Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SEMINÁŘ PRO ŽADATELE odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SEMINÁŘ PRO ŽADATELE odbor regionálního rozvoje a evropských projektů."— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SEMINÁŘ PRO ŽADATELE odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje 4. května 2011

2 PROGRAM  ÚVODNÍ INFORMACE  GLOBÁLNÍ GRANTY & GRANTOVÉ PROJEKTY  CÍLOVÉ SKUPINY  OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  PODPOROVANÉ AKTIVITY  MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  UDRŽITELNOST

3 PROGRAM  HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ  VEŘEJNÁ PODPORA  FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE  FORMULÁŘ ŽÁDOSTI BENEFIT 7  METODIKA ÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  PROSTOR PRO DOTAZY

4 GLOBÁLNÍ GRANTY & GRANTOVÉ PROJEKTY

5 GLOBÁLNÍ GRANTY OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND ČESKÁ REPUBLIKA MŠMT ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT LIBERECKÝ KRAJ

6 GLOBÁLNÍ GRANTY VS. OSTATNÍ TYPY PROJEKTŮ TZV. ŠABLONY ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH / STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 1.4 / 1.5 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY OSTATNÍ / NÁRODNÍ GLOBÁLNÍ GRANTY

7 GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE 1.2 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II 34 068 950,00 Kč 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II 42 586 200,00 Kč 3.2 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI 135 305 580,00 Kč 1.1 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II 93 689 600,00 Kč

8 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO GLOBÁLNÍCH GRANTŮ UKONČENÍ VÝZVY: 13. ČERVNA 2011 16:00 HOD. ÚZEMÍ: LIBERECKÝ KRAJ NEINVESTIČNÍ PROJEKTY* VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 21. DUBNA 2011 CÍLOVÉ SKUPINY: Z LIBERECKÉHO KRAJE* DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTŮ: 36 MĚSÍCŮ 400 000 Kč – 6 000 000 Kč*

9 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

10 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  města, obce a svazky obcí  odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení  hospodářská komora  zaměstnavatelé, jejichž činnost je v přímém vztahu k podporovaných aktivitám OP VK  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II

11 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže  města, obce a svazky obcí  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II

12 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  ostatní vzdělávací instituce  města a obce a svazky obcí  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)  hospodářská a agrární komora  zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, jejichž činnost je v přímém vztahu k podporovaných aktivitám OP VK DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II

13 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  vzdělávací instituce  vysoké školy  nestátní neziskové organizace  hospodářská komora  města, obce a svazky obcí

14 OBECNÉ PODMÍNKY OPRÁVNĚNOSTI ŽADATELE NENÍ V ÚPADKU VZDĚLÁVÁNÍ V PŘEDMĚTU ČINNOSTI 2 ROKY HISTORIE SÍDLO V ČR BEZDLUŽNOST VŮČI VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPRAVU A REALIZACI PROJEKTU

15 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II.

16 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  CÍLOVÉ SKUPINY  žáci škol a školských zařízení  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

17 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  ALOKACE VÝZVY 47 000 000 Kč

18 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  PODPOROVANÉ AKTIVITY  Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech

19 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  pro základní školy  metody a formy vedoucí k popularizaci technických, přírodovědných oborů a řemesel pro žáky,  metody a formy vedoucí k efektivitě vzdělávání v oblasti technických, přírodovědných oborů a řemesel,  zavádění podpůrných výukových činností vedoucích k rozvoji manuální zručnosti žáků (zejména inovace dílenských prací),  spolupráce základních škol se středními školami technického zaměření a řemesel,  podpora aktivit seznamujících žáky a pedagogické pracovníky základních škol s novými technologiemi používanými v technických oborech a řemeslech

20 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  pro střední školy  zlepšování podmínek pro výuku technických oborů skupin  23 - Strojírenství a strojírenská výroba;  26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika;  36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie;  28 - Technická chemie a chemie silikátů;  31 - Textilní výroba a oděvnictví;  33 - Zpracování dřeva a hudebních nástrojů;  37 - Doprava a spoje;  39 - Speciální a interdisciplinární obory a  odborných technologií a praktických cvičení v skupině oborů 82 - Umění a užité umění prostřednictvím tvorby a pořizování nových či inovativních výukových materiálů, pomůcek pro výuku a metodických materiálů implementujících do kurikula technických oborů technologický rozvoj v daných odvětvích,

21 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  pro střední školy  činnosti směřující k větší participaci zaměstnavatelů na odborné přípravě v příslušných odvětvích (např. seznamování s technologickými inovacemi, pracovními, výrobními a technologickými procesy),  metody a formy vedoucí k efektivitě vzdělávání v oblasti technických, přírodovědných oborů a řemesel, podpora volitelných předmětů s ohledem na zaměření aktivity

