Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ivo Bezecný Konzultant Mendelova univerzita v Brně Projektové centrum Manažer projektů MENDELU NETWORKING a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ivo Bezecný Konzultant Mendelova univerzita v Brně Projektové centrum Manažer projektů MENDELU NETWORKING a."— Transkript prezentace:

1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ivo Bezecný Konzultant Mendelova univerzita v Brně Projektové centrum Manažer projektů MENDELU NETWORKING a MENDELU SCIENCE POPULARIZATION

2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Tematické okruhy pro Operační programy 2014-2020 TO 1 – trh práce a vzdělávání TO2 – Funkční výzkumný a inovační systém TO 3 – Konkurenceschopné podniky TO4 – Mobilita, dostupnost, sítě, energie TO5 – Efektivní správa a instituce TO 6 – Integrovaný rozvoj území TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví TO 8 – Životní prostředí

3 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 4 Prioritní osy: Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum Prioritní osa 2: Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody Prioritní osa 3: Rozvoj vysokých škol Prioritní osa 4 Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání Prioritní osa 5 Technická pomoc

4 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 1: POSILOVÁNÍ KAPACIT PRO KVALITNÍ VEŘEJNÝ VÝZKUM Investiční priorita 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu Specifické cíle: Specifický cíl 1: Posílit excelenci ve výzkumu Specifický cíl 2: Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s výzkumem

5 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 1: POSILOVÁNÍ KAPACIT PRO KVALITNÍ VEŘEJNÝ VÝZKUM PROGRAMY VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ: Program: Excelentní výzkum (SC1) Program: Kapacity pro kvalitní výzkum a výzkumně orientované programy na vysokých školách (SC2) Program: Systémové podmínky pro kvalitní výzkum (SC1, SC 2)

6 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PROGRAM: EXCELENTNÍ VÝZKUM (naplňuje Specifický cíl 1) Dobudování, upgrade a doplnění strategicky významných infrastruktur (zejména využití formou open access a sdílení mezi větším počtem partnerů se zvláštním zřetelem k infrastrukturám evropského či mezinárodního významu) V případě Prahy budování nových kapacit či zásadní modernizace infrastruktur V+V Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce s předními zahraničními pracovišti a rozvoj výzkumné spolupráce s těmito pracovišti, včetně oboustranné mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, techniků a studentů Zapojení výzkumných týmů do výzkumných projektů v oblastech národních a evropských priorit, které budou realizovány v rámci existujících iniciativ EU na podporu výzkumu a inovací Posilování výzkumných týmů, včetně technického personálu, získávání špičkových domácích i zahraničních výzkumníků, včetně odborníků z aplikační sféry Zajištění grantové podpory zejména pro mezinárodní projekty (příprava psaní projektů, řízení projektů, identifikace nových příležitostí), včetně podpory koordinátorů do H2020.

7 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PROGRAM: KAPACITY PRO KVALITNÍ VÝZKUM A VÝZKUMNĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Určen k naplnění Specifického cíle 2 Zkvalitnění výzkumné infrastruktury vysokých škol, infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a výzkumného vybavení pro vzdělávací účely, v případě pražských VŠ také budování nové či zásadní modernizace existující infrastruktury pro rozvoj výzkumně orientovaných studijních programů; Zefektivnění využití vzdělávacích a výzkumných kapacit jednotlivých institucí (sdílení kapacit, integrace součástí); Vytvoření či modernizace výzkumně orientovaných studijních programů s důrazem na problémově orientovaný výzkum, sepětí s praxí včetně problematiky transferu znalostí a na internacionalizaci programů (v angličtině, mobilita) a mezinárodní spolupráci; Získání a udržení klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků, včetně zahraničních výzkumných a akademických pracovníků; Vznik a rozvoj mezinárodních graduate schools, včetně podpory talentovaných Ph.D. studentů, postdoků a hostujících excelentních výzkumníků a odborníků ze zahraničí. V programu dojde k propojení investičního a neinvestičního financování.

