Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radka Pavlišová. Obsah I. ÚVOD II. INDIKÁTORY KORUPCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY III. DOPORUČENÁ PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ IV. DOPADY NOVELY V.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radka Pavlišová. Obsah I. ÚVOD II. INDIKÁTORY KORUPCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY III. DOPORUČENÁ PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ IV. DOPADY NOVELY V."— Transkript prezentace:

1 Radka Pavlišová

2 Obsah I. ÚVOD II. INDIKÁTORY KORUPCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY III. DOPORUČENÁ PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ IV. DOPADY NOVELY V. PŘÍPADOVÉ STUDIE

3 „Při výkladu každého zákona je třeba mít na mysli účel, jemuž zákon slouží a jak byl vyjádřen v důvodové zprávě. Účelem zákona o zadávání veřejných zakázek je vytváření podmínek pro zabezpečení průhlednosti postupu zadávání s vyloučením diskriminace, protekce a s minimalizací možnosti pletich či korupce.“ Jurčík, J.: Zákon o veřejných zakázkách, komentář, C.H. Beck, 2006

4 TIC a veřejné zakázky TIC se veřejnými zakázkami zabývá v rámci poskytování právního poradenství v právním protikorupčním poradenském středisku především zakázky zadávané obcemi a kraji monitoring nejčastějších pochybení hledání systémových řešení

5 Smysl právní úpravy zadávání veřejných zakázek směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a 2004/18/ES ze dne 31.března 2004 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – soutěžní norma účelem právní úpravy je zabezpečit, aby zadavatelem požadované plnění bylo uskutečněno za co nejvýhodnějších ekonomických podmínek, tj., aby se zadavatelé chovali ekonomicky – efektivní soutěž o předmět plnění VZ rovný, transparentní a nediskriminační přístup uchazečů k veřejným zakázkám

6 Manipulace veřejných zakázek střet zájmů veřejného a soukromého sektoru skrytá manipulace veřejných zakázek X dříve zjevná pochybení zadavatele nástroje: - formálně bezchybný zadávací proces - ovlivňování jednotlivých fází zadávacího řízení - přípravu zadávacího řízení, výběr dodavatele, kontrolu zakázky neprovádí zadavatel → přenesení odpovědnosti na jiný subjekt cílem ► výběr preferovaného dodavatele ► eliminovat zásah ÚOHS

7 Tři základní fáze veřejné zakázky 1. Plánování veřejné zakázky – definice potřeb, příprava podkladů 2. Zadávací řízení a výběr dodavatele – pouze tato fáze je regulována zákonem o zadávání veřejných zakázek 3. Realizace a zpětná kontrola

8 1. Fáze plánování – klíčové body, dopady novely

9 Investice zadavatele – potřebnost, prostředky Investiční záměr - příprava rozpočtu zadavatele - vytvoření poptávky po VZ - otázka, zda VZ odpovídá skutečným potřebám zadavatele, kdo o tom rozhoduje (úvaha o potřebnosti investice – prostor pro manipulaci)  výstavba nových prostor  rekonstrukce prostor  nákup výpočetní techniky, automobilů  právní a ekonomické poradenství - umělé navýšení rozpočtu  hodnota VZ + provize ► naplánování potřeby odpovídající nabídce jednoho dodavatele, nikoliv reálné poptávce

10 Připravované změny Předběžné oznámení - odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pouze pro nadlimitní veřejné zakázky (× povinné i pro podlimitní veřejné zakázky se stanovenými výjimkami) - zadávací řízení začíná po uplynutí jednoho měsíce po předběžném oznámení Odůvodnění veřejné zakázky - účelnosti VZ, přiměřenosti požadavků na technické kval. předpoklady, vymezení obchodních a technických podm. ve vztahu k potřebám zadavatele, stanovení základních a dílčích hodnotících krit. a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele - pouze pro nadlimitní veřejné zakázky ( × i podlimitní zakázky)

