Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Pilíř sociálního zabezpečení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Pilíř sociálního zabezpečení"— Transkript prezentace:

1 1. Pilíř sociálního zabezpečení
Sociální pojištění

2 Širší pojetí 1. pilíře Pojištění zdravotní pojištění
sociální pojištění nemocenské pojištění nemocenské ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM) peněžitá pomoc v mateřství (PPM) důchodové pojištění invalidní důchody - 3 stupně starobní důchody pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký , sirotčí) příspěvek na státní politiku zaměstnaností Širší pojetí 1. pilíře

3 Užší pojetí 1. pilíře sociální pojištění nemocenské pojištění
ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství peněžitá podpora v mateřství (PPM) důchodové pojištění invalidní důchody (3 stupně) strobní důchody pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký, sirotčí)

4 1. Pilíř - (sociální) pojištění
v ČR se jedná o systém zdravotního a sociálního pojištění (v užším pojetí jen soc. pojištění) řeší situace, na které se člověk může předem připravit (placením pojištění) je výrazem odpovědnosti občanů k sobě a své rodině je financováno odvodem zaměstnance, zaměstnavatele i OSVČ v případě sociálního pojištění jde o pojištění důchodové a nemocenské, dále příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u sociálního pojištění jde o tzv. spravedlivý systém

5 Zdravotní pojištění legislativa: Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečovaná životní situace: nemoc, úraz, invalidita Solidární systém: bohatí přispívají chudým, zdraví nemocným je určeno k úhradě nákladů zdravotní péče Je povinné (13,5% - 9% zaměstnavatel, 4,5% zaměstnanec)

6 Plátci zdravotního pojištění
Zaměstnavatelé Zaměstnanci Samoplátci: OSVČ OBZP Stát

7 Státní pojištěnci Nezaopatřené děti Osoby pobírající důchod
Osoby pobírající PPM či RP Osoby evidované na ÚP Osoby závislé na péči druhé osoby a osoby, které o ně pečují (min. 2. stupeň závislosti) Osoby v pobírající dávky v hmotné nouzi Osoby v detenční vazbě, vazbě či vězení, mládež v ústavní výchově Osoby pečující celodenně o dítě do 7 let či 2 děti do 15 let A další……..

8 Zdravotní pojištění - dokončení
Minimální výše pojistného pro rok 2011 1670 Kč měsíčně pro OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné 1080 Kč měsíčně pro OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů Zdravotní pojišťovnu je možno změnit jednou ročně

9 Nemocenské a důchodové pojištění
Legislativa: zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Sazba pojistného: 31,5 %

10 Nemocenské pojištění legislativa: zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení

11 Zabezpečované situace:
Nemoc vlastní i člena rodiny Těhotenství a mateřství Dávky vyplácí a rozhoduje o nich OSSZ Zvláštní postavení v systému soc. pojištění mají vojáci, policisté, příslušníci vězeňské služby, hasiči… Úprava zvláštním zákonem.

12 Dávky z nemocenského pojištění
Ošetřovné Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství

13 Nemocenské První tři dny bez náhrady mzdy (tzv. karenční doba) (karanténa – od 1. dne) den platí náhradu mzdy zaměstnavatel Od 22. dne OSSZ Při souběhu s SD či ID se vyplácí omezeně (max. 63 dní) Ochranná lhůta trvá 7 dní 60 % z vyměřovacího základu

14 Ošetřovné Pro zaměstnance, který musí:
ošetřovat nemocného člena domácnosti , nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. 60% vyměřovacího základu Karenční doba není

15 Max 9 dní (osamělí rodiče 16 dní)
1x možné střídání Při péči nutno žít ve stejné domácnosti bydliště (neplatí pro děti) Nevyplácí se OSVČ Ochranná lhůta není Při pobytu s dítětem v nemocnici má rodič neschopenku, ne ošetřovné

16 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Pro zaměstnankyni, která byla převedena z důvodu těhotenství, mateřství, kojení na jinou práci a dosahuje zde menších výdělků Vyplácí se od vzniku události do nástupu na MD (max. 6 týdnů před porodem), event. do 9 měsíce věku dítěte Doplácí se rozdíl mezi dřívějším výdělkem a nynější mzdou Moc se nevyužívá

17 Peněžitá pomoc v mateřství - PPM
Nutno rozlišit: MD – omluvené volno v zaměstnání PPM – finanční náhrada z nemocenského pojištění PPM dostává žena na MD (ne všechny ženy) 70 % denního vyměřovacího základu Účast na nem. poj. min. 270 dní za poslední dva roky (OSVČ 180 dní jako OSVČ) Ochranná lhůta = doba trvání zaměstnání, max. 180 dní

18 Výplata PPM: 28 týdnů (37 týdnů při narození více dětí)
Nástup na PPM týdnů před porodem Při převzetí dítěte do péče 22 týdnů (31 více dětí najednou) Max do 1 roku věku (u NRP 7 let 31 týdnů) Možnost střídání se s otcem nebo manželem matky Nemá –li žena nárok na PPM pobírá od narození dítěte RP

19 Důchodové pojištění Dle EU 3 pilíře:
povinné základní důchodové pojištění (základní a procentní výměra) – dříve bylo jedinou součástí systému zaměstnanecké penzijní systémy (u nás není) penzijní připojištění se státním příspěvkem (i produkty komerčních pojišťoven - zejména životní pojištění) – je dobrovolné

