Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční konference – Globální granty Libereckého kraje Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Programy přeshraniční spolupráce 27. 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční konference – Globální granty Libereckého kraje Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Programy přeshraniční spolupráce 27. 11."— Transkript prezentace:

1 Výroční konference – Globální granty Libereckého kraje Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Programy přeshraniční spolupráce 27. 11. 2008, Liberec

2 Programy přeshraniční spolupráce týkající se LK Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2007-2013 (vyhlášen 14. 1. 2008) www.cz-pl.eu Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 (vyhlášen 31. 7. 2008) www.ziel3-cil3.eu

3 Výjimečnost programu Projekty -podporují rozvoj česko-polského, česko-saského pohraničí, -rozvíjí partnerskou spolupráci mezi obyvateli v pohraničí, -vyznačují se přeshraničním charakterem, -vyznačují se přeshraniční spoluprací, -respektují zásadu vedoucího partnera, -jsou realizované společně s partnerem na druhé straně hranice. -spolupráce musí být skutečná -aktivity: jeden celek složený z české a polské části nebo z české a saské části. -výsledky projektu musí být využitelné na druhé straně hranice (přeshraniční dopad).

4 Jste způsobilý žadatel? Vhodní příjemci na české straně:  veřejnoprávní  ovládané veřejnoprávními právnickými osobami  neziskové  Žadatel nemusí mít sídlo v dotačním území, ale projekt by měl být realizován v dotačním území nebo pro něj mít prokazatelný pozitivní přínos.  Viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele – ČR – PL  Viz příloha č. 2 Příručky pro české kooperační partnery ČR – Sasko  Např. kraj, obec, příspěvková organizace, školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku, veřejná a státní vysoká škola, o.p.s., o.s. a další)

5 Podporované území ČR – PL

6 Podporované území ČR – Sasko

7 Prioritní osy ČR - PL Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Oblasti podpory: 1.1 Posilování dostupnosti 1.2 Ochrana životního prostředí 1.3 Prevence rizik Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Oblasti podpory: 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství Oblasti podpory: 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit 3.3 Fond mikroprojektů Prioritní osa IV. Technická pomoc

8 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání Cíl: Zvyšování znalostí a dovedností obyvatel v česko – polské příhraniční oblasti Aktivity: Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení Projekty pro podporu osob vracejících se na trh práce, předcházení sociálnímu vyloučení, včetně školení pro nezaměstnané Zvyšování odborné kvalifikace v souladu s požadavky trhu práce Rekvalifikační kurzy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných kvalifikací a dovedností, jazykových znalostí, včetně přípravy na zaměstnání a celoživotní učení Podpora zpracování společných česko – polských studijních programů Podpora využívání a uplatňování ICT, včetně specializovaných aplikací, pro realizaci výše uvedených aktivit.

9 Prioritní osy ČR - Sasko Prioritní osa 1 – Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území Oblast podpory 1 – Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje Oblast podpory 2 – Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce Oblast podpory 3 – Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně proti katastrofám a požární ochrany Oblast podpory 4 – Společný fond malých projektů Prioritní osa 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Oblast podpory 1 – Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur Oblast podpory 2 – Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu Prioritní osa 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí Oblast podpory 1 – Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesů a přírody, péče o krajinu a odpadové hospodářství Oblast podpory 2 – Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních staveb, ochrany vodních toků

10 Oblast podpory 1.2 Oblast podpory 1.2 – Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce a. Podpora školských projektů Podpora přeshraniční spolupráce škol, vytváření školních partnerství a vytváření sítí včetně s tím spojených infrastrukturních opatření Iniciativy k interkulturnímu učení Vývoj a používání společných výukových a studijních materiálů Organizace a realizace společných opatření dalšího vzdělávání Podpora výměny zkušeností, rovněž formou stáží Zlepšení jazykových dovedností češtiny a němčiny popř. lužické srbštiny d. Podpora opatření pro mladé Investice v zařízeních pro mládež pro volnočasové aktivity, pro programy mimoškolního vzdělávání a poradenství (např. sanace a přestavby) Projekty v oblastech: Mimoškolního vzdělávání Volného času a setkávání Sociální práce s mladými/předcházení soc. rizikům Výměny odborných pracovníků Opatření v oblasti preventivní ochrany dětí a mládeže

11 Základní principy Lead partner Lead partner (vedoucí partner) je zodpovědný za podání žádosti a realizaci celého projektu. Nese organizační, obsahovou a finanční zodpovědnost za projekt a je smluvní stranou pro řídící orgán.

