Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

2 OP Podnikání a inovace pro
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPI Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

3 Implementační struktura
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekty: Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest Technologická agentura ČR (pro nové programy VaV, v jednání) Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo financí: Platební a certifikační autorita Auditní orgán

4 Územní dimenze v OP PIK Cílové území OP PIK: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy a s územím HMP v případě výjimky dle č. 70 obecného nařízené (internacionalizace firem, klastry, některé typy VaV projektů) Strategie regionálního rozvoje ČR definuje základní typy území: rozvojová území (metropolitní oblasti, sídelní aglomerace, regionální centra a jejich zázemí), stabilizovaná území periferní území Aplikace územního principu: Definování konkrétní PO, investiční priority a obsahového zaměření podporovaných opatření, ve kterých bude: aplikován územní přístup, tj. realizace intervencí (projektů) pouze ve vybraných typech území aplikován územní přístup částečně, tj. realizace intervencí (projektů) určitým podílem či odlišnou intenzitou podpory pro vybrané typy území na celkové alokaci pro příslušnou prioritní osu Modifikován soubor hodnotících či kvalitativních kritérií, např. formou specifikace územní dimenze jako jednoho z hodnotících kritérií pro výběr konkrétních projektů (podpora projektů z určitého území), případě stanovením kvalitativních kritérií pro výběr projektů, případně další specifikace požadavků pro podmínky a postavení např. regionálních aktérů Zajištěno zastoupení regionálních aktérů mezi hlavní cílové skupiny nebo mezi příjemce podpory

5 Územní dimenze v OP PIK II.
Integrovaná územní investice (ITI) Realizace integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů 7 oblastí (území s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel): pražská, brněnská, ostravská, plzeňská a hradecko-pardubická a ústecko-chomutovská a olomoucká V OP PIK zejména projekty propojení výzkumných kapacit, aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání prostřednictvím větších, investičně náročnějších projektů, které mají významný dopad pro řešené území Regionální inovační strategie (RIS3) Krajské RIS3 jsou přílohami Národní inovační strategie - stále v přípravě (koordinace MŠMT) V jednotlivých krajích bude podpora na VaV koncentrována na vymezené domény inteligentní specializace krajských RIS3 strategií

6 Veřejná podpora Maximální míra podpory (v %):
De minimis: nové nařízení v legislativním procesu: hranice EUR zůstává, nově ukládá sčítat limit pro propojené podniky Typ podniku Malý 60 45 Střední 50 35 Velký 40 25

7 Veřejná podpora – Rámec pro státní podporu pro VaV
Typ podpory Malý podnik Střední podnik Velký podnik Základní výzkum 100 % Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % Studie proveditelnosti Výstavba či modernizace výzkumné infrastruktury Inovace pro MSP - Procesní či organizační inovace 15 % Podpora inovačních klastrů

8 Podpora velkých podniků
Článek 3 nařízení č. 1301/2013 k ERDF Rozsah podpory z EFRR 1. S cílem přispět k investičním prioritám stanoveným v článku 5 EFRR podporuje tyto činnosti: a) produktivní investice, které přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst, prostřednictvím přímé podpory investic pro malé a střední podniky; b) produktivní investice, bez ohledu na velikost dotyčného podniku, které přispívají k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodech 1 a 4, a pokud se tato investice týká spolupráce mezi velkými podniky a malými a středními podniky, stanoveným v čl. 5 bodu. 2; c) investice do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech energetiky, životního prostředí, dopravy a ICT;

9 Finanční nástroje jako forma podpory budou zahrnuty ve všech prioritních osách OP PIK a rozdělí se jimi až 20 % alokace OP přesné využití na základě ex ante analýzy finančních nástrojů Na základě vyhotovení podkladů pro ex-ante analýzy se předpokládá využití finančních nástrojů především v PO 2 pro inovace v podnicích využití ve všech PO u projektů s nízkým výnosem a vysokou mírou rizika (start-upy, VaV projekty) a u projektů generujících příjmy Uvažované formy finančních nástrojů pro OP PIK: úvěry záruky rizikový kapitál projektové financování (ekvitní) kombinace úvěru/záruky s grantem (např. forma odpuštění části splátek po splnění závazného ukazatele, finančního příspěvku apod.)

