Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Záleží na tom, čemu věřím?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Záleží na tom, čemu věřím?"— Transkript prezentace:

1 Záleží na tom, čemu věřím?
Jozef Bajusz Milost a zákon Záleží na tom, čemu věřím?

2

3 Jak se může změnit můj život?
Křesťanství = není filozofie = není učení = není teorie = není kostel - církev To je život. Nový život v Ježíši Kristu.

4 Život: Kdo jsem? Kam jdu? Viktor Frankl, psycholog a psychiatr: „Mohl jsem žít jen proto, že můj život měl smysl. „Život má bezpodmínečně vždy a všude smysl - a ten se neztrácí za žádných okolností.“

5 Kdo jsem? Jak mne hodnotí můj Bůh? Jaká je moje cena?
Jak hodnotím sebe? Jak mne hodnotí mojí blízcí? Jak mne hodnotí můj Bůh?

6 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16 Můj Bůh mne miluje. Mám pro něj asi velikou cenu. Zaplatil za mne nejvyšší cenu.

7 Moje rozhodnutí určí, kdo jsem
koho si vezmu… kolik dětí… co dělat… kde bydlet... v co věřit? „pojďte ke mne všichni…“ Co s Ježíšem?… Životní rozhodnutí = určují směr.

8 „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ 1.Janova 2,6

9 „Proč mne oslovujete ’Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám?“ Lukáš 6,46
Možná po takové změně toužil i jeden významný člověk Ježíšovy doby. Jmenoval se Nikodém. Byl nejen vlivný, vzdělaný a moudrý, ale i dokonce patřil mezi nejbohatší muže Jeruzaléma. Byl věřícím a váženým členem židovské náboženské rady. Tento vlivný člověk, jednou v noci… v noci přichází za Ježíšem. A něco mu říká:

10 „Kristus… zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. “ 1
„Kristus… zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ Petr 2,6

11 Mnoho lidí věří, ale ... ... ale jejich život se nezměnil !

12 Ztracen ve světě i v církvi!
„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.Lidé budou....budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ 2Tm 3,5 Ztracen ve světě i v církvi! „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.Lidé budou....budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ 2Tm 3,5 Jak se tváříš? O čem mluvíš? Není rozpor mezi skutky a slovy?

13 V jednu chvíli smích, v zápětí hněv.
Bůh JÁNUS v Říme 2 tváře. Z jedné strany laskavý a příjemný, a z druhé strany zlostný, nahněvaný, hrůzostrašný bůh. Nemáš také dvojí tvář? Milou a nepříjemnou? Jak se chováš v práci, ve škole a jak tě poznají doma?

14 "Ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?" Řim 7,25
Nemáš také dvojí tvář? Milou a nepříjemnou? Nežiješ takí dvojí život? V církvi a ve světě? "Ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?" Řim 7,25 Chci, ale nejde mi to…! Jak to změnit? "Ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?" Řim 7,25

15 Přáli jste si někdy, aby jste mohli začít úplně znovu
Přáli jste si někdy, aby jste mohli začít úplně znovu? Přáli jste si někdy, aby všechny vaše chyby byly smyty pryč?

16 2. Dvě stránky jedné mince…
„Jako je tělo bez ducha mrtví, tak je mrtvá i víra bez skutků.“ Jak 2,26

17 Co je rozhodující pro víru?
Věřím? Důvěřuji? „Ábel věřil, a proto... Noe věřil, a proto… Enoch věřil, a proto... Abraham věřil, a proto… Izák věřil, a proto... Mojžíš věřil, a proto…“ Žid 11.kp ALE! NE! Co si myslíš o tom? Co děláš proto?

