Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."— Transkript prezentace:

1 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Informace o průběhu Programu Wisla 22. září 2009

2 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska Informacje dotyczące przebiegu Programu Wisła 22 września 2009

3 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Obsah prezentace 1.Základní údaje o Programu 2.Časový průběh Programu 3.Výsledky Programu 4.Zkušenost z průběhu Programu 5.Další očekávané aktivity

4 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Zakres prezentacji 1.Podstawowe dane dotyczące Programu 2.Realizacja Programu w czasie 3.Wyniki Programu 4.Doświadczenia z dotychczasowej realizacji Programu 5.Planowane działania

5 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Základní údaje o Programu A.Vznik a cíle Programu B.Základní parametry Programu C.Klíčové instituce Programu

6 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Podstawowe dane dotyczące Programu A.Ogłoszenie Programu i jego cele B.Podstawowa charakterystyka Programu C.Kluczowe instytucje Programu

7 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: A - Vznik a cíle Programu Schválen Rozhodnutím EK ze dne Návaznost na INTERREG IIIA Cíle Programu: Zvyšování ekon. integrace česko-polské příhraniční oblasti Zlepšování podmínek pro hospodářský růst příhr. Oblasti Zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životn. prostředí Další sociální integrace česko-polské příhraniční oblasti

8 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: A – Ogłoszenie Programu i jego cele Zatwierdzony na mocy Decyzji KE z dnia r. Nawiązanie do INTERREG IIIA Cele Programu: Podnoszenie integracji gospodarczej polsko-czeskiego obszaru przygranicznego Poprawa warunków na rzecz wzrostu gospodarczego obszaru przygranicznego Poprawa warunków na rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska Dalsza integracja społeczna polsko-czeskiego obszaru przygranicznego

9 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: B Základní parametry Programu – a) Programové dokumenty - Programový dokument - Programový dodatek - Příručka pro žadatele - Příručka pro příjemce dotace Zaměření programu - Prioritní osy - Oblasti podpory Záměry se realizují- Projekty - Mikroprojekty

10 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: B Podstawowa charakterystyka Programu– a) Dokumentacja Programu- Dokument POWT - Uszczegółowienie Programu - Podręcznik Wnioskodawcy - Podręcznik Beneficjenta Ukierunkowanie Programu- Osie priorytetowe - Dziedziny wsparcia Zadania realizowane przez- Projekty - Mikroprojekty

11 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: B - Základní parametry Programu – b) Prioritní osaOblasti podporyAlokace 1 Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik € 2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu € 3 Podpora spolupráce místních společenství € 4 Technická pomoc € CelkemZa celý program celkem €

12 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: B – Podstawowa charakterystyka Programu – b) Oś priorytetowa Dziedziny wsparciaAlokacja 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska i profilaktyka zagrożeń € 2 Wspieranie warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki € 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych € 4 Pomoc techniczna € ŁącznieZa cały Program łącznie €

13 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: B - Základní parametry Programu – c) Projekty podporují rozvoj česko-polského pohraničí a: rozvíjí partnerskou spolupráci mezi obyvateli pohraničí vyznačují se přeshraničním charakterem a spoluprácí obsahují společnou koncepci a soudržnost aktivit jsou realizovány společně polským a českým partnerem respektují zásadu vedoucího partnera (mimo mikroprojektů)

14 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: B – Podstawowa charakterystyka Programu – c) Projekty wspomagają rozwój polsko-czeskiego pogranicza oraz: rozwijają współpracę partnerską pomiędzy mieszkańcami pogranicza mają charakter transgraniczny i cechują się współpracą transgraniczną charakteryzują się wspólną koncepcją i spójnością działań są realizowane wspólnie przez partnera z Polski i Czech są wdrażane w oparciu o zasadę partnera wiodącego (za wyjątkiem mikroprojektów)

15 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: B - Základní parametry Programu – d) ParametrProjektMikroprojekt Minimální výše dotace EU > €2.000 € Maximální výše dotace EU neurčena € Maximální celkové náklady neurčeny € Maximální míra dotace EU 85% Maximální míra dotace ČR 5%0% Maximální míra dotace PR 0%10%

