Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění."— Transkript prezentace:

1 1. Pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění

2 Pojištěnízdravotní pojištěnísociální pojištěnínemocenské pojištěnínemocenskéošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM) peněžitá pomoc v mateřství (PPM) důchodové pojištění invalidní důchody - 3 stupně starobní důchody pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký, sirotčí) příspěvek na státní politiku zaměstnaností Širší pojetí 1. pilíře

3 Užší pojetí 1. pilíře sociální pojištěnínemocenské pojištěnínemocenskéošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství peněžitá podpora v mateřství (PPM) důchodové pojištění invalidní důchody (3 stupně) strobní důchody pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký, sirotčí)

4 1. Pilíř - (sociální) pojištění v ČR se jedná o systém zdravotního a sociálního pojištění (v užším pojetí jen soc. pojištění) řeší situace, na které se člověk může předem připravit (placením pojištění) je výrazem odpovědnosti občanů k sobě a své rodině je financováno odvodem zaměstnance, zaměstnavatele i OSVČ v případě sociálního pojištění jde o pojištění důchodové a nemocenské, dále příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u sociálního pojištění jde o tzv. spravedlivý systém

5 Zdravotní pojištění legislativa: Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečovaná životní situace: nemoc, úraz, invalidita Solidární systém: bohatí přispívají chudým, zdraví nemocným je určeno k úhradě nákladů zdravotní péče Je povinné (13,5% - 9% zaměstnavatel, 4,5% zaměstnanec)

6 Plátci zdravotního pojištění Zaměstnavatelé Zaměstnanci Samoplátci: – OSVČ – OBZP Stát

7 Státní pojištěnci Nezaopatřené děti Osoby pobírající důchod Osoby pobírající PPM či RP Osoby evidované na ÚP Osoby závislé na péči druhé osoby a osoby, které o ně pečují (min. 2. stupeň závislosti) Osoby v pobírající dávky v hmotné nouzi Osoby v detenční vazbě, vazbě či vězení, mládež v ústavní výchově Osoby pečující celodenně o dítě do 7 let či 2 děti do 15 let A další……..

8 Zdravotní pojištění - dokončení Minimální výše pojistného pro rok 2011 – 1670 Kč měsíčně pro OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné – 1080 Kč měsíčně pro OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů Zdravotní pojišťovnu je možno změnit jednou ročně

9 Nemocenské a důchodové pojištění Legislativa: zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Sazba pojistného: 31,5 %

10 Nemocenské pojištění legislativa: zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení

11 Zabezpečované situace: Nemoc vlastní i člena rodiny Těhotenství a mateřství Dávky vyplácí a rozhoduje o nich OSSZ Zvláštní postavení v systému soc. pojištění mají vojáci, policisté, příslušníci vězeňské služby, hasiči… Úprava zvláštním zákonem.

12 Dávky z nemocenského pojištění Nemocenské Ošetřovné Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství

13 Nemocenské První tři dny bez náhrady mzdy (tzv. karenční doba) (karanténa – od 1. dne) 4. -21.den platí náhradu mzdy zaměstnavatel Od 22. dne OSSZ Při souběhu s SD či ID se vyplácí omezeně (max. 63 dní) Ochranná lhůta trvá 7 dní 60 % z vyměřovacího základu

14 Ošetřovné Pro zaměstnance, který musí: – ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo – pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. 60% vyměřovacího základu Karenční doba není

15 Max 9 dní (osamělí rodiče 16 dní) 1x možné střídání Při péči nutno žít ve stejné domácnosti bydliště (neplatí pro děti) Nevyplácí se OSVČ Ochranná lhůta není Při pobytu s dítětem v nemocnici má rodič neschopenku, ne ošetřovné

16 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Pro zaměstnankyni, která byla převedena z důvodu těhotenství, mateřství, kojení na jinou práci a dosahuje zde menších výdělků Vyplácí se od vzniku události do nástupu na MD (max. 6 týdnů před porodem), event. do 9 měsíce věku dítěte Doplácí se rozdíl mezi dřívějším výdělkem a nynější mzdou Moc se nevyužívá

17 Peněžitá pomoc v mateřství - PPM Nutno rozlišit: – MD – omluvené volno v zaměstnání – PPM – finanční náhrada z nemocenského pojištění PPM dostává žena na MD (ne všechny ženy) 70 % denního vyměřovacího základu Účast na nem. poj. min. 270 dní za poslední dva roky (OSVČ 180 dní jako OSVČ) Ochranná lhůta = doba trvání zaměstnání, max. 180 dní

18 Výplata PPM: 28 týdnů (37 týdnů při narození více dětí) Nástup na PPM 6 - 8 týdnů před porodem Při převzetí dítěte do péče 22 týdnů (31 více dětí najednou) Max do 1 roku věku (u NRP 7 let 31 týdnů) Možnost střídání se s otcem nebo manželem matky Nemá –li žena nárok na PPM pobírá od narození dítěte RP

19 Důchodové pojištění Dle EU 3 pilíře: povinné základní důchodové pojištění (základní a procentní výměra) – dříve bylo jedinou součástí systému zaměstnanecké penzijní systémy (u nás není) penzijní připojištění se státním příspěvkem (i produkty komerčních pojišťoven - zejména životní pojištění) – je dobrovolné