22 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II DOPORUČENÍ: DOLOŽENÍ POTŘEBNOSTI KLÍČOVÉ AKTIVITY = AKTIVITY S PŘÍMOU VAZBOU NA CÍLE PROJEKTU ≠ ŘÍZENÍ PROJEKTU, PUBLICITA … NENÍ PODPOROVÁNO VYTVÁŘENÍ PORTÁLOVÝCH ŘEŠENÍ

23 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

24 Upraveny:  Prováděcím dokumentem (přehled všech MI),  Příručkou pro žadatele,  Příručkou pro příjemce,  Smlouvou o realizaci grantového projektu  Metodikou monitorovacích indikátorů OP VK (aktuální - verze 2, 18. října 2010)

25 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Projektová žádost:  žadatel vybere relevantní indikátory  uvede „Plánovanou hodnotu“  „Komentář“ - žadatel popíše, co bude v daném indikátoru vykazovat a jakým způsobem bude jeho naplňování sledovat a dokládat (kopie třídních knih, prezenční listiny, certifikáty, dohody, výkazy práce)  „Datum plánované hodnoty“ - načte se automaticky (předpokládané datum ukončení realizace projektu) Vykazování:  v monitorovacích zprávách (prostřednictvím IS Benefit 7)  kumulativní vykazování od začátku realizace projektu do okamžiku průběžného monitorování  plnění MI nutné podložit průkaznou evidencí (prezenční listiny, certifikáty, účastnické listy, osvědčení, výkazy práce

26 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob 07.41.65 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání  osoby vzdělávané (účastníci pilotního ověřování, vzdělávacího kurzu, odborné konzultace, odborné praxe, ……)  je – li poskytnuto více odlišných na sebe nenavazujících podpor může být osoba započítána vícekrát Př.  žák se účastní pilotní výuky nově vytvořených materiálů a odborné exkurze u zaměstnavatele → žáka lze započítat 2x

27 Podpořenou osobou není:  člen realizačního týmu podílející se na projektu jen administrací  osoba, která navštíví internetový portál bez delší, systematické a přímé spolupráce  osoba, která obdrží pouze leták  návštěvník dne otevřených dveří  účastník konference MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II.

28  žadatel nevyplňuje v projektové žádosti, ale bude sledovat a vykazovat při realizaci grantového projektu: 07.41.15 chlapci 07.41.16 dívky 07.41.08 neaktivní osoby celkem 07.41.09 neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 07.41.18 mladí lidé 15 - 24 let 07.41.25 menšiny 07.41.26 migranti 07.41.27 zdravotně znevýhodnění 07.41.28 ostatní znevýhodněné skupiny 07.41.41 ISCED 1 a 2 07.41.42 ISCED 3 07.41.43 ISCED 4 07.41.44 ISCED 5 a 6 07.41.81 muži 07.41.82 ženy 07.41.04 neaktivní osoby celkem 07.41.18 mladí lidé 15 - 24 let 07.41.19 starší pracovníci 55-64 let 07.41.25 menšiny 07.41.26 migranti 07.41.27 zdravotně znevýhodnění 07.41.28 ostatní znevýhodněné skupiny 07.41.41 ISCED 1 a 2 07.41.42 ISCED 3 07.41.43 ISCED 4 07.41.44 ISCED 5 a 6

29 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. 07.41.20 Počet podpořených - osob poskytovatelé služeb  osoby, které přímo vzdělávají cílovou skupinu nebo poskytují cílové skupině ostatní navazující, se vzděláváním související služby (např. poradenství nebo individuální konzultace) Př.: vzdělavatelé, lektoři, školitelé, výchovní poradci  tvůrci výukových materiálů, které budou využity pro práci s cílovou skupinou Př.: metodici Každý poskytovatel se počítá jen 1x! Poskytovatelem služeb není:  osoba poskytující služby na základě dodávky přes instituci  člen realizačního týmu podílející se na projektu jen administrací

30 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Z toho: 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP 06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT  výstupy projektu musí být využívány pro vzdělávání cílové skupiny  počtem se rozumí počet druhů nebo souborů (např. soubor pracovních listů), nikoliv kusů  není – li produkt akreditován, je oprávněn kvalitu produktu posuzovat poskytovatel podpory (zda vynaložené fin. prostředky odpovídají kvalitě)  příjemce je povinen všechny nově vytvořené/inovované produkty nebo jejich kopie bezplatně předat poskytovateli podpory. Poskytovatel je oprávněn tyto produkty zpřístupnit třetím osobám a bezplatně je šířit.