20 Zabezpečované životní situace a vyplácené dávky:
Stáří – starobní důchody (SD – řádný, předčasný) Invalidita – invalidní důchody (ID – 3 stupně) Ovdovění – vdovecké a vdovské důchody Osiření – sirotčí důchody

21 Legislativa: zákon č.220/2011 Sb., o důchodovém pojištění
Doba pojištění se prokazuje evidenčním listem důch. pojištění Je povinné pro všechny výdělečně činné, dá se platit dobrovolně (např. osoby v domácnosti) Náhradní doba pojištění: např. péče o dítě do 4 let, péče o OZP (min 2. stupeň závislosti), počítá se jako odpracované roky

22 Výše důchodu – 2 složky Základní – stejná pro všechny (2 230 Kč) Procentní – výše záleží na délce pojištění a výši odvodů Žádost o důchod: Podává se na OSSZ – max. 3 měsíce předem Rozhoduje ČSSZ

23 Starobní důchody – podrobně celek sociální péče o staré lidi
2 podmínky: Potřebná doba pojištění 25 let (bude 35 let)- započítávají se náhradní doby nebo 15 let a věk min. 65 let (bude 20 let a 68 let) b) Důchodový věk Dnes rozdílný pro muže a ženy (dle dětí) bude se zvyšovat na 67 let

24 Zvláštní příplatky k důchodu – k odstranění křivd, za zásluhy
Předčasný důchod: Při předčasném odchodu do důchodu se důchod krátí Zvláštní příplatky k důchodu – k odstranění křivd, za zásluhy Pro účastníky odboje, politické vězně z dob komunismu a jejich pozůstalé Výsluhy – platí pro ně speciální zákon

25 Invalidní důchod – podrobně celek sociální péče o OZP
Dříve 2 typy – částečný a plný Dnes 3 stupně: pokles pracovní schopnosti o: a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

26 Nárok na invalidní důchod
Jestliže pojištěnec nedosáhl věku 65 let a stal se a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo b) invalidním následkem pracovního úrazu.

27 Výpočet ID – stejně jako SD (základní výměra + procenta dle délky a výše odvodů)
Žádost se podává na OSSZ, nutno podrobit se šetření zdravotního stavu Při souběhu ID a SD se vyplácí ten vyšší

28 Při přiznání se posuzuje
zda jde o zdr. postižení trvale ovlivňující prac. schopnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti, schopnost využití zachované prac. schopnosti v případě poklesu prac. schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

29 Pozůstalostní důchody
Druhy Nárok je po osobě: Vdovský ( po manželovi) Vdovecký (po manželce) Sirotčí (po rodiči či osobě, které dítě měla v péči, pokud na ni dítě bylo odkázáno výživou, kterou nemohli zajistit jeho rodiče) Která pobírala SD či ID Ke dni úmrtí na měla nárok na SD či ID Zemřela po pracovním úraze Výpočet: základní a procentní výměra

30 Vdovský/ vdovecký důchod
Po dobu jednoho roku, pak pouze pokud: pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve min. ve II. stupni, pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby min. ve II. stupni , je invalidní ve třetím stupni, vdova dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důch. věk pro muže stejného data narození, nebo důch. věku, pokud je důch. věk nižší  (vdovec dosáhl věku 58 let nebo důch. věku, je-li důch. věk nižší)

31 Pokud do 5 let po zániku vdovského důchodu, splní některou podmínku, důchod se obnoví
Nárok zanikne uzavřením sňatku (dostane 12 měsíčních splátek) Výše činí 50 % důchodu, na který měl zemřelý v den smrti nárok  

32 Sirotčí důchod Oboustranný sirotek – nárok po každém z rodičů
Vznik a zánik nároku osvojením Nárok nevzniká po pěstounovi Výše sirotčího důchodu je 40% důchodu, na který měl zemřelý v den smrti nárok

33 Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - je určen:
na hmotné zabezpečení poskytované uchazečům o zaměstnání a další výdaje související se zabezpečováním práva na práci na správní výdaje úřadů práce  Legislativa: Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

34 Dávky podpory v nezaměstnanosti – blíže celek sociální péče o nezaměstnané
Vyplácí úřad práce 5 měsíců (8 u lidí let, 11 u lidí nad 55 let) První 2 měsíce 65% čistého denního výdělku z předchozího zaměstnání Další 3 měsíce 50% Ev. další měsíce 45% Ukončí –li zaměstnání bez vážného důvodu celou dobu jen 45%

35 Pokud dostane odstupné, dostane podporu až když vyčerpá částku odstupného
U lidí, kteří měli náhradní dobu zaměstnání (rodičovská, péče o osobu blízkou……) –průměrná mzda x 0,15 ( x 0,15 = Kč Max. výše podpory: Kč Absolventi škol – nemají nárok na podporu (jen pokud za poslední 3 roky odpracovali min. 6 měsíců nebo pokud se rekvalifikují)

36 Zdroje: GOLDMAN R. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP Olomouc, ISBN KREBS V. a kol.: Sociální politika, Aspi, Praha, 2007, ISBN   MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce, Portál, Praha, ISBN www. portal.gov.cz


Stáhnout ppt "1. Pilíř sociálního zabezpečení"

Podobné prezentace


Reklamy Google