Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jozef Bajusz Naléhavá výzva: „Vyjdi - lide můj“.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jozef Bajusz Naléhavá výzva: „Vyjdi - lide můj“."— Transkript prezentace:

1 Jozef Bajusz Naléhavá výzva: „Vyjdi - lide můj“

2 Kdo vymyslel - založil církev?
„… a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Mat 16,18 „Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse.“ Skut 2,47

3 Boží pravda se neztratila.
čistota Druhý příchod Kr „Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.“ Přísl 3,18 Křesťanský život pronásledování Křest ponořením kompromis Důležitost církve Jedině víra v Krista obřady a moc Poslušnost Boha Změna přikázání, změna víry, změna způsobu uctívání Bible jediná autorita

4 Zaměřte se na detaily! Jak rozeznat pravé od falešného ?
„…a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ Skut 17,11

5 Která je ta pravá církev? Pět klíčů k rozpoznání pravdy
1. Učení stojí na základech Bible 2. Zachovává přikázání Boží 3. Věrnost Ježíši - stejná víra s Ježíšem 4. Svědectví Ježíše - duch proroctví 5. Znovuzrození členové - láska

6 „Ústní podání (tradice) a nikoliv Písmo svaté je skálou, na které je postavena církev Ježíše Krista.“ Historik Manton - jezuita „O katolických doktrinách“, str.157 Z krásné, čisté ženy, věrné manželky se stala prostitutka, která šla s každým pohanským učením a přijímala vše, jen aby měla moc.

7 Co je Babylón? Co znamená „vyjít“ z Babylóna?
„Padl, padl veliký Babylon,… …pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili… a slyšel jsem jiný hlas z nebe: ´Vyjdi, lide můj z toho města a nemějte účast na jeho hříších…´ “ Zjev 18,1-4 Co je Babylón? Co znamená „vyjít“ z Babylóna?

8 Kdo chce podávat smysl Písma
a nečerpá jej z Písma, je nepřítel Písma. (Blaise Pascal)

9 Žena = církev věrná = pravá církev
Symboly knihy Zjevení: 400 veršů = 278 ze SZ z 39 knih SZ citováno 27 knih Žena = církev věrná = pravá církev Žena = církev prostitutka = odpadlá církev

10 Žena = církev prostitutka = odpadlá církev
Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: ’Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.‘ Zjevení 17,1-5 Žena = církev prostitutka = odpadlá církev

11 Víno = sídlo vědomí, přemýšlení neuvědomují si svůj stav
Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: ’Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.‘ Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Víno = sídlo vědomí, přemýšlení neuvědomují si svůj stav

12 Babylón - identifikace:
1. Babylón stojí na základě lidského slova, je to směs lidských nauk, lidských tradic. „Zdali není veliký tento Babylón, který jsem svou mocí a silou vybudoval?“ Dan 4,27 „Marně mne uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.“ Mat 15,9

13 Babylón - náboženství lidských tradic
„Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je už položen, a to je Ježíš Kristus.“ Kor 3,11 „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ Gal 1,8

14 Může být Panna Marie orodovnicí za nás?
(r. 1896) po své smrti se stala dalším prostředníkem, mezi Bohem a lidmi „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“ Timoteovi 2. 5. „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména [Ježíše Krista], zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ Sk 4,12

15 Babylón - náboženství lidských tradic
Kult Panny Marie? Mariánský kult pochází z Babylonu, kde byla v historii uctívána tzv. královna nebes s jejím synem. Babylón - náboženství lidských tradic kult matky s dítětem silně zakořeněn: Rhea, velká matka babylónských bohů, v Egyptě Isis a Osiris a v Indii Isi a Iswara, v pohanském Římě Fortuna a Jupiter. Matka Číny, s dítětem a svatozáří je uctívána na dálném Východě.

16 2. Náboženství soch, obrazů
Babylón - identifikace: 2. Náboženství soch, obrazů „Padl, padl Babylón a všechny tesané modly jeho božstev jsou roztříštěny o zem.“ Iz 21,9 „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho.. Nebudeš se ničemu takovému klanět…“ 2.Moj 20,4

17 Koncil v Niceji (787) prohlásil za oprávněné uctívání obrazů.
Bohové a modly, které uctívají dnešní lidé: sláva, moc, peníze, rozkoš,...