8 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PROGRAM: SYSTÉMOVÉ PODMÍNKY PRO KVALITNÍ VÝZKUM Určen k naplnění specifického cíle 1 a 2; Podporovány budou méně finančně náročné položky než v programech 1 a 2; Vytváření systémů strategického řízení (manažerské informační systémy, vnitřní předpisy včetně motivačních rámců) včetně obsazování vedoucích funkcí špičkovými odborníky; Vzdělávání řídících výzkumných pracovníků v oblasti strategického řízení V+V (spolupráce s aplikační sférou, řízení LZ, kariérní rozvoj, technologický rozvoj, využití klíčových technologií); Rozvoj služeb pro strategické řízení výzkumných organizací (hodnocení výzkumných týmů, výhledové studie…); Rozvoj a centralizace informačních zdrojů a databází; Vytváření a implementace strategií pro internacionalizaci a popularizaci na různých úrovních výzkumných organizací, Podpora veřejné správy (institucionální kapacita v oblasti VaVaI, systémy hodnocení kvality, strategické řízení, centrální informační zdroje, spolupráce v rámci mezinárodních schémat.

9 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ VÝZKUMU JAKO ZDROJE DLOUHODOBÉ KONKURENČNÍ VÝHODY Účel: Zlepšení využití výsledků výzkumu veřejných výzkumných institucí Předpoklady naplnění: Zvýšení orientace veřejného výzkumu na aplikace Zvýšení rozsahu a ambicioznosti inovační poptávky Zvýšení intenzity a charakteru spolupráce mezi výzkumným a podnikovým sektorem Propojení a synergie mezi stranou nabídky (výzkumné instituce) a poptávky (firmy) bude zajištěno prostřednictvím společné implementující agentury - TAČR Investiční priorita 1: Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu.

10 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ VÝZKUMU JAKO ZDROJE DLOUHODOBÉ KONKURENČNÍ VÝHODY SPECIFICKÉ CÍLE: SPECIFICKÝ CÍL 1: POSÍLIT ORIENTACI VÝZKUMU NA PRIORITNÍ OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VÝZEV VČETNĚ PRŮŘEZOVÝCH TECHNOLOGIÍ SPECIFICKÝ CÍL 2: ZVÝŠIT SPOLUPRÁCI VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ S APLIKAČNÍ SFÉROU VEDOUCÍ K EFEKTIVNÍMU VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU V PRAXI SPECIFICKÝ CÍL 3: INICIOVAT A ROZVINOUT PROCES INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V REGIONECH

11 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ VÝZKUMU JAKO ZDROJE DLOUHODOBÉ KONKURENČNÍ VÝHODY Podporované aktivity 1: Projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje orientovaného na řešení společenských potřeb s formulovaným záměrem uplatnění výsledku v praxi (tj. Národní priority orientovaného výzkumu). Specifická pozornost zaměřena na výzkum v oblasti KET; Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků pomocí tří na sebe navazujících nezávislých podaktivit: (i) ověření proveditelnosti, (ii)ověření komerčního potenciálu, (iii)podpora zavedení do praxe); Aktivity rozvíjející celonárodní diskusi o významu tzv. třetí role VŠ a VVI ve společnosti a potřebných krocích pro její naplnění. Půjde zejména o: (i) různé typy facilitovaných seminářů pro zástupce subjektů triple helix, (ii) manažerské vzdělávání výzkumníků a ostatních pracovníků akademické obce, (iii) podpora nákupu poradenských služeb zaměřených na nastavování a zavádění interních procesů a dílčích procedur výzkumných organizací, souvisejících s rozvojem jejich třetí role;

12 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ VÝZKUMU JAKO ZDROJE DLOUHODOBÉ KONKURENČNÍ VÝHODY Podporované aktivity 2: Rozvoj a zkvalitnění služeb CTT (audit fungování, certifikace, zvyšování kvalifikace pracovníků, personální rozvoj týmů, posuzování komerční využitelnosti výsledků výzkumu, poradenství…) Mobilita pracovníků výzkumných organizací mezi veřejným a soukromým sektorem Aktivity, kde inovační poptávku iniciuje veřejný sektor pomocí nástroje předkomerční zadávání veřejných zakázek v inovacích Aktivity popularizace s celostátním dopadem, poukazující na potřebnost veřejných investic do V+V Aktivity systémového charakteru – poradenství, analýzy, hodnocení Aktivity vedoucí k nastavení dlouhodobé výzkumné spolupráce mezi relevantními subjekty