31 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. Co nelze považovat za nově vytvořené/inovované produkty:  nakoupené pomůcky, učebnice,  vyučovací hodina,  nově vybavená učebna,  webové stránky, články, konference informující o projektu,  akreditace produktu  materiály vytvořené žáky, které dále neslouží ke vzdělávání

32 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. 06.43.12 Nově vytvořené/inovované produkty s komponentou ŽP  problematice ŽP musí být věnováno 15 – 20 % produktu  nelze zahrnout přípravu vzdělávajícího  Dokladování – nově vytvořené/inovované produkty v jejich hmatatelné podobě

33 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II.  min 40 hodinový tématický celek zaměřený na seznamování a zdokonalování cílové skupiny ve schopnostech a dovednostech týkajících se ICT Př.:  40 hodin výuky věnované programům konstruování – např. CAD  e-learning – 40 hodin zaměřených i mimo oblast ICT (výjimka!) Do 40 hodin se nezapočítává:  příprava vzdělávajícího, oprava testů, apod.  tvorba metodiky  opakované uskutečnění programu, kurzu  paralelní výuka pro různé cílové skupiny (kurz probíhající ve více třídách) Dokladování – produkty v jejich hmatatelné podobě 06.43.13 Nově vytvořené/inovované produkty s komponentou ICT

34 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. Produkt s komponentou ICT není:  produkt, kde je použito ICT pouze jako nástroj nebo prostředek (mimo e- learningu)  výukové materiály v elektronické verzi (př. pracovní listy)  zpracování výstupů z kurzu či činnosti na PC bez předchozí systematické výuky

35 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II.

36 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  CÍLOVÉ SKUPINY  děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let (např. z mateřských škol a přípravných tříd základních škol)  děti (do 18 let), které předčasně opustily systém počátečního vzdělávání  žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání  děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže

37 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  CÍLOVÉ SKUPINY  rodiče dětí a žáků  děti a žáci mimořádně nadaní (ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb.)  děti a žáci nadaní

38 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  CÍLOVÉ SKUPINY  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

39 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  ALOKACE VÝZVY 20 441 370 Kč

40 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  PODPOROVANÉ AKTIVITY  uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací  zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání  rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

41 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  PODPOROVANÉ AKTIVITY  vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit  včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním  vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR  podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání

42 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II DOPORUČENÍ: DOLOŽENÍ POTŘEBNOSTI KLÍČOVÉ AKTIVITY = AKTIVITY S PŘÍMOU VAZBOU NA CÍLE PROJEKTU ≠ ŘÍZENÍ PROJEKTU, PUBLICITA … 80 : 20 NENÍ PODPOROVÁNO VYTVÁŘENÍ PORTÁLOVÝCH ŘEŠENÍ

43 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

44 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků s SVP 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob  Podpořené děti/žáci (bez SVP), rodiče 07.41.65 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání – viz oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. 06.12.00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd  INTEGROVANÁ TŘÍDA (pro účely OP VK) – třída zřízená pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole

45 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků s SVP DÍTĚ/ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  Dítě/žák se zdravotním znevýhodněním, postižením  Dokladování - diagnostika ze SPC či PPP nebo potvrzení lékaře  Dítě/žák se sociokulturním znevýhodněním (definice – příloha č. 4 Prováděcího dokumentu)  Dokladování - čestné prohlášení ředitele (definovat důvody, proč byl žák zařazen do cílové skupiny se sociokulturním znevýhodněním 06.12.10 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd  BĚŽNÁ TŘÍDA – třída běžné školy s individuálně integrovanými žáky

46 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků s SVP  žadatel nevyplňuje v projektové žádosti, ale bude sledovat a vykazovat při realizaci grantového projektu: 06.12.01/06.12.11 chlapci 06.12.02/06.12.12 dívky 07.41.08 neaktivní osoby celkem 07.41.09 neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 07.41.18 mladí lidé 15 - 24 let 07.41.25 menšiny 07.41.26 migranti 07.41.27 zdravotně znevýhodnění 07.41.28 ostatní znevýhodněné skupiny 07.41.41 ISCED 1 a 2

47 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků s SVP 07.41.20 Počet podpořených - osob poskytovatelé služeb – viz oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. (1.1) 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – viz oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. (1.1) Z toho: 06.43.12 Počet nově vytvořených/inov. produktů s komponentou ŽP  – viz oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. (1.1) 06.43.13 Počet nově vytvořených/inov. produktů s komponentou ICT  – viz oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. (1.1) 06.43.19 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  produkt výhradně zaměřený na žáky s SVP  Př.: inovované výukové materiály pro žáky s SVP, individuální vzdělávací plány pro zdravotně postižené děti/žáky

48 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II.

