Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Informace z konference Strukturální fondy – světlo a stín evropských projektů – MU 2.10.2014 Hlavní zdroj: referát náměstkyně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Informace z konference Strukturální fondy – světlo a stín evropských projektů – MU 2.10.2014 Hlavní zdroj: referát náměstkyně."— Transkript prezentace:

1 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Informace z konference Strukturální fondy – světlo a stín evropských projektů – MU 2.10.2014 Hlavní zdroj: referát náměstkyně MŠMT Petry Bartákové Zpracovala: Šárka Dvořáková

2 Novinky strukturální fondy Nově operační programy musí odrážet priority dokumentu Strategie Evropa 2020 Obecně principy: -Propojování a integrování, mezioborová spolupráce -Podpora kvalitních procesů – nový hodnotitelský systém -Princip snadnější přípravy a realizace, zrychlení procesu -Návaznost na regionální strategie – tzv. chytrá specializace krajů, rozvoj silných stránek regionů

3 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní OP pro veřejné vysoké školy Při hodnocení budou upřednostňovány strategické integrované projekty (tzv. celouniverzitní) – jedno IČ – jeden projekt – podstatně vyšší náročnost na koordinaci z univerzity Nezbytné k přípravě – rychlost, správnost a úspěšnost Velký důraz na projektové řízení (mj.logický rámec projektu) Návaznost na aktivity financované OP VK, OP LZZ a OP VVpI v období 2008 – 2013 Výstupy projektu přesně definované (již ne proškolené osoby) – podrobněji viz dále

4 Dobře zpracovaný projektový záměr je základ Změny v projektech Poskytovatel povolí a financuje Nově: poskytovatel povolí a nefinancuje Krácení dotace před proplacením Odvody za porušení rozpočtové kázně Neuznatelné náklady z VŘ Nově: Vracení dotace při nesplnění cílů a výstupů (MI splněné 70-90%) Nově: Vracení dotace celé (MI splněné pod 70%) Potřeba financí z univerzity v době řešení projektu

5 Zjednodušená administrativa Kompletní elektronizace projektového procesu – nový systém, ne Benefit Zjednodušené vykazování nákladů (jednotkové náklady, vzorové formuláře, vykazování nákladů nad 10 tis. Kč, metodická doporučení k projektovým pozicím, tzv. projektové šablony) Zjednodušené veřejné zakázky (metodické pokyny, vzorové formuláře)

6 Zjednodušená administrativa -Nebude povolován odklad finančního čerpání -Problematický je pohled na započítávání úvazků řešitelům z projektu, bude spíše podporován systém 1,5 úvazku u pedagogických pracovníků, u neakademických pracovníků pravděpodobně jen 1,2 úvazek. -Nepřímé náklady bude ve výši až 30%, ale předpokládá se, že z nich bude placená veškerá administrativa -Postihy za průběžné neplnění monitorovacích indikátorů -6 měsíců dopředu musí být znám termín vyhlášení výzvy -Finanční úřady budou řešit neuznatelné náklady až nad 250 Euro.

7 Zjednodušená administrativa -Jednotný web pro všechny výzvy -Komplexní propojené strategické projekty budou podporovány -Délka trvání projektů min. 3 roky -Jednotná implementační struktura – poskytovatel jen MŠMT -Bude posuzováno finanční zdraví žadatele a jeho efektivita čerpání v předchozím období (kolik financí vracel) -Část alokace bude pro Prahu -Ex- ante financování (zálohové)

8 Co bude třeba cíleně hlídat -Tvorbu rozpočtu, aby nedocházelo ke zbytečnému vracení peněz, které už jednou univerzita získala -Tvorbu rozpočtu, aby byl provázaný s konkrétními výstupy -Počty monitorovacích indikátorů – při jejich nesplnění se bude vracet celá dotace -Čerpání nepřímých nákladů – bude z nich primárně placena proejktová administrativa

9 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 – 2020 OP Výzkumu, vývoj a vzdělávání – určeno primárně pro VVŠ Již je formulováno 11 témat k podpoře: 1.Pořízení přístrojového vybavení (OP VVpI) 2.Podpora kvalitních lidských zdrojů ve VaV (2.3. OP VK) 3.Podpora úspěšnosti získávání národních a mezinárodních grantů 4.Podpora mezinárodní mobility 5.Spolupráce vysokých škol s výzkumnými a ostatními organizacemi (2.4. OP VK) 6.Posílení transferu znalostí 7.Rozvoj stávajících výzkumných center 8.Investice do vzdělávací infrastruktury (OP VVpI) 9.Podpora celoživotního vzdělávání 10.Podpora profilace vysokých škol 11.Efektivní řízení vysokých škol

