednotky správce odvolá a jmenuje nového správce, pokud je pro to důležitý důvod,  CO MŮŽE ČINIT SPRÁVCE - § 1192 ODST. 2 samostatně může činit, co je nutné k zachování spravovaného majetku; pokud je určeno něco jiného, nepřihlíží se k tomu.  CO NEMŮŽE ČINIT SPRÁVCE - § 1192 ODST. 2 NEMŮŽE rozhodovat o záležitostech, které podle tohoto zákona náleží do působnosti shromáždění. 70

71  SPRÁVCE JAKO VĚTŠINOVÝ VLASTNÍK - § 1193 dům, kde je méně než pět jednotek, nepřihlíží se při rozhodování vlastníků jednotek k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.  SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ - § 1194 ODST. 1 právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku, při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem - !!!! zákonné ručení za dluhy !!!!! 71

72  ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ - § 1194 ODST. 2 je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky (vznik a zánik členství), člen ručí za dluhy společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.  NABÝVÁNÍ (NAKLÁDÁNÍ) MAJETKU SPOLEČENSTVÍ - § 1195 pouze pro účely správy domu a pozemku (majetková autonomie), majetek tvoří zejména: příjmy z příspěvků na správu, výnosy z majetku společenství, včetně úroků z vkladů na účtech, přijatá sankční plnění, jako jsou např. úroky z prodlení při platbách příspěvků na správu domu nebo úhradách za služby, smluvní pokuty za porušení povinností ujednaných společenstvím s třetími osobami apod. k právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží (vylučuje se způsobilost společenství k zajištění dluhu jiné osoby). 72

73  ZPŮSOBILOST SPOLEČENSTVÍ K PRÁVNÍMU JEDNÁNÍ - § 1196 jedná v mezích svého účelu (okruh činností v zákoně), jedná s vlastníky jednotek i s třetími osobami, jedná za vlastníky jednotek – práva spojená s vadou jednotky.  SDRUŽENÍ A ČLENSTVÍ SPOLEČENSTVÍ - § 1197 společenství se může sdružit s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu může se stát členem jiné právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků, společenství se nemůže zavázat, že se bude podílet na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, k takovému jednání se nepřihlíží. 73

74  KDY JE SPOLEČENSTVÍ ZALOŽENO - § 1198 společenství bylo založeno již dříve, tam, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce – společenství založí vlastníci – zakladatelské právní jednání – zákonný příkaz !!!!, když se tak nestane: do katastru nemovitostí se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, to neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem. 74

75  SPOLEČENSTVÍ – MÉNĚ NEŽ 5 JEDNOTEK - § 1199 společenství může být založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.  JAK SE SPOLEČENSTVÍ ZAKLÁDÁ - § 1200 odst. 1 založí se schválením stanov, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek, založí se prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. 75

76  STANOVY OBSAHUJÍ ALESPOŇ - § 1200 ODST. 2: a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo, b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě, c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování, d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení, e) určení prvních členů statutárního orgánu, f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. 76

77 stanovy vyžadují formu veřejné listiny. zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě o výstavbě – jsou stanovy součástí smlouvy a dle § 1201 se nepřihlíží se k změnám stanov provedeným před vznikem společenství vlastníků.  ZAKLADATEL S VĚTŠINOU HLASŮ - § 1202 (viz. také § 1193) je správcem domu a pozemku, pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na jednu osobu, pravidla správy v prohlášení, pro rozhodování platí ustanovení o shromáždění, správce svolává vlastníky, při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek. 77

78  KDYŽ SPRÁVCE ZTRATÍ VĚTŠINU HLASŮ - § 1203 podá nejpozději do 60 dnů návrh na zápis společenství do veřejného rejstříku, a nejpozději do 90 dnů svolá shromáždění, neučiní-li to, může tak učinit kterýkoli vlastník jednotky; řeší se tak přechodné období mezi rozdělením domu na dům s jednotkami a stavem, kdy většinu jednotek získali noví vlastníci (nový dům, málo prodaných bytů)  VZNIK SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ – ZÁPIS - § 1204 dnem zápisu do veřejného rejstříku. 78

79  ORGÁNY A ČLENOVÉ ORGÁNU SPOLEČENSTVÍ - § 1205 shromáždění je nejvyšší orgán společenství vlastníků, výbor je statutární orgán – kolektivní orgán, nebo předseda je statutárním orgánem (musí určit stanovy), další orgány určené stanovami, ale nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu, způsobilost být členem voleného orgánu: ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. stanovy mohou určit další podmínky způsobilosti člena orgánu 79

80  SHROMÁŽDĚNÍ - § 1206 tvoří všichni vlastníci jednotek, každý z vlastníků má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží; je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů, k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. 80

81  JAK A JAK ČASTO SHROMÁŽDĚNÍ JEDNÁ - § 1207 zasedání shromáždění svolá statutární orgán nejméně jedenkrát do roka. svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami. podklady k jednání – připojeny k pozvánce nebo možnost se s nimi včas seznámit 81

82  CO PATŘÍ DO PŮSOBNOSTI SHROMÁŽDĚNÍ - § 1208: a) změna stanov, b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn, d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků, e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky, f) ROZHODOVÁNÍ O: 82

