Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Liberec, 13. 1. 2010 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Liberec, 13. 1. 2010 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Liberec, 13. 1. 2010 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE & OBLAST PODPORY 1.4

2 Struktura prezentace 1. ÚVODNÍ INFORMACE KE GLOBÁLNÍM GRANTŮM LK 2. GLOBÁLNÍ GRANTY -objemy finančních prostředků -oprávnění žadatelé -cílové skupiny -podporované aktivity 3. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ (1.4) 4. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 5. UDRŽITELNOST 6. HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

3 Struktura prezentace 7. FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - financování GP - způsobilé x nezpůsobilé výdaje - křížové financování 8. BENEFIT 7 - registrace - založení nové žádosti - vyplňování webové žádosti - formální náležitosti žádosti při jejím odevzdání

4 ÚVODNÍ INFORMACE PROGRAM: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSA: 1. Počáteční vzdělávání GLOBÁLNÍ GRANTY:  1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji  1. 2 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji  1. 3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v LK HARMONOGRAM 3. VÝZVY - vyhlášena: 13.1.2010 – 26.2.2010 - předpokládaný začátek realizace projektů: září 2010 - max. délka trvání GP: 30.6.2012 ZAMĚŘENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ - neinvestiční, tzv. měkké projekty v oblasti vzdělávání

5 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1.1

6 CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU  Zvýšení kvality počátečního, zejména základního a středního vzdělávání v Libereckém kraji CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  172 473 995 Kč (do roku 2012) ALOKOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY  1. výzva:43 980 868 Kč / 8 projektů  2. výzva:76 750 927 Kč / 15 projektů ALOKACE PRO 3. VÝZVU  51 742 228 Kč Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

7 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  města, obce a svazky obcí  odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení  hospodářská komora  zaměstnavatelé, jejichž činnost je v přímém vztahu k podporovaných aktivitám OP VK  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

8 CÍLOVÉ SKUPINY:  žáci škol a školských zařízení  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

9 PODPOROVANÉ AKTIVITY GLOBÁLNÍHO GRANTU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI 11 (17)

10 ŠVP/NOVÉ METODY Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  projekty zaměřené na čtenářskou, informační, matematickou, přírodovědnou a finanční gramotnost na ZŠ Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí

11 Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu) CIZÍ JAZYKY Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách  výměnné pobyty – nelze financovat výdaje spolupracujících zahraničních škol  zahraniční odborné praxe – lze podpořit pouze tehdy, pokud je není možné uskutečnit v ČR NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  projekty zaměřené na individualizaci vyučování cizího jazyka na ZŠ  vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků (nevyhlášená aktivita)

12 Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování  volnočasové aktivity – jejich obsahová náplň musí navazovat na ŠVP; udržitelnost ? INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech PODMÍNKOU REALIZACE TĚCHTO AKTIVIT JE:  vytvoření alespoň 1 produktu s komponentou ICT (min. 40hod) NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  projekty zaměřené na zlepšování podmínek pro využívání ICT na ZŠ

13 PARTNERSTVÍ A SÍŤOVÁNÍ Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje)

14 TECHNICKÉ OBORY / OMEZENÍ VÝZVY 1.1 Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech OMEZENÍ OBLASTI PODPORY 1.1 V rámci předkládaných projektů nebudou podporovány aktivity spočívající ve vytváření portálových řešení. NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  projekty zaměřené na výuku přírodovědných předmětů na ZŠ

15 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji NEVYHLÁŠENÉ AKTIVITY 1) vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků 2) rozvoj kariérového poradenství ve školách 3) podpora škol v oblasti evaluace 4) podpora informačních center ve školách 5) rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků na ZŠ/SŠ 6) rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast

16 Příklad z praxe Název projetu:  Netradiční metody při výuce AJ na středních školách Klíčové aktivity projektu: 01 DVPP v oblasti inovativních forem výuky AJ 02 Spolupráce škol na tvorbě metodických materiálů 03 Pilotáž nových metod v praxi 04 Výměna zkušeností zapojených škol 05 Začlenění inovativních metod výuky AJ do ŠVP zapojených škol

17 Příklad z praxe Podporované aktivity:  (4.)zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu)  (1.)vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP  (9.)rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání

18 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1.2

19 CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU  Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  62 717 816 Kč (do roku 2012) ROZDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY  1. výzva: 15 902 480 Kč / 3 projekty  2. výzva: 27 999 991 Kč / 6 projektů ALOKACE PRO 3. VÝZVU  19 277 000 Kč Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

20 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže  města, obce a svazky obcí  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

