Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLICKÝ RŮŽENEC slavná tajemství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLICKÝ RŮŽENEC slavná tajemství"— Transkript prezentace:

1 BIBLICKÝ RŮŽENEC slavná tajemství
Každé tajemství je vyjádřeno jednou scénou Před modlitbou „Otče náš“ přečteme tajemství příslušného desátku Před každým „Zdrávas Maria“ čteme parafráze nebo citace biblického textu, které se postupně zobrazují (nevkládá se již tajemství) BIBLICKÝ RŮŽENEC slavná tajemství © České katolické biblické dílo

2 JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH

3 Záhy zrána první den v týdnu, přišly ženy ke hrobu, právě když vycházelo slunce.
Ženy vzhlédly a uviděly, že je kámen odvalen. Vešly do hrobky a uviděly tam sedět mladého muže oděného bílým rouchem. Anděl řekl: Nebojte se, vstal z mrtvých! Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.

4 Ještě toho dne byli dva z jeho učedníků na cestě do Emauz.
Což nemusel to všechno Mesiáš vytrpět a tak vejít do své slávy? Pane, zůstaň s námi, vždyť se připozdívá a den se nachýlil. Můj Pán a můj Bůh! Tomáši, blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili! Přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší hlas Božího Syna!

5 JEŽÍŠ VSTOUPIL NA NEBE

6 Mně je dána všechna moc na nebi i na zemi.
Jděte do celého světa a učte všechny národy! V domě mého Otce je mnoho příbytků. Odcházím vám je připravit. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Vyvedl je pak ven směrem k Betánii.

7 Pozdvihl své ruce a požehnal jim.
Pak byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází. Najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech. Tento Ježíš, vzatý od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli že odchází do nebe.

8 JEŽÍŠ SESLAL DUCHA SVATÉHO

9 Apoštolové setrvávali jednomyslně v modlitbách s Marií.
Tu povstal náhle z nebe hukot. A ukázaly se jim jazyky, rozdělující se jako oheň, a byli naplněni Duchem svatým. Duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch zbožnosti, umění a bázně Hospodinovy. Všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

10 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání.
Někomu je dána víra, jinému dar uzdravování v jednom a témž Duchu. Někomu je dáno působení mocných činů, dalšímu zase proroctví. Jinému je dán dar rozlišování duchů. Někomu je dán dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.

11 JEŽÍŠ VZAL PANNU MARII DO NEBE

12 Kristus vzal svou Matku k sobě, aby jí dal účast na svém vítězství nad smrtí.
Tvé jméno Pán tak proslavil, že tvá chvála nevymizí z lidských úst. Panna Maria uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána. Panna Maria je vyvýšena nad nebesa. Panna Maria je vyvýšena nad zástupy andělů.

13 Ty, které Bůh předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil.
A ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. Bůh dovršil Mariino vykoupení a korunoval ji nebeskou slávou. Pán jí dal příbytek ve svém stánku. Jako pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.

14 JEŽÍŠ V NEBI KORUNOVAL PANNU MARII

15 Pak se na nebi objevilo veliké znamení.
Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Byla těhotná a křičela v bolestech a mukách před porodem. Potom se objevilo na nebi další znamení. Veliký, ohnivě rudý drak, se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku.

16 Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí.
A porodila dítě. Chlapce, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. Proto se veselte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte!

17 PŘIPRAVILO: ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO
ZDRÁVAS KRÁLOVNO PŘIPRAVILO: ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO


Stáhnout ppt "BIBLICKÝ RŮŽENEC slavná tajemství"

Podobné prezentace


Reklamy Google