49 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  CÍLOVÉ SKUPINY  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení zákon o pedagogických pracovnících

50 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  ALOKACE VÝZVY 25 551 720 Kč

51 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  PODPOROVANÉ AKTIVITY  podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti KURIKULÁRNÍ REFORMY  podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A V CIZÍCH JAZYCÍCH  podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti VÝUKY TECHNICKÝCH, PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ A ŘEMESEL  podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE

52 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  PODPOROVANÉ AKTIVITY  podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro UDRŽITELNÝ ROZVOJ  zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro NEPEDAGOGICKÉ pracovníky škol a školských zařízení  zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti ŘÍZENÍ A PERSONÁLNÍ POLITIKY

53 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II DOPORUČENÍ: DOLOŽENÍ POTŘEBNOSTI KLÍČOVÉ AKTIVITY = AKTIVITY S PŘÍMOU VAZBOU NA CÍLE PROJEKTU ≠ ŘÍZENÍ PROJEKTU, PUBLICITA … AKREDITACE DVPP NENÍ PODPOROVÁNO VYTVÁŘENÍ PORTÁLOVÝCH ŘEŠENÍ

54 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

55 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 07.41.14 Počet podpořených osob – klienti služeb Žadatel nevyplňuje v projektové žádosti, ale bude sledovat a vykazovat při realizaci grantového projektu 07.41.11 muži 07.41.12 ženy 07.41.04 zaměstnaní 07.41.18 mladí lidé 15 - 24 let 07.41.19 starší pracovníci 55 – 64 let 07.41.25 menšiny 07.41.26 migranti 07.41.27 zdravotně znevýhodnění 07.41.28 ostatní znevýhodněné skupiny 07.41.41 ISCED 1 a 2 07.41.42 ISCED 3 07.41.43 ISCED 4 07.41.44 ISCED 5 a 6  osoby vzdělávané  při absolvování tématicky odlišných, vzájemně nenavazujících kurzů (př. kurz AJ a ICT) – možné započítat podpořenou osobu vícekrát  započítávají se i osoby, které kurz nedokončí

56 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 07.41.20 Počet podpořených - osob poskytovatelé služeb – viz oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. (1.1) 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – viz oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. (1.1) Z toho: 06.43.12 Počet nově vytvořených/inov. produktů s komponentou ŽP - viz oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. (1.1) 06.43.13 Počet nově vytvořených/inov. produktů s komponentou ICT - viz oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. (1.1) 06.43.19 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - viz oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků s SVP (1.2)

57 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob  žadatel v projektové žádosti nevyplňuje (jedná se o součtový indikátor) Z toho: 07.46.01 muži – vyplňuje se v projektové žádosti 07.46.02 ženy – vyplňuje se v projektové žádosti  Závazná hodnota je hodnota součtového indikátoru 07.46.00. Nenaplnění indikátorů dle pohlaví není sankcionovatelné.  nutnost definovat kritéria úspěšnosti v projektové žádosti příp. v 1. MZ – př. úspěšné složení zkoušky, absolvování minimálního podílu kurzu, získání certifikátu o absolvování…  při absolvování tématicky odlišných, vzájemně nenavazujících kurzů (př. kurz AJ a ICT) – možné započítat úspěšně podpořenou osobu vícekrát

58 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY úprava dle Smlouvy o realizaci GP  Sankce za nenaplnění monitorovacích indikátorů (článek X) a) max. 15 % - sankce ve výši 5 % z proplacených prostředků projektu b) 15 % - 50 % - sankce ve výši 30 % c) přesáhne 50 % - poskytovatel od Smlouvy vždy odstoupí  Autorská práva a obchodní tajemství (článek XI)  ZS má právo všechny nově vytvořené/inovované produkty uchovávat, využívat a bezplatně šířit v neomezeném rozsahu

59 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

60  CÍLOVÉ SKUPINY  lektoři  pracovníci vzdělávacích institucí  účastníci dalšího vzdělávání (aktivity pro tuto cílovou skupinu musí směrovat ke zvyšování konkurenceschopnosti a definovány s ohledem na uplatnitelnost na trhu práce)

61 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI  ALOKACE VÝZVY 40 591 674 Kč

62 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI  PODPORA PROVÁZANOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM VYTVÁŘENÍM VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ  vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (dílčí kvalifikace)  vytváření modulů navazujících na obory vzdělání poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP)  vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání

63 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI  PODPORA VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – ROZVOJ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE ŠKOLÁCH A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍCH  rozvoj nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurenceschopnosti  vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu  žadatelé prokáží a doloží, že zaměření aktivit projektu odpovídá konkrétním potřebám konkrétních zaměstnavatelů

64 NEPODPOROVATELNÉ VZDĚLÁVÁNÍ  Podnikové / firemní (specifické) vzdělávání  Občanské vzdělávání  Zájmové vzdělávání

65 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.Analýza potřeb organizace / jednotlivců 2.Formulování cílů 3.Zpracování návrhu vzdělávacího programu 4.Zpracování vzdělávacího programu 5.Pilotní ověření/realizace vzdělávacích akcí pro lektory/poradce