21 CÍLOVÉ SKUPINY:  děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let (např. z mateřských škol a přípravných tříd základních škol)  děti (do 18 let), kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání  žáci základních a středních škol s SVP a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání  děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže  rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením  děti a žáci mimořádně nadaní  děti a žáci nadaní (dle PD, příloha č.4)  pracovníci a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

22 PODPOROVANÉ AKTIVITY GLOBÁLNÍHO GRANTU ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI 7 (8)

23 Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací  činnosti vedoucí k integraci žáků se SVP do hlavního vzděl. proudu (specif. kritérium) KURIKULUM A ROZVOJ SYSTÉMU Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

24 ROZVOJ SPECIFICKÝCH SLUŽEB Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání  volnočasové aktivity pro děti s SVP (nízkoprahové kluby, střediska volného času)

25 Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR (výuka ČJ) NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  projekty zaměřené na multikulturní výchovu v předškolním vzdělávání

26 Omezení výzvy PODMÍNKOU REALIZACE PROJEKTŮ JE:  Předkládané projekty musí být minimálně z 80 % zaměřené na cílové skupiny dětí a žáků (ve vztahu k MI 07.41.00 Počet podpořených osob celkem) NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  Projekty zaměřené na zlepšování sociálního klimatu na ZŠ  Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání (nevyhlášená aktivita)

27 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1.3

28 CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU  Zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy v Libereckém kraji CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  78 397 270 Kč (do roku 2012) ALOKOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY  1. výzva: 19 991 303 Kč / 5 projektů  2. výzva: 34 886 785 Kč / 8 projektů ALOKACE PRO 3. VÝZVU  23 519 182 Kč Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

29 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  ostatní vzdělávací instituce  města a obce a svazky obcí  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)  hospodářská a agrární komora  zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, jejichž činnost je v přímém vztahu k podporovaných aktivitám OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

30 CÍLOVÉ SKUPINY  pracovníci škol a školských zařízení (včetně MŠ)  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

31 PODPOROVANÉ AKTIVITY GLOBÁLNÍHO GRANTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI 4 Pozn.: v oblasti DVPP nutná akreditace kurzů MŠMT (PD, příloha č.4)

32 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání  jde o prohlubování, rozšiřování kvalifikace, nikoli o získání nové (rekvalifikace) PODMÍNKY REALIZACE TÉTO AKTIVITY:  Projekty zaměřené na ICT: – vytvoření min. 1 produktu s komponentou ICT (min. v rozsahu 40 hodin)  Projekty zaměřené na environmentální vzdělávání: – vytvoření min. 1 produktu s komponentou ŽP DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  projekty zaměřené na DVPP směřující k rozvoji: - čtenářské, informační, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti na ZŠ  kurzy cizích jazyků pro pedagogické pracovníky ZŠ  aktivity spočívající ve vytváření portálových řešení pro DVPP

33 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  projekty zaměřené na pedagogické pracovníky ZŠ

34 NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  projekty zaměřené na: - řízení a administraci projektů - zvýšení kompetencí v oblasti administrativních činností při řízení právnické osoby  aktivity spočívající ve vytváření portálových řešení pro DVPP Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky KOMPETENCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

35 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol PODMÍNKY REALIZACE TÉTO AKTIVITY:  Projekty zaměřené na ICT: – vytvoření min. 1 produktu s komponentou ICT (min. v rozsahu 40 hodin)  Projekty zaměřené na environmentální vzdělávání: – vytvoření min. 1 produktu s komponentou ŽP ROZVOJ INSTITUCÍ DVPP NENÍ MOŽNÉ PODPOŘIT:  projekty zaměřené na DVPP směřující k rozvoji: - čtenářské, informační, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti na ZŠ  kurzy cizích jazyků pro pedagogické pracovníky ZŠ  aktivity spočívající ve vytváření portálových řešení pro DVPP

36 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

37 GLOBÁLNÍ CÍL:  Zvýšení kvality vzdělávání na základních školách VYHLAŠOVATEL:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TYP PODPORY:  podpora je realizována prostřednictvím individuálních projektů ostatních OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:  základní školy CÍLOVÉ SKUPINY:  žáci ZŠ  pedagogičtí pracovníci ZŠ Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ

38 ŠABLONY:  zjednodušení tvorby projektové žádosti pro ZŠ  každá šablona popisuje podrobně jednu klíčovou aktivitu  projekt je možné poskládat z více šablon  šablony jsou jednotné pro všechny školy a popis aktivit je závazný Číslo klíčové aktivity3 Název klíčové aktivityZvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT Cíle realizace klíčové aktivityCílem aktivity je …….. Popis realizace klíčové aktivityRealizace klíčové aktivity zahrnuje ……. Cílová skupina a její popisŽáci a pedagogičtí pracovníci základních škol Výstup klíčové aktivity60 digitálních učebních materiálů ……. Jednotková cenaSADA (digitálních učebních materiálů) 16400 Udržitelnost klíčové aktivitySdílením výstupů, …… Celkové náklady na klíčovou aktivitu V Kč49200

