Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody / nástroje procesního řízení 8. 8. 2012. Proč řídit procesy ???

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody / nástroje procesního řízení 8. 8. 2012. Proč řídit procesy ???"— Transkript prezentace:

1 Metody / nástroje procesního řízení 8. 8. 2012

2 Proč řídit procesy ???

3 Úspěšně řídit (procesy, projekty, lidi) znamená: 1.Znát = kvalifikace 2.Mít pravomoc = hierarchie 3.Chtít = motivace 4.Stačit = zvládnutí bodu 1 - 3

4 Krátký příběh o čtyřech kamarádech… V jedné daleké zemi, žili, byli čtyři kamarádi… Jmenovali se pan KAŽDÝ, pan NĚKDO, pan KDOSI a pan NIKDO…

5 Krátký příběh o čtyřech kamarádech… Jednoho dne bylo nutné provést jistou důležitou práci… KAŽDÝ si byl jist, že to NĚKDO zajistí.

6 Krátký příběh o čtyřech kamarádech… NĚKDO to udělat mohl, ale NIKDO mu to neřekl, ani to NIKDO neudělal…

7 Krátký příběh o čtyřech kamarádech… KDOSI se rozzlobil, protože to byla práce pro KAŽDÉHO… KAŽDÝ myslel, že to mohl KDOSI udělat, ale NIKDO nevěděl, že to KAŽDÝ neudělal…

8 Krátký příběh o čtyřech kamarádech… Nakonec KAŽDÝ tvrdil, že je vinen KDOSI, protože NIKDO neudělal, co NĚKDO udělat mohl…

9 Co je to proces ?

10 Proces vs. Projekt  Proces (definice dle ČSN EN ISO 9001): Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy.  Proces je opakovaná (opakovatelná) sekvence činností generující přidanou hodnotu.

11 Proces  Forma transformace vstupů do přidané hodnoty výstupu (produkt, služba).  Vede od požadavku zákazníka k jeho uspokojení, jasné hranice, začátek a konec.  Je opakovatelný, shodné vstupy jsou shodným provedením činností transformovány na shodné výstupy.  Zákazník procesu je (interní, či externí) subjekt, který má přímý užitek z výstupu procesu.

12 Projekt  Celek koordinovaných činností, které jsou realizovány k dosažení požadované změny ve vymezené lhůtě, s vymezenými zdroji a podle stanovených podmínek

13 Projekt – obvyklá praxe ?

14

15 Proč používat metody / nástroje procesního řízení?

16 Úvod do metod / nástrojů procesního řízení Pro řízení a koordinaci procesů je nezbytné:  Identifikovat jednotlivé činnosti procesů a jejich sled.  Definovat vstupy a požadavky na ně.  Definovat výstupy a požadavky na ně.  Identifikovat zdroje potřebné pro realizaci procesu.  Stanovit vlastníka procesu, který je za proces zodpovědný.  Definovat měřitelné ukazatele (parametry) procesu odvozené od stanovených cílů organizace.

17 Metody / nástroje procesního řízení  Metoda analýzy procesu SIPOC  RASCI matice – přiřazení rolí a odpovědností v procesu  Faktory ovlivňující efektivitu procesu – diagram příčin a následků  PDCA cyklus  Zlepšovací cyklus DMAIC

18 Metoda SIPOC  Metoda vysokoúrovňové mapy procesu, která je zaměřena na exaktní systematizovaný popis všech prvků procesu a centrální správu jejich parametrů.  Umožňuje pohled na proces pomocí 5 kroků:  Proces je série aktivit, která přijímá vstup, transformuje jej a produkuje výstup pro zákazníka.

19 Metoda SIPOC Účel zpracování SIPOC:  Získání první obecné představy o procesu.  Vymezení hranic procesu, kterým se budeme zabývat.  Určení účastníků procesu. SIPOC je metoda, která Vám pomáhá ujistit se, že jste na nic nezapomněli, až budete mapovat proces.

20 Metoda SIPOC

21 SIPOC diagram Popisuje provázanost jednotlivých procesů a jejich vstupů a výstupů:

22 SIPOC diagram  Na obrázku je zachycen proces jako takový a zároveň všichni dodavatelé spojení s procesem, procesní kroky spojené se vstupem a výstupem a odběratelé (zákazníci).  Mapa poslouží k dalšímu zmapovaní možných faktorů, které mohou způsobovat defekty a nestabilitu procesu.

