Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podprogramy INTER-ACTIVE Programové období: 2016 – 2024 Ing. Jiří Burgstaller, DiS. Odbor strategických programů a projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podprogramy INTER-ACTIVE Programové období: 2016 – 2024 Ing. Jiří Burgstaller, DiS. Odbor strategických programů a projektů."— Transkript prezentace:

1 Podprogramy INTER-ACTIVE Programové období: 2016 – 2024 Ing. Jiří Burgstaller, DiS. Odbor strategických programů a projektů

2 Poskytovatel: Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Doba trvání programu: Doba trvání programu: 2016 – 2024 Termín vyhlášení:  jednotlivé podprogramy nebudou vyhlašovány ve stejném termínu  den vyhlášení první veřejné soutěže: 1. července 2016 Právní rámec: Právní rámec: zákon č. 130/2002 Sb.; zákon č. 218/2000 Sb.; Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy) Obecné informace

3 Program INTER-EXCELLENCE (IE):  nahrazuje dosavadní programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji: INGO II, EUPRO II, COST CZ, EUREKA CZ, KONTAKT II, GESHER/MOST;  platnost těchto programů končí v letech 2016 – Historické souvislosti

4 Program INTER-EXCELLENCE je členěn na šest podprogramů Podprogramy I N T E R -LogoNástupce programu Cíl 1 A CTION KONTAKT II; GESHER/MOST C OST COST CZ T RANSFER INGO II (Infra) Cíl 2 I NFORM EUPRO II V ECTOR INGO II (Poplatek) Cíl 3 E UREKA EUREKA CZ

5 Struktura programu INTER-EXCELLENCE Struktura programu Cíl 1 INTER- T INTER- A INTER- C Cíl 2 INTER- V INTER- I Cíl 3 INTER- E INTER-EXCELLENCE

6 Celkové výdaje na uskutečnění programu IE v mil. Kč Výdaje programu (I) Rok Podprogramy INTER-AINTER-CINTER-TINTER-IINTER-VINTER-ECelkem Celkem

7 Výdaje ze státního rozpočtu v mil. Kč Výdaje programu (II) Rok Podprogramy INTER-AINTER-CINTER-TINTER-IINTER-VINTER-ECelkem Celkem

8 Výdaje programu (III)

9 Maximální intenzita podpory Intenzita podpory Podprogram/podpora dle kategorie výzkumu INTER-AINTER-CINTER-TINTER-IINTER-VINTER-E Maximální intenzita podpory (% způsobilých /uznaných nákladů Základní výzkum 100 % --- Průmyslový výzkum – výzkumná o. 100 % % Průmyslový výzkum - podnik 50 % --- Experimentální vývoj – výzkumná o. 100 % % Experimentální vývoj – podnik 25 % --- Projekt mimo kategorie % -

10 Uchazečem/ dalším účastníkem / příjemcem projektu může být: Uchazeč projektu PodprogramUchazeč/ další účastník/ příjemce projektu INTER-A Výzkumná organizace; malý, střední nebo velký podnik zabývající se výzkumem INTER-C Výzkumná organizace; malý a střední podnik zabývající se výzkumem INTER-T Výzkumná organizace INTER-I Výzkumná organizace INTER-V Výzkumná organizace INTER-E Malý, střední nebo velký podnik zabývající se výzkumem, popř. ve spolupráci s výzkumnou organizací v roli dalšího účastníka projektu