66 PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ  Pro veškeré projekty tvořící nový či inovovaný produkt je doporučeno pilotní ověření všech nově vytvořených/inovovaných modulů.  Pilotní kurz se musí uskutečnit v daném kraji a není možné jej zpoplatnit. Maximální počet účastníků pilotáže je 30 osob. Pilotáž nesmí suplovat běžné kurzy, přičemž je vyloučeno ověřovat tentýž modul ve stejné verzi více než jedenkrát.  Pokud je v plánu projektu více fází pilotáže, pak je nutné specifikovat výstup z jednotlivých běhů pilotáže. Pokud jde o opakující se pilotáže, které jsou prakticky „školením“, pak se jedná o nezpůsobilé výdaje.  V rámci pilotáže není možné vydávat certifikáty o složení zkoušek. Účastníkům pilotáže je možné vydat pouze potvrzení o absolvování pilotního kurzu.  Pilotáž může být uvedena jako klíčová aktivita. Žadatel je povinen již v projektové žádosti vymezit rozsah práce lektora a rozsah samotné pilotáže

67 AKREDITACE, ZKOUŠKY A DÍLČÍ KVALIFIKACE  Akreditace  Zkoušky  v případě lektorů  v případě účastníků dalšího vzdělávání  Dílčí kvalifikace  Zahraniční stáže

68 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  MI, které vyplňuje žadatel v projektové žádosti  MI, které žadatel nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a vykazuje při realizaci grantového projektu

69 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Vyplňuje žadatel v projektové žádosti:  06.43.10 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů z toho  06.43.12 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP  07.43.13 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT  07.41.01 Počet podpořených osob - muži  07.41.02 Počet podpořených osob - ženy  07.46.01 Počet úspěšně podpořených osob - muži  07.46.02 Počet úspěšně podpořených osob - ženy

70 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  Indikátor: Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Vyjadřuje počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů, tj. produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách nebo formách zvýší jejich kvalitu (tyto produkty musejí být určeny pro CS)  Produkt = výstup projektu, který může být dále cíleně využíván pro účely vzdělávání  Př. vzdělávací programy, moduly, studijní materiály, e-learningové kurzy, učební pomůcky  V projektu vytvořen soubor věcí - např. 50 prac. listů k určitému předmětu, - 20 variant zkušebních testů k určitému předmětu  Vykazuje se jako 1 soubor, tedy 1 produkt

71 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  Indikátor: Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP (Produkty s komponentou životního prostředí se sledují v případě, když celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15% výuky) - nelze zahrnout přípravu vzdělávajícího (např. tvorbu metodiky, opravu zkušeních testů atd.)

72 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Indikátor: Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT  produkt s komponentou ICT je definován jako takový produkt, který zahrnuje minimálně 40 hodin vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií, případně jako e-learning (při splnění požadovaného rozsahu min. 40 hod i v případě, že je zaměřen na oblasti mimo ICT) Do 40 hodin se nezapočítává:  příprava vzdělávajícího  opakované uskutečnění programu, kurzu, modulu (nelze sčítat odučené hodiny při opakování programu, kurzu, modulu)  paralelní výuka pro různé cílové skupiny (kurz probíhající ve více třídách)

73 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Žadatel nevyplňuje v projektové žádosti:  07.41.00 Počet podpořených osob celkem  07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob  07.41.04 zaměstnaní  07.41.18 mladí lidé 15 -24 let  07.41.19 starší pracovníci 55-64 let  07.41.25 menšiny  07.41.26 migranti  07.41.27 zdravotně znevýhodnění  07.41.28 ostatní znevýhodněné skupiny  07.41.41 ISCED 1 a 2  07.41.42 ISCED 3  07.41.43 ISCED 4  07.41.44 ISCED 5 a 6

74 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  Indikátor: Počet podpořených osob celkem (Vyjadřuje počet osob, které v rámci projektu získají jakoukoliv formu podpory. Podporou se rozumí jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, může mít formu např. vzdělávacího kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, odborné praxe atd.). Podpořenou osobou není nikdy: - člen realizačního týmu, který se na projektu podílí jeho pouhou administrací - osoba, která pouze navštíví určitý internetový portál - osoba, která pouze obdrží leták - návštěvník dne otevřených dveří - účastník konference o realizovaném projektu

