Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU pro programové období 2014 - 2020 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 23.-25.4.2014, Hustopeče u Brna

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA OPPI – stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. € = 100,4 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld. Kč (včetně interních projektů viz Marketing SVV, CzechAccelarator, CzechEkoSystem, Inovativní akce - podpora transferu znalostí atd.) 23 805 přijatých registračních žádostí 17 712 přijatých plných žádostí v hodnotě 173,4 mld. Kč 10 207 vydaných Rozhodnutí v hodnotě 87,9 mld. Kč Celkem z OPPI proplaceno 58,7 mld. Kč Data k 26. 3.2 014, kurz 27,339 CZK/EUR

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zodpovědný přístup k tvorbě nového operačního programu = základ pro navázání na stávající úspěchy K 26. 3. 2014 činil objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích celkem 87,9 mld. Kč - již přes 87 % prostředků OPPI bylo schváleno. OPPI = Úspěšný operační program Data k 26. 3. 2014; dotační programy OPPI

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Nejúspěšnější programy – podané plné žádosti - objem Data k 26. 3. 2014 Celkem 173,4 mld. Kč mil. Kč

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Celkem jsme již podnikatelům proplatili téměř 60 mld. Kč CELKEM: 58,7 mld. Kč Stav k 26. 3. 2014, v mld. Kč

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora z OPPI byla dosud z 91 % proplacena projektům MSP Více jak 2/3 podpory z každé prioritní osy OPPI připadá na projekty MSP Podpora prostřednictvím bankovních nástrojů je ze 100 % určena projektům MSP Dotační programy - rozložení proplacené podpory dle velikosti podniků, data k 28. 2. 2014 Rozložení proplacené podpory v rámci OPPI

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Platí pravidlo n+2, tedy všechny projekty je potřeba ukončit do roku 2015 (konec projektů nyní max. do 30.6.2015) Nebude už možnost dalších prodloužení! MPO a CzechInvest nyní detailněji sledují implementaci projektů a vyzývají ke zkrácení harmonogramů a co nejvčasnějšímu podávání žádostí o platby Jakékoli komplikace je nezbytné ihned řešit s projektovým manažerem Spící či dramaticky zpožděné projekty budou ukončeny! MPO plánuje vyhlásit dvě poslední závěrečné „zásobníkové“ výzvy na krátké projekty v programech Rozvoj a Potenciál – detaily budou sděleny počátkem dubna 2014 Programovací období 2007-2013 se blíží ke konci…

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příprava operačního programu v gesci MPO vychází ze: zkušeností ze stávajícího OPPI 2007-2013 a jeho úspěšných programů podpory strategických dokumentů ČR a EU nové Dohody o partnerství, kterou připravuje MMR legislativy EU diskusí s partnery • kulaté stoly s podnikateli, se sociálními a hospodářskými partnery • konference k budoucímu období 2014 – 2020 • pracovní skupiny pro přípravu OP PIK • jednání s relevantními experty, asociacemi a svazy atd. …a nové období 2014-2020 začíná

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Kulaté stoly se zástupci podniků: Přínos pro firmy z účasti v předchozích OP 9 Zdroj: Technologické centrum AV ČR, prezentováno na Platformě pro přípravu OP PIK

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Strategické dokumenty s dopadem na podporu inovací v podnikání v ČR Strategie Evropa 2020 –důraz na inteligentní a udržitelný růst Inovace a inovativní podnikání mají být motorem evropského růstu a konkurenceschopnosti Iniciativa EU „Unie inovací“ Strategické dokumenty ČR Národní program reforem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 Klíčový pilíř – faktor úspěchu – inovace Národní inovační strategie Existence inovační poptávky – motivace pro transfer znalostí mezi akademickou sférou a podniky Excelentní výzkum – zdroj atraktivity prostředí pro investice zahraničních firem → rozvoj inovační poptávky podnikového sektoru

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Proces přípravy OP má své věcné a prováděcí limity, které jsou stanoveny již schválenou (v oblasti veřejné podpory ještě připravovanou) legislativou: Nařízení č. 1303/2013 (obecné nařízení) Nařízení č. 1301/2013 (nařízení k ERDF) Soustředění budoucích podpor na méně cílů s větším efektem Úzká vazba na strategie - strategie Evropa 2020, dále na Poziční dokument, Národní program reforem, pro MPO je zásadní Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Dopad tzv. předběžných podmínek na realizaci kohezní politiky Vazba OP PIK a OP VVV na Strategii inteligentní specializace (jedna z předběžných podmínek řešená v gesci MŠMT) Silná vazba operačních programů na Dohodu o partnerství Kladen velký důraz na řešení vazeb / synergií mezi jednotlivými operačními programy a vazeb na další národní a unijní programy (směrem k OP PIK zejména Horizont 2020, COSME) Územní dimenze a integrované přístupy Požadavky kladené na programy 2014+ ze strany EK a evropské legislativy

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zkušenosti MPO s operačními programy již od roku 2004 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPP 2004 - 2006 OPPP 2004 - 2006 OPPI 2007 - 2013 OPPI 2007 - 2013 OP PIK 2014 - 2020 Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Návrh prioritních os OP PIK Menší počet tematicky více koncentrovaných priorit Navrhovaná výše prostředků z ERDF: 4 169,92 mil. EUR

14 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “ VaV a inovace, spolupráce mezi veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným a podnikatelským sektorem, podniková centra VaV, aplikovaný průmyslový výzkum, zavádění inovací v podnicích Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem “ Zakládání a rozvoj podniků, internacionalizace podnikání, partnerské sítě, sofistikované poradenské služby, zkvalitnění podnikatelské infrastruktury, včetně infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na technické odborné vzdělávání