11 Kritéria naplnění cílů programu počet projektů podpořených programem ≥ podíl úspěšně dokončených projektů na celkovém počtu podpořených projektů ≥ 80 % počet institucí realizujících výzkum a vývoj a využívajících podpůrné služby k zapojení České republiky do aktivit v ERA (Evropském výzkumném prostoru) ≥ 120 počet špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem, ve kterých se čeští výzkumní pracovníci zapojili do řídících/vědeckých orgánů ≥ 30 podíl podpořených projektů aplikovaného výzkumu a vývoje na celkovém počtu podpořených projektů ≥ 20 % počet publikačních výsledků v impaktovaných časopisech s kódem „J imp “ nebo v databázi Scopus s kódem „J sc “ ≥ 600 počet publikačních výsledků v impaktovaných časopisech s kódem „J imp “ nebo v databázi Scopus s kódem „J sc “ ve spoluautorství se zahraničním autorem, s významným podílem autorství zaměstnance příjemce podpory dle Programu ≥ 400 počet výsledků aplikovaného výzkumu s kódem „P“, „F“, „G“,„R“ nebo „Z“ ≥ 250 počet nově vzniklých pracovních míst na projekt v souvislosti s řešením projektu v aplikovaném výzkumu do tří let od ukončení projektu ≥ 0,5 počet publikačních výsledků vedených v mezinárodní databázi na každý úspěšně dokončený projekt v kategorii základního výzkumu ≥ 1 Kritéria

12 Podprogramy INTER-ACTIVE

13 Podprogram INTER-ACTION  Cíl podprogramu:  podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích mimo EU (podmínkou je uzavřená bilaterální smlouva v oblasti výzkumu a vývoje)  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace; malý, střední a velký podnik se sídlem v ČR, který se zabývá výzkumem  Kategorie výzkumu:  základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj  Intenzita podpory:  v rozmezí 100 % - 25 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu KONTAKT II, GESHER/MOST Rok Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) Celkové výdaje na program (v mil. Kč)

14 Podprogram INTER-COST  Cíl podprogramu:  podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu (formou nových akcí – tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře orgány COST)  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace; malý nebo střední podnik se sídlem v ČR, který se zabývá výzkumem  Kategorie výzkumu:  základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj  Intenzita podpory:  v rozmezí 100 % - 25 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu COST CZ Rok Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) Celkové výdaje na program (v mil. Kč)

15 Podprogram INTER-TRANSFER  Cíl podprogramu:  podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu INGO II (Infra) Rok Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) Celkové výdaje na program (v mil. Kč)  Kategorie výzkumu:  základní výzkum  Intenzita podpory:  100 %

16 Podprogram INTER-INFORM  Cíl podprogramu:  podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace  Kategorie výzkumu:  podprogram není zařazen do kategorií výzkumu a vývoje  Intenzita podpory:  100 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu EUPRO II Rok Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) Celkové výdaje na program (v mil. Kč)

17 Podprogram INTER-VECTOR  Cíl podprogramu:  posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace  Kategorie výzkumu:  podprogram není zařazen do kategorií výzkumu a vývoje  Intenzita podpory:  100 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu INGO II (Poplatek) Rok Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) Celkové výdaje na program (v mil. Kč)

18 Podprogram INTER-EUREKA  Cíl podprogramu:  podporuje užší propojení mezi průmyslovými podniky všech velikostí s výzkumnými organizacemi (uděluje projektům statut EUREKA) a umožňuje projektům zažádat o spolufinancování z veřejných prostředků ve svých domovských zemích  Způsobilý uchazeč:  malý, střední a velký podnik se sídlem v ČR, který se zabývá výzkumem, popř. ve spolupráci s výzkumnou organizací v roli dalšího účastníka projektu  Kategorie výzkumu:  základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj  Intenzita podpory:  v rozmezí 50 % - 25 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu EUREKA CZ Rok Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) Celkové výdaje na program (v mil. Kč)

19 Náklady projektu

20 Náklady projektu / finanční tabulka (I)

21 Změny nákladového členění oproti stávajícím programům Nově:  částky rozpočtu v návrhu projektu budou uváděny v korunách, nikoliv v tisících korunách (např. osobní náklady – rok 2017: Kč);  došlo ke sloučení položek: „Mzdy a platy“, „Dohody“ a „Povinné zákonné odvody“ – nově vznikla pouze jedna položka: „Osobní náklady“, která obsahuje výše zmíněné podpoložky;  přejmenování položky: „Doplňkové náklady“ na položku: „Nepřímé náklady“;  odstraněny položky: „Pořízení majetku“; „Výsledky“;  nová položka rozpočtu: „Subdodávky“; „Členský poplatek“;  nepřímé náklady nelze počítat z položky: „Subdodávky“ a „Členský poplatek“. Ostatní:  způsobilými náklady budou pouze odpisy (dle vnitřních směrnic organizace);  odpočitatelná DPH není způsobilý náklad. Náklady projektu / finanční tabulka (II)