11 2. Fáze zadávacího řízení – klíčové body

12 Povinnost zve ř ej ň ovat Transparentní postup komisí Povinnost od ů vod ň ovat Lh ů ta pro stanovení hodnotících kritérií Objektivní kritéria pro omezení zájemc ů Rovné zacházení Transparentnost Pravidla pro omezení ú č asti v zadávacím ř ízení Shodné zadávací podmínky Všeobecné právo ú č asti v Z Ř Pravidla pro vy ř azení nabídky Rovné zacházení Nep ř im ěř ené po ž adavky na prokázání kvalifikace Nesprávný výb ě r zadávacího ř ízení Neoprávn ě né sd ě lování informací o nabídce jiného uchaze č e v jednacím ř ízení Opakované oslovování stejných dodavatel ů Rozd ě lení ve ř ejné zakázky Nediskriminace Zásady postupu zadavatele

13 Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět VZ – vymezení předmětu VZ z hlediska a) obsahu – předmět VZ tvoří jeden funkční celek (různé předměty plnění, funkčně nesouvisející →samostatné veřejné zakázky,i když mají některé společné obsahové prvky) b) hodnoty – věcná,časová, místní souvislost jednotlivých plnění VZ → určení druhu VZ Nejčastější vady: nezákonné dělení shodného předmětu VZ pro snížení hodnoty → dosažení nižších finančních limitů stanovení technických podmínek za účelem zaručení konkurenční výhody úzké vymezení předmětu VZ, uvádění konkrétních značek, odkazů nepodstatné vlastnosti předmětu VZ

14 Příprava zadávací dokumentace komplexní dokument přesně vymezující veškeré údaje o VZ Korupční rizika: nesrozumitelnost/nepřesné vymezení /složitost neúplný obsah rozpor mezi zadávací dokumentací a oznámením zadávacího řízení následná modifikace podmínek zadání nepřiměřená cena za poskytnutí zadávací dokumentace krátká lhůta k poskytnutí zadávací dokumentace

15 Volba zadávacího řízení Způsob oslovení potencionálních uchazečů → podle zákonných povinností a vnitřních předpisů se zadavatel rozhodne, jaký druh veřejné soutěže použije, jak a koho vyzve k podání nabídky, jaký stanoví způsob podání nabídek. Nadměrné a nedostatečně odůvodněné používání neotevřených zadávacích řízení → deformace soutěže (je – li osloven jen určitý okruh předem vybraných uchazečů)

16 Nastavení kvalifikačních kritérií Obecná způsobilost k plnění veřejné zakázky (podstatou je osoba uchazeče – schopnost splnit zadání) Požadavky na kvalifikaci uchazečů musí odpovídat druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky → přiměřenost kvalifikace Neobvyklé, eliminační kvalifikační předpoklady: výše obratu, počet zaměstnanců, certifikáty, reference ► špatně nastavené kvalifikační předpoklady mohou předem zúžit počet uchazečů a tím popřít smysl konkurenčního prostředí ► nízký počet uchazečů ► předem jasný vítěz

17 Volba hodnotících kritérií Hodnocení konkrétních podmínek, obsažených v nabídce, hodnocení konkrétního obsahu dané nabídky ve vztahu k A) nejnižší nabídkové ceně B)ekonomické výhodnosti (dílčí hodnotící kritéria vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny) Hodnotící kritéria nejsou kvantifikovatelná →vysoká míra diskrece, nejsou dostatečně objektivní, nemají vazbu na předmět, druh a složitost veřejné zakázky, nadsazení hodnot kritérií smluvní pokuta, délka záruky, splatnost ceny, lhůta plnění ► není vybrána skutečně nejvýhodnější nabídka

18 Hodnotící komise členové hodnotící komise nemají dostatečnou odbornou způsobilost k hodnocení nabídek opakující se složení hodnotících komisí nezávislost jednotlivých členů hodnotící komise je pouze formální → osobní vazby