15 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Posuny oproti OPPI: prioritní osa 1 a 2 OP PIK Větší důraz na inovace vyšších řádů, viditelné efekty i do dalších odvětví a za hranice domácí ekonomiky Maximální využití stávající VaVaI infrastruktury (kvalitní služby) V oblasti klastrů bude cílem vychovat excelentní klastry, které budou generovat kvalitní výstupy v oblasti VaV a budou schopny se úspěšně zapojovat např. do projektů rámcového programu Horizon 2020 Větší důraz na netechnické inovace - orientace na zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací Motivace podnikatelů k zakládání podniků prostřednictvím rizikového kapitálu a mikro úvěrů Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy, např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací, např. mentoring, koučink, foresight

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Projekt Knowledge Transfer Partnership podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů, doktorandů) a za odborného dohledu univerzitního pracoviště Cíl pilotního projektu otestovat funkční model partnerství a podmínky programu v českém prostředí Posuny oproti OPPI: příklad

17 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Úspěšný projekt v programu INOVACE TESCAN, a.s. - Dodávka technologie pro zajištění provozu v super čistých montážích firmy TESCAN Zavedení procesu „Montáže a finalizace elektronových a iontových mikroskopů v čistých prostorách“. Čisté montáže umožnily TESCANu montovat ultravakuové sestavy, které jsou nezbytnou součástí autoemisních elektronových mikroskopů (SEM), zařízení s iontovým svazkem a ultravakuových analytických zařízení. Realizace projektu umožnila firmě TESCAN, a.s. vytvořit podmínky nezbytné pro produkci špičkových výrobků v oboru částicové optiky a analytických přístrojů. Celkové způsobilé výdaje: 9 000 000 Kč Přiznaná výše podpory: 4 500 000 Kč

18 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Úspěšný projekt v programu Potenciál Evektor, s.r.o. – Generativní technologie ve vývoji prototypů Projekt se zabývá zrychlením a zefektivněním vývoje plně funkčních prototypů pro letecký, automobilový a všeobecný průmysl. Cílem je vybudování komplexního pracoviště určeného pro rychlý a efektivní vývoj prototypů s kompletním zajištěním vývoje součástí od návrhu po plně funkční výrobek. Nové pracoviště doplňuje vývojový cyklus produktu o efektivní fázi ověření funkce či designu výrobku využívajícím generativní technologie. Celkové způsobilé výdaje: 22 094 882 Kč Přiznaná výše podpory: 8 837 000 Kč

19 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Posuny oproti OPPI: prioritní osa 3 a 4 OP PIK Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven a nasazení smart prvků v distribučních soustavách Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby a podpora využití kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy Pilotní projekty – zavádění nízkouhlíkových technologií, nových pro ČR Zvýšení využívání druhotných surovin prostřednictvím zavádění inovativních technologií Výstavba sítí nové generace pro vysokorychlostní přístup k internetu Větší orientace na poskytování sofistikovaných sdílených služeb, např. budování a modernizace datových center splňujících kritéria energetické účinnosti, podpora cloudových řešení

20 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Výstavba nových a rekonstrukce stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE (primárně pro distribuci) – zejména malé vodní elektrárny, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic Zavádění systémů měření a regulace Využití odpadní energie ve výrobních procesech Snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru Nasazení tzv. smart prvků v distribučních soustavách Modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven Zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem (rozvodných tepelných zařízení) a kombinované výroby elektřiny a tepla aj. Prioritní osa 3 OP PIK: Úspory energie, nízkouhlíková ekonomika

21 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu EKO-ENERGIE VUES Brno s.r.o. - Snížení energetické náročnosti výrobních prostor Předmětem projektu bylo provedení souboru energeticky úsporných opatření ve výrobní hale firmy VUES Brno, která vedou k vyšší efektivitě a optimalizaci vytápění budov a přípravy teplé užitkové vody v areálu společnosti. Přínosem projektu je kromě značné úspory energie také snížení emisí znečišťujících látek spojených s výrobou tepelné energie. Celkové způsobilé výdaje: 15 761 000 Kč Výše podpory: 6 303 000 Kč

22 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků, vytváření i pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovou rychlostí 30 Mbit/s Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT Podpora sdílených služeb s úzkou návazností na ICT s cílem snižovat nákladovost procesů v podnicích, rozvíjet lidské zdroje (jejich mobilitu) a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb (centra sdílených služeb) Prioritní osa 4 OP PIK: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT

23 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY PragoData Consulting s.r.o. - Portfolio nových internetových řešení Projekt je zaměřen na tvorbu nového IS/ICT produktu – portfolia integrovaných internetových aplikací a vytvoření udržitelných podmínek jejich dalšího rozvoje. Součástí portfolia byl systém pro interaktivní správu webového obsahu, e-learningové systémy, systém řízení vzdělávání, systém digitální knihovny a další. Celkové způsobilé výdaje: 12 999 929 Kč Výše podpory: 7 798 000 Kč

24 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA K zahájení implementace programu není nutné jeho schválení Evropskou Komisí Kritéria pro zahájení implementace (podle MMR): Schválení Dohody o partnerství Vyřešená implementační struktura programu s jasně popsanými vazbami a kompetencemi prostřednictvím dohod o delegování Jasná pravidla veřejné podpory pro vyhlašované programy Připravená řídící dokumentace, včetně příruček pro žadatele a příjemce (bude posouzena ze strany MMR) Zřízení platformy pro plánování výzev Ustanovení monitorovacího výboru Podmínky zahájení implementace programu

25 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zdroje informací www.mpo-oppi.cz www.mpo.cz www.czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777 Děkuji za vaši pozornost Ing. Marcela Příhodová prihodova@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google