22 Způsobilé náklady projektu (způsobilost nákladů/výdajů se vztahuje jak na příjemce, tak na dalšího účastníka projektu) Přímé náklady/výdaje 1.osobní náklady/výdaje včetně sociálních a zdravotních odvodů; 2.odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný); 3.ostatní zboží a služby; 4.subdodávky; 5.cestovné. Tyto náklady/výdaje jsou způsobilé v případě, že jsou:  uvedeny v rozpočtu /projektu;  skutečné;  vynaložené účastníkem v průběhu projektu;  stanoveny podle obvyklých účetních a manažerských zásad organizace;  použity výhradně za účelem dosažení cílů a očekávaných výsledků Programu/projektu;  v souladu se zásadami úspornosti, účelnosti a efektivity;  zaneseny v účetní evidenci účastníka;  očištěny od nezpůsobilých nákladů. Způsobilé náklady projektu

23 Osobní náklady Do této kategorie patří: osobní náklady na realizaci projektu v souladu s vnitřními předpisy uchazeče/příjemce:  náklady na zaměstnance příjemce /dalšího účastníka projektu, který vykonává specifickou odbornou činnost, která je nezbytná pro dosažení cílů projektu, tj. činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní realizace projektu;  administrativní a technická podpora Způsobilé náklady projektu – osobní náklady

24 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  za uznatelný výdaj je považována částka rovnající se maximální výši odpisu v souladu s výpočtem podle postupu níže. Způsobilými jsou i odpisy majetku, který byl již zakoupen uchazečem/příjemcem, bude využíván pro projekt a není ještě odepsán uchazečem/příjemcem;  pokud se jedná o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek (majetek, jež je odepisován), tak způsobilými náklady mohou být pouze odpisy podle běžné praxe v organizaci;  příjemce prostředků není oprávněn měnit zvolenou metodu výpočtu odpisů v průběhu odpisování. Pro položku odpisů platí, že způsobilými náklady je pouze výše odpisů vypočtená podle následujícího vzorce: UN = (A/B) x C x D, kde A = doba trvání projektu B = doba upotřebitelnosti (délka odepisování) C = pořizovací cena D = koeficient využitelnosti pro řešení projektu Způsobilé náklady projektu – odpisy

25 Ostatní zboží a služby Náklady na pořízení vybavení a zařízení, jež nespadá do skupiny odepisovaného majetku, a náklady související s jeho pořízením, jsou plně zahrnuty do spotřeby, jsou tedy způsobilé v celé výši, ale jen za předpokladu, že se jedná o majetek související se schváleným projektem. Do této položky patří také:  spotřební zboží a provozní materiál  jedná se o způsobilé náklady/výdaje na kancelářské potřeby, provozní materiál a jiné náklady/výdaje, u kterých může příjemce prostředků prokázat, že jsou pro účelné uskutečnění projektu nezbytné, a které je možné jednoznačně doložit příslušnými účetními doklady.  služby  náklady/výdaje spojené s dodáním služeb jsou způsobilé za splnění podmínek, že dodání služby bude přispívat k realizaci projektu a vytvářet přidanou hodnotu. Jedná se především o náklady/výdaje spojené s publicitou a propagací projektu a s informačními aktivitami jinými než prováděnými zaměstnanci příjemce/dalšího účastníka Projektu. Způsobilé náklady projektu – ostatní zboží a služby