13 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ VÝZKUMU JAKO ZDROJE DLOUHODOBÉ KONKURENČNÍ VÝHODY Podporované aktivity 3: Aktivity procesu budování partnerství a definice potřeb (strategická výzkumná agenda); Aktivity zaměřené na řešení problémů definovaných ve strategické výzkumné agendě; Aktivity zabezpečení zdrojů pro efektivní implementaci S3 strategií na regionální úrovni včetně podpory lidských zdrojů, vzdělávání, rozvoje služeb, pilotního ověřování nástrojů atd.; Nastavování a ověřování pilotních nástrojů podpory výzkumu, vývoje, inovací a podnikavosti, včetně podpory souvisejících specializovaných služeb.

14 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL Financování: ESF (měkké dovednosti, inovace studijních programů, propojování výuky z praxí), ERDF (přizpůsobení či modernizace infrastruktury, investičně náročné vybavení) – NENÍ VYLOUČENO ROZDĚLENÍ PRIORITNÍ OSY DO DVOU – JEDNA ZAMĚŘENA NA AKTIVITY FINANCOVANÉ Z ESF A DRUHÁ Z ERDF

15 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL INVESTIČNÍ PRIORITA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY, ÚČINNOSTI A OTEVŘENOSTI TERCIÁRNÍHO A ROVNOCENNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ABY SE ZVÝŠILA ÚČAST A ÚROVEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 1 MÁ 4 SPECIFICKÉ CÍLE

16 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL INVESTIČNÍ PRIORITA 1 SPECIFICKÝ CÍL 1 : ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A JEHO RELEVANCE PRO POTŘEBY TRHU PRÁCE SPECIFICKÝ CÍL 2 : ZVÝŠENÍ ÚČASTI NA VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZEJMÉNA PROSTŘEDNICTVÍM SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORY STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI A ZE SOCIOEKONOMICKY ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN SPECIFICKÝ CÍL 3 : ZATRAKTIVNIT CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A ZVÝŠIT ÚČAST, ZEJMÉNA V RÁMCI DOSPĚLÉ POPULACE SPECIFICKÝ CÍL 4 : NASTAVENÍ A ROZVOJ SYSTÉMU HODNOCENÍ A ZABEZPEČENÍ KVALITY A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÝCH ŠKOL

17 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL INVESTIČNÍ PRIORITA 1 SPECIFICKÝ CÍL 4 : NASTAVENÍ A ROZVOJ SYSTÉMU HODNOCENÍ A ZABEZPEČENÍ KVALITY A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÝCH ŠKOL „Kvalita manažerského a projektového řízení na vysokých školách je nižší ve srovnání se zahraničím, což snižuje efektivitu českých škol i jejich atraktivitu pro zahraniční partnerství, účast na mezinárodních projektech i pro přilákání špičkových pracovníků ze zahraničí“

18 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL INVESTIČNÍ PRIORITA 1 SPECIFICKÝ CÍL 4 : NASTAVENÍ A ROZVOJ SYSTÉMU HODNOCENÍ A ZABEZPEČENÍ KVALITY A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÝCH ŠKOL Příčiny: Nedostatečné zaměření systému hodnocení na kvalitu – kvalita vzdělávání neobsahuje prvky kvality řízení instituce, efektivity výuky, služeb studentům. Kontrola se týká kompetence poskytovat studijní programy, nevnímá však, že často dochází k jejich duplikacím nebo neefektivitě. Chybí vnitřní hodnocení kvality a souvisejících nedostatků v řídících procesech. Současný systém financování VŠ, postavený z velké části na kvantitativních kritériích, není dlouhodobě udržitelný Chybí jednotný informační systém, který by zajistil dostatečnou informovanost veřejnosti a státu o činnosti VŠ