16 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: B – Podstawowa charakterystyka Programu – d) WyszczególnienieProjektMikroprojekt Minimalna wartość dofinansowania z UE > €2.000 € Maksymalna wartość dofinansowania z UE brak € Maksymalne wydatki całkowitebrak € Maksymalny udział dofinansowania UE85% Maksymalny udział dofinansowania RCz 5%0% Maksymalny udział dofinansowania RP0%10%

17 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: C - Klíčové instituce Programu Řídící orgán a Národní orgán programu Monitorovací výbor Certifikační orgán Auditní orgán Společný technický sekretariát (JTS) Regionální subjekty - Kraje - Maršálkovské úřady / RPK (Regionální kontaktní místa) Kontroloři

18 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: C – Kluczowe instytucje Programu Instytucja Zarządzająca i Koordynator Krajowy Komitet Monitorujący Instytucja Certyfikująca Instytucja Audytowa Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) Podmioty Regionalne - Kraje - Urzędy Marszałkowskie / RPK (Regionalne Punkty Kontaktowe) Kontrolerzy

19 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

20 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

21 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Časový průběh Programu – a) Prosinec Monitorovací výbor 14. ledna 2008 – Vyhlášení kontinuální výzvy 18. března 2008 – termín odevzdání žádostí IV.-VIII – hodnocení 158 žádostí září 2008 – 2. Monitorovací výbor X.08 - II.2009 – Rozhodnutí a Smlouvy 81 projektů

22 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Realizacja Programu w czasie– a) grudzień Komitet Monitorujący 14 styczeń 2008 – ogłoszenie ciągłego naboru 18 marzec 2008 – termin składania wniosków IV.-VIII – ocena 158 wniosków 9-10 wrzesień 2008 – 2. Komitet Monitorujący X.08 - II.2009 – Decyzje i Umowy dla 81 projektów

23 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Časový průběh Programu – b) – termín odevzdání žádostí (2. kolo) XI. 08-II.2009 – hodnocení 137 žádostí – 3. Monitorovací výbor IV.-IX Rozhodnutí a Smlouvy 52 projektů Červenec 2009 – schválení Výroční zprávy

24 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Realizacja Programu w czasie – b) – termin składania wniosków (2. nabór) XI. 08-II.2009 – ocena 137 wniosków – 3. Komitet Monitorujący IV.-IX.2009 – Decyzje i Umowy dla 52 projektów lipiec 2009 – zatwierdzenie Raportu Rocznego

25 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Časový průběh Programu – c) – Výroční konference Programu – 4. Monitorovací výbor (dokumenty) IX.-X – semináře, konzultace se žadateli termín odevzdání žádostí (3. kolo) XII.09 – III – hodnocení žádostí Duben 2010 –5. Monitorovací výbor (předpoklad)

26 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Realizacja Programu w czasie– c) – Konferencja Programu – 4. Komitet Monitorujący (dokumenty) IX.-X – szkolenia, konsultacje dla wnioskodawców – termin składania wniosków (3. nabór) XII.09 – III – ocena wniosków kwiecień 2010 – 5. Komitet Monitorujący (planowany)

27 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Výsledky Programu – a) Do údajů nejsou zahrnuty mikroprojekty, ale naopak celé mikrofondy! Odevzdání žádostí Předložené Počet žádosti EUR Schválené Počet projekty EUR K K TP Celkem

28 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu – a) W poniższych danych ujęte są całe Fundusze Mikroprojektów, nie poszczególne mikroprojekty! Składanie wniosków Złożone Ilość wnioski EUR Zatwierdzone Ilość projekty EUR Na dzień Na dzień PT Razem

29 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Výsledky Programu (b) – prioritní osy V realizaci jsou zahrnuty i dílčí žádosti o platbu (části projektů)

30 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Wyniki Programu (b) – osie priorytetowe W projektach realizowanych ujęto również częściowe wnioski o płatność (za części projektów)

31 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Výsledky Programu (c) – prioritní osa 1 V oblasti podpory 1.1 nezbývají žádné prostředky! V oblasti podpory 1.2 zbývá cca 5,3 mil. €, tj. 30 % V oblasti podpory 1.3 zbývá cca 3,8 mil. €, tj. 35 %