20 Zabezpečované životní situace a vyplácené dávky: Stáří – starobní důchody (SD – řádný, předčasný) Invalidita – invalidní důchody (ID – 3 stupně) O vdovění – vdovecké a vdovské důchody Osiření – sirotčí důchody

21 Legislativa: zákon č.220/2011 Sb., o důchodovém pojištění Doba pojištění se prokazuje evidenčním listem důch. pojištění Je povinné pro všechny výdělečně činné, dá se platit dobrovolně (např. osoby v domácnosti) Náhradní doba pojištění: např. péče o dítě do 4 let, péče o OZP (min 2. stupeň závislosti), počítá se jako odpracované roky

22 Výše důchodu – 2 složky Základní – stejná pro všechny (2 230 Kč) Procentní – výše záleží na délce pojištění a výši odvodů Žádost o důchod: Podává se na OSSZ – max. 3 měsíce předem Rozhoduje ČSSZ

23 Starobní důchody – podrobně celek sociální péče o staré lidi 2 podmínky: a)Potřebná doba pojištění 25 let (bude 35 let)- započítávají se náhradní doby nebo 15 let a věk min. 65 let (bude 20 let a 68 let) b) Důchodový věk Dnes rozdílný pro muže a ženy (dle dětí) bude se zvyšovat na 67 let

24 Předčasný důchod: -Při předčasném odchodu do důchodu se důchod krátí Zvláštní příplatky k důchodu – k odstranění křivd, za zásluhy – Pro účastníky odboje, politické vězně z dob komunismu a jejich pozůstalé Výsluhy – platí pro ně speciální zákon

25 Invalidní důchod – podrobně celek sociální péče o OZP Dříve 2 typy – částečný a plný Dnes 3 stupně: pokles pracovní schopnosti o: a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

26 Nárok na invalidní důchod Jestliže pojištěnec nedosáhl věku 65 let a stal se a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo b) invalidním následkem pracovního úrazu.

27 Výpočet ID – stejně jako SD (základní výměra + procenta dle délky a výše odvodů) Žádost se podává na OSSZ, nutno podrobit se šetření zdravotního stavu Při souběhu ID a SD se vyplácí ten vyšší

28 Při přiznání se posuzuje zda jde o zdr. postižení trvale ovlivňující prac. schopnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti, schopnost využití zachované prac. schopnosti v případě poklesu prac. schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

29 Pozůstalostní důchody Druhy Vdovský ( po manželovi) Vdovecký (po manželce) Sirotčí (po rodiči či osobě, které dítě měla v péči, pokud na ni dítě bylo odkázáno výživou, kterou nemohli zajistit jeho rodiče) Nárok je po osobě: Která pobírala SD či ID Ke dni úmrtí na měla nárok na SD či ID Zemřela po pracovním úraze Výpočet: základní a procentní výměra

30 Vdovský/ vdovecký důchod Po dobu jednoho roku, pak pouze pokud: pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve min. ve II. stupni, pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby min. ve II. stupni, je invalidní ve třetím stupni, vdova dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důch. věk pro muže stejného data narození, nebo důch. věku, pokud je důch. věk nižší (vdovec dosáhl věku 58 let nebo důch. věku, je-li důch. věk nižší)

31 Pokud do 5 let po zániku vdovského důchodu, splní některou podmínku, důchod se obnoví Nárok zanikne uzavřením sňatku (dostane 12 měsíčních splátek) Výše činí 50 % důchodu, na který měl zemřelý v den smrti nárok

32 Sirotčí důchod Oboustranný sirotek – nárok po každém z rodičů Vznik a zánik nároku osvojením Nárok nevzniká po pěstounovi Výše sirotčího důchodu je 40% důchodu, na který měl zemřelý v den smrti nárok

33 Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - je určen: na hmotné zabezpečení poskytované uchazečům o zaměstnání a další výdaje související se zabezpečováním práva na práci na správní výdaje úřadů práce Legislativa: Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

34 Dávky podpory v nezaměstnanosti – blíže celek sociální péče o nezaměstnané Vyplácí úřad práce 5 měsíců (8 u lidí 51-55 let, 11 u lidí nad 55 let) První 2 měsíce 65% čistého denního výdělku z předchozího zaměstnání -Další 3 měsíce 50% -Ev. další měsíce 45% -Ukončí –li zaměstnání bez vážného důvodu celou dobu jen 45%

35 – Pokud dostane odstupné, dostane podporu až když vyčerpá částku odstupného – U lidí, kteří měli náhradní dobu zaměstnání (rodičovská, péče o osobu blízkou……) – průměrná mzda x 0,15 (22 900 x 0,15 = 3 435 Kč – Max. výše podpory: 13 280 Kč – Absolventi škol – nemají nárok na podporu (jen pokud za poslední 3 roky odpracovali min. 6 měsíců nebo pokud se rekvalifikují)

36 Zdroje: GOLDMAN R. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1454-6 KREBS V. a kol.: Sociální politika, Aspi, Praha, 2007, ISBN 978-80- 7357-585-4 MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce, Portál, Praha, 2008. ISBN 978- 80-7367-368-0 www. portal.gov.cz www.mpsv.cz www.portal.mpsv.cz www.icm.cz www.cssz.cz www.socialniporadce.mpsv.cz www.uradprace.cz


Stáhnout ppt "1. Pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění."

Podobné prezentace


Reklamy Google