19 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL PODPOROVANÉ AKTIVITY 1 Zkvalitnění výuky na VŠ (profilace studijních oborů, podpora vzdělávací činnosti a dalších tvůrčích činností spojených s profilem studijního programu, soft skills, jazykové znalosti, modernizace softwarového vybavení, sdílení kapacit..) Zvyšování relevance VŠ vzdělávání pro trh práce (podpora rozvoje prakticky orientovaných studijních programů, spolupráce mezi VŠ a aplikační sférou, tvorba a inovace studijních programů podle potřeb trhu práce..) Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na VŠ (rozšiřování mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků, rozvoj nabídky studijních programů v cizích jazycích, rozvoj služeb pro české i zahraniční studenty, přijímání zahraničních pracovníků s cílem internacionalizace personální struktury, partnerství se zahraničními institucemi v rámci propagace svých aktivit v zahraničí..)

20 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL PODPOROVANÉ AKTIVITY 2 Opatření k odstranění míry studijní neúspěšnosti (poradenská centra, motivační programy, revize systému přijímacího řízení, revize kurikula studijních programů, analýza studijní zátěže v návaznosti na výstupy z učení…) Podpora studentů se specifickými potřebami Podpora akademických a dalších pracovníků VŠ pro práci se studenty se specifickými potřebami Podpora systémů hodnocení a zabezpečování kvality a strategického řízení na VŠ (zavádění systémů hodnocení a zajišťování kvality, podpora přípravných procesů pro získání akreditace, podpora zavádění efektivních principů řízení Vznik informačního portálu, který propojí stát, VŠ a veřejnost; Kurzy celoživotního vzdělávání;

21 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL INVESTIČNÍ PRIORITA 2 : INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ROZVÍJENÍM INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNOU PŘÍPRAVU SPECIFICKÝ CÍL 1 : ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRKTURY NA VŠ ZA ÚČELEM PROFILACE VYSOKÝCH ŠKOL, ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN A ZVÝŠENÍ OTEVŘENOSTI VYSOKÝCH ŠKOL PRO POTŘEBY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

22 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL INVESTIČNÍ PRIORITA 2 SPECIFICKÝ CÍL 1 PODPOROVANÉ AKTIVITY 1: Úprava prostor a pořízení vybavení vyhovující potřebám studentů se specifickými potřebami Úprava prostor a pořízení vybavení, které bude vyhovovat potřebám uchazečů o CŽV Rozvoj a modernizace učeben a laboratoří, které slouží vzdělávacím aktivitám, včetně pořízení přístrojového a materiálového vybavení, aby přispívaly k vyšší kvalitě vzdělávací činnosti, k větší konkurenceschopnosti a odpovídaly potřebám inovované výuky

23 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL INVESTIČNÍ PRIORITA 2 SPECIFICKÝ CÍL 1 PODPOROVANÉ AKTIVITY 2: Rozvoj prostor určených pro praktickou výuku (cvičné operační sály, simulace soudních procesů, prostory pro uměleckou tvorbu..) Rekonstrukce a obnova nevyhovujících objektů určených pro vzdělávací činnost Obnova a pořízení nových informačních zdrojů, modernizace softwarového vybavení Obnova a pořízení nových vnitřních informačních systémů tak, aby umožnily zavedení a rozvoj vnitřních systémů hodnocení a zajišťování kvality

24 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 1: PŘEDCHÁZENÍ PŘEDČASNÉMU UKONČOVÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A JEHO OMEZOVÁNÍ, PODPORA ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 2 : ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ, ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ PRACOVNÍKŮ A ZVYŠOVÁNÍ VÝZNAMU SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO TRH PRÁCE, VČETNĚ ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A ZAVEDENÍ A ROZVOJE PROGRAMŮ UČENÍ ZALOŽENÉHO NA PRACOVNÍ ČINNOSTI A UČŇOVSKÝCH PROGRAMŮ, JAKO JSOU DUÁLNÍ VÝUKOVÉ SYSTÉMY

25 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 1 Specifické cíle: SPECIFICKÝ CÍL 1 : ROZVOJ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPECIFICKÝ CÍL 2 : ZVÝŠENÍ KVALITY A OTEVŘENOSTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ USNADNĚNÍ PŘECHODU DĚTÍ NA ZŠ SPECIFICKÝ CÍL 3 : ZLEPŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ V KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH SPECIFICKÝ CÍL 4 : ROZVOJ SYSTÉMU HODNOCENÍ KVALITY A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ SPECIFICKÝ CÍL 5 : ZKVALITNĚNÍ PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

