Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Aktuální stav přípravy OP PIK Možnosti podpory podnikatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Aktuální stav přípravy OP PIK Možnosti podpory podnikatelů."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Aktuální stav přípravy OP PIK Možnosti podpory podnikatelů ze strukturálních fondů v programovém období 2014 – 2020 Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 24. 4. 2014, Praha

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Vychází ze: zkušeností ze stávajícího OPPI 2007-2013 a jeho úspěšných programů podpory strategických dokumentů ČR a EU Dohody o partnerství, kterou připravuje MMR legislativy EU diskusí s partnery kulaté stoly s podnikateli, se sociálními a hospodářskými partnery konference k budoucímu období 2014 – 2020 pracovní skupiny pro přípravu OP PIK Příprava operačního programu v gesci MPO

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zodpovědný přístup k tvorbě nového operačního programu = základ pro navázání na stávající úspěchy K 15. 4. 2014 činil objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích celkem 88,5 mld. Kč - již přes 88 % prostředků OPPI bylo schváleno. OPPI = Úspěšný operační program Data k 15. 4. 2014; dotační programy OPPI

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Celkem jsme již podnikatelům proplatili skoro 56 mld. Kč CELKEM: 59,7 mld. Kč Stav k 15. 4. 2014, v mld. Kč

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora z OPPI byla dosud z 91 % proplacena projektům MSP Více jak 2/3 podpory z každé prioritní osy OPPI připadá na projekty MSP Podpora prostřednictvím bankovních nástrojů je ze 100 % určena projektům MSP Dotační programy - rozložení proplacené podpory dle velikosti podniků Rozložení proplacené podpory v rámci OPPI

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Kulaté stoly se zástupci podniků: Přínos pro firmy z účasti v předchozích OP 6 Zdroj: Technologické centrum AV ČR, prezentováno na Platformě pro přípravu OP PIK

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Strategické dokumenty s dopadem na podporu inovací v podnikání v ČR Strategie Evropa 2020 –důraz na inteligentní a udržitelný růst Inovace a inovativní podnikání mají být motorem evropského růstu a konkurenceschopnosti Iniciativa EU „Unie inovací“ Strategické dokumenty ČR Národní program reforem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 Klíčový pilíř – faktor úspěchu – inovace Národní inovační strategie Existence inovační poptávky – motivace pro transfer znalostí mezi akademickou sférou a podniky Excelentní výzkum – zdroj atraktivity prostředí pro investice zahraničních firem → rozvoj inovační poptávky podnikového sektoru

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zkušenosti MPO s operačními programy již od roku 2004 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPP 2004 - 2006 OPPP 2004 - 2006 OPPI 2007 - 2013 OPPI 2007 - 2013 OP PIK 2014 - 2020 Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Obsahuje čtyři věcně zaměřené prioritní osy a jednu prioritní osu pro technickou pomoc

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Strategický cíl (SC) 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“ Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (pilotní výrobní linky apod.) Zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací Ochrana duševního vlastnictví v podnicích Průmyslový výzkum a vývoj (vazba na KET) Pre-commercial public procurement Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky), výzkumné organizace (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků) a jim podřízené či jimi zřízené organizace (v případě PCP) a fyzické osoby PO 1: „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Strategický cíl (SC) 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“ Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. VTP, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami Podpořit komunikaci a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou Výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti („proof – of – concept“) Typy příjemců: Podnikatelské subjekty, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků), jim podřízené či jimi zřízené organizace, výzkumné organizace (tj. subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti PO 1: „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA SC 2.1 „Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků“ Realizace podnikatel. záměrů začínajících firem a rozvojových firem prostřednictvím FN (dotace u mikropodniků) Poskytování poradenských služeb pro začínající firmy (v podnikatelských inkubátorech v nemetropolitních regionech) SC 2.2 „Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků“ Služby pro MSP zaměřené na usnadnění vstupu na zahraniční trhy (veletrhy, mentoring, koučing, foresight aj.) Služby podporující zapojení MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizon 2020) SC 2.3 „Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání“ Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé podnikatelské infrastruktury Příprava speciálních infrastruktur pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů SC 2.4 „Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru MSP s důrazem na technické odborné vzdělávání“ Využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj LZ v podnikatelském sektoru (zejména MSP) Předpokládá se využití křížového financování na podporu zejména technického vzdělávání PO 2: „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP“