10 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Časový rámec – první výzvy lze očekávat nejdříve v prvním čtvrtletí 2015, v listopadu 2014 by měl být zveřejněn harmonogram výzev na rok 2015 Základní charakteristika : OP VK + OP VVpI Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Cíl 1 – posílit excelenci ve výzkumu Cíl 2 – Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Cíl 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách ve vztahu k potřebám trhu práce, profilace vysokých škol Cíl 2 – Snížení studijní neúspěšnosti Cíl 3 – Podpora celoživotnímu vzdělávání Cíl 4 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení VVŠ Cíl 5 – Zlepšit podmínky pro výuku, kvalita lidských zdrojů VaV Prioritní osa 3 Podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání – Cílová skupina není primárně z VŠ

11 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Cíl 1 – posílit excelenci ve výzkumu Očekávané výsledky: -Účast H2020 -Vyšší podíl publikací se spoluautorstvím se zahraničím -Vyšší počet patentových mezinárodních přihlášek Podporované aktivity: -Rozvoj excelentních vědecko – výzkumných týmů, zapojení do mezinárodní spolupráce VaV, zisk kvalitních výzkumníků ze zahraničí -Rozvoj infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem -Rozvoj strategického řízení výzkumu – systémové projekty, centralizace informačních zdrojů Cíl 2 – Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost Očekávané výsledky: -Vyšší podíl publikací se spoluautorstvím mezi výzkumnými institucemi a podniky -Vyšší podíl regionů (krajů) na implementaci VaV Podporované aktivity: -Rozvoj smluvního výzkumu

12 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Cíl 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách ve vztahu k potřebám trhu práce, profilace vysokých škol Očekávané výsledky: -Počet partnerství s aplikační sférou -Podíl programů vyučovaných v AJ -Povinné praxe alespoň 3 měsíce Podporované aktivity: -Zkvalitnění výuky na VŠ – profilace, kompetence akademických pracovníků -Spolupráce s aplikační sférou – praxe, podnikání studentů -Rozvoj mezinárodního aspektu VŠ – mezinárodní mobilita, join degree programy, zahraniční lektoři Cíl 2 – Snížení studijní neúspěšnosti Očekávané výsledky: -Snížení míry studijní neúspěšnosti Podporované aktivity: -Vznik poradenských center, motivační programy, revize přijímacích řízení, analýzy studijní zátěže

13 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - pokračování Cíl 3 – Podpora celoživotnímu vzdělávání Očekávané výsledky: -Zvyšující se počet absolventů CŽV Podporované aktivity: -Podpora tvorby nových a inovace stávajících kurzů Cíl 4 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení VVŠ Očekávané výsledky: -Zavedení transparentních systému hodnocení kvality Podporované aktivity: -Řízení spolupráce s aplikační sférou -Interní hodnocení kvality -Efektivní řízení VŠ

14 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - pokračování Cíl 5 – Zlepšit podmínky pro výuku, kvalita lidských zdrojů VaV – investiční a neinvestiční část Očekávané výsledky: -Nové výzkumně orientované studijní programy -Zvýšení mobilit -Zvýšení kvalifikace akademických pracovníků a podpůrných pracovníků -Počet studentů využívající vybudovanou infrastrukturu Podporované aktivity: -Vytvoření a rozvoj výzkumně orientovaných studijních programů -Mezisektorová mobilita -Motivační programy pro začínající vědecko – výzkumné pracovníky -Prezentace výzkumných organizací -úprava prostor a potřebné vybavení -Rekonstrukce a obnovy objektů -Pořízení a vývoj informačních systémů, modernizace SW

15 Na co se ptáte! V jaké fázi je příprava OP VVV? Nový elektronický systém v testování, listopad 2014 zveřejnění metodik, příruček Kdy lze očekávat první výzvy? První čtvrtletí 2015 O čem bude první výzva? Posílení výzkumných kapacit VaV center Jaká bude implementační struktura? Jen MŠMT, ne kraje Bude možné žádat v rámci OP VVV o investice? ANO


Stáhnout ppt "OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Informace z konference Strukturální fondy – světlo a stín evropských projektů – MU 2.10.2014 Hlavní zdroj: referát náměstkyně."

Podobné prezentace


Reklamy Google