75 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  Indikátor: Počet úspěšně podpořených osob  Vyjadřují počet osob, které předepsaným způsobem úspěšně ukončili vzdělávací program s podporou OP VK  Předepsaný způsob a podmínky úspěšného ukončení daného typu podpory musí být jasně stanoveny v projektové žádosti  V projektové žádosti musí být dále stanoven zvolený způsob dokladování (certifikáty, účastnické listy, osvědčení apod.)  Pokud v projektové žádosti nejsou podmínky ukončení podpory uvedeny, musí je příjemce charakterizovat nejpozději při odevzdání 1. MZ

76 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  07.41.00 Počet podpořených osob celkem = 07.41.01+07.41.02 z toho  07.41.01 Počet podpořených osob -muži  07.41.02 Počet podpořených osob - ženy  07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob = 07.46.01 + 07.46.02 z toho  07.46.01 Počet úspěšně podpořených osob - muži  07.46.02 Počet úspěšně podpořených osob - ženy

77 HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PPŽ, verze 7, str. 54

78 PROCES HODNOCENÍ GP 1. fáze HODNOCENÍ FORMÁLNÍ  2. fáze HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI  3. fáze VĚCNÉ HODNOCENÍ S VYUŽITÍM ZPRAVODAJE  4. fáze GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ

79 1. fáze: HODNOCENÍ FORMÁLNÍ – formální podoba žádosti Vyplněná a finalizovaná žádost v aplikaci Benefit7 (včetně příloh) se odevzdává:  1 x v listinné podobě (originá) včetně příloh  1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči chráněném proti přepisu (CD-R) (žádost včetně příloh) Listinná a elektronická verze žádostí se musí shodovat (včetně hashe)

80 1. fáze: HODNOCENÍ FORMÁLNÍ – formální podoba žádosti Upraveno ve Výzvách k předkládání projektů, bod 18. Žádost  v českém jazyce  orazítkována a podepsána statutárním/i zástupci žadatele/partnera (je – li relevantní), nebo jinou osobou na základě plné moci  vytištěná žádost sešitá svorkou (provázkem), která bude přelepena přelepkou/páskou, orazítkována a parafována statutárním/i zástupcem/zástupci dle OR nebo jinou oprávněnou osobou na základě plné moci

81 1. fáze: HODNOCENÍ FORMÁLNÍ – Forma předkládání příloh Přílohy – ve druhém svazku  Titulní list bude Seznam příloh- musí být podepsán statutárním/i zástupcem/zástupci dle OR či jinou oprávněnou osobou na základě plné moci a orazítkován  Na Seznamu příloh je uveden počet listů jednotlivých příloh  Dodržet řazení příloh tak, jak jsou zadané v Benefit7  Každá příloha označena pořadovým číslem podle Seznamu příloh  Všechny přílohy sešité/svázané v jednom svazku, přelepené páskou, která musí být z obou stran orazítkována a podepsána statutárním zástupcem (jinou osobou)

82 1. fáze: HODNOCENÍ FORMÁLNÍ – Forma předkládání příloh Povinné přílohy Všechny prioritní osy:  Doklad o právní subjektivitě žadatele (druh požadovaného dokladu dle právního statutu stanoví PpŽ, kap. 4.1)  Prohlášení o partnerství – je-li relevantní (formulář jepřílohou výzvy, ke stažení na webu)  Doklad o zařazení projektu do IPRM - vydávají příslušná města, která mají schválený IPRM (3.2 vzor ve výzvě)

83 1. fáze: HODNOCENÍ FORMÁLNÍ – Forma předkládání příloh Prioritní osa 3.2 navíc:  Čestné prohlášení žadatele (obsahuje prohlášení o všech poskytnutých podporách de minimis a prohlášení, že se podnik nenachází v obtížích), vzor ve výzvě  Čestné prohlášení finančního partnera (vzor ve výzvě)

84 1. fáze: HODNOCENÍ FORMÁLNÍ – Obálka Náležitosti obálky uvedené ve výzvě k předkládání žádostí, bod 18. Žádost se předkládá v zalepené obálce, na které musí být uvedeno:  Adresa vyhlašovatele výzvy  Název operačního programu  Číslo prioritní osy  Číslo výzvy  Název projektu  Obor (dle přílohy ve výzvě)  Plný název a adresa žadatele  „NEOTVÍRAT“ v levém hornín rohu

85 1. fáze: HODNOCENÍ FORMÁLNÍ – Místo předložení Uvedeno ve výzvě k předkládání žádostí, bod 19. Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Prioritní osa 1 - 14. patro, kancelář č. 1420 Prioritní osa 3 – 14. patro, kancelář 1417