23 RASCI matice (matice odpovědnosti) Přiřazuje k jednotlivých činnostem procesu role, které se na nich podílejí, a těmto rolím jednoznačně definuje odpovědnosti v rámci dané činnosti. RASCI matice (tabulka): R – Responsible (zodpovědný): kdo je zodpovědný za vykonání činnosti, kdo činnost sám vykonává A – Accountability (vlastník): kdo je zodpovědný za celou činnost, kdo definuje, jak má být činnost vykonána S – Support (spolupracuje): kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace činnosti (pomáhá vykonávat činnost) C – Consultation (konzultuje): kdo poskytuje konzultace před začátkem nebo v průběhu výkonu činnosti I – Information (je informován): kdo je informován o výsledku činnosti

24 RASCI matice (matice odpovědnosti) PROCESY / RASCIRASCI ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ Strategie / koncepce ICTOdbor 01Odbor 03 Metodické řízeníOdbor 01 Řízení lidských zdrojůOdbor 01Odbor 03 Řízení financíOdbor 01Odbor 02Odbor 03 Řízení bezpečnostiOdbor 01Odbor 04 VÝSTAVBA A ROZVOJ Definice business logikyOdbor 03 Definice funkcionality ISOdbor 03Odbor 01 Požadavky na infrastrukturuOdbor 01Odbor 03 Instalace / implementace DodavatelOdbor 05 Zkušební provoz (testování)DodavatelOdbor 05Odbor 03 Akceptace změnyOdbor 03Odbor 01Odbor 05

25 RASCI matice (matice odpovědnosti)

26

27 Diagram příčin a následků (diagram rybí kosti)  Nástroj pro generování potenciálních kořenových příčin problému.  Dobrá vizualizace díky strukturovanému postupu – rozložení příčin i následků.  Definování co nejširší množiny potenciálních kořenových příčin.

28 Diagram příčin a následků (diagram rybí kosti) Určení pravděpodobné příčiny problému:  Pomocí brainstormingu  Hledání všech potenciálních zdrojů problému  Hlava rybí kostry = PROBLÉM  Hlavní kosti vedoucí od páteře = oblasti či kategorie, ve kterých se může problém nacházet  Vedlejší kosti = konkrétní potenciální příčiny Užití rybí kosti:  Řešení situací, kdy tým inklinuje k myšlení „ve vyjetých kolejích“  Pro konstrukci je vhodné použít skupinové setkání

29 Diagram příčin a následků (diagram rybí kosti)

30

31

32 PDCA (Demingův) cyklus Účel PDCA cyklus:  proces trvalého zlepšování kvality Fáze PDCA cyklus:  P – Plan (Plánuj): naplánování zamýšleného zlepšení (záměr)  D – Do (Dělej): provedení změny podle připraveného plánu (realizace)  C – Check (Kontroluj): ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru (sledování dosažených výsledků a jejich porovnání s plánem)  A – Act (Jednej): úprava záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošné implementace zlepšení do praxe

33 Zlepšovací cyklus procesu DMAIC Metoda pro zlepšování stávajících procesů.  D – Define (definování): definice procesů, jejich vstupů, výstupů, parametrů a cílů  M – Measure (měření): zmapování procesu, nalezení potenciální příčiny a odhalení plýtvání (změření klíčových ukazatelů)  A – Analyse (analýza): analýza dat a potvrzení kořenové příčiny (pomocí datové a procesní analýzy)  I – Improve (zlepšování): nalezení řešení a jeho implementace (zlepšení procesu využitím výsledků z předchozí etapy)  C – Control (kontrola): zajištění výkonnosti a vyčíslení přínosů (kontrola a trvalé monitorování procesu)

34 Zlepšovací cyklus procesu DMAIC

35 DISKUZE

36 Děkujeme za pozornost Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra www.smartadministration.cz sekretopr@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Metody / nástroje procesního řízení 8. 8. 2012. Proč řídit procesy ???"

Podobné prezentace


Reklamy Google