Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žalmy 96:1-7 Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žalmy 96:1-7 Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho."— Transkript prezentace:

1

2 Žalmy 96:1-7 Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádhera. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc!

3 Žalm 145:2-5 Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! Ať všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy ať zvěstují. Ať mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích. Ať hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím.

4 Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese
veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Eph3:14-20

5 Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit
nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Eph3:14-20

6

7 יִשְׁמָעֵאל Yishmael שָׁמַע אֵל Shama El Bůh slyší 1) יִשְׁמָעֵאל

8 Protože láska zahání strach!
V lásce není žádný strach! (1. Janův 4:18) Kristova láska zavazuje! (2.Korintským 5:14) Láska je v tom abychom plnili Jeho přikázání! (1. Janův 5:3, 2. Janův 1:6)

9 Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa." Matouš 28:18-20

10 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. Zjevení Janovo 7:9

11 ...Vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům, aby to v nich vzbudilo žárlivost.
Římanům 11:11 …Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Římanům 11:25

12 Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit
nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Eph3:14-20

13

14 Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Genesis 20: :3

15 Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit
nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Eph3:14-20


Stáhnout ppt "Žalmy 96:1-7 Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google