86 1.fáze: HODNOCENÍ FORMÁLNÍ Neopravitelné kritérium:  žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci Benefit7 v jazyce stanoveném výzvou (např. žádost nebyla finalizována, byla finalizována několikrát a hash na listinné verzi není shodný s hashem v elektronické podobě v aplikaci Benefit7)  Žadatel při odstraňování formálních nedostatků nesmí pozměnit věcný obsah projektu. Opravitelná kritéria:  Žádost dodána v elektronické podobě na CD-R ve formátu *.pdf  Žádost byla dodána v listinné podobě (originále) a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci  Všechny relevantní přílohy, které byly specifikovány ve výzvě i nepovinné přílohy, byly dodány 1 x v elektroniické podobě ve formátu *pdf na nosiči a 1 x v listinné podobě (zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci)  Počet listů příloh odpovídá počtu listů uvedeném na Seznamu příloh  Listinná verze žádosti a seznam příloh jsou orazítkovány a podepsány relevantní osobou  Všechny relevantní přílohy byly dodány v jazyce stanoveném výzvou, případně úředně přeložené

87 2. fáze: HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Neopravitelné nedostatky: - při porušení alespoň 1 kritéria bude žádost vyloučena z dalšího procesu hodnocení Kritéria přijatelnosti:  žadatel spadá mezi oprávněné žadatele  žadatel má sídlo na území ČR  partner je právnická osoba se sídlem v ČR  dopad projektu na území Libereckého kraje  navrhované klíčové aktivity jsou v souladu s vyhlášenými podpor. aktivitami  cílová skupina spadá mezi oprávněné cílové skupiny  doba trvání projektu je v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě  požadovaná výše finanční podpory je v souladu s max. a min. výší (dáno výzvou)  jsou dodrženy limity v rámci rozpočtu  podpora je plánována pouze na způsobilé výdaje  požadovaná veřejná podpora respektuje hranici výše veřejné podpory (3.2)  požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu s výzvou

88 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ  dle předem definovaných oblastí a kritérií  provádí 2 nezávislí hodnotitelé  maximum: 100 bodů + 10 bodů (bonifikace 10% za IPRM )*  minimum: 65 bodů  3. nezávislý hodnotitel tzv. „zpravodaj“ vypracuje celkový (souhrnný) návrh hodnocení projektu včetně celkového počtu bodů (výše bodů se musí pohybovat v rozmezí, které stanovili individuální hodnotitelé při svém hodnocení)

89 VĚCNÉ HODNOCENÍ

90 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu18 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory Hodnotí se:  definování a doložení potřeb CS (analýza potřeb, statistiky, dotazníky…)  velikost projektu (délka trvání, počet členů real. týmu, velikost CS, četnost aktivit) 6 Potřebnost a očekávaný přínos/dopad (inovativnost) projektu pro oblast vzdělávání/výzkumu a vývoje (v regionu)  potřebnost projektu v regionu  konkretizace inovativních prvků a dopadů projektu po ukončení 12 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -chybí analýza potřeb cíl. skupin/výzkum/statistiky -cíle projektu jsou obecné, nekonkrétní, nedostatečně popsané -četnost klíčových aktivit je malá a v nepoměru s personálním složením projektu -není popsána výchozí a cílová situace cílové skupiny -s cílovými skupinami se pracuje velmi málo

91 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 2. Cílová skupina12 Vymezení a přiměřenost cílových skupin, přínos pro CS Hodnotí se:  podrobné definování a charakteristika CS  přiměřenost velikosti CS vzhledem ke kapacitě žadatele  zkušenosti žadatele/partnerů s prací s cílovou skupinou 7 Způsob zapojení cílových skupin  způsob získání a zapojení cílových skupin  způsob propagace vedoucí k upoutání pozornosti CS 5 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -nedostatečné definování a charakteristika cílové skupiny -není kvantifikována velikost cílové skupiny (počet účastníků) a složení CS -cílová skupina není dostatečně zapojena (účast pouze v jedné aktivitě) -není popsán způsob propagace projektu, získání/výběru cílové skupiny -není doložen zájem (vyjádření) spolupracujících škol (není uzavřeno partnerství, ani sepsána dohoda o spolupráci)

92 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 3. Popis realizace projektu17 Klíčové aktivity a stadia realizace Hodnotí se:  zda harmonogram projektu odpovídá potřebám CS  inovativnost  návaznost a provázanost aktivit 14 Připravenost na možná rizika a jejich řešení, předchozí zkušenosti, vnitřní kontrolní systém  prokázat povědomí o možnosti vzniku rizik + jejich eliminace 3 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -popis aktivit je obecný, není zcela jasný jejich obsah, konkrétní náplň, jaké prostředky, materiály, pomůcky nebo technika bude v rámci aktivit využívána -chybí přiřazení nákladů ke klíčovým aktivitám -vzdělávání žáků je naplánováno na letní prázdniny; nedostatečně řešena přípravná fáze projektu; neuvedeno riziko finanční