39 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ PRIORITNÍ TÉMATA ŠABLON: 1.čtenářská a informační gramotnost 2.cizí jazyky 3.využívání ICT (používání digitálních technologií) 4.matematika 5.přírodní vědy 6.finanční gramotnost 7.inkluzivní vzdělávání (vzdělávání žáků s SVP v hlavním vzděl. proudu)

40 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Informativní seminář pořádaný MŠMT: datum konání: 23.2. 2010 čas konání: 8:00 – 17:00hodin místo konání: budova Krajského úřadu Libereckého kraje, multimediální sál Bližší informace: webové stránky:http://www.eupenizeskolam.cz/ tel.:800 228 229 (každý všední den v době od 8.00 do 16.00) e-mail:esf@msmt.cz (do předmětu nutné doplnit „EU peníze školám“)

41 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

42 Upraveny:  Prováděcím dokumentem (přehled všech MI),  Příručkou pro žadatele,  Příručkou pro příjemce,  Pravidly monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv,  Smlouvou o realizaci grantového projektu  Metodikou monitorovacích indikátorů OP VK

43 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Vybírají se všechny MI stanovené výzvou: - u relevantních MI se uvede: plánovaná hodnota + datum dosažení MI (nejpozději do ukončení realizace projektu) - u nerelevantních MI = 0 Žadatel/příjemce má povinnost sledovat a vykazovat indikátory v členění dle pohlaví – muži, ženy, chlapci, dívky - tyto MI jsou pouze orientační, jejich nenaplnění není sankcionovatelné Vykazování: - v monitorovacích zprávách (od března prostřednictvím IS Benefit 7) - kumulativní vykazování od začátku realizace projektu do okamžiku průběžného monitorování - plnění MI nutné podložit průkaznou evidencí (prezenční listiny, certifikáty, účastnické listy, osvědčení, výkazy práce)

44 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY - OSOBY 07.41.00 Počet podpořených osob celkem - příklad: účastníci vzdělávacích kurzů, stáží, odborných konzultací, poradenství, školení, odborných praxí, výcviků… - při absolvování t ématicky odlišných, vzájemně nenavazujících kurzů (př. kurz AJ a ICT) – možné započítat podpořenou osobu vícekrát - započítávají se i osoby, které kurz nedokončí  07.41.14 Počet podpořených osob v poč. vzdělávání celkem – dětí, žáků  07.41.15 z toho chlapci  07.41.16 z toho dívky  07.41.65 Počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem  07.41.66 z toho muži  07.41.67 z toho ženy 06.12.00 Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd (1.2)

45 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY - OSOBY 07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb – každý poskytovatel se počítá jen 1x  Vzdělavatelé, lektoři, školitelé, pedagogové volného času, výchovní poradci: osoby, které přímo vzdělávají cílovou skupinu a poskytují cílové skupině ostatní navazující služby (např. poradenství nebo individuální konzultace)  Metodici - tvůrci výukových materiálů, které budou využity pro práci s cílovou skupinou

46  07.41.10 Počet podpořených osob - klienti služeb (osoby vzdělávané) - započítávají se i osoby, které kurz nedokončí  07.41.11 z toho muži  07.41.12 z toho ženy  07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob - nutnost definovat kritéria úspěšnosti – př. úspěšné složení zkoušky, absolvování minimálního podílu kurzu, získání certifikátu o absolvování…)  07.46.01 z toho muži  07.46.02 z toho ženy U obou indikátorů platí: - při absolvování tématicky odlišných, vzájemně nenavazujících kurzů (př. kurz AJ a ICT) – možné započítat podpořenou/úspěšně podpořenou osobu vícekrát  07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb – každý poskytovatel se započítává pouze 1x MONITOROVACÍ INDIKÁTORY – OSOBY (1.3)

47 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY - PRODUKTY 06.43.13 Produkty s komponentou ICT  cílová skupina musí být seznamována a zdokonalována ve schopnostech a dovednostech týkajících se ICT v rámci tématického celku, který je realizován min. po dobu 40 hodin (za celou dobu realizace projektu)  Dokladování – nově vytvořené/inovované produkty v jejich hmatatelné podobě Do 40 hodin se nezapočítává:  příprava vzdělávajícího  opakované uskutečnění programu, kurzu, modulu (nelze sčítat odučené hodiny při opakování programu, kurzu, modulu)  paralelní výuka pro různé cílové skupiny (kurz probíhající ve více třídách) Produkt s komponentou ICT není:  výukové materiály v elektronické verzi (př. pracovní listy)  zpracování výstupů z kurzu či činnosti na PC bez předchozí systematické výuky