26 Subdodávky Příjemce může část prováděné výzkumné aktivity – věcného řešení projektu sub-kontrahovat. Příjemce je oprávněn použít tento finanční nástroj, a to pouze v případě, že není schopen danou aktivitu provést vlastní kapacitou a tuto skutečnost zdůvodní v návrhu projektu. Daň z přidané hodnoty  daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilý náklad/výdaj pouze v případě, kdy příjemce nebo další účastník projektu vystupuje v projektu jako neplátce DPH;  informace o tom, zda příjemce/další účastník projektu vystupuje v projektu, jako neplátce DPH musí být vždy uvedena v předkládané žádosti;  kurzové ztráty jsou způsobilým nákladem/výdaje u položky, kde vznikly. Způsobilé náklady projektu – subdodávky, DPH

27 Nepřímé náklady projektu  nepřímé náklady/výdaje představují nezbytné náklady/výdaje spojené s realizací projektu, nicméně nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu;  jedná se například o nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, úklid, údržbu, bezpečnost, připojení na internet, IT služby, poplatky za telefon, fax, provoz služebního vozidla;  stanovení výše nepřímých výdajů se řídí finančními pravidly Horizon2020, kde se pro výpočet nepřímých nákladů/výdajů zavádí jednotná pevná sazba financování nepřímých nákladů/výdaje pro všechny příjemce bez ohledu na jejich právní status ve výši 25 % z přímých nákladů;  ze základu pro výpočet se odečítají:  náklady/výdaje na subdodávky;  náklady/výdaje na příspěvky poskytnuté třetími stranami, které nebyly využívány v prostorách příjemce. Způsobilé náklady projektu – nepřímé náklady

28 Cestovní náhrady Cestovními náhradami se rozumí:  jízdní náklady/výdaje – tj. náklady/výdaje na cestu, které v případě zahraniční cesty zahrnují náklady na dopravu v zemi pobytu a nutné vedlejší náklady/výdaje, za které se považují poplatky za vstup na letiště, vízové poplatky, pojistné za pojištění léčebných výloh a další;  náklady/výdaje na ubytování;  stravné (zahrnující kapesné);  ostatní náklady/výdaje. Způsobilými náklady/výdaji v rámci cestovních náhrad jsou také další úhrady nákladů/výdajů přímo souvisejících s pracovní cestou. Může jít např. o poplatky za parkovné, dálniční poplatek (v přiměřené výši vzhledem k délce pracovní cesty), poplatky za úschovu zavazadel, v případě zahraničních cest náklady/výdaje na cestovní připojištění apod. Způsobilé náklady projektu - cestovné

29 Nezpůsobilé náklady projektu Způsobilými náklady například nejsou:  úroky z úvěrů;  debetní úroky;  pokuty, penále, finanční tresty;  rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy;  nedobytné pohledávky;  správní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.);  daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně nebo vrácení;  náklady na právní spory;  daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, apod.);  ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);  clo;  náklady, které byly nebo budou nárokovány jako způsobilé v rámci jiných dotačních programů. Nezpůsobilé náklady projektu

30 Kritéria hodnocení dle cílů programu

31 Kritéria hodnocení  Vědecko-výzkumná kvalita návrhu projektu  inovativnost návrhu projektu  metoda a strategie řešení  míra zapojení zahraničního partnera  Přínosy návrhu projektu  vědecké, technické nebo socio-ekonomické přínosy řešení projektu  očekávané krátkodobé přínosy  očekávané dlouhodobé přínosy  opatření k maximalizaci přínosů  Podmínky realizace projektu  připravenost, efektivita a proveditelnost harmonogramu řešení  kompetence a odbornost řešitelského týmu  finanční zabezpečení z hlediska výše, struktury a časového rozložení a z hlediska efektivního využití poskytnuté podpory  přiměřenost rizik Kritéria hodnocení cíle 1, podprogramů ACTION, COST, TRANSFER