18 Babylón - identifikace:
3. Náboženství zmatku „Řekl mi:‘A uvidíš ještě větší ohavnosti, které páchají.‘ A přivedl mne do brány Hospodinova domu, která vede k severu a hle, sedí tam ženy, a oplakávají Tamúza.“ Ez 8,13-14 Tamúz = bůh nesmrtelnosti, uctívání zemřelých, kult mrtvých

19 náboženství zmatku velikonoce vánoce
... pověrčivou víru v moc relikvií a poutních míst, očistec uctívání soch a obrazů, živých i mrtvých, celibát, papežský a mariánský kult, křest miminek, růženec, modlitby k mrtvým a pod... náboženství zmatku velikonoce 25. prosinec = narodil se Babylónský bůh Tamúz byl počat v době svátků bohyně Ištar= jarní rovn. vánoce

20 náboženství zmatku Ďáblova lež:
Ale ano, můžete zemřít, ale když zemřete, ve skutečnosti vlastně mrtví nebudete. Vy pouze přeletíte někam jinam. Nevěřte proto Bohu, když říká, že duše, která hřeší, zemře. Bible = 53x říká, že smrt je spánek, vědomí nežije dál. náboženství zmatku Babylón = duše se vznáší, žije, cítí, vidí, je možné jej vzývat a uctívat

21 4. Náboženství kompromisu
Babylón - identifikace: 4. Náboženství kompromisu „Uvidíš ještě větší ohavnosti, než tyto … klaněli se východním směrem k slunci.“ Ez 8,16 „Její kněží znásilňují můj zákon a znesvěcují moje svaté věci. Nerozlišují svaté od nesvatého, neseznamují s rozdílem mezi čistým a nečistým, přehlížejí mé soboty, jsem mezi nimi znesvěcován.“ Ez 22,26

22 Novodobý křesťanský liberalismus
Chceme-li se tedy dát cestou dnešní humanistické ekumeny a tolerance mezi náboženstvím i ateismem, nutně propadáme Božímu soudu a stáváme se nepřáteli Božími, protože jsme přátelé světa [Jakub 4:4] a protože zaměňujeme Boží slovo za slovo lidské. Nejsme již solí světa, ale jakousi další sociální, názorovou nebo charitativní složkou světských systémů. To, že touto cestou se někteří křesťané dávají, v důsledku přináši krizi, ve které dnešní církev je.

23 Náboženství kompromisu
HNUTÍ KŘESŤANSKÉHO NEW AGE Nenásilně se snaží sloučit všechna náboženství a filozofie slibujíce přitom pozitivní změnu světa vlivem nového poznání duše, vědomí a ´božských´ neboli kosmických sil a energií. Náboženství kompromisu ..propagují a zajímají se o astrologii, mysticismus, věštění, jiné stavy vědomí bez účasti mysli (drogami, meditací, hudbou, holotropním dýcháním, hypnózou), reinkarnaci, psychoterapii, telepatii, vyvolávání duchů, jógu a další zvyky spolu s duchovní hudbou původních kultur ...

24 „Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo dceru ohněm, věštec zabývající se věštěním, mrakopravec ani hadač ani šaman ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Bůh v ohavnosti.“ Deuteronomium

25 Snáře, virgule,… Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mém jménu, já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. Jr 29,9 Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha. Oz 4,12

26 5. Náboženství státní moci
Babylón - identifikace: 5. Náboženství státní moci „ Drak jí dal svou sílu, trůn i velikou moc..“ Zjev 13,2 Babylón = církev měla politickou moc = církvi jde o politickou moc = nábožensko-politická koalice

27 Co je Babylón? „Vyjděte z něho, lide můj.“ Náboženství lidských tradic
Náboženství model, uctívání stvoření Náboženství kompromisu, ústupků Náboženství zmatku, sebeuspokojení Náboženství usilující o státní moc. „Vyjděte z něho, lide můj.“

28 Co znamená vyjít z Babylónu?
„ Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ Zjev 14,12 Vrátit se k učení Ježíše Krista.

29 Co znamená vyjít z Babylónu?
„Proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?“ Mat 15,3 „ Boha je třeba poslouchat, ne lidi!“ Sk 5,29 Přijmout Bibli za měřítko pravosti!

30 Mám zavrhnout církev (minulý život) kvůli takové „maličkosti“?
„TILENOL“ lék proti bolesti z 20. tabletek jedna obsahovala jed. Vyjděte z něho, lide můj!“

31 Mám zavrhnout svoji církev (minulý život) kvůli takové „maličkosti“?
Před vypitím sklenky občerstvující vody se budete ptát: „Kolik kapek jedu je v ní?“ Vyjděte z něho, lide můj!“

32 "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka; neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu." A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

33 „Ježíš k nim opět promluvil a řekl: ’Já jsem světlo světa
„Ježíš k nim opět promluvil a řekl: ’Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.‘ “ Jan 8,12 „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.“ Jan 10,16

34 Jak být zdravým a šťastným
Mohu chválit Boha svým tělem ?

35 Také ty můžeš prožít nejkrásnější den týdne s Ježíšem
KDY: v sobotu 24.března zahájení v 9.30 hod. KDE: Aula pedagogické fakulty PLZEŇ - ul. Jungmannova Program: * Písničky pro radost „životní příběhy“ * Studium: “ hledání odpovědi“ - diskuze * Kázání: “Co ti může Ježíš dát? č3. “

36 „Učení sekt i nových náboženských hnutí je v protikladu s náboženstvím katolické církve, a proto příslušnost k nim znamená zřeknutí se víry.“ Jan Pavel II.


Stáhnout ppt "Jozef Bajusz Naléhavá výzva: „Vyjdi - lide můj“."

Podobné prezentace


Reklamy Google