48 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY - PRODUKTY 06.43.12 Produkty s komponentou ŽP  problematice ŽP musí být věnováno 15 – 20 % produktu  nelze zahrnout přípravu vzdělávajícího  Dokladování – nově vytvořené/inovované produkty v jejich hmatatelné podobě

49 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY - PRODUKTY 06.43.19 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (1.2) Při kontrole na místě nutno dát k dispozici u dětí/žáků se SVP:  U sociokulturně znevýhodněných - čestné prohlášení ředitele (definovat důvody, proč byl žák zařazen do cílové skupiny se sociokulturním znevýhodněním)  U dětí/ žáků s ostatními speciálními vzdělávacími potřebami - diagnostiku ze SPC či PPP  U žáků navštěvujících speciální školu – nemusí se prokazovat zdravotní postižení či znevýhodnění

50 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY úprava dle Smlouvy o realizaci GP  Sankce za nenaplnění monitorovacích indikátorů (článek X, bod 4) a) max. 15 % - sankce ve výši 5 % z proplacených prostředků projektu b) 15 % - 50 % - sankce ve výši 30 % c) přesáhne 50 % - poskytovatel od Smlouvy vždy odstoupí  Autorská práva a obchodní tajemství (článek XI, bod 2 ) - ZS má právo všechny nově vytvořené/inovované produkty uchovávat, využívat a bezplatně šířit v neomezeném rozsahu

51 UDRŽITELNOST VÝSTUPŮ PROJEKTU

52 UDRŽITELNOST  žadatel musí v žádosti specifikovat aktivity, které udrží podpořené výsledky  vybrané výstupy musí být udržovány po dobu 5 let od ukončení financování z OP VK  kontroly udržení výstupů ze strany příslušných institucí (Liberecký kraj; MŠMT; Evropská komise ) Podmínky udržitelnosti:  v případě zřízení nové pracovní pozice asistenta pedagoga, kariérového poradce a školního psychologa musí být pozice zachována min. 50% úvazku po dobu udržitelnosti  hmotný majetek pořízený prostřednictvím křížového financování musí být dále využíván v souladu s tím, na co byl pořízen (není možné ho např. prodat)

53 UDRŽITELNOST Příklady udržitelnosti: 1) zachování pracovního místa, které bylo v rámci projektu vytvořeno (např. kariérový poradce na škole – min. 50% úvazku) 2) využívání vytvořených metodických materiálů (např. metodika, která byla vytvořena v projektu bude dále využívána, případně bude nabídnuta dalším školám k využívání) 3) využívání vytvořených vzdělávacích produktů (např. webový portál je dále využíván a aktualizován) 4) pokračování spolupráce mezi subjekty v rámci vytvořeného partnerství, aj. Udržitelností není:  udržení aktivit a výstupů projektu z prostředků ESF (např. navazující projekt)

54 HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

55 PROCES HODNOCENÍ GP 1. fáze HODNOCENÍ FORMÁLNÍ  2. fáze HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI  3. fáze VĚCNÉ HODNOCENÍ S VYUŽITÍM ZPRAVODAJE  4. fáze GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ

56 1. fáze: HODNOCENÍ FORMÁLNÍ Opravitelné nedostatky - možnost odstranění na základě vyzvání  formální náležitosti žádosti: -žádost je předána v 1x v listinné podobě (originál) a 1x v elektronické verzi ve formátu *.pdf na CD chráněném proti přepisu – shodné verze -povinné přílohy musí být 1x v listinné + 1x v elektronické podobě (*.pdf) -podpisy oprávněných osob (v žádosti, v seznamu příloh, v přílohách)  nejčastější chyby: - nedoložení právní formy žadatele podle pravidel OP VK - na CD chybí přílohy, přílohy nejsou vloženy ve formátu *.pdf - nesvázané přílohy - chybějící podpis statutárního zástupce

57 2. fáze: HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Neopravitelné nedostatky: - při porušení alespoň 1 kritéria bude žádost vyloučena z dalšího procesu hodnocení Kritéria přijatelnosti:  žadatel spadá mezi oprávněné žadatele  žadatel má sídlo na území ČR  partner je právnická osoba se sídlem v ČR  dopad projektu na území Libereckého kraje  navrhované klíčové aktivity jsou v souladu s vyhlášenými podpor. aktivitami  cílová skupina spadá mezi oprávněné cílové skupiny  doba trvání projektu je v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě  požadovaná výše finanční podpory je v souladu s max. a min. výší (dáno výzvou)  jsou dodrženy limity v rámci rozpočtu  podpora je plánována pouze na způsobilé výdaje  požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu s výzvou