10 Harmonogram příprav OP PIK
: předložení Dohody o partnerství Evropské komisi Červen – veřejné projednání SEA a předložení OP PIK Vládě ČR Červenec 2014 – předložení OP PIK Evropské komisi a zahájení formálního dialogu MPO s EK – schvalovací proces OP PIK 1. výzvy nebudou vyhlášeny dříve než na konci 4. Q 2014 v souladu se zprovozněním jednotného systému pro administraci žádostí Vydávání Rozhodnutí možno až po schválení OP ze strany EK, příjem žádostí může být zahájen již dříve

11 Prioritní osy v OP PIK Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK

12 Prioritní osy OP PIK Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “ Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “ Prioritní osa 5 „Technická pomoc“

13 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků
Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby (např. up-scaling, pilotní výrobní linky apod.); Zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací Ochrana práv duševního vlastnictví; Průmyslový výzkum a vývoj - realizace projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci firem a výzkumných institucí; výzkum v oblasti klíčových průřezových technologií (KETs), katalyzátoru technologického pokroku a přínosu pro vznik nových aplikačních oblastí; Pre-commercial public procurement - inovační poptávku iniciuje veřejný sektor pomocí nástroje předkomerčního zadávání veřejných zakázek v inovacích (od fáze iniciace řízení poptávky veřejného sektoru až po samotnou realizaci)

14 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury (VTP, inkubátory, inovační centra); Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (kolektivní výzkum, mezisektorová spolupráce a internacionalizace); Podpora vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami (za účasti kvalifikovaných absolventů, a při kterých v podniku dochází k přímé aplikaci výzkumných poznatků, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj (KTP / mobilita podniková sféra - akademická sféra); Podpora komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou; Výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum; Proof – of – concept - aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti

15 Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
SC 2.1 „Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků“ Realizace podnikatel. záměrů začínajících firem a rozvojových firem prostřednictvím FN (dotace u mikropodniků) Poskytování poradenských služeb pro začínající firmy (v podnikatelských inkubátorech v nemetropolitních regionech) SC 2.2 „Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků“ Služby pro MSP zaměřené na usnadnění vstupu na zahraniční trhy (veletrhy, mentoring, koučing,foresight aj.) Služby podporující zapojení MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizon 2020)

16 Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
SC 2.3 „Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání“ Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé podnikatelské infrastruktury Příprava speciálních infrastruktur pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů SC 2.4 „Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru MSP s důrazem na technické odborné vzdělávání“ Využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj LZ v podnikatelském sektoru (zejména MSP) Předpokládá se využití křížového financování na podporu zejména technického vzdělávání

17 Prioritní osa 3: Úspory energie, nízkouhlíková ekonomika
SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a zvýšit využívání energetických služeb SC 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách SC 3.4 Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a zvýšit využívání druhotných surovin SC 3.5 Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a zvýšit účinnost soustav zásobování teplem SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

18 Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT
SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků, vytváření i pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovou rychlostí 30 Mbit/s SC 4.2 Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT Podpora sdílených služeb s úzkou návazností na ICT s cílem snižovat nákladovost procesů v podnicích, rozvíjet lidské zdroje (jejich mobilitu) a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb (centra sdílených služeb)

19 Podíl na alokaci prioritní osy (v %)
Finanční alokace Celkové prostředky pro ČR: 21,9 mld. EUR z toho pro OP PIK 4, 2 mld. EUR Zdrojový fond: ERDF Plánované rozdělení alokace dle prioritních os (může dojít k drobným přesunům) Prioritní osa OP PIK Podíl na alokaci prioritní osy (v %) PO 1 31 PO 2 21 PO 3 28 PO 4 17 PO 5 3

20 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google