19 Hodnocení nabídek a výběr dodavatele Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: povinnost přesně a srozumitelně specifikovat způsob a metodu hodnocení nabídek z hlediska jednotlivých hodnotících kritérií dodatečné zohlednění kritéria, které nebylo vyhlášeno hlasování o nabídkách jako celku (seřazení nabídek do pořadí bez hodnocení jednotlivých dílčích kritérií) stejné kritérium – různá hodnota hodnocení chybí popis hodnocení jednotlivých kritérií mimořádně nízká nabídková cena nevyloučení uchazeče ze zadávacího řízení pro nesplnění požadavků podle zadávací dokumentace × vyloučení uchazeče, ačkoliv splnil stanovené podmínky rozhodnutí v rozporu s doporučením hodnotící komise

20 Připravované změny snížení zákonných limitů pro VZ malého rozsahu: - k 1.1. 2012 : 1 mil. Kč dodávky a služby, 3 mil. Kč stavební práce - k 1.1. 2014 : 1 mil. Kč vše v otevřeném, užším, ZPŘ povinné zveřejnění textu zad. dokumentace Základní, profesní a technické kvalifik. předpoklady, čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti, upřesnění požadavků na protokol o posouzení kvalifikace Zrušení soutěže - v příp. obdržení pouze jedné nabídky bezvýjimečně (upuštěno od varianty povinnosti zadavatele zrušit zadávací říz. v příp. obdržení méně než tří nabídek se stanovenými výjimkami)

21 Připravované změny II Součástí nabídky – seznam statutárních orgánů/ jejich členů v posledních třech letech, seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, prohlášení uchazeče o tom, že se nedopustil nedovolených dohod (bid rigging) seznam hodnotitelů vedený Ministerstvem pro místní rozvoj – oprávněn podat podnět k ÚOHS Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky.

22 3. Fáze realizace a zpětné kontroly– klíčové body

23 Zmanipulovaná soutěž V této fázi se projeví všechny chyby z předchozích fází (nižší kvalita, dodatečné náklady) → neexistence kontroly, nedbalost uzavírání dodatků ke smlouvě - dodatečné navyšování ceny veřejné zakázky → vícepráce - prodlužování doby plnění veřejné zakázky nevymáhání smluvních pokut zadavatelem ► podstatné změny, které významně ovlivní zakázku takovým způsobem, že předchozí fáze výběru dodavatele je zcela bez významu, konečná podoba realizované zakázky neodráží původně nastavené soutěžní podmínky ► popření výsledku soutěže

24 Připravované změny Zákaz podstatných změn smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem : případný smluvní dodatek nesmí: - nedovoleně rozšířit předmět veřejné zakázky - v případě použití v původním zadávacím řízení umožnit účast jiných dodavatelů - ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky - měnit ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče Právo zadavatele odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl nepravdivé okolnosti, jež mohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky

25 Připravované změny II povinnost uveřejnit - u nadlimitních a podlimitních zakázek - skutečně uhrazenou cenu za plnění VZ - smlouvu uzavřenou s vítězným uchazečem včetně jejích změn (s výjimkou chráněných informací) – vztahuje se na všechny zakázky s výjimkou zakázek malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500.000,-Kč

26 Nepřípustné změny smlouvy dle judikatury ESD podstatná změna smluvních podmínek vliv na okruh případných dodavatelů vliv na výběr nejvhodnější nabídky rozšíření předmětu veřejné zakázky změny v neprospěch zadavatele ► narušení hospodářské soutěže omezování konkurence zvýhodnění stávajícího dodavatele

27 Doporučení TIC jasná pravidla zadávání veřejných zakázek – včetně zakázek malého rozsahu otevřený přístup k údajům o výběrových řízeních – minimum neveřejných informací → veřejná kontrola personální oddělení jednotlivých fází veřejné zakázky (zvýšené riziko manipulace soutěže při shodném obsazení ve všech fázích) → rozdělení odpovědnosti klíčová je dohledatelná osobní odpovědnost zainteresovaných lidí – jednoznačně vymezené kompetence, odpovědnost → sankce