58 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ  dle předem definovaných oblastí a kritérií  provádí 2 nezávislí hodnotitelé  maximum: 100 bodů + 10 bodů (bonifikace 10% za IPRM )*  minimum: 65 bodů  3. nezávislý hodnotitel tzv. „zpravodaj“ vypracuje celkový (souhrnný) návrh hodnocení projektu včetně celk. počtu bodů

59 VĚCNÉ HODNOCENÍ

60 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu18 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory10 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu 8 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -chybí analýza potřeb cíl. skupin -cíle projektu jsou obecné, nekonkrétní, nedostatečně popsané -četnost klíčových aktivit je malá a v nepoměru s personálním složením projektu -s cílovými skupinami se pracuje velmi málo -není popsána výchozí a cílová situace cílové skupiny (dopad projektu na cílovou skupinu)

61 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 2. Cílová skupina10 Vymezení a přiměřenost cílových skupin5 Způsob zapojení cílových skupin5 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -nedostatečné definování a charakteristika cílové skupiny -není kvantifikována velikost cílové skupiny (počet účastníků) -cílová skupina není dostatečně zapojena (účast pouze v jedné aktivitě) -není popsán způsob propagace projektu, získání cílové skupiny

62 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 3. Popis realizace projektu18 Klíčové aktivity a stadia realizace9 Připravenost na možná rizika a jejich řešení2 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů2 Publicita2 Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK3 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -popis aktivit je obecný, není zcela jasný jejich obsah, konkrétní náplň, jaké prostředky, materiály, pomůcky nebo technika bude v rámci aktivit využívána -chybí přiřazení nákladů ke klíčovým aktivitám -vzdělávání žáků je naplánováno na letní prázdniny; nedostatečně řešena přípravná fáze projektu -není uvedeno z jakých finančních zdrojů bude hrazena udržitelnost projektu

63 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 4. Finanční řízení20 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu8 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu8 Nastavení vnitřního kontrolního systému4 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -není nastaven kontrolní systém -rozpočet obsahuje neodůvodněné položky, není dostatečně provázaný na klíčové aktivity -obecná formulace položek v rozpočtu -nejsou naplánována výběrová řízení v případech, kdy jsou podle PPŽ povinná -rozpočet je nadhodnocený

64 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 5. Výsledky a výstupy15 Kvantifikace výsledků a výstupů (výstupy klíčových aktivit + MI) 5 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů - mechanismy dosažení MI (př. partner přestane spolupracovat, přihlásí se malý počet osob, …) 5 Monitorování projektu5 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -nedostatečně popsány výstupy klíčových aktivit (chybí jejich kvantifikace) -nedostatečně popsáno, jakým způsobem bude dokladováno naplňování monitorovacích indikátorů -není uvedeno, jak bude projekt vyhodnocován v průběhu realizace i po dokončení -hodnoty monitorovacích indikátorů nejsou v souladu s údaji uvedenými v textu žádosti

65 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 6. Horizontální témata4 Aktivity podporující rovné příležitosti (muži, ženy, SVP) 2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj (omezov. negativ. vlivů na ŽP) 2

66 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.1)15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 4 Zaměření grantového projektu na technické nebo přírodovědné obory 5 Zvyšování efektivity vzdělávání včetně zpětného vyhodnocení 5 Synergie s ostatními OP1 Nejčastější připomínky hodnotitelů: -vazba na DZ (není konkrétně rozepsáno v čem) -v projektu nejsou popsány evaluační metody a techniky

67 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.2)15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 5 Dopad aktivit na územní rozsah obce s rozšířenou působností a širší 4 Uplatňování inkluzivních metod a forem vzdělávání5 Synergie s ostatními OP1

68 3. fáze: VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.3)15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 4 Modulové uspořádání vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pracovníků škol 5 Uplatňování vzdělávacích programů založených na rozvoji kompetencí 5 Synergie s ostatními OP1

69 4. fáze: GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ  grémium zpravodajů respektuje pořadí vzniklé při věcném hodnocení a hlasuje o celkovém doporučení nebo nedoporučení žádosti ke schválení  výsledkem je seznam projektů, které jsou nedoporučeny, doporučeny, projekty do zásobníku, případné požadavky na úpravu rozpočtu


Stáhnout ppt "Liberec, 13. 1. 2010 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google