32 Kritéria hodnocení  Kvalita návrhu projektu  posouzení kvality podpůrných služeb pro rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a pro aktivní zapojení České republiky do aktivit v ERA (Evropském výzkumném prostoru) a dalších multilaterálních aktivit  posouzení kvality informační, poradenské a konzultační sítě na zprostředkování informací o příležitostech pro zapojení do programů mezinárodní spolupráce  Přínosy návrhu projektu  očekávaný přínos v dlouhodobém horizontu  přínos aktivity ve vztahu k mezinárodnímu programu/ aktivitě výzkumu a vývoje  přínos aktivity pro českou vědeckou obec  očekávaný přínos v krátkodobém horizontu  transfer informací  potenciál vyššího zapojení do mezinárodních programů  Proveditelnost projektu  kvalifikační předpoklady všech členů řešitelského týmu  strategie a metody řešení projektu  časový harmonogram  finanční zabezpečení z hlediska výše, struktury, časového rozložení a efektivního využití poskytnuté podpory  přiměřenost rizik Kritéria hodnocení cíle 2, podprogramů INFORM A VECTOR

33 Kritéria hodnocení  způsob a postup hodnocení návrhů projektů vychází ze Zákona a metodiky PAM;  ke každému návrhu projektu jsou ustanoveni dva oponenti, kteří vypracují písemně oponentní posudek.  posudek oponenta má formu formuláře, který obsahuje stupnici a slovní komentář k jednotlivým kritériím hodnocení a souhrnné vyjádření oponenta;  ve věcech hodnocení návrhu projektu rozhoduje OPO, a to kolektivně na principu většinového veřejného hlasování v souladu se statutem a jednacím řádem;  výsledné pořadí projektů v Národním Green Listu schvaluje MŠMT. Kritéria hodnocení cíle 3, podprogramu EUREKA (I)

34 Kritéria hodnocení - Kritéria hodnocení - při posuzování návrhů projektů jsou užita následující kritéria:  Získání statutu EUREKA – nesplnění této podmínky (§ 17 odst. 3 zákona o podpoře VaVaI) je návrh projektu vyřazen  Základní kritéria (váha – 5)  Finanční způsobilost všech partnerů (1-10 bodů); Formální souhlas mezi partnery (1-10 bodů)  Základní hodnocení (váha – 1,25)  Dobře vyvážené partnerství (1-10 bodů); Přidaná hodnota spolupráce partnerů (1-10 bodů); Technologická kapacita všech partnerů (1-10 bodů); Manažerská způsobilost všech partnerů (1-10 bodů)  Metodický a plánovací postup (1-10 bodů); Rozhodující etapy řešení a jejich náplň (1-10 bodů); Nákladová a finanční struktura (1-10 bodů); Finanční závazky jednotlivých partnerů (1-10 bodů)  Technologie a inovace (váha – 2,5)  Stupeň technologické vyspělosti rizika (1-10 bodů); Technologické předpoklady (1-10 bodů); Řád inovace (1-10 bodů); Geografický/oborový dopad (1-10 bodů)  Trh a konkurenceschopnost (váha – 2)  Velikost trhu (1-10 bodů); Přístup na trh a riziko (1-10 bodů); Návratnost investic (1-10 bodů); Strategický význam projektu (1-10 bodů); Zvyšující se schopnost a viditelnost (1-10 bodů)  Obsah řešení projektu je v souladu s etickými pravidly rozhodnutí EP č. 1290/2013  ano/ne  Řešení projektu nemá negativní dopad na životní prostředí  ano/ne Kritéria hodnocení cíle 3, podprogramu EUREKA (II)

35 Ředitel Odboru strategických programů a projektů: Ing. Jiří Burgstaller, DiS. tel.: Podprogram ACTION Maria Krausová, DiS. tel.: Ing. Jarmila Horská tel.: Podprogram COST RNDr. Josef Janda tel.: RNDr. Jana Bystřická tel.: Podprogram TRANSFER Ing. David Kloz tel.: Podprogram INFORM Ing. Jana Juřicová tel.: Podprogram VECTOR Ing. David Kloz tel.: Podprogram EUREKA Ing. Josef Martinec tel.: Kontakty

36 Děkujeme za pozornost Dotazy…


Stáhnout ppt "Podprogramy INTER-ACTIVE Programové období: 2016 – 2024 Ing. Jiří Burgstaller, DiS. Odbor strategických programů a projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google