32 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu (c) – oś priorytetowa 1 W dziedzinie wsparcia 1.1 nie ma już wolnych środków! W dziedzinie wsparcia 1.2 pozostaje ok. 5,3 mln €, tj. 30 % W dziedzinie wsparcia 1.3 pozostaje ok. 3,8 mln €, tj. 35 %

33 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Výsledky Programu (d) – prioritní osa 2 V oblasti podpory 2.1 zbývá cca 9,6 mil. €, tj. 88% V oblasti podpory 2.2 zbývá cca 22,1 mil. €, tj. 37% V oblasti podpory 2.3 zbývá cca 7,6 mil. €, tj. 87%

34 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu (d) – oś priorytetowa 2 W dziedzinie wsparcia 2.1 pozostaje ok. 9,6 mln €, tj. 88% W dziedzinie wsparcia 2.2 pozostaje ok. 22,1 mln €, tj. 37% W dziedzinie wsparcia 2.3 pozostaje ok. 7,6 mln €, tj. 87%

35 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Výsledky Programu (e) – prioritní osa 3 V oblasti podpory 3.1 zbývá cca 6,1 mil. €, tj. 93 % V oblasti podpory 3.2 zbývá jen cca 1,1 mil. €, tj. 16 % V oblasti podpory 3.3 zbývá cca 31,6 mil. €, tj. 72% (schvalování v rámci Fondů mikroprojektů)

36 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wyniki Programu (e) – oś priorytetowa 3 W dziedzinie wsparcia 3.1 pozostaje ok. 6,1 mln €, tj. 93 % W dziedzinie wsparcia 3.2 pozostaje tylko ok. 1,1 mln €, tj.16 % W dziedzinie wsparcia 3.3 pozostaje ok. 31,6 mln €, tj. 72% (projekty zatwierdzane są w ramach Funduszu Mikroprojektów)

37 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Zkušenosti z průběhu Programu O Program je v příhraničí velký zájem Daří se připravovat dostatek vhodných projektů pro realizaci Naplňování předpokladů Programu je v předstihu Nedostatek žádostí je jen v oblastech podpory 2.1, 2.3 a 3.1 Šance zvýší dobrá koncepce projektu a konzultování záměru Včasná příprava žádosti sníží chyby a zvýší možnost úspěchu Velmi vhodná je kromě nastudování pravidel účast na semináři

38 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Doświadczenia z dotychczasowej realizacji Programu Program cieszy się dużym zainteresowaniem w obszarze pogranicza Przygotowywanych jest wiele projektów nadających się do realizacji Założenia Programu realizowane są z wyprzedzeniem Mała ilość wniosków jest tylko w dziedzinach wsparcia 2.1, 2.3 i 3.1 Szanse zwiększa dobra koncepcja projektu oraz konsultowanie przedsięwzięcia Przygotowanie wniosków odpowiednio wcześnie zmniejsza ilość błędów i podnosi szanse na ich zatwierdzenie Oprócz zapoznania się z zasadami, warto uczestniczyć w szkoleniach

39 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Další očekávané aktivity – a) Projednání změn v programových dokumentech v MV Semináře pro žadatele – příprava žádostí Konzultace Příjem žádostí do 20. listopadu 2009 Hodnocení žádostí Doporučení projektů k realizaci na MV v dubnu 2010

40 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Planowane działania – a) Omówienie zmian w dokumentacji Programu na KM Szkolenia dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków Konsultacje Składanie wniosków do 20 listopada 2009 roku Ocena wniosków Zatwierdzenie projektów do realizacji na KM w kwietniu 2010

41 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Další očekávané aktivity – b) Při většině akcí asistuje JTS, který provádí průběžné konzultace TermínAkceMístoTéma 29. záříŠkoleníOpole Kvalita projektů 29. záříŠkoleníWalbrzych Vyúčtování projektů 6. ŘíjnaWorkshopPardubice Příprava projekt. žádosti 7. ŘíjnaKonzultaceHradec Králové Konzultace 2.pol.říjnaWorkshopOpole Benefit 7 2.pol.říjnaWorkshopBielsko-Biala Benefit 7 říjenKonferenceWalbrzych Oblasti podp. 2.1,2.3,3.1