28 Trestní postih korupce při zadávání veřejných zakázek trestný čin „sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě“ (§ 256 trestního zákoníku) trestný čin „pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži“ (§ 257 trestního zákoníku)

29 Zpráva NERV lze ušít zakázku na míru určité firmě, aniž by byl porušen zákon o veřejných zakázkách; - v roce 2009 prošlo pouze 45 % trhu veřejných zakázek přes otevřená řízení; - jedna pětině zadávacích řízení je realizována pouze na základě nabídky jednoho dodavatele; - pouze 30 % kontrolovaných subjektů nějak reaguje na kontroly NKÚ a 40 % na kontroly ÚOHS; - finanční kontrola je vesměs čistě formální

30 Případové studie

31 Případová studie - Kauza „Pěší zóna“

32 Příběh Veřejná zakázka na regeneraci a revitalizaci pěší zóny (dotace z evropských peněz): zadavatel zaplatí o 1/3 vyšší cenu než je cena, za kterou byl schopen zakázku splnit jeden z uchazečů →zadavatel se zbavil nejvýhodnější nabídky a vítězná společnost, obchodně provázaná s místostarostou zadavatele, vydělala 7,5 mil.,Kč (čistý zisk) Původní zadávací řízení, kde podstatným hodnotícím kritériem byla cena, bylo zrušeno, vyhlášeno další zadávací řízení na totožnou zakázku, ovšem zadavatel podstatně změnil hodnotící kritéria takovým způsobem, že cena již hrála zcela okrajovou roli. Ve výběrovém řízení zvítězila obchodní společnost spřízněná s předsedou hodnotící komise – místostarostou zadavatele. Zadavatel vyloučil uchazeče s nejnižší nabízenou cenou ( necelých 13 mil., Kč), neboť dle zadavatele nebyl schopen splnit zakázku včas. Vítězný uchazeč pěší zónu postavil za více než 21,5 mil.,-Kč, přičemž ihned po ukončení soutěže uzavřel subdodavatelskou smlouvu s vyloučeným uchazečem, který realizoval celou zakázku za 14,6 mil.,-Kč.

33 Indikátory zmanipulované soutěže Potřebnost, prostředky - v místě, kde nikdo nechodí, využití dotace z prostředků EU Hodnotící kritéria – ekonomická výhodnost: - cena: 30% ( x v 1. zadávacím řízení : 87%) - smluvní pokuta za nedodržení termínu předání stavby: 40% (nejvyšší hodnota) - délka záruční doby v měsících : 15% - splatnost faktur: 15% Hodnotící komise – předseda hodnotící komise (místostarosta) společně podniká s jedním z uchazečů vyloučen uchazeč pro nesplnění podmínek zadávací dokumentace (nepřijatelná nabídka ve smyslu ust. § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ) Subdodavatelská smlouva vybraného dodavatele s vyloučeným uchazečem se shoduje se smlouvou zadavatele a vybraného uchazeče, jediný rozdíl je v ceně

34 Vyloučená nabídka X vítězná nabídka Hodnotící kritériumVyloučený uchazečVybraný uchazeč Smluvní pokuta - výše sankce v % z celkové nabídkové ceny(40%) 100%65% Cena (30%)10. 816. 868,-Kč18. 151. 078,- Kč Délka záruční doby v měsících (15%) 90 měsíců Splatnost faktur (15%)120 dní