12 Základní principy Přeshraniční hledisko  Společná příprava – fáze přípravy projektu a projektové žádosti  Společná realizace – míra spolupráce a časová a obsahová propojenost aktivit na obou stranách hranice  Společné financování – míra čerpání rozpočtu, minimálně 1% prostředků na spolufinancován (partner s nižším podílem na spolufinacováním se podílí alespoň 1% na prostředcích potřebných ke spolufinancování)  Společný personál – zapojení personálu kooperačních partnerů z obou stran hranice

13 Příprava projektu ČR - PL Seznamte se se všemi programovými dokumenty (Příručka pro žadatele, Programový dodatek, Programový dokument) a povinnými přílohami

14 Příprava projektu ČR - Sasko Seznamte se se všemi programovými dokumenty (Příručka pro české kooperační partnery – podávání žádostí, Realizační dokument, Programový dokument) a povinnými přílohami

15 Financování -Příspěvek z ERDF: max. 85 % ERDF + 5% státní rozpočet + 10% povinné spolufinancování žadatele -podpora vyplácena zpětně (partneři musí zajistit financování projektu) -Minimální výše podpory z ERDF musí být větší než: 30 000 EUR, ČR-PL (o podporu na projekty menšího rozsahu je možno žádat v rámci oblasti podpory 3.3-Fond mikroprojektů). 22 500 EUR, ČR – Sasko (1.4 Fond malých projektů) -Maximální výše podpory z ERDF - není určena

16 Financování pro české partnery

17 Finanční přiměřenost projektu Výdaje projektu musejí být v přiměřeném vztahu k finančnímu vybavení programu i k přeshraničnímu dopadu. Musí odpovídat cenám v místě obvyklých a platných v době realizace projektu. Investiční x neinvestiční x měkké aktivity Rozpočet v EUR Podpora poskytnutá z Programu vždy vyplácena zpětně. Způsobilost výdajů dle Pravidel způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 a další upřesnění v programových dokumentech

18 Předkládání žádostí ČR – PL Společný technický sekretariát (JTS) v Olomouci Centrum pro regionální rozvoj (CRR) v Liberci ČR – Sasko Saská rozvojová banka, Společný technický sekretariát, Drážďany Krajský úřad Libereckého kraje – tato možnost pouze pro české Lead partnery Žádosti se odevzdávají průběžně. Elektronická žádost Benefit –tištěná žádost a povinné přílohy.

19 Kde hledat informace www.cz-pl.eu www.ziel3-cil3.eu www.strukturalni-fondy.cz www.kraj-lbc.cz/rozvoj www.crr.cz

20 Fond mikroprojektů, Fond malých projektů Kontakty Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Třída 1.Máje 858/26 460 01 Liberec 3 Tel: 485 340 982-3 http://www.neisse-nisa-nysa.org/ ČR – Sasko, fond bude schválen na Monitorovacím výboru v prosinci 2008 ČR – Polsko, fond již vyhlášen

21 Děkujeme za pozornost Mgr. Magda Podsedníková Ing. Eva Hajflerová Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 magda.podsednikova@kraj-lbc.czmagda.podsednikova@kraj-lbc.cz, 485 226 416 eva.hajflerova@kraj-lbc.czeva.hajflerova@kraj-lbc.cz, 485 226 575


Stáhnout ppt "Výroční konference – Globální granty Libereckého kraje Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Programy přeshraniční spolupráce 27. 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google