Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOBOTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOBOTA."— Transkript prezentace:

1 SOBOTA

2 STVOŘENÍ

3 Gn 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré
Gn 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Gn 2,1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Gn 2,2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. STVOŘENÍ

4 Ex 31,17 V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si.„
Gn 2,3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. STVOŘENÍ

5

6 MANA Z NEBE

7 MANA Z NEBE Ex 16,4 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. Ex 16,5 Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho šestého dne dvakrát tolik, než co nasbírají každodenně."

8 MANA Z NEBE Ex 16,26 Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat." Ex 16,27 Když přesto někteří z lidu sedmého dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. Ex 16,28 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho se budete zpěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů? Ex 16,29 Hleďte, vždyť Hospodin vám dal den odpočinku.

9

10 BOŽÍ ZÁKON

11 ZÁKON LÁSKY BOŽÍ ZÁKON

12 ZÁKON LÁSKY BOŽÍ ZÁKON

13 I. BOŽÍ ZÁKON Ex 20,2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh;
Ex 20,3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. I.

14 BOŽÍ ZÁKON Ex 20,4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Ex 20,5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. II.

15 BOŽÍ ZÁKON Ex 20,7 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. III.

16 IV. BOŽÍ ZÁKON Ex 20,8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
Ex 20,9-11 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. IV. BOŽÍ ZÁKON

17 ZÁKON LÁSKY BOŽÍ ZÁKON

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 JEŽÍŠ

33 L 4,16 Přišel do Nazareta, kde vyrostl
L 4,16 Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. JEŽÍŠ

34 Mt 5,17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Mt 5,18 Amen, pravím vám,: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. JEŽÍŠ

35 L 23,56 Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje
L 23,56 Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid. APOŠTOLOVÉ

36 Sk 17,2 Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil,
vykládal Písmo… APOŠTOLOVÉ

37 Sk 16,13 V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly.

38 stvoření mana z nebe boží zákon boží napomínání Ježíš Kristus apoštolové vnitřní potřeba

39 vnitřní potřeba


Stáhnout ppt "SOBOTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google