Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro katechezi v Olomouci 2013.  Jeho modlitba vede k naprostému sebedarování svému Otci.  V něm je modlitba plně zjevena a plně uskutečněna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro katechezi v Olomouci 2013.  Jeho modlitba vede k naprostému sebedarování svému Otci.  V něm je modlitba plně zjevena a plně uskutečněna."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

2  Jeho modlitba vede k naprostému sebedarování svému Otci.  V něm je modlitba plně zjevena a plně uskutečněna.  Ježíš je skutečně naším učitelem. Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

3  Učil především svým příkladem.  Jeho modlitba v učednících probouzela touhu učit se modlitbě. Centrum pro katechezi v Olomouci 2013 Ježíšova škola modlitby spočívá v následování. Skrze příklad Bůh připravuje lidské srdce k vnímavosti vůči Duchu Svatému. Důležité je čisté srdce.

4  Základní modlitbou pro žida je modlitba berakah :  Modlitba ve společenství - rodiny - synagogy - v jeruzalémském chrámě Požehnaný jsi, Hospodine, králi světa, všemohoucí milosrdný Otče, … Ať je velebeno tvé jméno na věky …. Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

5 Tóbit řekl: „ Požehnaný buď Bůh věčně živý i jeho království. On trestá i smilovává se; uvádí do podsvětí hluboko pod zemí i vyvádí z veliké záhuby; není nic, co by se mohlo vymknout z jeho ruky. Vzdávejte mu chválu, synové izraelští, před pohany, protože on vás mezi ně rozptýlil. Tam vám uvedl ve známost svou velikost. Vyvyšujte jej přede vším živým, protože je náš Pán. On je náš Bůh, on je Otec náš. On je Bůh po všechny věky. Bude vás trestat za vaše nepravosti, ale smiluje se nad vámi všemi a vysvobodí vás ze všech pronárodů, mezi něž jste byli rozptýleni. Až se k němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší a budete před ním jednat podle pravdy, tehdy se obrátí k vám a nebude skrývat před vámi svou tvář. Nuže, vizte, co s vámi učinil, a chvalte jej na plná ústa. Dobrořečte Pánu spravedlnosti, vyvyšujte Krále věků! Já mu vzdávám chválu v zemi svého zajetí. Jeho sílu a jeho velikost ukazuji hříšnému pronárodu. Obraťte se, hříšníci, a čiňte před ním spravedlnost. Kdo ví, zda nenalezne ve vás zálibu a neprokáže vám milosrdenství. Svého Boha vyvyšuji. Má duše vyvyšuje nebeského Krále a bude vždycky jásat nad jeho velikostí. (…)“ (Tob 13) Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

6 „Velebí má duše Hospodina, a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Hle od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté, a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnů a ponížené povýšil. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil naším otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“ (Lk 1, 46-55) Ježíš se učil modlitbě také od své matky Marie, která ve svém srdci rozjímala o velkých Božích činech. Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

7  5 četba Proroků;  1 Šema Izrael + požehnání;  2 modlitba chvály, díkůvzdání a proseb;  3 kněžské požehnání;  4 četba Tóry;  6 překlad četby do lidové řeči a homilie. Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

8 Skrze jeho synovskou modlitbu se naše modlitba stává současně důvěrným rozhovorem s Otcem… Ježíšova modlitba je vrcholem lidské modlitby. Centrum pro katechezi v Olomouci 2013


Stáhnout ppt "Centrum pro katechezi v Olomouci 2013.  Jeho modlitba vede k naprostému sebedarování svému Otci.  V něm je modlitba plně zjevena a plně uskutečněna."

Podobné prezentace


Reklamy Google