93 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 4. Finanční řízení23 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu Hodnotí se:  výše rozpočtových položek vzhledem k velikosti CS, délce trvání projektu, obsahu KA  přiměřenost mzdových nákladů 13 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu  přiřazení nákladů ke KA  řádné zdůvodnění položek rozpočtu v jednotlivých částech projektu 10 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -rozpočet obsahuje neodůvodněné položky, není dostatečně provázaný na KA -obecná formulace položek v rozpočtu -nejsou naplánována výběrová řízení v případech, kdy jsou podle PPŽ povinná -rozpočet je nadhodnocený -mzdové náklady nerespektují metodický dopis č. 4 (doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů), jsou nadhodnoceny a není zdůvodněno proč

94 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 5. Výsledky a výstupy15 Kvantifikace výsledků a výstupů  definování výstupů klíčových aktivit + stanovení MI 10 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů  mechanismy dosažení MI (př. partner přestane spolupracovat, přihlásí se malý počet osob, …) + dokladování (prezenční listiny, třídní knihy, …) 5 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -nedostatečně popsány výstupy klíčových aktivit – př.: chybí informace o hodinovém rozsahu školení, kritéria pro úspěšné absolvování, chybí rozsah evaluační studie -nedostatečně popsáno, jakým způsobem bude dokladováno naplňování monitorovacích indikátorů -není uvedeno, jak bude projekt vyhodnocován v průběhu realizace i po dokončení -hodnoty monitorovacích indikátorů nejsou v souladu s údaji uvedenými v textu žádosti

95 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 6. Horizontální témata0 Aktivity podporující rovné příležitosti  dopad projektu na muže, ženy, etnické menšiny, žáky se SVP  bezbariérový přístup místa realizace projektu 0 Aktivity podporující udržitelný rozvoj  omezování negativních vlivů působících na ŽP 0 -neboduje se, jedná se o vylučovací kritéria (vyhovuje/nevyhovuje)

96 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.1)15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje  soulad projektu s aktivitami a cíly DZ 7 Projekt zaměřen na praktické získávání znalostí a dovedností (mimo jiné na odborný výcvik nebo praktické vyučování)  výhradně zaměřený projekt – 7 b.  z části zaměřený projekt – 4 b. 7 Synergie s ostatními OP  věcná vazba mezi 2 projekty předloženými ve 2 OP stejným žadatelem  upraveno v příloze č. 4 výzvy a v příručce Jak vyplnit projektovou žádost v Benefit 7 1 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -vazba na DZ (není konkrétně rozepsáno v čem)

97 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.2)15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 7 Dopad aktivit na územní rozsah obce s rozšířenou působností a širší  územní dopad na celé území LK – 7 b.  dopad na území okresu – 5 b.  dopad na území obce s rozšířenou působností – 3 b. 7 Synergie s ostatními OP1

98 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.3)15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 4 Modulové uspořádání vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pracovníků škol 5 Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve spolupráci se zaměstnavateli  spolupráce zaměstnavatelů na přípravě, realizaci, hodnocení vzd. programů DVPP 5 Synergie s ostatními OP1

99 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (3.2)15 Provázanost vzdělávacích programů s počátečním vzděláváním  zda je projekt zaměřen na aktivitu Podpora provázanosti dalšího vzděl. s počátečním vzděl. vytvářením vzděl. modulů ( 5 nebo 0 bodů) 5 Zaměření vzdělávacích programů na technické nebo přírodovědné obory  zcela zaměřen, vytváří pouze vzděl. programy s tímto zaměřením (4 body)  dílčí část obsahu vzděl. programu nebo dílčí část vzděl. programů (2 body) 4 Projekt vytváří alespoň jeden produkt s komponentou ICT (dle Metodiky monitorovacích indikátorů)  alespoň 1 produkt s komponentou ICT (5 b.), v ostat. případech (0 b.) 5 Synergie s ostatními OP  věcná vazba mezi 2 projekty předloženými ve 2 OP stejným žadatelem 1

100 4. fáze: GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ  grémium zpravodajů respektuje pořadí vzniklé při věcném hodnocení a hlasuje o celkovém doporučení nebo nedoporučení žádosti ke schválení  výsledkem je seznam projektů, které jsou nedoporučeny, doporučeny, projekty do zásobníku, případné požadavky na úpravu rozpočtu a MI

101 UDRŽITELNOST VÝSTUPŮ PROJEKTU

102 UDRŽITELNOST  Udržitelnost není zprostředkujícím subjektem stanovena pro žádnou oblast podpory Udržitelnost není stanovena (pro žádný globální grant)

103 DĚKUJEME ZA POZORNOST Leoš Křeček Michal Hnízdo, Petra Prokešová, Miloslava Richtrová oddělení projektů ve vzdělávání odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SEMINÁŘ PRO ŽADATELE odbor regionálního rozvoje a evropských projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google