83 1. členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení, 2. změně účelu užívání domu nebo bytu, 3. změně podlahové plochy bytu, 4. úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, 5. změně podílu na společných částech, 6. změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, 7. opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného, 83

84 g ) UDĚLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU K: 1. nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, 2. nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného, 3. uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru, 4. uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku,i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti, i) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. 84

85  SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ - § 1209 odst. 1 návrh může podat přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, je-li pro to důležitý důvod, může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí, není-li návrh podán do 3 M ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.  SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ - § 1209 odst. 2 návrh může podat každý vlastník jednotky je-li pro to důležitý důvod, aby soud rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se. 85

86  ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ (PER ROLLAM) JE MOŽNÉ KDYŽ - § 1210: A/ svolané shromáždění není způsobilé usnášet se, pak může svolavatel písemně navrhnout do 1 M ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. B/ v jiných případech, pokud to připustí stanovy. 86

87  NÁLEŽITOSTI PER ROLLAM - § 1211 AŽ § 1214 Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit, neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní od doručení návrhu, k platnosti hlasování se vyžaduje: vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. statutární orgán písemně oznámí vlastníkům jednotek výsledek hlasování, pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. neučiní-li to bez zbytečného odkladu, 87

88 může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl. A/ rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. B/ rozhodnutí vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek když se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, 88

89  ZRUŠENÍ SPOLEČNESTVÍ VLASTNÍKŮ - § 1215, § 1216 dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě. například si mohou ujednat, že bytové spoluvlastnictví změní na podílové spoluvlastnictví nebo uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno právo stavby. rozhodnutím vlastníků jednotek, pokud bylo založeno dobrovolně nebo pokud počet jednotek v domě klesl na méně než pět. v takovém případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a pozemku a pro příspěvky na ni. společenství zaniká dnem výmazu z rejstříku při zrušení společenství vlastníků se neprovádí likvidace práva a povinnosti společenství přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru stanoveném podle podílu každého vlastníka jednotky na společných částech. 89

90  ZRUŠENÍ BYTOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ - § 1217, § 1218 A/ PÍSEMNÁ DOHODA vlastníků jednotek o přeměně bytového vlastnictví v podílové spoluvlastnictví nemovité věci, bytové vlastnictví se změní v podílové spoluvlastnictví zápisem do veřejného seznamu. má se za to, že se velikost spoluvlastnického podílu každého spoluvlastníka rovná velikosti podílu, jaký měl jako vlastník jednotky na společných částech. B/ DOHODA MANŽELŮ o přeměně bytového vlastnictví na vlastnictví nemovité věci ve společném jmění C/ PROHLÁŠENÍ JEDNINÉHO VLASTNÍKA, že mění vlastnické právo k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci 90

91  JE-LI JEDNOTKA ZATÍŽENA - § 1219 JE TŘEBA souhlas osoby oprávněné z věcného práva udělený v písemné formě.  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  ZMĚNA PROHLÁŠENÍ - § 1220 úplné znění vyhotoví osoba odpovědná za správu domu a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin u KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU; to platí i v případě, že jsou náležitosti prohlášení obsaženy ve smlouvě o výstavbě; je-li osoba odpovědná za správu domu zapsána do veřejného rejstříku, založí bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který vede VEŘEJNÝ REJSTŘÍK. 91

92  PŘIMĚŘENĚ SE POUŽIJÍ USTANOVENÍ O SPOLKU - § 1221 NAPŘÍKLAD: postup při svolávání shromáždění k zasedání, průběh zasedání, zápis ze zasedání, neplatnost rozhodnutí,...... VÝJIMKY: nepoužijí se však ustanovení o shromáždění delegátů, dílčích členských schůzích ani o náhradní členské schůzi. 92

93  PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS BY MĚL STANOVIT - § 1222: jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce - § 1161, 1166 odst. 3, 1180, 1206 odst. 1 o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, (PRÁVNÍ DOMNĚNKA) - § 1160 – společné části a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku: § 1189 § 1208 písm. f) bod 7 – výše nákladů § 1208 písm. g) bod 2 – hodnota movitých věcí § 163 NOZ OBECNÉ UST. O STATUTÁRNÍM ORGÁNU - PRO ZÁLEŽITOSTI DĚLBY PŮSOBNOSTI mezi shromážděním a statutárním orgánem NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU O BYTOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ 93

94  PŘECHODNÁ USTANOVENÍ § 3063 Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů. Katastr nemovitostí 94

95 § 3064 Ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí v době jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nastanou účinky podle § 980 až 986 uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty stanovené v § 983 a 986 počnou běžet po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. POZNÁMKA: ROČNÍ ODKLAD – SOULAD MEZI PRÁVNÍM A SKUTEČNÝM STAVEM § 3065 Jedná-li se o věcné právo, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhalo zápisu do veřejného seznamu, nastanou vůči těmto právům účinky přednosti zapsaných věcných práv podle § 981 a účinky pořadí věcných práv podle § 982 odst. 1 dnem 1. ledna 2018. 95

96 Děkuji za pozornost V Praze dne 31. října 2013 JUDr. Jitka Kocianová Pořadatelé: Sdružení nájemníků ČR


Stáhnout ppt "Nový občanský zákoník /bytové spoluvlastnictví/ Účinnost: 1. ledna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google