26 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 1 PODPOROVANÉ AKTIVITY 1 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků Podpora opatření k rovným příležitostem ve vzdělávání od předškolního věku Spolupráce pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ Systémová podpora nadání a talentu Rozvoj základních gramotností (přírodovědná, technická, matematika) Další vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice inkluzivního a diferencovaného vzdělávání, inovativních metod vzdělávání a využití moderních technologií

27 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 1 PODPOROVANÉ AKTIVITY 2 Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků v oblasti vedení a řízení škol Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Zvyšování kvality budoucích pedagogických pracovníků – podpora akademických pracovníků fakult vzdělávajících pedagogické pracovníky v oblastech diferencované výuky, formativního hodnocení a inkluzivního vzdělávání; zvýšení podílu praxe budoucích pedagogických pracovníků Podpora systémových opatření v oblasti inkluzivního vzdělávání, hodnocení a monitorinku Transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství

28 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 1 PODPOROVANÉ AKTIVITY 3 Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání včetně tvorby a realizace územních strategických vzdělávacích plánů; nástroje jejich monitorování Spolupráce a síťování aktérů na všech úrovních vzdělávací soustavy Podpora rozvoje spolupráce škol a jednotlivých aktérů ve vzdělávání (školy, rodiče, zaměstnavatelé, školská zařízení, poradenská zařízení, NNO)

29 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 2 Specifické cíle: SPECIFICKÝ CÍL 1: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POSÍLENÍ JEHO RELEVANCE PRO TRH PRÁCE SPECIFICKÝ CÍL 2: PROPOJENÍ POČÁTEČNÍHO A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

30 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPOROVANÉ AKTIVITY Zlepšení spolupráce škol a zaměstnavatelů na realizaci teoretického a praktického vyučování a při úpravách školních vzdělávacích programů Podpora v oblasti kariérového poradenství a zvýšení motivace žáků studovat Posílení polytechnického vzdělávání v MŠ a ZŠ Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků Zvyšování zájmu žáků o praktické dovednosti, odborné vzdělávání, vědu, techniku, podnikavost Zlepšení uplatnitelnosti dospělých se středním vzděláváním (tvorba vzdělávacích programů navázaných na systém profesních kvalifikací, tvorba informačního a poradenského systému, zvýšení kvality služeb celoživotního kariérového poradenství)

31 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRIORITNÍ OSA 5: TECHNICKÁ POMOC SPECIFICKÝ CÍL 1: ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ ADMINISTRACE SPECIFICKÝ CÍL 2: ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI A PUBLICITY SPECIFICKÝ CÍL 3 : ZAJIŠTĚNÍ ABSORRPČNÍ KAPACITY

32 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání FORMY PODPORY V OP VVV INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT (IP) – ucelený soubor aktivit financovaných z operačního programu, který směřuje k dosažení předem stanovených a jasně definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určitém časovém horizontu, podle zvolené strategie a s daným rozpočtem IP – SYSTÉMOVÉ – NA ÚZEMÍ KRAJE, OBLASTI nebo ČR IP – OSTATNÍ – NA ÚROVNI INDIVIDUÁLNÍ INSTITUCE VELKÉ PROJEKTY – financovány z ERDF nebo ESF se způsobilými náklady přesahujícími 50 mil EUR nebo 75 mil EUR v případě zaměření na dopravní infrastrukturu. Posuzován nezávislými experty a Evropskou komisí GLOBÁLNÍ GRANTY – způsob implementace části operačního programu, kdy řídící orgán pověří řízením této části OP zprostředkující subjekt GRANTOVÉ PROJEKTY – ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci GG

33 Děkuji Vám za pozornost Ivo Bezecný Konzultant Projektový manažer Mendelova univerzita v Brně Projektové centrum Tel: 545 135 103


Stáhnout ppt "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ivo Bezecný Konzultant Mendelova univerzita v Brně Projektové centrum Manažer projektů MENDELU NETWORKING a."

Podobné prezentace


Reklamy Google