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Posuny oproti OPPI: prioritní osa 1 a 2 OP PIK Větší důraz na inovace vyšších řádů, viditelné efekty i do dalších odvětví a za hranice domácí ekonomiky Maximální využití stávající VaVaI infrastruktury (kvalitní služby) V oblasti klastrů bude cílem vychovat excelentní klastry, které budou generovat kvalitní výstupy v oblasti VaV a budou schopny se úspěšně zapojovat např. do projektů rámcového programu Horizon 2020 Větší důraz na netechnické inovace - orientace na zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací Motivace podnikatelů k zakládání podniků prostřednictvím rizikového kapitálu a mikro úvěrů Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy, např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací, např. mentoring, koučink, foresight

14 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Projekt Knowledge Transfer Partnership podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů, doktorandů) a za odborného dohledu univerzitního pracoviště Cíl pilotního projektu otestovat funkční model partnerství a podmínky programu v českém prostředí Posuny oproti OPPI: příklad

15 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Výstavba nových a rekonstrukce stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE (primárně pro distribuci) – zejména malé vodní elektrárny, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic Zavádění systémů měření a regulace Využití odpadní energie ve výrobních procesech Snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru Nasazení tzv. smart prvků v distribučních soustavách Modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven Zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem (rozvodných tepelných zařízení) a kombinované výroby elektřiny a tepla aj. Prioritní osa 3 OP PIK: Úspory energie, nízkouhlíková ekonomika

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Posuny oproti OPPI: prioritní osa 3 a 4 OP PIK Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven a nasazení smart prvků v distribučních soustavách Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby a podpora využití kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy Pilotní projekty – zavádění nízkouhlíkových technologií, nových pro ČR Zvýšení využívání druhotných surovin prostřednictvím zavádění inovativních technologií Výstavba sítí nové generace pro vysokorychlostní přístup k internetu Větší orientace na poskytování sofistikovaných sdílených služeb, např. budování a modernizace datových center splňujících kritéria energetické účinnosti, podpora cloudových řešení

17 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků, vytváření i pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovou rychlostí 30 Mbit/s SC 4.2 Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT Podpora sdílených služeb s úzkou návazností na ICT s cílem snižovat nákladovost procesů v podnicích, rozvíjet lidské zdroje (jejich mobilitu) a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb (centra sdílených služeb) Prioritní osa 4 OP PIK: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT

18 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Navrhovaná výše prostředků z ERDF: 4 316,06 mil. EUR Prioritní osy OP PIK Podíl alokace PO na celkové alokaci OP PIK Příspěvek ERDF ve výši 85 % Národní spolufinancování ve výši 15 % Celkem Celkem za PO 1 31,00 % 1 337 979 411236 114 0141 574 093 425 Celkem za PO 2 20,67 % 892 130 143157 434 7311 049 564 874 Celkem za PO 3 28,20 % 1 217 129 658214 787 5871 431 917 245 Celkem za PO 4 17,23 % 743 657 589131 233 692874 891 281 Celkem za PO5 2,90 % 125 165 81622 088 085147 253 901 Celkem za OP PIK 100,00 % 4 316 062 617761 658 1095 077 720 726

19 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Článek 3 nařízení č. 1301/2013 k ERDF Rozsah podpory z EFRR 1.S cílem přispět k investičním prioritám stanoveným v článku 5 EFRR podporuje tyto činnosti: a)produktivní investice, které přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst, prostřednictvím přímé podpory investic pro malé a střední podniky; b)produktivní investice, bez ohledu na velikost dotyčného podniku, které přispívají k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodech 1 a 4, a pokud se tato investice týká spolupráce mezi velkými podniky a malými a středními podniky, stanoveným v čl. 5 bodu. 2; c)investice do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech energetiky, životního prostředí, dopravy a IKT; Možná podpora větších podniků v OP PIK

20 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA K zahájení implementace programu není nutné jeho schválení Evropskou Komisí Kritéria pro zahájení implementace (podle MMR): Schválení Dohody o partnerství Vyřešená implementační struktura programu s jasně popsanými vazbami a kompetencemi prostřednictvím dohod o delegování Jasná pravidla veřejné podpory pro vyhlašované programy Připravená řídící dokumentace, včetně příruček pro žadatele a příjemce (bude posouzena ze strany MMR) Zřízení platformy pro plánování výzev Ustanovení monitorovacího výboru Podmínky zahájení implementace programu

21 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zdroje informací www.mpo-oppi.cz www.mpo.cz www.czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777 Děkuji za vaši pozornost Ing. Petr Očko, Ph.D. Petr.ocko@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Aktuální stav přípravy OP PIK Možnosti podpory podnikatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google