35 Rozhodnutí ÚOHS Zadavatel porušil zákon: a) vyřazení uchazeče, ačkoliv jeho nabídka splňovala veškeré zákonné požadavky + požadavky zadávací dokumentace ► nabídka vyřazeného uchazeče – ekonomicky nejvýhodnější ►nepřesné vymezení termínu zahájení plnění nemůže jít k tíži vyloučeného uchazeče b) předseda hodnotící komise byl ve vztahu k vybranému uchazeči a veřejné zakázce podjatý ► z pozice místostarosty zadavatele lze ovlivnit stanovení hodnotících kritérií a z pozice předsedy hodnotící komise průběh jednání ► „ Požadavek na transparentnost zadávacího řízení není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“ (NSS, sp. zn. 1 Afs 45/2010) ►podjatost nesmí být přítomna v rozhodovacím procesu bez ohledu na to, zda měla či mohla mít reálný vliv na rozhodnutí samé (Vrchní soud v Olomouci, sp. zn. 2 A 9/2008)

36 Případová studie - Problémové zakázky pražské městské části

37 3 veřejné zakázky – 3 druhy problémů: a)Dodatky ke smlouvě a vyřazení uchazeče vs. nejvýhodnější nabídka b)Dílčí hodnotící kritéria vs. zásada transparentnosti c)Uveřejňování výzvy k podání nabídky vs. zásada transparentnosti

38 ad a) Dodatky ke smlouvě a vyřazení uchazeče vs. nejvýhodnější nabídka 1. proběhlo zadávací řízení; 2. vyřazen jeden z uchazečů z důvodu příliš nízké nabídkové ceny; 3. vybrán vítěz – kritéria: cena (65%), lhůta plnění (15%), délka záruční doby (10%), výše smluvní pokuty (10%) – a uzavřena smlouva o dílo; 4. předpokládaná doba plnění: 36 dní, předpokládaná cena: cca 23,5 mil. Kč; 5.uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo; 6.reálná doba plnění: 236 dní, reálná cena: 28,2 mil. Kč. 7.vyřazení uchazeče – neodůvodněné; výsledná podoba vítězné nabídky – v porovnání s ostatními není nejvýhodnější

39 ad b) Dílčí hodnotící kritéria vs. zásada transparentnosti Hodnotící kritéria: 1. cena (40%) 2. plán plnění veřejné zakázky a zajištění jakosti (30%) 3. opatření pro zajištění schůdnosti chodníků v zimním období (10%) 4. řešení podnětů a stížností občanů k zajišťovaným službám (10%) 5. výše smluvní pokuty zajišťující odstranění vad (10%) Číselně vyjádřitelná kritéria (1, 5) – přesný vzorec Číselně nevyjádřitelná kritéria (2, 3, 4) – stupnice 0-100 bodů (hodn. komise – sestaví pořadí, nejvh. nabídka – 100 bodů)

40 Co je nejvýhodnější nabídka dle MČ ? „Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala podrobný plán – popis postupu – činností uchazeče, kterými bude zajišťovat plnění veřejné zakázky, a kterými bude zajišťovat kontrolu jakosti jím prováděných činností…“ „Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce podrobně popsal veškerá opatření, která přijme pro zajištění maximální možné schůdnosti chodníků v zimním období, a to především formou předcházení takového stavu…“ „…zadavatel bude považovat za nejvhodnější tu nabídku, která bude obsahovat podrobný popis konkrétních a co nejkomplexnějších opatření…“

41 Pohled judikatury Co je netransparentní? - dodavatel nezíská ani rámcovou představu, jak má nabídka vypadat - dodavatel nemůže předvídat, jakým způsobem bude hodnocení provedeno Co musí být stanoveno? - jaké skutečnosti z nabídek uchazečů budou hodnoceny - jak má vypadat nabídka, aby nejlépe vyhověla kritériím

42 ad c) Uveřejňování výzvy k podání nabídky vs. zásada transparentnosti Zjednodušené podlimitní řízení - do 20 mil. Kč -písemná výzva k podání nabídek nejméně 5 zájemcům - uveřejnění písemné výzvy vhodným způsobem (zejm. IS VZ, úřední deska, internetová adresa) po celou dobu trvání lhůty k podání nabídek ↓ Na základě tohoto uveřejnění jsou oprávněni podat nabídku i dodavatelé, kteří nebyli k podání nabídky vyzváni. Zadavatel uveřejnil výzvu na webu poradenské společnosti (přístup – uživatelské jméno+heslo)