18 Slova a činy „A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ’Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den ’Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ “ Matouš 7,20-22 Víra+skutky=život

19 Dva stavitelé „Každý, kdo slyší tato moje slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži,který postavil svůj dům na skále… Ale každý kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku…“ Mat 7,24-27 Písek = lidské názory lidská tradice Skála = důvěra v Boží slovo

20 Záleží na tom čemu věřím?
v čem byl rozdíl? Dva věřící „Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a jeho obětní dar, na Kaina však a jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři.“ 1.Mojžíšova 4,3-5 Věřil obětoval stejný Bůh stejný oltář stejný den stejná potřeba Záleží na tom čemu věřím?

21 Bůh si cení poslušnost. Poslušnost je výrazem důvěry.
„ … Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů.“ Samuelova 15,22b Bůh si cení poslušnost. Poslušnost je výrazem důvěry.

22 Láska a poslušnost Vztah = čin
„Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ Jan 15,10 Vztah = čin

23 Víra a poslušnost „ Jen ten, kdo věří, je poslušný; jen ten, kdo je poslušný, věří!“ Dietrich Bonhoeffer

24 Víra a poslušnost skutky
„To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.“ Římanům 3,31 Nejsem proto spasený, že poslouchám, ale proto poslouchám, že jsem spasený!

25 Milost potřebuji proto, že existuje zákon.
„Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!“ Římanům 6,14.15 Chrání před důsledky deště Pod deštníkem = pod milostí

26 Milost potřebuji jen když existuje zákon.
„Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!“ Římanům 6,14.15 Deštník by chránil před důsledky deště Pod zákonem = pod deštěm

27 Mnozí uctívají Boha v duchu, ale ne v pravdě!
Ježíš: „Slovo tvé je pravda. “ „Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě.“ Jan 4,24 Psáno jest!

28 Když odmítnu pravdu, zůstane mi už jen lež.
Pravda a lež. „… a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.“ Tesalonickým 2,10-12 Když odmítnu pravdu, zůstane mi už jen lež.

29 Věř tomu - čemu věřil Ježíš!
„ … Kristus… zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ 1.Petr 2,6 Věř tomu - čemu věřil Ježíš! Žij tak, jak žil Ježíš.

30 „Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.“ Janův 5,2.3 1. Vztah k Bohu = „milujeme Boha“ 2. Změna v životě = „jeho přikázání zachováváme“

31 Spojeni = patřit Ježíši.
„Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ Jan 15,5 „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ Jan 2,6 Spojeni = patřit Ježíši. Spojení = od Ježíše proudí síla k novému životu. Spojeni = růst.

32 „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ 1.Jan 2,6
spojení „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ Jan 2,6 V něm zůstává! = Představte si, že jste si vybral tu svoji pravou nevěstu. Řeknete si – toto bude moje manželka. Já ji chci. Vám se líbí, máte ji rád…ale ne ve všem vám vyhovuje. Nelíbí se vám, jak vaří, proto budete chodit jíst k jiné ženě. Také se vám nelíbí, že v noci chrápe, tak budete chodit spát k jiné, která nechrápe. Je to tak možné? No, možné to je. Ale… Ale neexistuje střední cesta, nemůžeme sedět na dvou židlích. SPOJENÍ!

33 "Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří v jeho jméno." Jan 1:12 První krok = skrze JK. Věřím a přijímám JK.

34 Víra nebo odevzdání se? SPRÁVNOU OTÁZKOU NENÍ, ZDA JSTE VĚŘÍCÍ, ALE ZDA JSTE SE ODEVZDALI KRISTU.

35 „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ Janův 5,13

36 Historický přehled církví
Zveme vás na další přednášku na téma: Proč je tolik církví Historický přehled církví

37 Také ty můžeš prožít nejkrásnější den týdne s Ježíšem
KDY: v sobotu 10.března zahájení v 9.30 hod. KDE: Aula pedagogické fakulty PLZEŇ - ul. Jungmannova Program: * Písničky pro radost * Studium: "Reinkarnace a Bible" * Kázání: “Co ti může Ježíš dát?“


Stáhnout ppt "Záleží na tom, čemu věřím?"

Podobné prezentace


Reklamy Google