42 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Planowane działania – b) W większości spotkań uczestniczą pracownicy WST, którzy na bieżąco udzielają konsultacji TerminZadanieMiejsceTematyka 29 wrzesieńSzkolenieOpoleJakość projektów 29 wrzesieńSzkolenieWałbrzychRozliczanie projektów 6 październikWarsztatyPardubicePrzygotowanie wniosków projektowych 7 październikKonsultacjeHradec KrálovéKonsultacje 2. poł. paźdz.WarsztatyOpoleBenefit 7 2. poł. paźdz.WarsztatyBielsko-BiałaBenefit 7 październikKonferencjaWałbrzychDziedziny wsparcia 2.1,2.3,3.1

43 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Další očekávané aktivity – c) Hlavní témata školení: Základní a aktuální informace o Programu Příprava projektů v oblastech podpory 2.1, 2.3 a 3.1 Zásady přípravy dobrého projektu Příklady dobrých projektů Nejčastější chyby při přípravě a realizaci projektu Příprava elektronické žádosti Benefit 7

44 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Planowane działania – c) Podstawowa tematyka szkoleń: Podstawowe i aktualne informacje dotyczące Programu Przygotowanie projektów w dziedzinach wsparcia 2.1, 2.3 i 3.1 Zasady przygotowania dobrego projektu Przykłady dobrych projektów Najczęściej występujące błędy dotyczące przygotowania i realizacji projektów Przygotowanie elektronicznego wniosku Benefit 7

45 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Další očekávané aktivity – d) Základem konzultací pro dobrou přípravu projektu je: Společná polsko-česká koncepce Dobře popsané aktivity projektu Logická provázanost aktivit na české i polské straně Projekt musí být připraven společně s partnerem Výhody z projektu musí být na obou stranách hranice Realizace společným personálem a společné financování Schopnost personálu projektu komunikovat s partnerem Být si vědom, že čím více partnerů, tím obtížnější koordinace

46 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: – Planowane działania – d) Podstawę konsultacji w zakresie dobrego przygotowania projektu stanowi: wspólna polsko-czeska koncepcja dobrze opisane działania projektu logiczna spójność działań po polskiej i czeskiej stronie projekt musi być przygotowany wspólnie z partnerem korzyści wynikające z projektu muszą się pojawić po obu stronach granicy realizacja przez wspólny personel i przy wspólnym finansowaniu umiejętność zespołu projektowego komunikacji z partnerem świadomość, że im większa liczba partnerów, tym trudniejsza koordynacja

47 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Místa pro konzultace V PR (RPK a na maršálkovských úřadech) V ČR (kraje) V Společném technickém sekretariátu ADRESA a KONTAKTNÍ OSOBY jsou k nalezení na stránkách Programu:

48 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Punkty konsultacyjne W RP (RPK i urzędy marszałkowskie) W RCz (kraje) Wspólny Sekretariat Techniczny ADRES i OSOBY DO KONTAKTU – na stronach Programu:

49 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Doporučujeme navštívit internetové stránky Programu K nalezení mj. Příručka pro žadatele, obsahujícími pokyny pro zpracování projektové žádosti

50 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Polecamy zajrzenie na strony internetowe Programu Znajduje się tu m. in. Podręcznik Wnioskodawcy, w którym zapisane są wytyczne dotyczące przygotowania wniosku projektowego

51 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Děkuji za pozornost, přeji zajímavý průběh Konference a dobrou přípravu, realizaci a vyúčtování projektů Karel Schmied Společný technický sekretariát ul. Jeremenkova 40B Olomouc Česká republika Tel: , Fax:

52 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Dziękuję za uwagę, życzę udanej konferencji oraz dobrego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów Karel Schmied Wspólny Sekretariat Techniczny ul. Jeremenkova 40B Olomouc Česká republika Tel: , Fax:


Stáhnout ppt "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."

Podobné prezentace


Reklamy Google