43 Případová studie - „Wellness centrum“

44 doma doma d doma doma 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč Veřejná zakázka Wellness Hodnotící kritériumVáhaABC Cena (v milionech Kč)50%141,2129,9108,3 ZÍSKANÉ BODY38,3541,6950,00 Smluvní pokuta za nedodržení termínu (za den) 20%1 500 000 Kč1 250 000 Kč19 200 000 Kč ZÍSKANÉ BODY20,0016,670,00 Bankovní záruka za řádné provedení díla 15%50 000 000 Kč39 000 000 Kč15 000 000 Kč ZÍSKANÉ BODY15,0011,704,50 Bankovní záruka za jakost10%50 000 000 Kč39 000 000 Kč15 000 000 Kč ZÍSKANÉ BODY10,007,803,00 Smluvní pokuta za vady5%15 000 Kč50 000 Kč15 000 Kč ZÍSKANÉ BODY1,505,001,50 BODY CELKEM84,8582,8559,00 POŘADÍ123 NEPŘIMĚŘENÁ SMLUVNÍ POKUTA – TÉMĚŘ 20% HODNOTY ZAKÁZKY ZA KAŽDÝ DEN PRODLENÍ !

45 doma doma d doma doma 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč Veřejná zakázka Wellness Hodnotící kritériumVáhaABC Cena (v milionech Kč)50%141,2129,9108,3 ZÍSKANÉ BODY38,3541,6950,00 Smluvní pokuta za nedodržení termínu (za den) 20%1 500 000 Kč1 250 000 Kč19 200 000 Kč ZÍSKANÉ BODY 1,56 (původně 20)1,30 (původně 16,67)20,00 (původně 0) Bankovní záruka za řádné provedení díla 15%50 000 000 Kč39 000 000 Kč15 000 000 Kč ZÍSKANÉ BODY15,0011,704,50 Bankovní záruka za jakost10%50 000 000 Kč39 000 000 Kč15 000 000 Kč ZÍSKANÉ BODY10,007,803,00 Smluvní pokuta za vady5%15 000 Kč50 000 Kč15 000 Kč ZÍSKANÉ BODY1,505,001,50 BODY CELKEM66,4167,4979,00 POŘADÍ3 (původně 1)21 (původně 3) VÝRAZNÁ BODOVÁ ZTRÁTA PRO Firmu „A“ a „B“ VÝRAZNÝ ZISK PRO firmu „C“ ZMĚNA POŘADÍ

46 doma doma d doma doma 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč Veřejná zakázka Wellness Kuřim Hodnotící kritériumVáhaABC Cena (v milionech Kč)70%141,2129,9108,3 ZÍSKANÉ BODY 53,6958,3670,00 Bankovní záruka za řádné provedení díla 15%50 000 000 Kč39 000 000 Kč15 000 000 Kč ZÍSKANÉ BODY15,0011,704,50 Bankovní záruka za jakost10%50 000 000 Kč39 000 000 Kč15 000 000 Kč ZÍSKANÉ BODY10,007,803,00 Smluvní pokuta za vady5%15 000 Kč50 000 Kč15 000 Kč ZÍSKANÉ BODY1,505,001,50 BODY CELKEM 80,1982,8679,00 POŘADÍ2 (původně 1)1 (původně 2)3 CENA 70% NAMÍSTO 50% ZMĚNA POŘADÍ ÚSPORA 11,3 MILIONU (8%) PŘI SROVNATELNÉ ZÁRUCE

47 Radka Pavlišová


Stáhnout ppt "Radka Pavlišová. Obsah I. ÚVOD II. INDIKÁTORY KORUPCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY III. DOPORUČENÁ PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ IV. DOPADY NOVELY V."

Podobné prezentace


Reklamy Google